Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право»


НазваниеМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право»
Дата публикации31.03.2013
Размер165 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Луганський державний університет внутрішніх справ

імені е.о. дідоренка

Методичне забезпечення для

модуль-контролю

за курсом «Екологічне право»

для курсантів, та студентів

навчально-наукового інституту права

Луганськ – 2012
Модуль-контроль здійснюється усно або тестами.
Модуль-контроль № 1 здійснюється за такими темами:
1. Екологічне право-як самостійна галузь права

2. Предмет, метод і форми проявлення екологічного права. Об’єкти та суб’єкти екологічного права.

3. Управління природокористуванням та охороною довкілля

4. Правове забезпечення екологічної безпеки

5. Право власності на природні ресурси і право на природокористування

Модуль-контроль № 2 здійснюється за такими темами:
1. Економіко-правовий механізм у природокористуванні та охороні навколишнього середовища.

2. Юридична відповідальність, як засіб реалізації екологічного права

3. Правовий режим використання, відновлення та охорони природних ресурсів і умов територій, що підлягають особливій охороні.

4. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Запитання для усного модуль-контролю № 1.


 1. Історичні форми взаємодії суспільства та природи

 2. Екологічна криза ( визначення, причини)

 3. Система екологічного права

 4. Методи екологічного права

 5. Принципи екологічного права

 6. Співвідношення екологічного права до конституційного, адміністративного, цивільного.

 7. Характеристика суб’єктів екологічних правовідношень

 8. Признаки природного об’єкта. У чому суть та відмінність понять «природний об’єкт» і «природний ресурс».

 9. Конституційні екологічні права громадян

 10. Екологічні права та обов’язки громадян відповідно до ЗУ «Про ОНС»

 11. Система гарантій забезпечення екологічних прав та обов’язків відповідно до ЗУ «Про ОНС»
 1. Права громадян на одержання екологічної інформації

 2. Система гарантій забезпечення екологічних прав громадян.

 3. Визначення джерел екологічного права, їх види

 4. Характеристика ЗУ «Про ОНС»

 5. Характеристика та види управління в галузі ОНС

 6. Дайте перелік основних функцій державного управління в галузі ОНС

 7. Екологічний моніторинг як екологічна-охоронна функція (визначення, хто здійснює, об’єкти моніторингу)

 8. Державні кадастри – як організаційно екологічна функція управління

 9. Дайте порівняльний аналіз повноважень державних і громадських інспекторів в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 10. Які форми участі громадськості в управлінні охороною навколишнього природного середовища передбачені законодавством Україні?

 11. У чому основна мета і суть екологічної експертизи?У чому полягає відмінність між екологічним контролем, екологічним аудитом та екологічною експертизою ?

 12. Поняття екологічної безпеки та правові основи її забезпечення

 13. Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 14. Поняття та особливості права власності на природні ресурси на відміну від права власності на майно.

 15. Зміст та форми права власності.

 16. Виникнення права державної власності на природні ресурси.

 17. Припинення права державної власності на природні ресурси.

 18. Суб’єкти та об’єкти комунальної власності на природні ресурси. Виникнення та припинення права комунальної форми власності.

 19. Підвалини виникнення права приватної власності юридичної особи на природний об’єкт

 20. Припинення права приватної власності на природні ресурси

 21. Які особливості одержання земельної ділянки іноземцями та особами без громадянства.

 22. Права та обов’язки власників природних ресурсів

 23. Види юридичної відповідальності за порушення прав власників

 24. Поняття і види природокористування

 25. У чому полягає суть і відмінність загального і спеціального природокористування?

 26. Які принципи лежать в основі здійснення природокористуванням?

 27. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

 28. Строки природокористування

 29. Підстави виникнення і припинення відносин природокористування.

 30. Порядок надання ліцензій, та їх різновиди

 31. Переляк прав та обов’язків природокористувачів

 32. Використання природних ресурсів на умовах оренди

 33. Захист прав природокористування.


Приблизні тести для модуль-контролю №1.
1. Формами взаимодействия общества и природы являются:

1. Загрязнение, истощение и разрушение природной среды

2. Потребление природы человеком и охрана природы

3. Экологическое невежество и экологический нигилизм в сочетании с потребительской психологией

4. Совокупность двух направлений гуманизации и экономизации ОС
^ 2. Под экологическим кризисом понимается:

1. Стадия взаимодействия между обществом и природой, на которой до предела обостряются противоречия между экономикой и экологией

2. Загрязнение природной среды вредными отходами, истощение природных ресурсов и угроза разрушения экологических связей.

3. Кризис государственных и общественных структур, не способных обеспечить проведение эффективных мер по экологической безопасности

4.Серьезные нарушения в обычной экологической деятельности
^ 3. Совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы это:

1. Социальная экология

2. Экология

3. Правовая экология

4. Урбоэкология

^ 4. Предметом экологического права являются:

а) отношения собственности на природные ресурсы;

б) отношение по пользованию природными ресурсами и охране окружающей природной среды;

в) отношение по охране окружающей природной среды

г) отношения по охране здоровья и вредного воздействия природы
^ 5. Система экологического права - это:

а) совокупность институтов экологического права, расположенных в определенной последовательности;

б) совокупность норм права, расположенных в экологическом законодательстве;

в) единый механизм, обеспечивающий реализацию экологического законодательства

г) совокупность взглядов на сущность взаимодействия общества и природы
^ 6. Особенностью экологических отношений является:

а) носят имущественный характер;

б) складываются в сфере управления;

в) существуют лишь при наличии природных объектов без отрыва их от единой природной среды

г) прекращаются в связи с использованием полезных качеств природных ресурсов и окружающей среды

^ 7. Конституция Украины определяет:

 1. экологические права граждан

 2. порядок издания нормативных актов, касающихся охраны окружающей природной среды

 3. гарантии экологической безопасности

 4. порядок получения земельных участков в пользование

^ 8. Законодательство об охране окружающей природной среды состоит из:

 1. законов и подзаконных нормативных актов

 2. законов, подзаконных нормативных актов и актов высших судебных органов

 3. законов и ведомственных инструкций

 4. актов правительства Украины и Госкомзема

^ 9. Экологической обязанностью граждан является:


 1. получение экологического образования;

 2. соблюдение экологических прав и законных интересов других граждан;

 3. получение в установленном порядке полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды.

 4. участие в утверждении экологических программ


^ 10. Право на безопасную для жизни окружающую природную среду имеет такую особенность:

 1. регулируется специальным законом Украины;

 2. гарантируется нормами общего законодательства Украины;

 3. имеет преимущественно неимущественный характер и предусматривает охрану человека как биологического и социального организма, его жизни и здоровья;

 4. предполагает обязательное обращение в суд при его нарушении


^ 11. Экологические права граждан это:

 1. закрепленные в международных правовых актах требования к качеству окружающей среды;

 2. совокупность предписаний, связанных с жизнью и здоровьем человека, как биологического вида;

 3. закрепленные в законе и гарантированные системой права возможности в сфере экологии.

 4. концептуальные идеи экологического законодательства, получившие силу закона


^ 12. Субъектами права коммунальной собственности на землю в Украине являются:

1. Народ Украины

2. Только физические и юридические лица;

3. Только граждане Украины, лица без гражданства

4. Территориальные громады поселков, городов и в лице их представительных органов- советов
^ 13. Документом, подтверждающим право собственности на землю является:

1. Договор купли-продажи земельного участка;

2. Государственный акт на право собственности;

3. Решение советов народных депутатов при приватизации

4. Договор субаренды
^ 14. В частной собственности могут находиться следующие природные ресурсы:


 1. Земля, недра, атмосферный воздух, леса, животный мир, водные объекты;

 2. Земля, недра, ветровая энергия, природно-заповедный фонд, леса, животный мир, водные объекты;

 3. Земля, лес, животный мир, растительный мир, природно-заповедный фонд

 4. Земля, лес, недра, водные объекты, животный мир, растительный мир, природно-заповедный фонд


^ 15. Под субъективным правом природопользования понимают:

а) право на получение всех благ от природы

б) обеспеченная законом возможность непосредственной эксплуатации природного объекта с целью получения определенных благ

в) совокупность прав и обязанностей для извлечения полезных свойств природных ресурсов

г) совокупность правил, устанавливающих нормы пользования природными ресурсами, а также ответственность за их нарушение
^ 16. В Украине существуют следующие виды природопользования:

а) Коллективное и частное

б) Общее и специальное

в) Охранительное и регулятивное

г) Коммунальное, государственное

^ 17. Специальное природопользование – это:

а) пользование природными ресурсами для извлечения полезных свойств, качеств в порядке установленном законом по специальным разрешениям (лицензиям)

б) владение природными ресурсами по решению соответствующих органов управления

в) право предприятий на эксплуатацию природных ресурсов для своих производственных нужд

г) совокупность правовых норм, закрепляющая право граждан и юридических лиц на безвозмездное пользование природными ресурсами на территории Украины


Запитання для усного модуль-контролю № 2.


 1. Поняття економіко-правового механізму в галузі ОНПС, його структура.

 2. Які елементи входять в структуру економічного механізму в галузі охорони навколишнього природного середовища?

 3. Фінансування екологічних заходів

 4. У чому суть ліцензування і лімітування в галузі використання і охорони навколишнього природного середовища?

 5. Які види заходів економічного стимулювання ОНС передбачені законодавством.

 6. У чому суть збору за спеціальне використання природних ресурсів? Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок зборів за спеціальне користування надрами, водами, лісами, тваринним світом?

 7. Екологічне страхування , види, зміст.

 8. Які особливості інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

 9. Які особливості елементів складу екологічного правопорушення?

 10. Охарактеризуйте кримінальну відповідальність у галузі екології

 11. Викладіть особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

 12. Коли і за яких підстав може застосовуватись дисциплінарна відповідальність в екологічних відносинах?

 13. Які екологічні протиправні діяння віднесені КК України до злочинів у галузі охорони довкілля? Чим відрізняються екологічні злочини від інших екологічних правопорушень?

 14. Що представляють собою затверджені такси чи методики, які використовуються для визначення розміру збитків, заподіяних об’єктам природи?

 15. Яка система заходів включена в зміст охорони земель?

 16. Які землі віднесені до земель з обмеженим використанням чи вилучені з господарського використання? Які особливі заходи охорони і відновлення встановлені стосовно них?

 17. Які юридичні факти є підставою для виникнення відносин користування надрами.

 18. Якими державними органами і в якому порядку здійснюється надання дозволів та гірничих відводів на користування надрами?
 1. Які основні вимоги охорони надр передбачені Кодексом України про надра?

 2. Визначте зміст поняття «води», які види водокористування виділяють відповідно до водного законодавства України.

 3. Який правовий режим водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг, зон санітарної охорони?

 4. Ліс як об’єкт правової охорони і використання

 5. Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання.

 6. Які підстави для занесення окремих видів тварин до Червоної книги України?

 7. Яка система екологічних нормативів у галузі охорони атмосферного повітря? Які органи розробляють і встановлюють нормативи в галузі охорони атмосферного повітря?

 8. За яки види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря встановлена кримінальна та адміністративна відповідальність?

 9. Що таке екологічна мережа України? Які елементи входять до складу екологічної мережі України і який їх правовий режим?

 10. У чому полягають особливості правового режиму об’єктів і територій природно-заповідного фонду?

 11. Визначення надзвичайної екологічної ситуації (НЕС), її різновиди.

 12. Правове забезпечення запобігання та ліквідації НЕСПриблизні тести для модуль-контролю №2.

^ 1. Что понимается под воздействием на окружающую природную среду:

1.Физическое, химическое, биологическое изменение ОПС под воздействием деятельности человека

2. Антропогенная деятельность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов человека, вносящая физические, химические, биологические изменения

3. Негативные последствия, которые наступают в результате нарушений Государственных стандартов на качество продукции

4. Внесение в окружающую среду отходов производства и потребления


^ 2. Какие показатели лежат в основе нормативов качества ОПС?:

1.Экологическая безопасность населения: сохранение генетического фонда; обеспечение рационального использования и воспроизводства природных условий

2.Производственно-хозяйственные,санитарно-гигиенические

3. Медицинские, технологические, научно-технические

4. Комплексные, технологические
^ 3. Государственная экологическая инспекция создана при
1. Министерстве охраны окружающей природной среды Украины;

2. Министерстве МВД;

3. Министерстве здравоохранения

4. Государственном комитете по земельным ресурсам

^ 4. В качестве объектов экологического контроля не выступает:

1. Соблюдение природоохранного законодательства ;

2.Состояние товарно-материальных ценностей на предприятиях

3. Выполнение обязательных мер по охране ОПС

4. Обобщение необходимой экологической информации

^ 5. Государственную экологическую экспертизу проводят:

1. Экспертная комиссия;

2. Общественная организация;

3. Один человек

4. Руководители предприятий

^ 6. Что не является составной частью экономического механизма охраны ОПС?:
1. Лимиты использования природных ресурсов

2. Финансовое обеспечение

3. Административно-правовое воздействие

4. Ускоренные нормы амортизации
^ 7. К экономическим льготам в области охраны ОПС не относятся:
1. Ускоренная амортизация;

2. Льготное кредитование;

3. Экологический налог

4. Повышение цен на экологически чистую продукцию

8. Плата за землю в Украине осуществляется в следующих формах:

1. Земельный налог, арендная плата

2. Земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли

3. Земельный налог

4. Земельный налог, кадастровая оценка, арендная плата

^ 9. Экологическая ответственность выполняет следующие функции:

1. стимулирующую, компенсационную, превентивную, карательную

2. стимулирующую, рекреационную, охранительную

3. превентивную

4. . стимулирующую, компенсационную, превентивную
^ 10. Вред природной среде выражается в следующей форме:
1. экономической

2. экономической и экологической

3. экологической

4. экологическая, экономическая, социальная
^ 11. Объектом экологического правонарушения являются:

1. экологический порядок

2. природные объекты и природная среда в целом

3. здоровье человека

4. деградированные природные объекты в связи с антропогенной деятельностью человека

^ 12. Земля как юридическое понятие представляет собой:

1.Поверхноть земного шара, свободная от вод мирового океана;

2.Поверхноть земного шара, находящаяся в пределах государственных границ;

3.Поверхность земного шара, находящаяся в пределах государственных границ, свободная от водных ресурсов;

4.Всю поверхность земного шара
^ 13. Земли в Украине делятся на категории в зависимости от их:

1. Рыночной стоимости ;

2. Географического положения;

3. Принадлежности министерствам, ведомствам и пр.

4. Целевого назначения

^ 14. Пользование водными объектами (их частями) местного значения на условиях аренды допускаются:

а) для нужд гидроэнергетики и водного транспорта;

б) с использованием поверхностных вод, подземных вод, морских вод и территориального моря;

в) по решению сельских, поселковых, городских советов на срок не более 10 лет;

г) во всех вышеперечисленных целях
^ 15. Общее и специальное водопользование различают в зависимости от:

а) технических условий и способов пользования водами;

б) характеристик водного объекта;

в) целевого назначения

д) условий предоставления водных объектов

^ 16. Растительный мир согласно Закона Украины «О растительном мире» определяется как:

а) совокупность всех видов растений, а также грибов и образованных ими сообществ на определенной территории;

б) совокупность деревьев, кустарников, растений, произрастающих на территории государства Украины ;

в) совокупность лесной и дикорастущей растительности вне лесов, произрастающих на территории государства, включающей территорию земной суши и водного пространства
^ 17. К особенностям общего пользования природных растительных ресурсов не относят:

а) отсутствие разрешений на пользование;

б) осуществление любыми физическими лицами;

в) платность

^ 18. К видам пользования животным миром, закрепленным в Законе Украины «О животном мире», не относятся:

1. Использование животных в агропромышленном секторе;

2. Использование полезных свойств жизнедеятельности животных;

3. Использование полезных свойств природных санитаров среды

4. Охота и рыболовство

^ 19. Видом побочного лесопользования не является:

а) выпас скота в лесах;

б) размещение пасек;

в) заготовка живицы

г) сбор дикорастущих грибов и ягод


^ 20. Разграничение общего и специального использования лесных ресурсов по:

а) месту осуществления использования лесных ресурсов;

б) срокам осуществления использования лесных ресурсов

в) характеристике нужд которые удовлетворяются при использовании лесных ресурсов

г) систематичности использования лесных ресурсов

являются:

а) общераспространенные и не общераспространенные полезные ископаемые;

б) земельные участки, в недрах которых залегают полезные ископаемые;

в) обособленные участки недр, закрепленные за определенными субъектами;

г) участки земли, используемые для геологического изучения
^ 21. Недра как объект использования и охраны предоставляют собой:

а) часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии- ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения;

б) все то, что находится под поверхностью земли;

в) все полезные ископаемые, находящиеся в земле

г) часть природной среды, под поверхностью земли, включая подземные воды, представляющая собой конус, основанием которой является территория Украины, а вершиной – центр земли
^ 22. Примесь в атмосфере, которая может оказать неблагоприятное влияние на здоровье людей и среду обитания, является:

1. загрязняющим веществом;

2. техногенным веществом;

3. показателем принадлежности воздуха городской среде;

4. отравляющим веществом
^ 23. Атмосферный воздух это:

1.это воздушное пространство, находящееся над поверхностью Земли, охраняемое государством;

2.охраняемый законом природный объект, представляющий собой совокупность газов и выполняющий экологическую, экономическую, оздоровительную функции;

3.жизненно важный компонент ОПС, который представляет собой естественную смесь газов, находящихся за пределами жилых, производственных и других помещений

4. естественная смесь газов атмосферы

^ 24. Ущерб, причиненный природно-заповедному фонду исчисляется на основании:

1.Закона Украины о природно-заповедном фонде;

2.Заключения специально создаваемых экспертных комиссий;

3.Такс, утвержденных Кабинетом Министров Украины

4. Методик расчета имущественного ущерба
25. На территории природных заповедников разрешается:

1.Строительство сооружений, не связанных с деятельностью природных заповедников;

2.Сохранение и восстановление исчезающих видов растений и животных;

3.Разработка общераспространенных полезных ископаемых

4. разработка общераспространенных полезных ископаемых

Похожие:

Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМарчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е о. дідоренка Методичне забезпечення для модуль-контролю за курсом «Екологічне право» iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница