Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011


НазваниеМатеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011
страница1/34
Дата публикации01.05.2013
Размер4.53 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Матеріали доповідей

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

(Суми, 18-20 травня 2011 року)

Суми

Сумський державний університет

2011
УДК 332.14 (063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

Е 45
Рецензенти:

O.Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

С.М. Козьменко – проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», доктор економічних наук, професор
^ Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (протокол № 11 від 14.04.2011 р.)Е 45

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 238 с.
ISBN 978-966-657-367-7


У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (18-20 травня 2011 року, м. Суми, Сумський державний університет), присвячені проблемам розвитку інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах і країні; теоретичним та методологічним основам формування стратегії регіонального розвитку; економічним аспектам транскордонного співробітництва регіонів; міжнародним та регіональним аспектам економіки природокористування й екологічної економіки; проблемам управління соціально-економічним розвитком регіону та іншим питанням.


УДК 332.14 (063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

ISBN
978-966-657-367-7 © Видавництво Сумський державний університет, 2011

Офіційні партнери та спонсори:

Публічне акціонерне товариство “БМБанк”
ЗАТ “Крафт Фудс Україна”


Компанія САНДОРА
Науковий журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”

Науковий журнал

Вісник СумДУ. Серія “Економіка”З м і с т

Стор.

^ Абрамова І.О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного розвитку регіону та реалізація стратегії антикризового розвитку регіону
Андреева Т.А., Сорочайкин А.Н. Деятельность WWF России по повышению энергоэффективности и энергосбережению
^ Аскольская А.Н. Создание логистических информационных систем
Бабець І.Г. Розвиток міжнародного співробітництва регіонів України в умовах євроінтеграції
^ Бараннік В.О. Сталий розвиток регіонів України. Нові підходи до оцінки рівня та наявні тенденції
Берташ Б.М. Інвестиційно-інноваційна роль міжнародних фондів в розвитку регіонів
^ Білик О.С. Конкурентоспроможність регіону з позиції сталого розвитку
Біловодька О.А. Стратегії маркетингових каналів інноваційної продукції
Божкова В.В. Застосування матричного інструментарію у стратегічному плануванні промислових підприємств
^ Буднікевич І.М. Суть класичної концепції муніципального маркетингу та її роль у підвищенні конкурентоспроможності міста
Бурда А.І. Освіта як головний чинник формування та розвитку інформаційної економіки
^ Василишин Х.Р. Екологічне страхування як економічний інструмент природокористування
Витрищук К.О. Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства регіонів
^ Галгаш Р.А. Координація як активний елемент системи управління діяльністю підпри\мства
Гліненко Л.К. Застосування матричних технологій при розробці стратегій підприємства
^ Гловацкая Н.Р. Современные стратегии международного маркетинга в условиях возрастающей на рынках власти потребителей

Гретченко А.А. Проблемы формирования инновационных кластеров России
^ Гретченко А.И. Неотехнократия в модернизации Российской экономики
Грінченко Ю.Л. Макроекономічна політика України в контексті перспектив приєднання до Європейського Союзі
^ Демченко Я.А. Специфіка проведення міжнародних нарад у пост-кризовий період
Деркач Ж.В., Боронос В.Г. Удосконалення існуючих підходів до визначення фінансової кризи підприємства
^ Джинджоян В.В. Особливості американського менеджменту в транснаціональних корпораціях
Добровольська О.П. Воспроизводственный подход к реализации маркетингового механизма управления региональным развитием
^ Долина Ю.Е., Сорочайкин А. Н. Правила покупки компаний в секторе M&A
Домашенко М.Д. Врахування країнового ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства
^ Дорошина С.В. Страхование рисков нанесения экологического ущерба при эксплуатации опасных производственных и иных объектов
Дубовіч І.А., Гулик Г.С. Особливості економіко-правового регулювання лісокористування в Україні
^ Дудкін О.В., Щербаченко В.О. Інструментарій реалізації соціальної відповідальності підприємства
Дусак Н.В. Освіта як головний чинник формування та розвитку інформаційної економіки
^ Жаворонков В.О. Створення інституційоного середовища для управління соціонально-економічнм розвитком регіону
Жаворонкова Г.В. Технологічна безпека: регіональний аспект
Жоган І.М. Підходи до дослідження кадрового потенціалу на вітчизняних підприємствах
^ Загвойська Л.Д. Еко-інноваційна складова стратегій регіонального розвитку
Заричанськая Е.В. Необхідність врахування впливу факторів зовнішнього середовища на процес поводження з відходами
^ Захарова О.В. Складові ефективності інвестування у людський капітал
Iwacewicz-Orlowska Anna Sustainble development as the base of regional developmental of the nature valuable areas
Иванова Т.И. Инновационное развитие как основной способ обеспечения продовольственной безопасности
Ілляшенко Н.С., Росохата А.С. Спостереження за тенденціями в суспільстві як основа стратегії розвитку регіону
Ілляшенко С.М., Сірік Ю.А., Хижняк М.О. Ефективність використання ВНЗ м. Суми елементів брендингу
Ільїна М.В. Міжнародні стратегії сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі
^ Ильяшенко К.В. Морфологический аспект обеспечения устойчивого развития городских территорий
Какодей А.А. Показники експортної діяльності металургійного комплексу України
^ Карінцева О.І., Тарасенко С.В. Еколого-економічнізасади розвитку регіону
Качурина Н.М. Аналіз проблем та тенденцій використання промислового потенціалу регіону
^ Квятковська Л.А. Принципи реалізації державної регіональної політики
Кийко Ю.И. Проблемы регулирования развития торговли в Республике Беларусь
Кльоба Л.Г., Кльоба В.Л., Кльоба Р.Л. Фінансово-інвестиційні центри– інструмент розвитку транскордонного співробітництва
^ Климчук М.М. Фактори результативності бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики
Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Зінкевич Д.К. Трансферні можливості та інноваційні рішення суб’єктів валютно-фінансових відносин

Козій І.В. Особливості комплексного лісокористування в Українських Карпатах
^ Коломыцева А.О., Варваровская Н.Н. Моделирование влияния внедрения инновационных энергосберегающих технологий на снижение тарифов жилищно- коммунального хозяйства
^ Котенко Н.В., Червяк В.В. Врахування принципу комплементарності в алгоритмі трансфертного фінансування публічних екологічних послуг
Крапивний І.В. Територіальність в умовах глобалізації економіки
Куга А.Г. Инновационная деятельность предприятий Украины
^ Кудрявцева О.В. Экономическая ценность городских зеленых насаждений (Economic value of urban forests)
Лапшин В.В., Марочко С.С. Оптимизационная блочно-диагональная модель регионального развития экономики
^ Литвинчук А.В. Інституційні зміни обумовлені формуванням системи комунікацій промислового виробництва
Лозовская И.М. Проблема стратегического менеджмента на малых и средних предприятиях

^ Лойко Д.М. Аналіз сучасного стану правового регулювання інтелектуальної власності в Україні
Лотиш О.Л. Передумови запровадження системи муніципального екологічного менеджменту
^ Макаренко М.В. Інноваційна модель конкурентоспроможного розвитку регіону
Манукян М.М., Сорочайкин А.Н. Уровень инновационного пути развития нефтегазового сектора
^ Махнуша С.М., Олійник О.В. Аналіз ребрендингу як засобу тривалого існування компанії на ринку
Маценко О.М., Запорожчено О.М., Савельєва К.В. Підходи до оцінки інтелектуального капіталу
Мельник Ю.М. Застосування принципу субсидарності для розв’язання проблем забезапечення сталого розвитку регіону в ринкових умовах

^ Микитин Т.М. Маркетинг заповідних територій як інструмент зміцнення фінансової стійкості природно-заповідного фонду
Михайлишин М.І., Максимюк М.К. Конкурентоспроможність у формуванні стратегії підвищення соціально-економічного розвитку регіону.
^ Мішенін Є.В., Коблянська І.І. Управління відходами промислових підприємств на логістичних засадах
Мишенина Г.А. Застосування кластер них моделей в організації господарювання лісо ресурсної сфери на регіональному рівні
^ Могильна Н.О., Омельяненко В.А., Хворост О.О. Трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку регіону
Мульська О.П. Система інституційного забезпечення прав та потреб дитини в україні
Мусієнко С.В. Регіональні та глобалізаційні аспекти торговельної політики України
Наконечна Н.В. Пріорітети зміцнення економічної безпеки держави
^ Ничитайлова М.С. Инвестиционные проекты по минимизации последствий атомной енергетики
Овєчкіна О.А. Проблеми формування оптимальної моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу підприємств
^ Олефір А.О., Олефіренко В.В. Реформування системи технічного регулювання з метою розвитку зовнішньої торгівлі України
Олійник О.В., Боронос В.Г. Експертна оцінка-важливий фактор при виборі оптимальної структури капіталу
^ Орлов О.Г. Еволюція підходів до формування моделі сталого розвитку суспільства
Паук О.Є., Мирощенко Н.Ю., Лучко Г.Й. Види стратегій інвестування і принципи їхньої реалізації
^ Пашкевич М.С. Еволюція концепцій формування стратегії соціально-економічногорозвитку регіонів України
Пенькова А.Е. Управление инновационной деятельностью
Петрушенко Ю.М. Соціально-економічний розвиток регіону: розвиток території через розвиток громад
^ Подольна В.В. Проблеми визначення вартості гудвілу
Попова О.Ю., Заворотнєва О.Ю. Економічна сутність води як фактора та ресурсу економічного розвитку підприємств
^ Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Впровадження контролінгу на підприємстві на прикладі процесу валютного контролю
Радченко Л.М. Вплив членства України у СОТ на нарощування експортного потенціалу регіону
^ Рибак О.М. Графічні методи управління інструментами хеджування в умовах когнітивного розвитку суспільства
Рижова К.І. Основні шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу в регіонах України
^ Сабадирьова А.Л. Стратегія потенціалу промислового підприємства
Савіна Н.Б. Максимчук Т.С. Трансформаційні процеси торговельної діяльності на прикладі Рівненській області та місті Рівне
^ Савіцька Н.В., Коломієць О.Л., Чушак-Голобородько А.М. Управління креативним потенціалом підприємства
Савченко К.В., Марочко С.С. Удосконалення банківського кредитування для покращення інвестиційного забезпечення розвитку економіки України
^ Савчук О.М. Шляхи подолання бідності українців
Садловька І.П. Проблеми розвитку аеропортів в регіонах
Садченко Е.В. Роль экологического маркетинга в условиях развития международного партнерства
Свєтлов А.А. Статичні та динамічні ефекти зони вільної торгівлі між Республікою Корея та США
^ Семененко И.М. Зіставлення концепцій «стійкого розвитку» та «юдського розвитку»
Семків О.В. Ефекти впровадження національної схеми торгівлі викидами на валовий внутрішній продукт

^ Скрипчук П.М. Економічна ефективність екологічної сертифікації
Смоленніков Д.О. Підвищення енергоефективності як елемент інноваційного розвитку регіону
^ Сотник И.М., Мазін Ю.О. Організаційно-економічні проблеми розвитку інфраструктури ринку ресурсозбереження в Україні
Cуміна О.М., Євдошенко Б.Д. Формування стратегії входу до маркетингового середовища Німеччини для іноземних компаній
Телетов А.С. Научно-методическое обеспечение социально-економического развития региона
Терешина М.В. Проблемы управления экологическим имиджем рекреационных территорий
Тіпанов В.В. Актуальні аспекти регулювання міжнародних ринків сировинної продукції
Трало І.М. Роль прикордонних регіонів у розвитку транскордонного співробітництва (на прикладі Рівненської області)
^ Троян М.Ю., Хижняк М.О. Мовні маніпуляції в рекламі
Тур О.М. Екологічне ліцензування як інструмент становлення стійкого розвитку національної економіки
^ Тхор О.С., Кроленко М.С., Мірошниченко Т.С. Основні напрямки в трактуванні концепції стійкого розвитку
Удалих О.О., Бондаренко Н.М. Регіональна політика інноваційного розвитку
^ Фёдорова Ю.С. Экологическая составляющая социальной ответственности бизнеса
Филатова А.В., Шишкина Е.С. Стратегия экономического развития в Самарской области
Філіппков Ю.С. Інвестиційна підтримка інноваційних процесів
Фролов С.М. Вдосконалення державної регіональної політики у прикордонних регіонах
Харичков С.К., Андерсон Н.В. Проблемы формирования стратегии развития приграничных территорий
Холонюк О.Л. Регіональна диференціація цін як свідчення нерівномірного соціально-економічного розвитку регіонів України
^ Христенко О.В. Напрями забезпечення інноваційного розвитку регіонів
Чернова Т.Л. Западная система экологического управления и возможности её применения в Украине
^ Черчик Л.М. Проблеми формування економічного механізму природокористування
Шевчук Г.М. Оцінка перспектив проведення екологічної сертифікації сільськогосподарських угідь в Рівненській області
^ Щепіна Т.Г. Використання кластерного аналізу при розробці стратегій розвитку банку
Шклярук М.Ф. Лізинг, українські та міжнародні тенденції його розвитку
^ Шкробот М.В. Сутність системи управління фінансовими ресурсами підприємства
Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Історичий розвиток поняття «споживча цінність товару
Яворська Н.П. Екологічні аспекти інноваційної діяльності в Україні
Якименко О.С. Ситуаційне управління фінансовою стійкістю підприємства
^ Яковлева Г.В. Міжнародний досвід регулювання руху персоналу
Якуга А.Г. Стратегічне маркетингове планування міжнародних підприємств
Яремко Л.А. Відкрита економіка як невід’ємна складова трансформаційних ринкових перетворень


12

13
15

16

18

20
21
23

25

26

29

30

32

34

35

37

39
43

46

48

49

51

52
54

56

57

61

62

64

65
67
69

70
72

74

75

77

78

80

81

83

84
87

89
92

94

96

97

100


102


104

105
107
108

110

112

112

114

116

117

119

121

122

124

126
127

129

131

132

134

136

138
140

141

143

145

145

148

150

151
153

154
156

157

159

162

164

165
168

169

171

173
174
176

178

179

182

183

185

187

188

190

191

193

195

198
199

201

203
205

207

208
210

212

213

214
216

218

220

221

223
225

227

228
230
232
233
235

237

Абрамова І.О.

Луцький національний технічний університет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Похожие:

Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconВідділення психології, дефектології та вікової фізіології нанп україни...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково- практичної конференції
Запрошуємо Вас до участі у четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconВимоги до оформлення текстового документа
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Медична інформатика” / укладач У. С. Швець. – Суми:...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconФормалізація та алгоритмізація медичних задач. Використання формальної...
Тодичні вказівки до практичної роботи “Формалізація та алгоритмізація медичних задач. Використання формальної логіки у розв’язанні...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconЧ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Соціологічний факультет
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х міжнародної науково-практичної конференції Харківського відділення Соціологічної асоціації...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка атестаційний лист

Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconЧорноморський державний університет імені Петра Могили Шановні колеги!
Науково-методичний журнал „Наукові праці. Серія: „Соціологія” запрошує до співробітництва авторів: вчених, викладачів, аспірантів,...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconРобоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена...
Програму схвалено на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради мон 16. 02. 2011 р., протокол...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconРобоча навчальна програма з курсу “Безпека життєдіяльності” розроблена...
Програму схвалено на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради мон 16. 02. 2011 р., протокол...
Матеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-20 травня 2011 року) Суми Сумський державний університет 2011 iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница