© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки


Название© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки
страница1/9
Дата публикации24.05.2013
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Физика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІЕРСИТЕТ

Кафедра анатомії людини

Завідуюча кафедрою – професор С.М. Калашнікова

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль5

СУДИНИ ТА НЕРВИ ГОЛОВИ, ШИЇ, ТУЛУБА І КІНЦІВОК


ХАРКІВ – 2006
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю.

Модуль 5. Судини та нерви голови, шиї, тулуба і кінцівок.

Під загальною редакцією зав. кафедрою анатомії людини ХДМУ проф.С.М. Калашнікової - Харків-ХДМУ, 2006, 54 с.
Упорядники: проф. С.М.Калашнікова

проф. В.М. Лупир

проф. В.В. Бобін

проф. А.О.Терещенко

доц. Л.В. Ізмайлова

доц. А.С. Куліш

доц. В.П. Куліш

доц. Н.М. Плужник

доц. О.О. Шевцов

доц. А.О. Цівковський

Рекомендовано до друку

теоретичним методкомом ХДМУ
© Харківський державний медичний університет, 2006
УВАГА!

^ ВІРНІ ВІДПОВІДІ НАВЕДЕНІ ПЕРШИМИ І ВІДМІЧЕНІ ( * )
Нерви і судини голови, шиї та верхньої кінцівки


1.Чим утворене шийне сплетення?

*1.Переднiми гiлками чотирьох верхнiх шийних спинномозкових нервiв.

2. Переднiми гiлками чотирьох нижнiх шийних спинномозкових нервiв.

3. Переднiми корiнцями чотирьох верхнiх шийних сегментiв.

4. Переднiми гiлками трьох верхнiх поперекових спинномозкових нервiв.

^ 2. На якi гiлки дiлиться шийний спинномозковий нерв?

*1. Rr.:ventralis, dorsalis, communicantes, meningeus

2. Rr.:ventralis, dorsalis, medialis, lateralis

3. Rr.:externus, communicantes, meningeus, internus

4. Rr.:medialis, lateralis, communicantes, meningeus

^ 3. Чим iннервуються mm.scaleni?

*1.Rr.musculares шийного сплетення.

2. Rr.musculares плечового сплетення.

3. Rr.musculares шийного i плечового сплетінь.

4. Rr.musculares поперекового сплетення.

^ 4. Який за функцiєю n.occipitalis minor?

*1. Чутливий.

2. Вегетативний.

3. Руховий.

4. Змiшаний.

5. Що iннервує дiафрагмальний нерв?

*1. Дiафрагму, плевру, перикард, очеревину.

2. Дiафрагму i плевру.

3. Дiафрагму, плевру i перикард.

4. Дiафрагму, плевру, перикард i серце.

^ 6. Який за функцiєю n.phrenicus?

*1. Змiшаний.

2. Чутливий.

3. Руховий.

4. Вегетативний.

7. Що iннервує шкiру передньої грудної стiнки?

*1. Rr.cutanei anteriores (pectorales).

2. Rr.cutanei laterales.

3. Rr.cutanei anteriores (abdominales).

4. Rr.communicantes grisei.

^ 8. Що iннервують дорсальнi гiлки грудних нервiв?

*1. Шкiру i глибокi м'язи спини.

2. Шкiру спини.

3. Глибокi м'язи спини.

4. М'язи передньої стiнки живота.

^ 9. Якi м'язи шиї iннервує ansa cervicalis?

*1. Mm.omohyoideus, sternohyoideus, sternothyroideus, thyrohyoideus.

2. Mm.scaleni anterior, medius, posterior.

3. Mm.scaleni anterior, medius, posterior, m.sternocleidomastoideus.

4. Mm.digastricus, mylohyoideus, geniohyoideus, stylohyoideus.

^ 10. Якi м'язи iннервує n.axillaris?

*1. Mm.deltoideus et teres minor.

2. Mm.supraspinatus et infraspinatus.

3. Mm.teres major et latissimus dorsi.

4. Mm.deltoideus et teres major

11. Якi частини розрiзняють в plexus brachialis?

*1.Pars supraclavicularis, pars infraclavicularis.

2. Pars supraclavicularis, pars suprascapularis.

3. Pars suprascapularis, pars infraclavicularis.

4. Pars infrascapularis.

^ 12. Який нерв iннервує mm.interossei palmarеs?

*1. N.ulnaris.

2. N.musculocutaneus.

3. M.medianus.

4. N.radialis.

13. Якi нерви вiдходять вiд fasciculus medialis плечового сплетення?

*1. N.ulnaris, n.cutaneus brachii medialis,

n.medianus, n.cutaneus antebrachii medialis.

2. N.radialis, n.medianus, n.cutaneus brachii medialis, n.cutaneus antebrachii medialis.

3. N.axillaris, n.cutaneus antebrachii medialis.

n.radialis, n.cutaneus brachii medialis.

4. N.axillaris, n.cutaneus antebrachii medialis.

n.ulnaris, n.cutaneus brachii medialis.

^ 14. Вiд якого пучка плечового сплетення вiдходить n.cutaneus antebrachii medialis?

*1. Fasciculus medialis.

2. Fasciculus posterior et lateralis.

3. Fasciculus posterior.

4. Fasciculus lateralis.

5. Fasciculus lateralis et medialis.

^ 15. Що iннервують nn.supraclaviculares?

*1. Шкiру грудей, надплiччя.

2. Шкiру бічного трикутника шиї.

3. Шкiру присереднього трикутника шиї.

4. Mm.scaleni.

^ 16. Вiд якого пучка плечового сплетення вiдходить n.ulnaris?

*1. Fasciculus medialis.

2. Fasciculus lateralis.

3. Fasciculus posterior.

4. Fasciculus lateralis et posterior.

17. Звiдки вiдходить n.cutaneus antebrachii posterior?

*1.N.radialis.

2. N.medianus.

3. N.ulnaris.

4. N.musculocutaneus.

^ 18. Якi м'язи на передплiччi iннервує n.medianus?

*1. Всi м'язи передньої групи, за виключенням m.flexor carpi ulnaris, m.brachioradialis, частини m.flexor digitorum profundus.

2. Всi м'язи передньої групи за винятком m.flexor digitorum superficialis.

3. Всi м'язи передньої групи за виключенням m.flexor carpi radialis та частини m.flexor digitorum profundus.

4. Всi м'язи передньої групи.

^ 19. Де на плечi розташований n.radialis?

*1. B canalis humeromuscularis.

2. В sulcus bicipitalis lateralis.

3. B sulcus bicipitalis medialis.

4. B sulcus bicipitalis medialis et lateralis.

20. Чим утворюється плечове сплетення?

*1. З переднiх гiлок C V - C VIII, Th1

2. З переднiх гiлок С II -C VIII, Th1

3. З переднiх гiлок C II - C VIII, Th1

4. З переднiх гiлок C VIII, Th1

^ 21. Якi нерви вiдходять вiд fasciculus posterior плечового сплетення?

*1. N.axillaris, n.radialis.

2. N.ulnaris, n.medianus.

3. N.axillaris, n.ulnaris.

4. N.radialis, n.ulnaris.

22. Що iннервує n.musculocutaneus?

*1. M.coracobrachialis, m.biceps, m.brachialis.

2. M.biceps, m.brachialis, m.coracobrachialis, m.deltoideus.

3. M.coracobrachialis, m.biceps brachii, m.deltoideus.

4. M.brachialis, m.pectoralis major, m.biceps brachii.

^ 23. Через який отвiр n.axillaris проникає на задню поверхню хiрургiчної шийки плечової кiстки?

*1. Через foramen quadrilaterum.

2. Через spatium interscalenum.

3. Через foramen trilaterum.

4. Через canalis humeromuscularis.

^ 24. Вiд якого пучка плечового сплетення починається n.medianus?

*Вiд присереднього i бічного.

Вiд бічного.

Вiд бічного i заднього.

Вiд присереднього i заднього.

^ 25. Гiлкою якого нерва є n.cutaneus antebrachii lateralis?

*1. N.musculocutaneus.

2. N.medianus.

3. N.radialis.

4. N.ulnaris.

26. Якi м'язи iннервує n.thoracodorsalis?

*1. M.latissimus dorsi.

2. M.deltoideus.

3. M.subscapularis.

4. M.teres major.

^ 27. Якi м'язи iннервує n.subscapularіs?

*1. M.subscapularis, m.teres major

2. M.subscapularis, m.latissimus dorsi, m.teres minor.

3. M.subscapularis, mm.terеtes major et minor.

4. M.subscapularis, m.teres minor.

28. Якi м'язи iннервують nn.pectorales medialіs et lateralіs?

*1. Mm. pectorales major et minor.

2. M.subclavius, m.serratus anterior.

3. M.pectoralis major, m.serratus anterior.

4. M.pectoralis minor, m.serratus posterior.

^ 29. Якi м'язи iннервує n.suprascapularіs?

*1. M.supraspinatus, m.infraspinatus.

2. M.supraspinatus, m.infraspinatus, m.levator scapulae.

3. M.supraspinatus, m.levator scapulаe.

4. M.infraspinatus, m.serratus posterior.

30. Якi м'язи iннервує n.dorsalis scapulаe?

*1. M.levator scapulae, mm.rhomboidei.

2. M.levator scapulae, m.serratus posterior.

3. Mm.rhomboidei, m.supraspinatus.

4. M.supraspinatus, m.infraspinatus.

^ 31. Якi нерви дає pars supraclavicularis плечового сплетення?

*1. N.dorsalis scapulae, nn.pectorales medialis et lateralis, n.thoracicus longus,

n.suprascapularis.

2. N. musculoсutaneus, n. axillaris,

3. N.thoracicus longus, n.subscapularis, n.radialis, nn.pectorales medialis et lateralis.

4. N.dorsalis scapulae, n.transversus coli.

^ 32. Вiд якого пучка плечового сплетення вiдходить n.radialis?

*1. Від заднього.

2. Від бічного.

3. Від присереднього.

4. Від присереднього i бічного.

^ 33. Якi пучки формуються плечовим сплетенням в cavum axillare?

*1. Бічний, присередній i заднiй.

2. Переднiй, заднiй i присередній.

3. Верхнiй, присередній i переднiй.

4. Нижнiй, бічний i присередній.

^ 34. Якi нерви вiдходять вiд fasciculus lateralis?

*1. N.musculоcutaneus, n.medianus.

2. N.musculocutaneus, n.cutaneus brachii medialis.

3. N.ulnaris, n.medianus.

4. N.medianus, n.cutaneus brachii lateralis.

35. З яких пучків plexus brachialis утворюється n.musculocutaneus?

*1. Бічного.

2. Заднього і бічного.

3. Заднього і присереднього.

4. Присереднього.

5. Заднього.

^ 36. Крізь який м'яз проходить n.musculocutaneus?

*1. M.coracobrachialis.

2. M.brachialis.

3. M.biceps brachii.

4. M.triceps brachii.

37. Чим iннервуються mm.triceps brachii et anconeus?

*1. N.radialis.

2. N.ulnaris.

3. N.medianus.

4. N.musculocutaneus.

^ 38. Який нерв iннервує m.extensor digitorum?

*1. N.radialis.

2. N.medianus.

3. N.musculocutaneus.

5. N.ulnaris.

39. Який нерв iннервує m.extensor carpi ulnaris?

*1. N.radialis.

2. N.musculocutaneus.

3. N.ulnaris.

4. N.medianus.

^ 40. Який нерв iннервує m.abductor pollicis longus?

*1. N.radialis.

2. N.musculocutaneus.

3. N.medianus.

4. N.ulnaris.

41. Який нерв iннервує m.abductor digiti minimi?

*1. N.ulnaris.

2. N.medianus.

3. N.radialis.

4. N.musculocutaneus.

^ 42. Який нерв iннервує m.pronator teres?

*1. N.medianus.

2. N.musculocutaneus.

3. N.radialis.

4. N.ulnaris.

43. Який нерв iннервує m.flexor carpi radialis?

*1. N.medianus.

2. N.musculocutaneus.

3. N.ulnaris.

4. N.radialis.

^ 44. Який нерв iннервує m.pronator quadratus?

*1. N.medianus.

2. N.ulnaris.

3. N.radialis.

4. N. musculocutaneus.

45. Який нерв iнервує m.flexor carpi ulnaris?

*1. N.ulnaris.

2. N.radialis.

3. N.musculocutaneus.

4. N.medianus.

^ 46. Який нерв iннервує m.flexor digitorum superficialis?

*1. N.medianus.

2. N.musculocutaneus.

3. N.ulnaris.

4. N.radialis.

47. Який нерв iннервує m.flexor digitorum profundus?

*1. N.ulnaris, n.medianus.

2. N.musculocutaneus.

3. N.radialis, n.ulnaris.

4. N.medianus.

^ 48. Який нерв iннервує m.opponens digiti minimi?

*1. N.ulnaris.

2. N.musculocutaneus.

3. N.radialis.

4. N.medianus.

49. Який нерв iннервує m.opponens pollicis?

*1. N.medianus.

2. N.ulnaris.

3. N.radialis.

4. N.musculocutaneus.

^ 50. Який нерв iннервує m.abductor pollicis brevis?

*1. N.medianus.

2. N.radialis.

3. N.ulnaris.

4. N.musculocutaneus.

51.Чим iннервується m.biceps brachii?

*1. N.musculocutaneus.

2. N.musculocutaneus, n.radialis.

3. N.radialis.

4. N.ulnaris.

^ 52. Який нерв iннервує m.brachialis?

*1. N.musculocutaneus.

2. N radialis.

3. N.ulnaris.

4. N.medianus.

53. Який нерв iннервує m.coracobrachialis?

*1. N.musculocutaneus.

2. N.ulnaris.

3. N.radialis.

4. N.medianus.

^ 54. Який нерв iннервує m.supinator?

*1. N.radialis.

2. N.musculocutaneus.

3. N.medianus.

4. N.ulnaris.

55. Який нерв iннервує m.brachioradialis?

*1. N.radialis.

2. N.musculocutaneus.

3. N.medianus.

4. N.ulnaris.

^ 56. Який нерв iннервує m.adductor pollicis?

*1. N.ulnaris.

2. N.medianus.

3. N.musculocutaneus.

4. N.radialis.

57. Який нерв iннервує m.serratus anterior?

*1. N.thoracicus longus.

2. N.axillaris.

3. N.musculocutaneus.

4. N.dorsalis scapulаe.

^ 58. Який нерв iннервує m.deltoideus?

*1. N.axillaris.

2. N.suprascapularis.

3. N.dorsalis scapulаe.

4. N.subscapularis.

59. Який нерв iннервує m.teres minor?

*1. N.axillaris.

2. N.suprascapularis.

3. N.subscapularis.

4. N.dorsalis scapulаe.

^ 60. Який нерв iннервує mm.levator scapulae et rhomboideі?

*1. N.dorsalis scapulаe.

2. N.occipitalis major.

3. N.suprascapularis.

4. N.subscapularis.

61. Який нерв iннервує mm.supraspinatus et infraspinatus?

*1. N.suprascapularis.

2. N.subscapularis.

3. N.dorsalis scapulаe.

4. N.subclavius.

^ 62. Гiлками якої артерiї кровопостачається pars cervicalis оesophagus?

*1. A.thyroidea inferior.

2. A.thyroidea superior.

3. Truncus brachiocephalicus.

4. A.thoracica interna.

63. Куди вiдтiкає кров вiд pars cervicalis оesophagus?

*1. Vv.brachiocephalicаe.

2. Vv.thyroideae.

3. Vv.jugularеs internae.

4. Vv.jugularеs externae.

^ 64. Вiд яких артерiй вiдходять aa.laryngeae?

*1. Aа.thyroideae superior et inferior.

2. A.carotis interna, a.subclavia.

3. A.vertebralis, a.thyroidea superior.

4. A.subclavia, truncus brachioсеphalicus.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки icon© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconМіністерство охорони здоров’я україни харківський державний медичний університет
За загальномедичним та загальнобіологічним значенням вона щільно пов’язана з антропологією, генетикою, псіхоневрологиєю, гінєкологією,...
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconМіністерство охорони здоров'я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconУкраїна міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет
Ректорові Харківської медичної академії післядипломної освіти професору Хвисюку О. М
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconМіністерство охорони здоров’я україни харківський державний медичний...
Фізіологія І патологія статевого формування. Диференційний діагноз різних форм статевого формування. Принципи лікування. Метод вказівки...
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
© Харківський державний медичний університет, 2006 увага! Вірні відповіді наведені першими І відмічені ( ) Нерви І судини голови, шиї та верхньої кінцівки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок /Під загальною редакцією професора...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница