Кафедра історії української літератури І фольклористики


Скачать 69.82 Kb.
НазваниеКафедра історії української літератури І фольклористики
Дата публикации08.06.2013
Размер69.82 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Химия > Документы
Кафедра історії української літератури і фольклористики

Питання до державного екзамену

 1. Поняття “фольклор”: походження, значення. Наукові засади фольклористики та її зв’язки з іншими дисциплінами.

 2. Система жанрів українського фольклору: основні підходи, класифікація.

 3. Словесний супровід обрядів та ритуалів. Своєрідність замовлянь і ворожінь.

 4. Жанрові домінанти казки. Кумулятивні казки. Їх види, специфіка композиції. Види казкових формул.

 5. Основні проблеми української пареміографії та пареміології. Жанрові різновиди паремій.

 6. Критерії визначення жанрів усної народної прози. Тематичні групи легенд. Специфіка сюжетів та образів.

 7. Жанрові ознаки народних оповідань та їх класифікація.

 8. Поетика жанру дум: композиція, художня мова, ритміка. Основні принципи класифікації дум.

 9. Жанровий склад соціально-побутових пісень та їх поетика.

 10. Обрядовий фольклор народного календаря. Поетика та специфіка виконання.

 11. Визначальні риси дитячого фольклору. Класифікації його жанрів.

 12. Українські народні балади: класифікація, художня специфіка.

 13. Ідейний зміст і структура “Повісті врем’яних літ”. Принципи зображення історичних подій. Проблема авторства.

 14. «Повчання дітям» Володимира Мономаха як взірець дидактичного красномовства: художньо-тематичні особливості, проблематика, образи.

 15. “Слово про закон і благодать” Іларіона: синтез монументального і орнаментального стилів.

 16. Жанрова природа “Слова о полку Ігоревім”. Фольклорні впливи у творі.

 17. “Києво-Печерський патерик”: своєрідність композиції та стилю твору. Мотив чуда як поєднання християнської духовності та соціальної вдосконаленості.

 18. Інтермедії як форма драматургічної творчості та їх роль у структурі української шкільної драми.

 19. Українська латиномовна та польськомовна література ренесансу як форма синтезу національних і загальноєвропейських традицій: представники, жанри.

 20. Новаторство Ф.Прокоповича в жанрі історичної драми.

 21. “Історія русів”: авторська концепція національного історичного минулого.

 22. Специфіка розвитку полемічної літератури. Художня своєрідність послань І.Вишенського.

 23. Зображення подій національно-визвольної боротьби на Україні та індивідуально-самобутній авторський погляд на них у козацьких літописах (Літопис Самовидця, Г.Грабянки, Самійла Величка).

 24. Художні особливості ораторсько-проповідницької прози доби бароко. Основна тематика, джерела, форма проповіді.

 25. Жанрово-стильова своєрідність української барокової поезії. Зорова поезія І.Величковського.

 26. Втілення філософських поглядів Г.Сковороди в байках (зб. “Басни Харьковски”). Композиція творів і джерела сюжетів.

 27. Поетична збірка Г.Сковороди “Сад Божественних песень”: структура, жанрово-тематичне розмаїття. Біблійна алегорія саду.

 28. “Енеїда” І.Котляревського: джерела, жанр, місце в історії української літератури.

 29. Драматичні твори І.Котляревського: жанри, конфлікти, образи-персонажі.

 30. Жанр байки в українській літературі першої половини ХІХ ст. (П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка).

 31. Місце прози у творчому доробку Г.Квітки-Основ’яненка. Повісті “Маруся”, “Конотопська відьма”: особливості індивідуального стилю.

 32. Специфіка розвитку романтизму в українській літературі ХІХ ст.

 33. Специфіка жанру балади у творчості Т.Шевченка.

 34. Жанрово-стильова своєрідність поезії Т.Шевченка періоду “трьох літ” (“Сон”, “Кавказ”, “Як умру, то поховайте…”, “І мертвим, і живим…”).

 35. Т. Шевченко і Біблія. Біблійні мотиви, образи у поезії Т.Шевченка.

 36. Художнє трактування теми історичного минулого в поезії Т.Шевченка (“Гайдамаки”, “Розрита могила”, “Великий льох”).

 37. “Невольнича лірика” Т.Шевченка як ідейно-естетичний феномен (тематичні групи, жанри, мотиви, суб’єктна організація).

 38. Еволюція теми жіночої долі у поемах Т. Шевченка «Катерина», «Наймичка», «Марія».

 39. Жанрово-стильова своєрідність творчості представників Харківської романтичної школи (Л. Боровиковський, А. Метлинський, М. Костомарова).

 40. Поетична творчість М.Шашкевича, І.Вагилевича, Я.Головацького: особливості стилю.

 41. Багатогранність творчої діяльності П.Куліша. Поетика роману “Чорна рада”.

 42. Жанрові особливості твору О.Стороженка “Марко Проклятий”, дискусії літературознавців.

 43. Суб’єктивна манера оповіді у творчості Марка Вовчка. Образ оповідача.

 44. Проблематика роману І.Нечуя-Левицького “Хмари”.

 45. “Люборацькі” А.Свидницького як соціально-психологічний роман.

 46. Психологізм роману “Повія” Панаса Мирного. Функція пейзажу у творі.

 47. Тематика художньої прози Б.Грінченка. Оповідання про шахтарів.

 48. Повість “Товаришки” Олени Пчілки: феміністична і народницька ідеї.

 49. Історія створення, мотиви збірки І.Франка “Зів’яле листя”.

 50. Тема стосунків народу й інтелігенції в романі “Перехресні стежки”. Естетика модернізму у творі.

 51. Проблема вождя і народу в поемі І.Франка “Мойсей”.

 52. Джерела, проблематика та образна система драми І.Франка “Украдене щастя”.

 53. Провідні мотиви, фольклорні джерела збірки І.Франка “З вершин і низин”.

 54. Дискусія про шляхи розвитку української літератури в 70-90-х рр. ХІХ ст. (М.Драгоманов, І.Нечуй-Левицький, І.Франко, О.Кониський, Б.Грінченко).

 55. Народницька тематика драматичних творів “Не судилося” М.Старицького і “Доки сонце зійде, роса очі виїсть” М.Кропивницького. Новий тип героя.

 56. Драматичний доробок І.Карпенка-Карого: жанровий аспект.

 57. Проза раннього українського модернізму: проблематика, стильові тенденції (на матеріалі Лесі Українки, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, В.Стефаника).

 58. Своєрідність інтерпретації літературної теми в драматичній поемі Лесі Українки “Камінний господар”.

 59. Історична основа і проблематика драматичної поеми Лесі Українки “Бояриня”.

 60. Драматична поема Лесі Українки “Оргія”: проблематика, образи.

 61. Риси імпресіоністичної образності в новелістиці М.Коцюбинського (“Цвіт яблуні”,“Невідомий”,“На камені”,“Intermezzo”).

 62. Повість М.Коцюбинського “Тіні забутих предків”: ідейний зміст, образна структура.

 63. Соціально-психологічна повість О.Кобилянської “Земля”: проблематика, система образів.

 64. Проблема становлення експресіонізму в українській літературі (на матеріалі доробку В.Стефаника).

 65. Українська поезія 10-20-х рр. ХХ ст.: стильові напрямки (символізм, неоромантизм, футуризм, неокласицизм), представники.

 66. Літературні угруповання 20-х рр. ХХ ст.: пролетарські організації, футуристичні об’єднання, “попутники” й аванґардисти.

 67. Експериментальна проза другої половини 1920-х рр. (романістика Ґео Шкурупія, Леоніда Скрипника, Юрія Яновського, Майка Йогансена).

 68. Формалізм у літературі 20-х років: проза Майка Йогансена.

 69. Експресіоністична проза І.Костецького (на матеріалі новел “Ціна людської назви”, “Божественна лжа”, “Перед днем грядущим”, “Тобі належить цілий світ”).

 70. Прояви культурного явища “шістдесятництва” в літературно-художній практиці.

 71. Українська поезія 1960-х-1980-х років. Лірика та ліро-епос І.Драча, Л.Костенко, В.Симоненка, М.Вінграновського, Д.Павличка, І.Жиленко (загальний огляд).

 72. Соціалістичний реалізм як вияв тоталітаризму в мистецтві й літературі. Художня проза соціалістичного реалізму: О.Гончар, П.Загребельний, М.Стельмах.

 73. Особливості стилю прози Григора Тютюнника: експресіонізм і неореалізм як синтез.

 74. “Химерна проза” як одна з форм опору панівному методу соцреалізму в 60-80-ті рр. ХХ ст. (на прикладі роману В.Земляка “Лебедина зграя”).

 75. Проблематика ранніх оповідань В.Винниченка (збірка “Намисто”).

 76. Драми В.Винниченка: проблематика, конфлікти (“Між двох сил”,“Закон”, “Чорна Пантера і Білий Ведмідь”). Зв’язок з народною творчістю.

 77. Жанрова поліфонія роману В.Винниченка “Сонячна машина”.

 78. Причини та зміст літературної дискусії 1925 – 1928 років. Роль М.Хвильового в дискусії.

 79. Микола Зеров і київський неокласицизм 1920-х років.

 80. Творчість Павла Тичини 1918 – 1924 років: мотиви, образний синкретизм.

 81. Український поетичний авангард: естетичні й ідеологічні засади. Поетика творів Михайля Семенка і Ґео Шкурупія.

 82. Творчі пошуки Миколи Куліша: стильовий вимір (на прикладі творів “Народний Малахій”, “97”, “Мина Мазайло”).

 83. Екзистенційне прочитання творчості Є.Плужника (збірка “Дні”,“Рання осінь”,“Рівновага”, роман “Недуга”).

 84. Проблематика, образна система, інтертекстуальність роману М.Хвильового “Вальдшнепи”.

 85. Проза М.Хвильового: стильовий синтез на змістовому й формальному рівнях.

 86. Рання проза Ю.Яновського.

 87. Автобіографічний роман В.Сосюри “Третя Рота”: тематика, проблематика, образ митця у творі.

 88. Інтелектуальна проза В.Домонтовича (романи “Дівчинка з ведмедиком”,“Доктор Серафікус”). Ю.Шерех про романи В.Домонтовича.

 89. Психологічна проза В.Підмогильного: проблематика, специфіка внутрішнього світу героїв (на матеріалі оповідань “Старець”, “Гайдамака”, “Історія пани Ївги”, роману “Місто”).

 90. Поети Празької школи. Творчість Є.Маланюка, О.Ольжича, О.Теліги: загальний огляд.

 91. Творчість Василя Стуса у літературному контексті доби.

 92. Епіка, лірика й епістолярій В.Стуса як стильовий дискурс експресіонізму.

 93. Методи і прийоми вивчення української літератури в школі (5-9 класи).

 94. Самостійна робота на уроках української літератури в школі (5-9 класи).

 95. Бесіда, її види, можливості застосування.

 96. Типологія уроків української літератури.

 97. Етапи уроку літератури і призначення кожного з них (5-9 класи).

 98. Шляхи аналізу літературних творів у школі.

 99. Форми і значення позакласної роботи з української літератури.

 100. Інноваційні технології на уроках української літератури у 5-9 класах: недоліки, переваги.

 101. Специфіка вивчення літератури рідного краю в школі.

 102. Комп’ютерні технології на уроках української літератури.

Похожие:

Кафедра історії української літератури І фольклористики iconКафедра історії української літератури І фольклористики
Поняття “фольклор”: походження, значення. Наукові засади фольклористики та її зв’язки з іншими дисциплінами
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Кафедра історії України, української І зарубіжної культури, економіки та політології
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Перший медичний факультет Кафедра історії України, української та зарубіжної культури, економіки І політології
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconВірші на екзамен з курсу історії світової літератури ХХ століття

Кафедра історії української літератури І фольклористики iconУкраїнська латиномовна література частина української літератури,...
Українська латиномовна література — частина української літератури, написана латинською мовою протягом 15—19 ст
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconКафедра історії стародавнього світу та середніх віків
Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з історії середніх віків для студентів історичного факультету. / Упорядн....
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconТема: Предмет І методологія історії української
Загальна характеристика та особливості формування І розвитку правової та політичної думки княжої доби
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconПитання до модуля 2 з Історії України
Початок та періодизація українського національного відродження. Вивчення та становлення нової літературної української мови
Кафедра історії української літератури І фольклористики iconКурс, 5 семестр Питання до іспиту з історії України (1917- 1939 рр.)...
Український національний рух у березні-червні 1917 р. І універсал Української Центральної Ради
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница