1. Українська мова належить до мов


Скачать 189.45 Kb.
Название1. Українська мова належить до мов
Дата публикации25.05.2013
Размер189.45 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
1. Українська мова належить до мов:

А) індоєвропейського походження

В) тюркського походження

С) фіно-угорського походження

D) прибалтійсько-фінського походження

Е) булгарського походження

2. Назви абстрактних понять (диво, гріх, душа, правда, кривда, честь) є:

А) індоєвропейського походження

В) спільнослов’янського походження

С) тюркського походження

D) власне українські

Е) запозичені

3. Звукосполучення [пс], [кс], [ск] притаманні:

А) латинізмам

В) грецизмам

С) старослов'янізмам

D) тюркізмам

Е) англіцизмам

4. Наявність кількох звуків [а] характерна для:

А) латинізмів

В) грецизмів

С) старослов'янізмів

D) тюркізмів

Е) англіцизмів

5. Звукосполучення [ра, ла, ре, ле], що відповідають українським звукосполученням [оро, оло, ере, еле], притаманні:

А) латинізмам

В) грецизмам

С) старослов'янізмам

D) тюркізмам

Е) англіцизмам

6. Однозначність є основною вимогою до:

А) терміна

В) епітета

С) перифраза

D) евфемізма

Е) літоти

7. Для інтенсивного вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок служить лексика:

А) науково-термінологічна

В) офіційно-ділова

С) емоційно-експресивна

D) професійно-виробнича

Е) побутова

8. Такі слова, як «кріпак», «смерд», «сап’янці», «очіпок» належать до:

А) історизмів

В) архаїзмів

С) неологізмів

D) діалектизмів

Е) жаргонізмів

9. Слова «шию» (іменник у знахідному відмінку однини, від шия) і «шию» (дієслово в теперішньому часі, першій особі, від шити) є:

A. омоформами

B. омофонами

C. омографами

D. паронімами

E. парафразами

10. Слова, у яких однаковим є тільки написання, а звучання й значення різні, називаються:

А) омографами

В) омоформами

С) омофонами

D) паронімами

Е) парафразами

11. Закінчення -у (-ю) в іменниках чоловічого роду в родовому відмінку мають назви:

А) назви тварин і дерев

В) назви предметів

С) терміни іншомовного походження, які означають елементи будови чогось

D) населених пунктів

Е) установ, закладів, організацій та їх підрозділів

12. Закінчення -а (-я) в іменниках чоловічого роду в родовому відмінку мають назви:

А) збірні поняття

В) назви органів, частин тіла людини і тварини

С) назви процесів, станів, властивостей, ознак

D) терміни іншомовного походження, що означають фізичні або хімічні процеси

Е) явищ природи
13. Закінчення -у в К. в. не мають:

А) іменники твердої групи із суфіксами -ик, -ок, -к (о)

В) іншомовні імена з основою на г, к, х

С) іменники мішаної групи з основою на шиплячий (крім ж)

D) іменники «дід», «син», «тато»

Е) іменники м'якої групи із суфіксом -ець

14. До відмінюваних іменників належать:

А) іншомовні прізвища на -ово-, -аго-, -акі-, -их

В) іншомовні географічні власні назви з кінцевим -ово, -іно, -ино

С) складноскорочені назви ініціального та ініціально-звукового типу

D) жіночі прізвища власне українського походження на -о

Е) чоловічі прізвища власне українського походження на -о

15. Лише жіночий рід має слово:

А) кравчиня

В) вихованка

С) дисертантка

D) студентка

Е) покоївка

16. За допомогою додавання суфіксів -іш- або -ш- до прикметників твориться:

А) проста форма вищого ступеня порівняння

В) складена форма вищого ступеня порівняння

С) проста форма найвищого ступеня порівняння

D) складена форма найвищого ступеня порівняння

Е) звичайний ступінь
17. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється додаванням префікса:

A. пре-

B. най-

C. над-

D. ультра-

E. архі-

18. Не утворюються прикметники:

А) від складних особових імен, що пишуться через дефіс, типу Жан-Жак

В) від китайських, корейських, в’єтнамських та індонезійських особових типу Мао Цзедун

С) від прізвищ типу Бетховен

D) Від складних прізвищ, прізвиськ і псевдонімів типу Марко Вовчок

Е) від прізвищ типу Д’Аламбер

19. Наука про походження мовних одиниць, переважно слів, називається:

А) етимологія

В) семасіологія

С) ономастика

D) термінологія

Е) лексикологія

20. Наука про про семантику (лексичне значення) слів називається

А) етимологія

В) семасіологія

С) ономастика

D) термінологія

Е) лексикологія

21. Наука про власні імена, історію їх виникнення, розвитку і функціонування називається:

А) етимологія

В) семасіологія

С) ономастика

D) термінологія

Е) лексикологія

22. Слова, що є в українській мові спільними з російськими та білоруськими, мають:

А) спільнослов’янське походження

В) тюркське походження

С) фіно-угорське походження

D) прибалтійсько-фінське походження

Е) булгарське походження

23. Слова зі словосполучень «буде тепло - у тихе небо струменить тепло» (Ліна Костенко) є

А) омографами

В) омоформами

С) омофонами

D) паронімами

Е) парафразами

24. Слова «земельний-земляний-землистий» є:

А) омографами

В) омоформами

С) омофонами

D) паронімами

Е) парафразами

25. Слова типу «мене-мине, кленок- клинок» є:

А) омографами

В) омоформами

С) омофонами

D) паронімами

Е) парафразами

26. Слова зі словосполучень «зелені сади - сади картоплю» є:

А) омографами

В) омоформами

С) омофонами

D) паронімами

Е) парафразами

27. При творенні жіночих імен по батькові з основою на -й- вживається суфікс:

А) -ович

В) -йович

С) -ивн(а)

D) -івн(а)

Е) -ївн(а)

28. Разом пишуться складні слова:

А) назви професій, фахів

В) назви державних посад, військових та наукових звань

С) з першою складовою віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-

D) назви нот

Е) з першою частиною пів-, напів-, полу-

29. Займенники мій, наш, твій, ваш, їхній, свій тощо на належать до:

А) особових

В) присвійних

С) вказівних

D) означальних

Е) питальних

30. За допомогою часток аби-, де-, -сь та хтозна-, казна-, бозна-, будь-, -небудь утворюються займенники:

А) особові

В) присвійні

С) вказівні

D) неозначені

Е) питальні

31. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться:

A) разом

B) окремо

C) через дефіс

D) через два дефіси

E) разом або окремо (залежно від контексту)

32. Літери дописуються до цифр тільки на позначення числівників:

А) порядкових

В) кількісних

С) дробових

D) збірних

Е) неозначено-кількісних

33. Числівники сорок, дев'яносто, сто в непрямих відмінках мають закінчення:

А) -а

В) -у

С) -ам

D) -ах

Е) -ома

34. Аналітичні особові форми наказового способу 3-ї особи однини й множини утворюються додаванням частки:

А) ген

В) хай

С) не

D) чи

Е) хіба

35. Безособові дієслова не виражають:

А) явищ природи

В) стан людини

С) уявлення про долю

D) міру наявності чогось

Е) дію за участі особи

36. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях та ін. вживають форму дієслова:

А) інфінітив

В) дієприкметник

С) дієприслівник

D) безособову

Е) в умовному та наказовому способах

37. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника із займенником, пишуться:

A) разом

B) окремо

C) через дефіс

D) через два дефіси

E) разом або окремо (залежно від контексту)

38. Фразеологічні сполучення в ролі прислівників пишуться:

A) разом

B) окремо

C) через дефіс

D) через два дефіси

E) разом або окремо (залежно від контексту)

39. Доброго ранку, вітаємо Вас, добридень - це формули:

A) вітання, привітання

B) звертання

C) запрошення

D) згоди

E) подяки

40. Спасибі, дякую, вік не забуду - це формули:

A) прохання

B) заперечення

C) побажання

D) подяка

E) запрошення

41. Комплімент не може стосуватися:

A) зовнішності

B) схвалення вчинків

С) виконаної роботи

D) поганої поведінки

E) презентації

42. Репліка повинна тривати:

A) 40-80 секунд

B) 30-60 секунд

C) 45-90 секунд

D) 50-90 секунд

E) 60-100 секунд

43. Висока тональність не прийнята для:

A) урочистих заходів

B) дипломатичних прийомів

C) кола сім’ї

D) конференції

E) симпозіуму

44. Спілкування в колі сім’ї, у дружньому товаристві забезпечує:

A) висока тональність

B) нейтральна тональність

C) звичайна тональність

D) фамільярна тональність

E) вульгарна тональність

45. Тон розмові задають:

A) привітання, звертання

B) прощання

C) побажання

D) заперечення

E) подяка

46. Функцію встановлення контакту виконує:

A) прощання

B) прохання

C) подяка

D) звертання

E) запрошення

47. Головний етичний принцип мовленнєвого спілкування:

A) дотримання паритетності

B) демонстрація зацікавленості в розмові

C) доброзичливе ставлення до адресата

D) усмішка

E) міміка

48. Форма ввічливості (офіційне звертання), що вийшло з ужитку:

A) любі друзі

B) вельмишановний добродію

C) вельмишановний пане

D) товариші

E) панове

49. У ділових стосунках використовують такі компоненти:

A) посада

B) професія

C) звання

D) ім’я по батькові

E) усі відповіді є правильними

50. Висока тональність відповідає спілкуванню у сфері:

A) урочисті заходи

B) у колі сім’ї

C) у дружньому товаристві

D) у сфері офіційних установ

E) на побутовому рівні

51. Мовленнєва етика передбачає:

A) доброзичливе ставлення до адресата

B) демонстрацію зацікавленості в розмові

C) емпатію

D) щирість

E) усі відповіді правильні

52. Правила мовленнєвої поведінки ґрунтуються на:

A) нормах моралі

B) національних традиціях

C) культурних традиціях

D) психології учасників спілкування

E)усі відповіді правильні

53. Мовленнєвий етикет відзначається стійкістю й консервативністю, а тому подібний до стилю:

A) офіційно-ділового

B) розмовного

C) наукового

D) публіцистичного

E) художнього

54. Перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності, називається:

А) адресатом

В) адресантом

С) підставою (додатком)

D) назвою виду документа

Е) текстом

55. Короткі відомості про склад сім’ї обов’язково подаються в:

А) заяві

В) автобіографії

С) наказі

D) розписці

Е) скарзі

56. Відомості про публікації зазвичай подаються в:

А) заяві

В) автобіографії

С) контракті

D) характеристиці

Е) резюме

57. Відповіддю на письмовий запит установи про певного працівника є:

А) наказ

В) автобіографія

С) контракт

D) характеристика

Е) резюме

58. Кожний пункт наказу починається з:

А) дієслова в наказовій формі

В) дієслова в майбутньому часі

С) абстрактного іменника

D) особового займенника «я»

Е) звертання до особи

59. Згідно з вимогами в тексті наказу про переведення на іншу роботу обов’язково вказують:

А) дату

В) номер протоколу

С) мотивування

D) вид прийняття на роботу

Е) особливі умови роботи

60. У наказах про надання відпустки не зазначають:

А) вид відпустки

В) загальну кількість робочих днів

С) дату виходу у відпустку й повернення

D) період, за який надано відпустку

Е) вид роботи

61. Назва виду документа із стислим зазначенням його призначення є реквізитом:

А) наказу

В) автобіографії

С) контракту

D) характеристики

Е) трудової угоди

62. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення керівника (фахівця) є структурним підрозділом тексту:

А) договору

В) автобіографії

С) контракту

D) характеристики

Е) трудової угоди

63. Ораторами Київської Русі були:

A) Феофан Прокопович і Григорій Сковорода

B) Ілларіон і Кирило Туровський

C) Михайло Ломоносов і Георгій Кониський

D) Арістотель і Платон

E) Демосфен і Цицерон

64. Риторика - це:

A) наука про словниковий склад мови

B) наука про правильну вимову слів

C) наука про звуковий склад мови

D) наука про стилі мовлення

E) теорія ораторського мистецтва

65. Правильно підібрані антоніми до слова велетень у такому рядку:

A) гігант, силач

B) високий, міцний

C) великий, значний

D) вернигора, титан

E) ліліпут, карлик

66. Слова заїзд-з’їзд, зброя- збруя є такими лексичними одиницями:

A) синонімами

B) антонімами

C) омонімами

D) паронімами

E) фразеологізмами

67. Слово м’який ужито в переносному значенні в такому словосполученні:

A) м’яка подушка

B) м’який мох

C) м’яка земля

D) м’які долоні

E) м’які кольори

68. Укажіть, у якому рядку прислів’я містить антоніми:

A. Покірну голову шабля не січе.

B. Молодому книга - крила, старому - кийок.

C. Де руки і охота, там скора робота.

D. Не всяке слово половиця.

E. На чужий труд ласий не будь.

69. Слова сміятися - плакати, м’який - твердий перебувають у такому зв’язку:

A. синонімічному

B. паронімічному

C. омонімічному

D. фразеологічному

E. антонімічному

70. Словами, якими користуються люди певних професій, є:

A. діалектні

B. загальновживані

C. неологізми

D. професійні

E. Запозичені

71. Наприкінці кожного пункту наказу зазначаються:

А) дієслова «ПРИЗНАЧИТИ» («ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ» тощо)

В) підстави для його складання

С) певні вимоги до виконавців наказу

D) структурний підрозділ

Е) умови роботи

72. Типовий статут затверджується:

A)вищими органами державної влади, з’їздами

B)вищою установою, якій підлягають підприємства

C)вищою установою, якій підлягають організації

D)вищою установою, якій підлягають університети

E)вищою установою, якій підлягають інститути

73. Для чіткості викладу текст статуту розбивають на:

A) вступ і додатки

B) висновок та основну частину

C) основну частину та додатки

D) статті (пункти)

E) висновок та вступ

74. Документи, що визначають організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, називаються:

A) статутами

B) постановами

C) наказами

D) вказівками

E) посадовими інструкціями

75. За формою та змістом правила подібні

A) до розпоряджень

B) до інструкцій

C) до вказівок

D) до постанов

E) до ухвал

76. Постанови приймаються:

A) Президією Верховної Ради України

B) ректором вузу

C) директором театру

D) керівником установи

E) головою сільради

77. Текст постанови складається з такої кількості частин:

A) однієї

B) двох

C) трьох

D) чотирьох

E) шести

78. Текст постанови підписують:

A) одна особа

B) дві особи

C) три особи

D) чотири особи

E) шість осіб

79. Метою наказу про особовий склад є:

A) призначення, переміщення працівників

B) визначення графіку роботи закладу

C) ремонт приміщень

D) ліквідація підрозділу установи

E) затвердження положень про структурні підрозділи установи

80. Метою наказу про особовий склад є:

A) призначення, переміщення працівників

B) визначення графіку роботи закладу

C) ремонт приміщень

D) ліквідація підрозділу установи

E) затвердження положень про структурні підрозділи установи

81. Наказ підписує лише:

A)перший керівник установи

B)заступник першого керівника

C)юрист

D)секретар керівника

E)куратор питань, які розглянуто в документі

82. Накази щодо особового складу складають на основі:

A)заяв громадян

B)інституції

C)положення

D)правила

E)вказівки

83. Вказівка пов’язана з виконанням:

A) протоколів

B) заяв

C) наказів

D) доручень

E) скарг

84. Вказівки видають при оформленні:

A) тарифної відпустки

B) відпустки для догляду дитини

C) відпустки за власний рахунок

D) вимушеної відпустки

E) відрядження
85. Мовленнєву помилку допущено в типовому звороті:

A) призначити на посаду

B) замісник директора

C) порушення виявлено

D) ухвалили

E) затвердити план

86. Мовленнєву помилку допущено в типовому звороті:

A)надані пільги

B)на протязі дня

C)дорадчий голос

D)срок дії

E)трудові відносини

87. Документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів протягом тривалого терміну, - це:

A)організаційні

B)розпорядчі

C)довідково-інформаційні

D)з кадрово-контрактових питань

E)особові офіційні

88. Правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, - це:

A)правила

B)інструкція

C)статут

D)положення

E)постанова
89. Слова, які вживаються в усіх слов’янських мовах, зазнаючи певних фонетичних змін, мають таке походження:

A) тюркське

B) спільнослов’янське

C) латинське

D) угорське

E) грецьке

90. Початковий звук і літера а характерні для:

A) арабських мов

B) латинської мови

C) грецької мови

D) англійської мови

E) німецької мови

91. Граматично різні конструкції, що виражають ту саму думку, - це синоніми:

A) лексичні

B) контекстуальні

C) синтаксичні

D) морфологічні

E) стилістичні

92. Слова чи словосполучення, що пом’якшують враження від висловленого, - це:

A) перифраз

B) евфемізм

C) синоніми

D) пароніми

E) тропи

93. «Орфографія - правопис» - це синоніми:

A) абсолютні

B) лексичні

C) синтаксичні

D) морфологічні

E) контекстуальні

94. Постанову підписує така кількість осіб:

A) одна

B) дві

C) три

D) чотири

E) п’ять

95. Результати діяльності колегій міністерств та відомств, наукових рад складаються як:

A) ухвала

B) постанова

C) статут

D) правила

E) положення

96. Документ, що забезпечує виконання викладених у ньому зобов’язань, - це:

A) ухвала

B) постанова

C) ґарантійний лист

D) лист-підтвердження

E) службовий лист

97. Юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян - це:

A)правила

B)статут

C)інструкція

D)положення

E)постанова
98. Обов’язковій реєстрації в органах Міністерства фінансівУкраїни підлягає:

A)постанова

B)правила

C)положення інструкція

D)інструкція

E)статут

99. Правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні та інші сторони діяльності установ, - це:

A)постанова

B)правила

C)інструкція

D)положення

E)постанова
100. Службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують певний порядок будь-яких дій, - це:

A)правила

B)постанова

C)інструкція

D)положення

E)постанова
101. Документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво в певній установі, фірмі, - це:

A)розпорядчі

B)організаційні

C)довідково-інформаційні

D)з кадрово-контрактових питань

E)особові

102. Правовий акт, який приймається місцевими радами, держадміністраціями - це:

A)постанова

B)ухвала

C)накази

D)вказівки

E)правила

103. Правовий акт, що приймається вищими та деякими центральними органами управління з метою розв’язання важливих завдань, - це:

A)ухвала

B)наказ

C)постанова

D)вказівка

E)правила

104. Правовий акт управління державного органу, що видається в рамках наданої посадовій особі, -це:

A)ухвала

B)вказівка

C)правила

D)розпорядження

E)наказ

105. Розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності,--це

A)розпорядження

B)правила

C)вказівка

D)ухвала

E)наказ

106. Розпорядчий документ, який готують міністри, керівники об’єднань,організацій, установ, - це:

A)вказівки

B)розпорядження

C)правила

D)ухвала

E)наказ

107. Кожний пункт наказу рекомендується починати словами:

A) „Призначити”, „Перевести”

B) „Надати”, „Звернутися”

C) „Оголосити”, „Надолужити”

D) „Призначити”, „Повернутися”

E) „Оголосити”, „Попрохати”

108. Текст наказу складається з таких частин:

A)з констатаційної

B)з розпорядчої

C)з вступу

D)з висновків

E)з констатаційної та розпорядчої

109. Типове положення затверджується:

A)вищими орнагами управління

B)керівником організації

C)керівником навчального закладу

D)керівником фірми

E)керівником фабрики

110. Термін „етикет”-це слово:

A) французьке

B) англійське

C) українське

D) російське

E) латинське

111. Термін „етика” ввести в науковий обіг запропонував:

A) Арістотель

B) Кант

C) Сократ

D) Гегель

E) Платон

112. Термін „етика” має:

A) одне значення

B) два значення

C) три значення

D) чотири значення

E) п’ять значень

113. За етикетними формулами можна визначити:

A) вік мовця, професію

B) темперамент

C) зріст

D) вагу

E) характер
114. У традиціях українського мовного етикету забороняється при присутніх говорити у:

A) 1-й особі однини

B) 2-й особі однини

C) 3-й особі

D) 1-й особі множини

E) 2-й особі множини

115. Складні речення поділяються на:

A. складнопідрядні, складносурядні та безсполучникові

B. сполучникові та безсполучникові

C. узагальнено-особові, неозначено-особові та означено-особові

D. повні та неповні

E. прості та складні

116. Дієприслівниковий зворот є засобом передачі:

A. дії, що передує основній дії

B. дії, що відбудеться після основної дії

C. дії, що відбувається одночасно або у зв’язку з іншою дією

D. дії, що відбулася раніше

E. дії, що мислиться безособово

117. Який з варіантів вживання дієприслівникового звороту є правильним:

A. Виступаючи, порушено злободенну тему

B. Виступаючи, директор торкнувся злободенної теми

C. Виступаючи, директором порушена злободенна теми

D. Виступаючи, директора порушила злободенна проблема

E. Виступаючи, порушена злободенна проблема

118. Односкладним називається речення:

A. яке має лише один головний член речення;

B. яке має лише одну граматичну основу та не має другорядних членів речення;

C. яке взагалі не має граматичної основи

D. яке має декілька граматичних основ

E. яке має одну граматичну основу;

119. У якому з поданих нижче речень розділові знаки поставлені правильно:

A. Все бути, може, може буде, бо серце більше відчуває ніж розум зрозумів і знає (Є. Летюк)

B. Все бути може, може буде, бо серце більше відчуває, ніж розум зрозумів і знає (Є. Летюк)

C. Все бути може, може, буде, бо серце більше відчуває ніж розум зрозумів і знає (Є. Летюк)

D. Все бути може, може, буде, бо серце більше відчуває, ніж розум зрозумів і знає (Є. Летюк)

E. Все бути, може, може буде, бо серце, більше відчуває ніж розум зрозумів і знає (Є. Летюк)

Похожие:

1. Українська мова належить до мов iconАвторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
1. Українська мова належить до мов iconДипломна робота зі спеціальності 02030301 «Українська мова та література»

1. Українська мова належить до мов iconПитання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література»

1. Українська мова належить до мов iconНаціональна мова це мова певного народу в усіх її виявах: літературна...

1. Українська мова належить до мов iconБеларуская мова сярод іншых моў свету
Гісторыя фарміравання І развіцця беларусскай мовы. Старая беларуская мова. Сучасная беларуская мова
1. Українська мова належить до мов iconАвторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
1. Українська мова належить до мов iconЗакон україни «про засади державної мовної політики»
Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії...
1. Українська мова належить до мов iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
1. Українська мова належить до мов iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія

1. Українська мова належить до мов iconУкраїнська латиномовна література частина української літератури,...
Українська латиномовна література — частина української літератури, написана латинською мовою протягом 15—19 ст
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница