Програма дисципліни «історія україни»


Скачать 59.38 Kb.
НазваниеПрограма дисципліни «історія україни»
Дата публикации26.05.2013
Размер59.38 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Міністерство охорони здоров’я України
Харківський державний медичний університет

ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для студентів-іноземців

підготовчого факультету

(підготовлена на підставі типової програми МОН України 2004 р.)
(72 години)
Харків, 2004

Пояснювальна записка

Програму курсу «Історія України» призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу, соціально-політичною системою України, правами й обов'язками іно-земців в Україні.

Центральне місце в навчальному курсі займають теми становлення розвитку української державності, питання сучасного економічного і політичного життя країни.

Матеріал для програми підбирали з урахуванням цілей навчання, обумовлених освітніми, пізнавальними і комунікативними потребами студентів підготовчих факультетів і відділень.

Освітня й пізнавальна мета курсу – ознайомлення

- із сучасною незалежною українською державою;

 • з головними моментами історичного шляху, що пройшов україн-ський народ;

 • з видатними українськими іменами, що творили історію та культу-ру українського народу.

Освітня й пізнавальна мета курсу реалізується лише за умови досяг-нення слухачами певного рівня володіння мовою, тому паралельно реалізується й комунікативна мета навчання;

 • нагромадження й збагачення лексичного запасу, характерного для публіцистичного стилю і частково для художнього мовлення;

 • перенесення навичок використання мовленнєвих одиниць, сфор­мованих у першому семестрі на матеріалі нейтрального стилю, на пу­бліцистичний стиль і художнє мовлення;

 • формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності, де текст є го-товою одиницею навчання.

Випускник підготовчого факультету має вміти:

 • свідомо читати, аналізувати та конспектувати історичний текст;

 • правильно формувати висловлювання з історії України;

— застосовувати здобуті знання для аналізу історичних подій.
Випускник підготовчого факультету має знати:

 • дати, назви, причини і наслідки основних історичних подій в іс-торії України;

 • імена видатних історичних осіб та їх роль в історії України.

Курс «Історія України» рекомендується розпочинати вивчати в другому семестрі. Програму розраховано на 72 годин, з яких 6 годин лекцій, 42 часи семінарських занять і 24 часи самостійної роботи студентів.
Зміст програми Вступ (2 год.)

Історія як наука. Історична хронологія. Предмет історії України. За­вдання навчального курсу «Історія України».

Розділ 1. Загальні положення про Україну (4 год.)

Територія України, кордони України. Адміністративний устрій, сто­лиця України. Символи української державності (герб, прапор, гімн).

Народ України. Кількість населення, національний склад народу України.

Громадяни України. Права й обов'язки іноземців в Україні.

Розділ 2. Стародавні народи на теренах України (2 год.)

Давньогрецькі колонії у Північному Причорномор'ї. Кочові народи на Півдні України.

Розділ 3. Київська Русь - стародавня держава східних слов'ян (4 год.)

Розселення слов'ян у Європі. Східні слов'яни. Виникнення держави Київська Русь. Державний устрій та господар­ство Київської Русі. Міжнародні зв'язки Київської Русі.

Хрещення Русі. Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.

Розділ 4. Роздроблення Київської Русі. Галицько-Волинське князівство (4 год.)

Розпад Київської Русі на окремі князівства.

Утворення Галицько-Волинського князівства. Зовнішня політика князівства. Роль Галицько-Волинського князівства у розвитку україн­ської державності.
Розділ 5. Захват українських земель іноземними державами у XIII—XVII ст.

(4 год.)

Боротьба давньоруських князівств з іноземними загарбниками (пе­ченіги, хазари, половці) у IX—XIII ст.

Монголо-татарська навала на українські землі в ХІІІ ст. Україна у складі Литви і Польщі в XIV—XVII ст.

Розділ 6. Українське козацтво і Запорозька Січ (XV – п.п. XVII ст.) (4 год.)

Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ — козацька республіка. Запо­розькі козаки — захисники української землі. Гетьмани Запорозької Січі.

Розділ 7. Україна у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. (8 год.)

Національно-визвольна війна України проти Речі Посполитої. Укра­їнська держава під час Визвольної війни.

Союз України і Росії (1654 р.).

«Руїна» та її наслідки для України.

Гетьманщина — форма української державної автономії. Ліквідація української автономії і Запорозької Січі.

Українська культура у XVII—XVIII ст.

Розділ 8. Україна у складі Російської і Австрійської імперій (8 год.)

Розділи Речі Посполитої і доля українських земель, що входили до її складу.

Економічний розвиток Східної і Центральної України у кінці ХVIII-ХIХ ст. Економічне становище Західної України за тих же часів.

Національно-визвольний рух в Україні. Українська культура у ХІХ ст.
Розділ 9. Україна на початку XX ст.

Революція і громадянська війна (8 год.)

Україна в роки Першої світової війни. Наслідки війни для України. Українська Центральна Рада. Українська Народна Республіка. Держава гетьмана П. Скоропадського. Директорія та відновлення УНР. Громадянська війна в Україні.

Розділ 10. Україна в складі СРСР та інших держав (8 год.)

Створення СРСР. Економічне і політичне становище України у скла­ді СРСР (20-30-ті роки ХХ ст.). Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Голодомор 1932—1933 рр. в Україні.

Україна в роки Другої світової війни. Приєднання Західної України до УРСР.

Розвиток України в 50—70-ті роки.

Економічна і політична криза в СРСР у 80-ті роки, її вплив на Україну,

Розділ 11. Проголошення і розвиток української незалежної держави (6 год.)

Демократичні перетворення в СРСР та їх вплив на національний і політичний рухи в Україні.

Проголошення незалежної української держави. Розпад СРСР і створення СНД.

Соціально-економічні реформи в Україні.

Розділ 12. Політична система сучасної України (10 год.)

Конституція України. Органи влади в Україні. Політичні партії в Україні.

Зовнішня політика України.
Список літератури:

 1. Конституція України. — X.: Ранок, 1999. — 48 с.

 2. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — X.: Дельта,1993. — 256 с.

 3. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронолог, довід. - К.: Наук, думка, 1995. - 688 с.

 4. История Украины: Учеб. пособие для студентов-иностранцев / В. Е. Дягилев, В. Е. Грицюк, И. Б. Коваленко и др.— X.: Экограф, 2000. - 64 с.

 5. Історія української культури / Під. ред. І. Крип'якевича. — К.: Ли-бідь, 1994.-860 с.

 6. Крип 'якевич І. П. Історія України. — Л.: Світ, 1992. — 560 с.

 7. Малий словник з історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Май-борода та ін. - К.: Либідь, 1997. - 464 с.

 8. Рибалка І. К. Історія України: У 3 ч. - X.: Основа, 1995-1998.

 9. Субтельный Орест. Украина: История. – К: Либідь, 1994. – 736 с.

 10. Українські символи / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. / За ред. М. Дмитренка. — К.: Народознавство, 1994. — 139 с.

10. Українознавство: Хрестоматія: У 2 кн. / В. С. Крисаченко. — К.:
Либідь, 1996-1997. - Кн. 1. - 1996. - 252 с; Кн. 2. - 1997. - 464 с.
Похожие:

Програма дисципліни «історія україни» iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Програма дисципліни «історія україни» iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Програма дисципліни «історія україни» iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
Програма дисципліни «історія україни» iconЗапитання до екзамену з історії України (2011-2012 навч рік)
Визначити предмет І завдання навчального курсу «Історія України». Історія України як наука
Програма дисципліни «історія україни» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Програма дисципліни «історія україни» iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
Програма дисципліни «історія україни» iconПлан Історія як наука. Предмет курсу «Історія України». Історичні джерела та історіографія
Народи, що населяли територію України в давнину (кіммерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни)
Програма дисципліни «історія україни» iconПлан Історія як наука. Предмет курсу «Історія України». Історичні джерела та історіографія
Народи, що населяли територію України в давнину (кіммерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни)
Програма дисципліни «історія україни» iconОрганізація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною...
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Програма дисципліни «історія україни» iconОрганізація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною...
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница