Ідеї економістів


НазваниеІдеї економістів
страница1/3
Дата публикации21.07.2013
Размер293 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > География > Документы
  1   2   3
Тема 1

Ідеї економістів... і коли вони праві, і коли вони помиляються мають набагато більше значення, ніж прийнято думати насправді.

Саме вони і правлять світом.

Дж.М.Кейнс


  • 1. Багатозначність поняття «економіка».


Економічний спосіб мислення міс­тить в собі оцінку господарських аль­тернатив за критеріями, порівняння витрат і вигод внаслідок прийнятого рішення, вміння планувати ефектив­ну виробничу програму та реалізувати її за допомогою дієвого управління.

Отже, сутність розуміння еконо­міки полягає в умінні розібратися в довгому ланцюгу численних економіч­них процесів та явищ, що відбувають­ся в суспільстві, а також у здатності приймати ефективні, раціональні рі­шення у практичному житті.

Ключовими елементами такого розуміння є:

а) опанування головних економічних категорій, понять, концеп­цій. Аби розумітися на економічних явищах і мати власне суджен­ня щодо них, ти маєш оволодіти "абеткою" і "мовою" цієї науки;

б) уміння чітко уявляти, як ці категорії й економічні процеси співвідносяться одне з одним;

в) розуміння структури економіки й знання взаємодії і взаємо­впливу різних секторів економіки та різноманітних ринків;

г) володіння методами прийняття зважених економічних рішень. У такому разі рішення будуть аргументованими й ефективними, що принесе безперечну користь і вигоду. Опанування економічного способу мислення зробить управлінську і господарську діяльність високоефективною.

Якщо ти прагнеш прийняти правильне й обгрунтоване економічне рішення, тобі треба знати, що процес прийняття такого рішення складається з певних кроків:1. Слід чітко сформулювати сутність питання або проблеми, яку ти намагаєшся розв'язати.

2. Визначити особисті й суспільні цілі, яких ти при цьому праг­неш досягти.

3. З огляду на обмеженість наявних у тебе ресурсів обдумати основні альтернативні шляхи досягнення цих цілей.

4. Обрати ті критерії, які необхідні для розуміння й оцінки пе­реваг кожної альтернативи.

5. Вирішити, яка з альтернатив якнайкраще забезпечить досяг­нення важливих для тебе цілей. Якою є ціна обраної альтернативи?

Цей підхід упорядкує перебіг мислення під час прийняття рі­шення.

Із розвитком цивілізації людство дійшло висновку, що найважли­вішим завданням будь-якого суспільства є повне задоволення потреб людини. Отже, економічна наука вивчає, як саме люди, використову­ючи наявні ресурси, намагаються досягти найповнішого задоволення своїх потреб. Вона досліджує, як необхідно організувати виробницт­во, обмін та розподіл створених товарів і послуг.

Хто є суб'єктами та що є об'єктами дослідження економіки, — спробуємо проаналізувати за схемою «Суб'єкти та об'єкти економіки»


Розгляньте наведену схему «Значення економіки». Порівняйте власні думки та твердження економістів щодо значення економіки.
  • ^ 2. Система економічних знань.


Принцип перший: люди завжди вибирають. Кожен вибір пов'я­заний із витратами. У будь-яку годину дня людям доводиться виби­рати. Що вдягти? Готуватися до уроків чи піти гуляти? Знайти ро­боту чи продовжувати навчання? Незалежно від віку, добробуту і місця проживання всі люди мають робити вибір. Від вибору зале­жить як їхнє власне життя, так і життя пов'язаних із ними людей. Економісти вважають, що вся господарська діяльність населення, приватних компаній і держави має своїм підґрунтям приватні рі­шення окремих людей. Коли нам зрозуміло, як і чому відбувається вибір, тоді ми наближаємося до розуміння і передбачення економіч­них явищ.

У ринковій економіці вибір відіграє дуже важливу роль. Спожи­вачам потрібно вибирати, які товари та послуги купувати, пам'ята­ючи, що після прийняття рішення їм доведеться відмовитися від інших товарів. Виробники мають вирішити, які товари виробляти і яким чином виробляти їх ефективно. Якщо виробник прийматиме хибні рішення, він не зможе залишатися у бізнесі. Крім того, в демократичній державі виборці обирають бажаного політичного лі­дера.

Кожен вибір має альтернативну вартість — те, від чого слід від­мовитися із найменшими втратами для себе.

Принцип другий: люди поводяться раціонально. В економіці поведінку називають раціональною, якщо люди обирають варіант, який їм видається найкращим, оскільки в цьому разі витрати най­менші, а вигоди найбільші порівняно з іншими варіантами. Таким чином, раціональна поведінка виявляється в тому, що люди чинять так, щоб отримати найбільше задоволення або найповніше досягти власних цілей.

Принцип третій: люди передбачувано реагують на стимули. Сти­мулами називають чинники, що впливають на людину і визначають мотиви її поведінки. Економічні стимули зазвичай мають форму грошової винагороди або стягнення, залежно від поведінки людини, через надання великих чи незначних прав на товари та послуги. Якщо стимули змінюються, люди змінюють свої рішення, причому новий вибір може бути прогнозованим.

Найважливішим стимулом у ринковій економіці є прибуток. Прибуток — це те, що залишається від доходу, отриманого в ре­зультаті продажу товарів чи послуг, після вирахування з нього усіх виробничих витрат. Саме прагнення отримати прибуток спонукає підприємців розпочати нове або розширювати наявне виробництво і переходити з випуску одних видів товарів чи послуг на інші.

Принцип червертий: добровільний обмін вигідний і для покуп­ців, і для продавців. У всьому світі люди добровільно обмінюються з іншими людьми, щоб придбати потрібні їм товари і послуги. Тор­гівля виникла за сивої давнини. Чому? Тому що люди мають мож­ливість поліпшити власний статок шляхом обміну того, що в них наявне у відносному залишку (і тому його цінність для них низька), на те, чого їм бракує (тому цінність цього для них велика).

Принцип п'ятий: вибір зумовлює наслідки, що матимуть місце в майбутньому. Економічний спосіб мислення змушує заздалегідь зважувати, як позначиться на майбутніх діях зміна економічних стимулів унаслідок сучасної політики. Кожна людина має прогно­зувати наслідки свого вибору. Чому суспільство визнає потребу в тютюнопалінні нераціональною? Бо ця звичка може негативно по­значитися на здоров'ї наших нащадків.

Принцип шостий: економічні системи впливають на індивідуа­льний вибір і стимули. Правила і звичаї, характерні для економіч­ної системи у певній країні, зумовлюють індивідуальний вибір.


  • ^ 3. Предмет, основні функції економічної теорії.


Отже, що є предметом вивчення економіки?

В економічній літературі існує чимало визначень предмета еко­номічної теорії. Наведемо деякі з них.

Економіка — це наука про обмеженість і вибір, тобто вона опи­сує й аналізує вибір суспільства шляхом задоволення своїх потреб за обмежених ресурсів.

Економіка — це вивчення поведінки людей у процесі виробницт­ва, розподілу і споживання економічних благ за умови обмежених ресурсів.

Економіка вивчає проблеми ефективного використання обмеже­них ресурсів або управління ними задля досягнення максимального задоволення потреб суспільства.

У підручнику з економіки відомих авторів Макконнелла і Брю наводиться таке визначення: "Предмет економічної теорії — пошук ефективного використання рідкісних ресурсів у виробництві това­рів та послуг для задоволення матеріальних потреб".

^ Економічна наука складається з цілого ряду самостійних науко­вих дисциплін — макроекономіки, мікроекономіки, політичної еконо­міки, маркетингу, менеджменту, страхової справи, теорії фінансів та грошей тощо. Методологічним підґрунтям усіх економічних наук є економічна теорія.

^ Економічна теорія — наука про використання людиною обме­жених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних то­варів та послуг і подальшого їх роз­поділу між людьми та різними групами суспільства з метою спо­живання.

^ Предмет економічної науки — вивчення засобів, за допомогою яких можливе досягнення кон­кретних економічних цілей як окремої людини, так і суспільства в цілому.

^ Предмет економічної теорії — пошук ефективного використання рідкісних ресурсів у виробництві товарів та послуг для задоволення матеріальних потреб.

Ближче ознайомившись із економікою, з питаннями і проблема­ми, які досліджуються й описуються в ній, ти переконаєшся, що ця наука є дуже цікавою, практичною, необхідною і багатопроблемною.


Біологія — сукуп­ність наук про живі організми та їх зв'язки один з од­ним та з неживою природою
Соціологія — наука про суспільство як цілісну систему та про окремі групи, відносини суспільс­тва й особистості
Правознавство — на­ука про сукупність встановлених держа­вою норм і правил, які регулюють відносини людей у суспільстві
Математика

наука, яка вивчає просторові форми та кількісні відно­шення


^ Зв'язок економіки з

іншими наукамиПолітологія — наука, яка вивчає політичну систему і політичне життя суспільс­тва, проблеми внутрішньої політики та міжнародних відносин

Психологія

наука про спри­йняття люди­ною оточуючого середовища
Історія — су­купність наук, які ви­вчають мину­ле людського суспільства

Географія — комплекс наук, що вивчають поверх­ню Землі з її природними умовами, розподіл на ній населення та економічних ресурсівСпостереження та збирання фактів
Графічний (статистичний)
Єдність історичного та логічного
Абстрагування

Сприйняття еконо­мічних процесів у реальному вигляді та збиранні фактів, які насправді від­буваються

Відображення госпо­дарських процесів і явищ з використан­ням креслень, схем, таблиць, діаграм тощо

Вивчення соціально-економічних про­цесів в історичній послідовності з ло­гічними узагальнен­нями

Ігнорування пев­них властивос­тей, тобто певне спрощення дійсності


^ Методи економічних дослідженьАналіз та синтез

Експеримент (практика)

Моделювання

Дедукція

Узагальнення (індукція)

Вивчення соціально-економічних явищ частинами (аналіз) і в цілому (синтез)


Вивчення соціально-економічних явищ за їх теоре­тичним зразком (моделлю)

Формулю­вання гіпо­тез та їх під­твердження фактами

Проведення та вивчення штуч­ного і наукового досвіду

Узагальнення та висновки на основі фактів і спостережень

  1   2   3

Похожие:

Ідеї економістів icon1. Тенденції І явища українського перед відродження. Єретичні вчення...
Тенденції І явища українського перед відродження. Єретичні вчення та ідеї вільнодумства. Діяльність «ожидовілих»
Ідеї економістів icon1. Києво-Могилянська академія та її роль у розвитку науки,культури та філософії в україні
Проблеми онтологіїВідношення бога І світу. Натурфіл-кі їдеї. поняття матерії та форм її існування
Ідеї економістів iconИсследование о природе и причине богатства на­родов : пер с англ....
Ознайомившись із наведеними нижче висловлюваннями ви­датних учених-економістів про предмет економічної науки, про­аналізуйте, як...
Ідеї економістів iconD. Маніакально-депресивний психоз e
Контактний; коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Рухи скуті І загальмовані....
Ідеї економістів iconПеремога наша – в руках Бога, але геройство наше – в наших руках
Волошина головою автономного уряду створили можливість для розвитку української національної ідеї на Закарпатті. Активно діє Просвіта,...
Ідеї економістів iconРекомендації щодо збору підписів
Вашого найближчого оточення: родина, друзі, знайомі, сусіди, колеги по роботі та навчанню. Водночас, бажано не обмежуватись лише...
Ідеї економістів iconРекомендації щодо збору підписів
Вашого найближчого оточення: родина, друзі, знайомі, сусіди, колеги по роботі та навчанню. Водночас, бажано не обмежуватись лише...
Ідеї економістів iconПротягом XX ст західна соціологія зазнає величезних змін І нині являє...
При цьому практично всі сучасні соціологи активно використовують ідеї І принципи класичної соціології, керуючись ними як компонентами...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница