Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з


НазваниеМедична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з
страница1/5
Дата публикации23.07.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Физика > Документы
  1   2   3   4   5
ВСТУП

Медична радіологія - галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з основних наукових дисциплін, які включає в себе медична радіологія є променева діагностика, предметом якої є діагностика за зображеннями (синоніми: медична візуалізація, діагностична радіологія, інтраскопія).

На сьогоднішній день у лікаря є багатий вибір променевих методів візуалізації: рентгенодіагностика, радіонуклідна візуалізація, ультразвукове дослідження, рентгенівська комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія. Для правильного застосування та вибору методу діагностики в кожному клінічному випадку, визначення його ролі і місця, необхідні спеціальні знання щодо можливостей кожного з них, ділянки застосування в загальному діагностичному комплексі.

Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів до практичних занять, а також тем, які винесені для засвоєння позааудиторією є істотною допомогою в засвоєнні курсу променевої діагностики і містять необхідну інформацію, яка буде сприяти засвоєнню теоретичних, а також практичних знань. Студенти зможуть проводити самоконтроль, опрацьовувати доступну основну та додаткову літературу.

Для успішного складання підсумкового контролю засвоєння модуля наведена структура залікового кредиту з модуля, перелік питань для кінцевого контролю знань з променевої діагностики, практичних навичок, знань, умінь, якими повинен оволодіти студент у процессі вивчення променевої діагностики.

У навчально-методичному посібнику представлена сучасна класифікація основних методів візуалізації різних органів та систем, наведені покази, протипокази, переваги та недоліки кожного з них.

У методичних вказівках стисло і логічно викладений основний матеріал практичних занять, що дозволить студенту більш якісно підготуватися самостійно та звернути увагу на складні моменти тієї чи іншої теми заняття.

Тематика та обсяг відповідають вимогам програми з променевої діагностики для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації, затвердженої МОЗ України у 1999 році. У навчальному плані для вивчення модуля: «Променева діагностика» виділено 54 години, з них: лекцій - 8, практичних занять - 15, на самостійну роботу студентів виділено 16 годин. У методичних вказівках в певній послідовності приведені: актуальність теми, зміст теми та поради студенту, питання та тести для самоконтролю, схеми опису променевих методів дослідження, приділена відповідна увага для набуття студентами практичних навичок з променевої діагностики.

Методичні вказівки допоможуть студентам у вивченні матеріалу на практичних заняттях, при підготовці до них, осмисленні основних морфологічних і функціональних змін органів і систем при різних патологічних станах.

^ Покажчик скорочених назв

РД - рентгенологічне дослідження

КТ (РКТ) - комп'ютерна томографія (рентгенівська)

КР - контрастна речовина

РНД - радіонуклідне дослідження

ОФЕКТ - однофотонна емісійна комп'ютерна томографія

ПЕТ - позитронна емісійна комп'ютерна томографія

РФП - радіо фармацевтичний препарат

УЗД - ультразвукове дослідження

КДК - кольорове допплерівське картування

ЕДК - енергетичне допплерівське картування

^ Методичні вказівки студентам III курсу з самостійної підготовки до практичних занять з модуля: «Променева діагностика»

Тема: ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ. ПРОМЕНЕВА АНАТОМІЯ КІСТОК І СУГЛОБІВ

^ I. Актуальність теми.

Знання можливостей, показів та протипоказів до застосування різних методів променевої діагностики захворювань опорно-рухової системи, визначення переваг та обмежень використання як первинних так і додаткових методів візуалізації, вміння визначити послідовність призначення та знати доцільність використання різних методів візуалізації обов'язково потрібно кожному лікарю. Своєчасна діагностика різних патологічних станів опорно-рухової системи, проведення диференційної діагностики між ними допоможе правильно вибрати тактику щодо подальшого лікування хворих.

^ II. Навчальні цілі заняття:

Навчити студентів правильно обирати необхідний метод променевого дослідження опорно-рухової системи, вивчити переваги та недоліки кожного з них. Знати можливості УЗД, КТ, МРТ у дослідженні опорно-рухової системи, покази до їх застосування. Основні покази і протипокази до променевого дослідження кісток і суглобів.

Нормальна променева анатомія і основи фізіології кісток і суглобів: будова в рентгенівському зображенні, вікові особливості будови кістяка. Порядок вивчення та опису результатів променевого дослідження кісток і суглобів.

2.1. Студент повинен знати:

 • класифікацію основних методів променевого дослідження: рентгенологічний, ультразвуковий, рентгенівську і магнітно-резонансну комп'ютерну томографію, медичну термографію;

 • покази і протипокази до променевого дослідження, переваги і обмеження різних методів та методик обстеження кісток та суглобів;

• нормальну променеву анатомію опорно-рухової системи;

• вікові особливості скелету у дітей та дорослих у рентгенівському зображенні

2.2. Студент повинен вміти та опанувати:

 • вирізнити нормальну променеву анатомію опорно-рухової системи від патологічної;

 • правильно встановлювати на негатоскоп рентгенограму кісток і суглобів, визначати методику
  дослідження, відділ кістяка, проекцію;

 • схему опису рентгенологічного дослідження кісток і суглобів дорослих та дітей;

 • проводити вибір методу променевого дослідження при різній патології опорно-рухової
  системи;

 • складати алгоритм променевого дослідження при різній патології опорно-рухової системи.

 1. Зміст теми та поради студенту^ МЕТОДИ ПРОМЕНЕВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СКЕЛЕТУ

-Первинні

Рентгенографія Остеосцинтиграфія

Додаткові

I. Методи другої черги

КТ МРТ

 1. За спеціальними показами

 2. ^ Неінвазивні та малоінвазивні

УЗД

Денситометрія

Фістулографія

Високо детальна рентгенографія

Первинними та основними методами візуалізації кісток є рентгенографія та остеосцинтіграфія. Рентгенографія відображає співвідношення між кістками, їх форму, контур (поверхню) та структуру, а також макроморфологію патологічних процесів у них. Це дозволяє описувати зображення у патоморфологічних термінах (гіперостоз, кісткова деструкція, остеосклероз та ін.). За деякими даними, цей метод визначає більше 80% уражень кістки і майже у 70% правильно інтерпретує визначені зміни.

Збільшує можливості рентгенографії використання її в додаткових та атипових проекціях та використання спеціальних методик: томографія, фістулографія, пневмоартрографія, ангіографія, денситометрія.

Обмеження рентгенографії:

 1. Визначає збільшення або зменшення кісткової тканини тільки при певному їх кількісному ступені.

 2. Погано диференціює м'якотканині елементи - кістковий мозок, суглобові структури, м'які тканини.

 3. Погано визначає тканинну структуру (неможливо визначити кістковий мозок, пухлинну, грануляційну чи фіброзну тканину).При захворюваннях опорно-рухової ситеми необхідно визначити за даними анамнезу та фізикальних досліджень локалізацію ураження та обрати об'єкт дослідження.

Остеосцинтіграфія - відображає процес кісткоутворення внаслідок накопичення остеотропних РФП (99т-Тс-фосфанат) у незрілій кістковій тканині. Враховуючи те, що фіксація РФП у кістковій тканині не пов'язана зі збільшенням її кількості чи зі зменшенням, тому цей метод має переваги перед рентгенодіагностичним при первинних ураженнях кісткового мозку. Перевагою сцинтіграфії є визначення патологічних змін у кістках в доклінічних стадіях або при ранніх клінічних проявах, візуалізація всього скелета (із збільшенням кількості обстежень при рентгенографії - збільшується променеве навантаження). При системних та множинних ураженнях скелету показана сцинтіграфія, як первинний метод з наступною рентгенографією ділянок підвищеного накопичення РФП.
Головні покази до первинного використання остеосцинтіграфії:

 1. клінічна підозра на множинні та системні ураження кістяка;

 2. остеомієліт у перші 10-14 діб;

 1. пошук метастазів при встановленому раку молочної та передміхурової залози, легень, нирок та щитоподібної залози.(Необхідно пам'ятати, що РФП фіксуються у ділянках фізиологічної перебудови кісткової тканини, тому увагу треба звертати на вогнища гіперфіксації РФП, або розповсюджені зміни та проводити їх співставлення з клінічними даними, рентгенологічними та іншими діагностичними даними у динаміці.
Додаткові методи візуалізації кісток КТ та МРТ.

^ Комп'ютерна томографія краще ніж рентгенографія визначає збільшення та зменшення кісткової тканини і дозволяє проводити дослідження в аксілярній проекції, що дає можливість отримати більше інформації в анатомічних ділянках зі складною будовою та несприятливими умовами щодо рентгенологічного зображення (хребет, куприк, кістки миски та ін.). Загалом на використання КТ при дослідженні кістяка припадає не більше 2% досліджень.

^ Магнітпо-резонансна томографія має переваги над рентгенографією та КТ у відображенні кістковомозкових тканин (але погано оцінює кортикальний шар). МРТ використовують для визначення ураження кісткового мозку у хворих з мієло- та лімопроліферативними захворюваннями, асептичним некрозом кістки, остеомієлітом, кістковомозковим набряком, метастазами раку.

УЗД не є радиаційно небезпечним методом і використовується при дослідженні м'яких тканин опорно-рухової систем й.


Основні методи діагностики опорно-рухової системи

Вид патології

Первинні

Додаткові

Захворювання кісток

Рентгенографія Остеосци нти графія

КТ Звичайна томографія Денситометрія МРТ

Кістковомозкові ураження

Остеосцинтиграфія

Рентгенографія

Захворювання суглобів

Остеос ци нти граф ія УЗД Рентгенографія

Артрографія КТ-артрографія МРТ М Р-артро граф і я

Захворювання м'яких тканин

УЗД

МРТ КТ Рентгенографія

^ МЕТОДИ ПРОМЕНЕВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ

Первинні

Рентгенографія Остеосцинтіграфія УЗД
Додаткові

I. Методи другої черги

МРТ

 1. За спеціальними показами

 2. Неінвазивні тамалоінвазивні

 3. УЗД з КДК та ЕДК КТ

МРТ з внутрішньовенним контрастуванням Функціональна та кімо-МРТ ІІБ. Інвазивні

Артрографія (метод другої черги при неможливості зробити МРТ)

КТ-артрографія

МР-артрографія

^ IV. Контрольні питання:

 1. Методи променевої діагностики опорно-рухової системи (первинні та додаткові). Основні покази і
  протипокази до променевого дослідження кісток і суглобів.

 2. Рентгенологічні методики дослідження кісток і суглобів: рентгенографія, томографія, фістулографія, пневмоартрографія, ангіографія, денситометрія.

3.Радіонуклідні методики дослідження кісток та суглобів: планарна остеосцинтіграфія, ОФЕКТ-сцинтіфафія. Основні принципи радіонуклідного дослідження опорно-рухової системи. РФП які використовуються для остеосцинтіграфії.

4. Можливості УЗД, КТ, МРТ у дослідженні опорно-рухової систем й, покази до їх застосування.

5.Нормальна променева анатомія і основи фізіології кісток і суглобів: будова в рентгенівському зображенні, вікові особливості будови кістяка.

6. Порядок вивчення та опису результатів променевого дослідження кісток і суглобів.

^ V. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Опис за схемою 2-3 методик або методів променевого дослідження опорно-рухової системи
  дорослих та дітей.

 2. Розбір сцинтіграфій для вивчення функціонального стану опорно-рухової системи.

 3. Схематичні замальовки описаних результатів дослідження.

Навчальна схема для виконання студентами самостійних завдань з аналізу результатів променевого дослідження опорно-рухової системи

/. Загальний огляд:

 1. Методика дослідження.

 2. Об'єкт дослідження.

 3. Проекція та правильність укладки.

 4. Оцінка якості знімка.

//. Детальне вивчення кістки (суглоба):

 1. Положення, розміри і форма кістки.

 2. Контури зовнішньої і внутрішньої поверхні кортикального шару.

 3. Стан структури кістки:

а) звичайний;

б) виявлено зміни зі зменшенням або збільшенням кількості кісткової речовини (вказати які зміни і
дати їм характеристику).

 1. Стан окістя (якщо є періостит, періостоз - назвати і дати йому характеристику).

 2. Стан росткових зон і ядер окостеніння (у дітей та підлітків).

 3. Характер контурів і форми суглобових поверхонь.

 4. Стан м'яких тканин, які оточують кістку або суглоб (їх об'єм, конфігурація, структура).

 5. Співставлення одержаних даних з клінічними та лабораторними даними.

///. Висновок (заключення).

^ VI. Тестові завдання для самоконтролю:

1. Які методи променевої діагностики опорно рухової ситеми відносяться до додаткових:

а) остеосцинтіграфія; б)КТ;

в) рентгенографія.

2. Які речовини, що входять до складу кістки, переважають в дорослої людини у нормі:

а) вода;

б) мінеральні;

в) органічні.

3. Яка з перерахованих рентгенологічних методик є основною для дослідження кісток:

а) рентгеноскопія;

б) рентгенографія;

в) томографія.

4. Який відділ довгої трубчастої кістки осифікується внутрішньоутробно:

а) апофіз;

б) епіфіз;

в) діафіз.

5. Який шлях введення контрастної речовини при фістулографії:

а) в порожнину суглоба;

б) в отвір на шкірі;

в) у кровоносну судину.

6. Яка з названих методик рентгенологічного дослідження дозволяє виявити у кістках невеликі порожнини:

а) рентгенографія;

б) рентгеноскопія;

в) томографія.

7. При системних і множинних ураженнях скелету в першу чергу використовується?

а)КТ;

б) остеосцинтіграфія;

в) УЗД.

8. Які з названих ознак характеризують рентгенограми кісток і суглобів дітей:

а) наявність точок окостеніння епіфізів і смуги просвітлень у метаепіфізних відділах кістки;

б) зменшення висоти суглобової щілини;

в) підсилення рел'єфу кісток і їх остеопороз.

9. Які з названих ознак характеризують інволютивні зміни кісток у людей похилого віку:

а) збільшення висоти суглобової щілини;

б) наявність точок окостеніння епіфізів;

в) підсилення рел'єфу кісток і їх остеопороз.

10. Який метод краще відображає кістковомозкові тканини:

а) МРТ;

б) остеосцинтіграфія;

в) УЗД.

Відповіді до тестів: 1.- б); 2. - б); 3. - б); 4. - в); 5. - б); 6. - в); 7. - б); 8. - а); 9. - в ); 10. - а).

VII. Рекомендована література:

7.1. Основна:

 1. Лекція.

 2. Бутвін Г.К., Печенюк В.М. Рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія,
  ультразвукова діагностика. Чернівці, 2004.-239 с.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основи променевої діагностики", Чернівці, 2006. - С. 28-33.

 4. Линденбратен Л.Д., Королюк. И.П. "Медицинская радиология" М.:"Медицина", 2000. - 640 с.

 5. Линденбратен Л.Д., Наумов Л.В. Медицинская рентгенология.-М.,І984.-С.269-279,356-359.

 6. Переслегин Й.А. Детская рентгенология. М.,1976.-С. 119-132.

 7. Путеводитель по диагностическим изображениям /Ш.Ш. Шотемор, Н.Н. Булатов й др. - М.: Советский
  спорт, 2001.-С. 351-353.

 8. "Рентгенодіагностика" за ред. В.І. Мілька, Т.В. Топчій, А.П. Лазар, та інш. "Нова книга", 2005 р. С.
  203-208

 9. Федоров 1.1. Курс рентгенології і радіології. К., 1972.-С. 25-28.

7.2. Додаткова:

 1. Общее руководство по радиологии. Редактор X. Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

 2. Променева діагностика. За ред. Г. Ю. Коваль. - К.: ОРБІС, т. І, т. 2, 1998.-535 с.

 3. Рентгенология. Под редакцией проф. В.И.Милько.К.,1983.-С. 22-39.  1   2   3   4   5

Похожие:

Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconКрок 1 Фармація Медичний профіль – Без класифікації
В кабінеті щеплень згідно календарного плану щоденно вводять вакцинні препрати різним за віком дітям з метою профілактики інфекційних...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconКиснева терапія застосування кисню з лікувальною метою. Призначається...
Призначається кисень у випадках недостатнього кисневого забезпечення органів та тканей, які виникають при різноманітних захворюваннях...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з icon1. Загальні положення: а онкологія
А онкологія галузь медицини, ідо вивчає причини, механізми розвитку І клінічні прояви пухлин
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни “Офтальмологія”
Офтальмологія – це галузь медицини, що вивчає анатомію, фізіологію, органу зору, діагностику, лікування, профілактику та реабілітацію...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconКрок 3 Лікарська справа та педіатрія Медичний профіль – Хірургія
У хворого з’явився різкий біль у правій половині грудної клітки, задуха, яка наростає. При огляді ціаноз губ, акроціаноз, 60 дихань...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconФакультет післядипломної освіти
Медична генетика – це наука, яка вивчає закономірності передавання спадкових ознак І ролі спадковості в патології людини, а також...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconЗ агальні основи української етнопедагогіки
Термін «народна педагогіка» в науковий обіг ввели О. В. Дух-нович та К. Д. Ушинський. Народна педагогіка — це галузь педагогічного...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з icon1 основи знеболення та інтенсивної терапії боротьба з болем була...
А біль це сигнал на будь-яку агресію, яка веде до пошкодження клітин І потребує відповіді в якості захисної реакції. Наявність болю...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з icon№ основи управління медичною службою
Медична служба Збройних Сил України – це спеціальна військова організація, яка включає військово-медичні підрозділи, частини, заклади...
Медична радіологія галузь медицини, яка розробляє теорію та практику застосування випромінювань в медицині з діагностичною та лікувальною метою. Однією з iconЛегка промисловість: швейна, шкіряно -взуттєва, хутрова галузі
Легка промисловість — це галузь виробничої сфери, яка виробляє товари народного споживання І частково продукцію промислового призначення....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница