Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних


Скачать 239.85 Kb.
НазваниеРобоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних
Дата публикации05.07.2013
Размер239.85 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы


ВСТУП
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти “ Безпека життєдіяльності ”. Програму схвалено на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН 16.02.2011 р., протокол № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., протокол № 2.

Навчальна дисципліна “Безпека життєдіяльності” є нормативною дисципліною і займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Засвоївши дисципліну “Безпека життєдіяльності” майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

В результаті вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” бакалаври у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

 • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

 • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

 • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.


^ Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

виробничо-технологічна діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

 • вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

організаційно-управлінська діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

 • знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

 • вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;


проектно-конструкторська діяльність:

 • вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

 • вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;


педагогічно-консультативна діяльність:

 • обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;

 • вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;


контрольно-консультативна діяльність:

 • оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу)щодо підвищення його рівня;

 • здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів. 1. ^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Розподіл навчальних годин за семестрами та видами навчальних занять у відповідності з навчальним планом здійснено таким чином:


^ Напрям (спеціальність)

Семестр

Лекції

ІРС

СРС

Форма контролю

Всього годин / кредитів

050503 “Машинобудування”, 051201 “Суднобудування та океанотехніка”

V

18

9

9

ПМК

36 / 1,0

^

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


2.1 МОДУЛІ КУРСУ


№ модуля

Найменування модуля

Сума залікових балів

Термін проведення контрольного заходу, тиждень

Джерела інформації

1

Забезпечення здоров’я, соціальної, природної та техногенної безпеки

35…55

VIIІ

[1-28]

2

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

25…45

XVIII

[1-28]

Всього за семестр

60…100

Індивідуальне заняття 1-2. Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання. Обґрунтування категорії ОГ за рівнем загрози техногенного, природного і терористичного характеру та ступенем їхньої захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої небезпечності.

Література: [2, с. 20-38; 61-70; 123-129]; [3, с. 14-85]; [7, с. 11-18]; [12, с. 17-51]; [17, с. 9-41]; [20, с. 7-16].
Індивідуальне заняття 3. Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків.

Література: [2, с. 61-70]; [3, с. 222-239; 256-273]; [7, с. 169-184]; [12, с. 162-166]; [16, с. 43-50]; [17, с. 45-60]; [20, с. 7-16].
Індивідуальне заняття 4-5. Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, підприємств, установ та організацій в залежності від профільного напряму. Загальні вимоги до безпечності технологічного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих норм і правил.

Література: [3, с. 169-190]; [7, с. 154-168]; [12, с. 128-162]; [16, с. 43-59; 74-90; 106-120]; [17, с. 45-60]; [20, с. 17-34].
Індивідуальне заняття 6. Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення. Професії підвищеного ризику. Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до професійних небезпек.

Література: [2, с. 211-241]; [3, с. 199-204]; [7, с. 152-154; 221-224]; [12, с. 200-211]; [16, с. 67-73]; [17, с. 45-60]; [20, с. 44-52].
Індивідуальне заняття 7. Визначення наявних проблем з безпеки і захисту ОГ у НС, рівня їхнього ризику. Галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого функціонування ОГ та контролю за станом його основних фондів.

Література: [2, с. 94-123]; [3, с. 381-384]; [7, с. 18-23]; [12, с. 36-50]; [16, с. 5-12].
Індивідуальне заняття 8. Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як складова державної системи, її місце і значення в системі управління функціонуванням галузі. Організаційна побудова системи управління безпекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та організації. Завдання і повноваження спеціально створених координуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у НС.

Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.

Література: [2, с. 257-266]; [3, с. 335-379]; [7, с. 185-220]; [12, с. 236-249]; [16, с. 120-153]; [17, с. 219-237]; [20, с. 52-114]; [21, с. 30-134].
Індивідуальне заняття 9. Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у межах їхніх тактико-технічних можливостей) до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Визначення порядку їхнього приведення до готовності та організації управління діями у процесі виконання завдань. Основні засоби, тактика дій і способи виконання робіт у зоні НС в залежності від профільного напряму ВНЗ. Матеріально-технічне, медичне та інші види забезпечення при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі. Організація життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим.

Література: [3, с. 368-381]; [7, с. 185-216; 225-238]; [12, с. 249-257; 266-279]; [16, с. 120-154]; [17, с. 237-288]; [20, с. 114-120]; [21, с. 91-127].

Контрольні питання по першому модулю:


 1. Проблема безпеки життєдіяльності людини і суспільства в сучасних умовах.

 2. Наука БЖД, основні задачі, визначення.

 3. Об’єкт і предмет безпеки життєдіяльності.

 4. Структура наук про безпеку.

 5. Сфера застосування наук про безпеку.

 6. Небезпеки, визначення, класифікація.

 7. Що таке життєвий простір?

 8. Суть вчення В.І. Вернадського про біосферу. Ноосфера.

 9. Джерела техногенних небезпек.

 10. Джерела антропогенних небезпек.

 11. Джерела природних небезпек.

 12. Джерела соціально-політичних небезпек.

 13. Ризик, визначення, види ризику, допустимий ризик.

 14. Класифікація ризиків.

 15. Назвіть якісні й кількісні методи визначення ризику.

 16. Якість – категорія безпеки.

 17. Визначення поняття «культура безпеки».

 18. Суть культури безпеки.

 19. Органи чуття як механізм сприйняття інформації.

 20. Будова аналізаторів та їх властивості.

 21. Характеристика основних аналізаторів в БДЖ.

 22. Психічні особливості людини та їх значення в безпеці життєдіяльності.

 23. Визначення понять біосфера, екологічні системи, рівні екологічних систем (приклади екологічних систем різних рівнів).

 24. Основні причини руйнування біосфери та виникнення екологічної кризи.

 25. Визначення поняття мікроклімату. Вплив мікроклімату на працездатність людини.

 26. Нормалізація параметрів мікроклімату.

 27. Дія електричного струму на організм людини.

 28. Шум. Загальні методи боротьби з шумом.

 29. Вібрація. Загальні методи боротьби з вібрацією.

 30. Виробниче освітлення та його вплив на психофізіологічний стан людини.

 31. Здоров’я, його біологічна, соціальна та психологічна сутність.

 32. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.

 33. Фактори, які впливають на стан здоров’я людини.

 34. Система охорони здоров’я в Україні.

 35. Надання першої долікарської допомоги.

 36. Назвіть фактор, що найбільше впливає на здоров’я людини.

 37. Чи належать проблеми харчування до питань здорового способу життя?Контрольні питання по другому модулю:


 1. Мета класифікації надзвичайних ситуацій.

 2. НС техногенного характеру, характеристика, види та класифікація, причини.

 3. НС природного характеру, характеристика, види та класифікація, причини.

 4. НС соціально-політичного характеру, характеристика, види та класифікація, причини.

 5. НС мирного часу в залежності від масштабу їх наслідків характеристика, види та класифікація, причини виникнення.

 6. Визначення НС відповідно до територіального поширення та обсягів ресурсів.

 7. Небезпеки сучасного урбанізованого середовища.

 8. Зв’язок небезпек.

 9. Що таке катастрофа?

 10. Яка відмінність між аваріями й катастрофами?

 11. Заходи життєзабезпечення населення під час природних небезпек.

 12. Радіаційно небезпечні об’єкти.

 13. Транспортні аварії (катастрофи).

 14. Хімічно небезпечні об’єкти.

 15. Вибухо- й пожежа небезпечні об’єкти.

 16. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

 17. Фактори ризику при захворюванні на рак.

 18. Хто може бути суб’єктами зовнішніх загроз.

 19. Хто відповідає за забезпечення корпоративної безпеки підприємства?

 20. Чи належить до завдань системи безпеки вивчення партнерів, конкурентів та клієнтів?

 21. Чи можна віднести порушення правил техніки безпеки, як внутрішню загрозу підприємству?

 22. Чи належить до завдань системи безпеки підприємства проведення соціально-психологічних заходів серед працівників підприємства?

 23. Які заходи доцільно здійснювати для забезпечення безпеки особистого майна?

 24. Звідки надходять шкідливі речовини в процесі вирощування продукції рослинництва?

 25. Під час транспортування і зберігання харчових продуктів та харчової сировини звідки може відбуватися надходження шкідливих речовини?

 26. Звідки при технологічній та кулінарній обробки в харчових продуктах з’являються шкідливі речовини?

 27. Коли може бути небезпечним застосування харчових добавок?

 28. Які речовини є найтоксичнішими серед пестицидів?

 29. Яку назву має властивість речовин (в тому числі пестицидів) накопичуватися в організмі людини?

 30. Тероризм як форма політичного екстремізму.

 31. Злочинність як гостра соціальна проблема сучасності.

 32. Порівняйте переваги та недоліки проживання в місті та селі.

 33. Що забезпечує найбільший захист людині?

 34. Що треба робити, щоб уберегтися у натовпі?

 35. Де небезпечно сідати пізно ввечері у порожньому транспорті?

 36. Надання першої допомоги потерпілим (порушення дихання і серцевої діяльності).

 37. Надання першої допомоги потерпілим (утоплення).

 38. Надання першої допомоги потерпілим (поранення і кровотечі).

 39. Надання першої допомоги потерпілим (удари, переломи і вивихи).

 40. Надання першої допомоги потерпілим (травми голови, грудної клітки і живота).

 41. Надання першої допомоги потерпілим (опіки).

 42. Надання першої допомоги потерпілим (відмороження).

 43. Надання першої допомоги потерпілим (електротравми, ураження блискавкою).

 44. Загальні принципи управління безпекою життєдіяльності.

 45. Управління безпекою життєдіяльності на глобальному рівні.

 46. Основні засади державного управління безпекою життєдіяльності в Україні.

 47. Основні законодавчі і нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

 48. Органи управління і контролю за дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.


^ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Під час самостійної роботи студент повинен закріпити теоретичний лекційний матеріал, навчитися самостійно працювати з літературою. Студент повинен підготувати та захистити реферат на індивідуальному занятті. В залежності від тематики реферату, самостійна робота може бути зарахована до будь-якого з двох модулів.
^
Тематика рефератів


 1. Фізичні можливості діяльності людини.

 2. Безпека життєдіяльності людини в умовах розумової праці.

 3. Шляхи підвищення ефективності трудової діяльності людини.

 4. Пестициди та їх роль у житті людини.

 5. Суїцид, як наслідок психічної недуги.

 6. Дитячий побутовий травматизм.

 7. Потенційні небезпеки епідемічного характеру.

 8. Рятувальні заходи під час природних стихійних небезпек.

 9. Відходи виробничих підприємств як потенційна небезпека.

 10. Об’єкти комунального господарства як потенційна небезпека.

 11. Характеристика радіаційно небезпечних об’єктів (на вибір один об’єкт).

 12. Антропогенний вплив на екологію.

 13. Системи централізованого та локального оповіщення населення з питань надзвичайних ситуацій.

 14. Фінансові та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 15. Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини.

 16. Правове, нормативне та організаційне забезпечення життєдіяльності людини у суспільстві.

 17. Правовий захист населення від надзвичайних ситуацій.

 18. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

 19. Добровільні об’єднання громадян з питань безпеки життєдіяльності.

 20. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.

 21. Фізіологічна дія мікроклімату на людину.

 22. Значення психологічного клімату в колективі.

 23. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі як приклади порушення вимог безпеки систем.

 24. Навколишнє середовище і здоров’я людини.

 25. Стан здоров’я населення України.

 26. Негативні фактори виробничого середовища.

 27. Характеристика найбільш руйнівних стихійних лих в історії людства.

 28. Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні.

 29. Соціально-політичні проблеми тероризму.

 30. Злочинність – соціальна проблема сучасності.
^
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ РЕФЕРАТІВРеферат подається на кафедру в друкованому варіанті.

Обсяг основного друкованого тексту 15-17 сторінок (текст шрифтом 14 Times New Roman; інтервал 1,5; поля зверху й знизу 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 15 мм; нумерація сторінок починаючи з основного тесту виставляється у правому верхньому кутку).

Реферат складається з титульної сторінки, плану, основного тексту, списку використаних джерел і літератури (не менше 5 джерел).

В рефераті повинні бути розкриті основні положення, які стосуються обраної теми.

На титульній сторінки вказується назва кафедри, тема реферату, дисципліна, виконавець, викладач.

Реферат захищається в усній формі у вигляді доповіді на 5-7 хв. на лабораторному або індивідуальному заняттях.

^ 6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

6.1 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

6.1.1 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ


 1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.

 2. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): Навч. посібник / В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К., 2004. – 328 с.

 3. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання, 2006. – 397 с.

 4. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 5. Буралев Ю.В., Павлова Е.И. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1999. – 200 с.

 6. Валеологія в схемах: Навчальний посібник / Гончаренко М.С. – Харків: Бурун Книга, 2005. – 208 с.

 7. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 256 с.

 8. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Мельников О.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

 9. Жидецький В.Ц., Жидецька М.Є. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 128 с.

 10. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації. – Львів: Піча Ю.В., К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2002. – 328 с.

 11. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник. – К.: Каравела, 2005. – 325 с.

 12. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: Каравела, 2007. – 288 с.

 13. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

 14. Концепція освіти з напряму “Безпека життя і діяльності людини” / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.

 15. Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов (Охрана труда): Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1999. – 318 с.

 16. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник – Львів: Львів. Банк. Ін-т НБУ; К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 186 с.

 17. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник – К.: Знання, 2007. – 332 с.

 18. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

 19. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч. посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 20. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – Ч. 2. Надзвичайні ситуації. – 124 с.;

 21. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. – Ч. 3. Цивільна оборона – 140 с.

 22. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с.

 23. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009. – 264 с.

 24. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998, Т. 1. – 544 с.

 25. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998, Т. 2. – 496 с.

 26. Пістун І.П., Мешанич Р.Й., Березовський А.П. Курс лекцій з безпеки життєдіяльності. – Львів: Сполом, 1997. – 224 с.

 27. Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 239 с.

 28. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424 с.

 29. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 30. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 304 с.

 31. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.^ 6.1.2 ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом “Дашков и К”, 2000. – 678 с.

 2. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с.

 3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 376 с.

 4. Заплатинський В.М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с.

 5. Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. “Безпека життєдіяльності” навчально-контролюючі тести. – Київ: “Саміт-книга”, 2005. – 148 с.

 6. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин, 1981.

 7. Лаптєв А.А. Охорона та оптимізація навколишнього середовища. – К., 1990.

 8. Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. – ТОВ “Компанія ВІД”, 2001. – 230 с.

 9. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград, 1998. – 292 с.

 10. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

 11. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

 12. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.

^ 7. ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ
При вивченні дисципліни студентам рекомендується використовувати основну та додаткову літературу, конспект лекцій.

Навчальний процес вивчення дисципліни складається з двох модулів. При вивченні дисципліни проводиться поточний та підсумковий модульний контроль. Поточний контроль охоплює перші два модуля. Підготовка й захист реферату враховується при проведенні підсумкового контролю. Максимальна оцінка за підготовку та захист реферату під час лабораторних або індивідуальних занять може скласти від 10 % до 20 % загальної оцінки з дисципліни.
Поточний контроль

Поточний контроль охоплює:

 • якість підготовки та відповіді на індивідуальних заняттях;

 • терміни захисту індивідуальних робіт;

 • якість виконання й захисту завдань самостійної роботи (рефератів);

 • терміни підготовки і захисту рефератів;

 • пропуски лекційних та індивідуальних занять.


Кількість залікових балів, котру може отримати студент за підготовку до занять і активну участь на індивідуальних заняттях встановлюється відповідно до вільного володіння матеріалом, вірних відповідей на додаткові питання. Максимальна кількість балів за підготовку й захист рефератів відповідає рівню виконанню цих робіт та їх захисту без помилок у встановлений термін, мінімальна – з допустимими помилками із захистом пізніше встановленого терміну. При написанні реферату з декількома незначними помилками або неналежним чином оформлене, оцінка знижується на 1-3 бали. При допущені грубих помилок, реферат повинний бути представлений викладачу повторно.

Можливі поточні бали за виконання різних видів роботи з курсу та необхідна кількість балів для зарахування модулів наведені в наступній таблиці:Модуль

Необхідна кількість балів для зарахування модуля / сума залікових балів

№ теми індивідуального заняття

Поточні бали за результати роботи на індивідуальних заняттях та написання модульних контрольних робіт

1

35…55

1-6

3-5

контрольна робота

17 … 25

2

25…45

7-9

5-7

контрольна робота

10 … 24

^ Підсумковий модульний контроль
Підсумковий модульний контроль проводиться по завершенні вивчення усіх модулів поточного семестру. До підсумкового модульного контролю студент допускається при умові виконання усіх елементів відповідних модулів та одержання не менше ніж 50 балів поточного контролю.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав не менше 60 балів, він може бути звільненим від складання підсумкового семестрового контролю.

Якщо студент бажає підвищити підсумкову оцінку, він має можливість написати контрольну роботу або скласти семестровий залік.

Підсумковий модульний контроль складається з теоретичних питань. За відповідь на теоретичні питання без помилок, або з одною незначною помилкою студент отримає максимальну оцінку. За неповні відповіді або з помилками, знижується кількість отриманих балів. При неправильній відповіді або при відсутності відповіді бали не нараховуються.

За всі контрольні заходи протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Оцінка знань студентів в залежності від набраної суми балів формується у відповідності до наступної шкали, в якій представлено відповідність між набраними балами, оцінкою ECTS та традиційною системою:


Оцінка ECTS

Визначення

Оцінка в балах

Оцінка з 4-и бальною шкалою

A

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

96–100

ВІДМІННО

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

86–95

C

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71–85

ДОБРЕ

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

61–70

ЗАДОВІЛЬНО

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію

51–59

НЕЗАДОВІЛЬНО

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

<50Похожие:

Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconРобоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена...
Програму схвалено на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради мон 16. 02. 2011 р., протокол...
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconЛекція №1 загальні відомості про навчальну дисципліну «цивільний захист»
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, затверджена заступником міністра...
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconР. С. Яким Безпека життєдіяльності людини
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-6119...
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для внз І-ІІ рівнів акредитації усіх спеціальностей
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconМета вивчення навчальної дисципліни
Кінцеві цілі навчальної дисципліни «педіатрія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (опп)....
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconЗатверджую
Робоча програма з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для студентів навчально-наукового інститут права та психології Національної...
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconПлани
Навчальна система вищих навчальних закладів мвс україни містить різноманітні методи роботи викладачів з курсантами (студентами)....
Робоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена на основі типової навчальної програми нормативної дисципліни для вищих навчальних iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница