М. В. Кривоносов Перший медичний факультет


Скачать 225.46 Kb.
НазваниеМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Дата публикации26.05.2013
Размер225.46 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Міністерство охорони здоров'я

Харківський державний медичний університет


Затверджую”

проректор з навчальної

роботи професор

М.В. Кривоносов
Перший медичний факультет

Кафедра історії України, української і зарубіжної культури, економіки та політології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ДИСЦИПЛІНИ “Історія України
(108 год.)
(розроблена на підставі типової навчальної програми 1993 року)


Затверджено

на засіданні кафедри
“10” жовтня 2002 р.

протокол № 4 від 10.10. 2002р.

Завідуючий кафедрою

доцент Камінська Т.М.

Затверджено

на Центральній (цикловій)

методичній комісії

“___” _______ 200.... р.

протокол № ___ від ________

Голова

професор

Харків - 2002

Підготовлено: доц. Глєбова Л.І..,

доц. Зимогляд В.Я..,

доц. Робак І.Ю.
Затверджено: на засіданні кафедри історії України,

української і зарубіжної культури,

економіки та політології

Харківського державного медичного

університету

(Протокол № 4 від 10 жовтня 2002 р.)

 1. ^ Кінцеві цілі (відповідно до системи блоків змістовних модулів)В умовах інтеграції професійної і соціально-гуманітарної підготовки фахівців в українській вищій школі, засвоєння досягнень світової та вітчизняної наукової думки важлива роль належить історії України. Вивчення історії Батьківщини допомагає людині розібратися у складних громадсько-політичних і соціально-економічних процесах, що відбуваються у країни і світі, формує громадську позицію особистості майбутнього спеціаліста.

У відповідних до вищенаведеного системою блоків змістовних модулів гуманітарної та соціально-економічної підготовки визначена загальна орієнтація курсу, яка полягає у наданні студентам необхідного обсягу знань, щоб вони були у змозі:

 • поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій;

 • інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу;

 • демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства;

 • вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави.


^ 2. Конкретні цілі з курсу “Історія України”:
Головною метою вивчення курсу з історії України є формування національної свідомості, глибокого розуміння багатовікової історії і культури України, виховання особистості майбутнього лікаря та активного громадянина і будівника демократичного суспільства, відданого своєму народу.

Цій меті підпорядковані всі розділу курсу.

^ РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З КУРСУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

№№ п.п.

Назва тем


Розподіл часу

лекції

семінари

самост. робота

1

Вступ до курсу
2

2

2

Найдавніша історія України
2

4

3

Київська Русь та Галицько-Волинське князівство


2


4


10

4

Українські землі в литовсько-польську добу (друга пол. XIV – перша половина XVII ст.)


22


6


5

Україна в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.. Доба козацько-гетьманської держави


2


4


8

6

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)


2


2


10

7

Україна в першій половині ХХ ст.

2

8

14

8

Україна в другій половині ХХ ст.


2

2

6

9

Українська держава та суспільство в умовах незалежності. (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

2

2

6
Всього:


14

28

66

^ ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1
Тема: Київська Русь і Галицько-Волинське князівство


 1. Вступ

 • історія як наука: предмет і завдання курсу;

 • джерелознавство та історіографія історії України;

 • періодизація української історії.^ 2. Найдавніша історія України

 • первіснообщинний лад на сучасних українських землях;

 • скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я;

 • давні слов’яни.^ 3. Київська Русь

 • основні етапи розвитку давньоруської держави;

 • феодальна роздробленість Русі;

 • соціально-економічний і політичний устрій;

 • монгольська навала, її наслідки.^ 4. Виникнення і розвиток Галицько-Волинського князівства.
Лекція 2
Тема: Українські землі в литовсько-польську добу

(друга пол. XIV – перша половина XVII ст.)


 1. Експансія іноземних загарбників на українські землі та їх політика

 • приєднання українських земель до Великого князівства Литовського;

 • польська експансія на українські землі, Люблінська унія;

 • утворення Кримського ханства та його експансія на українські землі.

 1. Соціально-економічні процеси

 • нові явища в економічній сфері;

 • соціальна структура суспільства;

 • церковне життя. Берестейська унія. 1. Виникнення козацтва

 • передумови виникнення козацтва. Перші документальні згадки про козаків;

 • Запорозька Січ. Громадській устрій;

 • реєстрове козацтво;

 • козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.


Лекція 3
Тема: Україна у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Доба козацько-гетьманської держави


 1. Національно-визвольна війна середини ХVІІ століття

 • Україна напередодні війни 1648-1654 рр.;

 • передумови і підготовка війни. Рушійні сили та початок повстання 1648 р.;

 • воєнні дії 1648-1654 рр. Дипломатичні зносини;

 • утворення української гетьманської держави;

 • Переяславська рада. “Березневі статті” 1654 р.;

 • соціально-економічна політика гетьманського уряду в роки визвольної війни.
 1. Соціально-економічний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 • соціально-економічні відносини і адміністративно-державний устрій України;

 • зміни в сільському господарстві та аграрних відносинах;

 • зрушення в промисловому виробництві;

 • розвиток феодальних відносин.
 1. Політичний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 • Політичні та соціально-класові відносини. “Руїна”;

 • розчленування України;

 • політичний устрій Лівобережної України та Слобожанщини;

 • місцеве самоврядування органів української державності в складі Російської держави;

 • зміни в політичному становищі Запорозької Січі та Південної України;

 • наступ царизму на автономію України;

 • остаточна ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини.
 1. Правобережна Україна у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 • підсилення феодально-кріпосницького тиску;

 • розвиток гайдамацьких рухів. Коліївщина.


Лекція 4
Тема: Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)


 1. Українські землі в складі Російської імперії

 • приєднання Причорномор’я, Криму, Правобережної України до Росії;

 • колонізація Південної України;

 • Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії;

 • соціально-економічний розвиток українських земель у складі Росії;

 • політичне становище українських земель;

 • криза кріпацтва:

а) селянські рухи та виступи робітників;

б) таємні товариства. Декабристи;

в) Кирило-Мефодіївське товариство.


 1. Українські землі в складі Австрійської монархії

 • Галичина і Буковина під Австрією;

 • Закарпаття в складі Австрійської імперії.
 1. Україна у другій половині ХІХ ст. Українське національне відродження

 • передумови і підготовка скасування кріпосного права;

 • скасування кріпосного права. Буржуазні реформи 60 – 70-х років;

 • капіталістична модернізація в Україні;

 • розвиток українського національного руху;

 • селянській рух. Становище робітників. Громадській рух. Народництво. Перші політичні партії;

 • піднесення національного руху на західноукраїнських землях.
 1. Україна на початку ХХ ст.

 • соціально-економічне і політичне становище України;

 • національний рух у роки революції 1905-1907 рр.;

 • аграрна політика Столипіна в Україні;

 • західноукраїнські землі на початку ХХ ст.;

 • Україна в роки І світової війни. Назрівання революційної кризи.


Лекція 5
Тема: Україна в першій половині ХХ століття
^ 1. Революція і громадянська війна в Україні (1917 – 1920рр.)

 • політична ситуація в Україні після перемоги Лютневої революції 1917 р.;

 • Українська Центральна Рада. Діяльність інших політичних сил;

 • Жовтнева революція в Росії. Проголошення Української Народної Республіки;

 • проголошення Радянської влади в Україні. Боротьба більшовиків і Центральної Ради;

 • Брест-Литовська угода. Окупація України Центральними державами;

 • державний переворот 29 квітня 1918 р.;

 • Українська Держава гетьмана П. Скоропадського;

 • прихід до влади Директорії. Громадянська війна в Україні за часів Директорії;

 • радянська-польська війна 1920 р. та її підсумки;

 • Західноукраїнські землі у 1918-1920 рр.


^ 2. Радянська Україна в 20–ті – 30–ті роки ХХ ст.

 • політична і економічна системи УСРР на початку 20-х років;

 • національне-державне будівництво в 20-ті роки;

 • політика українізації;

 • індустріалізація України;

 • колективізація;

 • Голодомор 1932-33 рр.;

 • сталінізм в Україні.


^ 3. Західна Україна в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст.

 • українські землі під владою Польщі (становище українського населення в Польщі, колонізація українських земель, виникнення і діяльність українських політичних сил);

 • українські землі під Румунією (політичне, економічне і культурне становище українського населення до 1928 р., лібералізація політичного режиму в Румунії у 1927-1928 рр. і деяке покращення становища українців, українці в Румунії після встановлення фашистської диктатури);

 • Закарпатська Україна в складі Чехословаччини (демократичність політичної системи Чехословаччини і закарпатські українці; мюнхенська угода і боротьба за автономію на Закарпатті; Карпатська Україна).


^ 4. Україна в роки ІІ світової війни

 • початок ІІ світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Соціально-економічні та культурні перетворення на західно-українських землях. Сталінські “чистки” в Західній Україні;

 • українські націоналісти в початковий період ІІ світової війни;

 • початок Великої Вітчизняної війни. Окупація Радянської України;

 • діяльність оунівців. Жорстокість окупаційного режиму на Україні. Геноцид українського народу;

 • рух опору. УПА;

 • визволення України Червоною Армією. Приєднання Закарпатської України до УРСР;

 • політичні підсумки ІІ світової війни для України;

 • відбудова зруйнованого війною народного господарства.


Лекція 6
Україна у другій половині ХХ ст.
^ 1. Українська РСР за часів Хрущова і Брежнєва

 • Соціально-економічний і політичний розвиток УРСР після смерті Сталіна. Приєднання Криму до України;

 • хрущовська “відлига” в Україні;

 • суперечливість і незавершеність реформ 50-х – 60-х років в Україні;

 • народне господарство України в другій пол. 60-х – 70-х рр.;

 • партійне керівництво П. Шелеста та В. Щербицького;

 • дисидентський рух в Україні.


2. “Перебудова” в УРСР

 • горбачовські перетворення в Україні;

 • всеохоплююча криза радянського суспільства, її прояви в УРСР;

 • Декларація про державний суверенітет України (1990 р).

Лекція 7
Тема: Українська держава та суспільство в умовах незалежності (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)


 1. Україна на шляху незалежності

 • соціально-економічні і політичні зрушення;

 • початок національного відродження;

 • пошуки моделі соціально-економічного розвитку.
 1. Реформування політичної системи

 • державотворення. Шляхи легітимації;

 • розвиток багатопартійної системи. Демократизація суспільства.
 1. Ринкові відносини: досягнення і проблеми

 • Потреби і спроби реформ;

 • економічна криза.
 1. Відродження духовності

 • етнополітичний вимір державності і суспільства;

 • національні проблеми;

 • українська діаспора.
 1. Українське суспільство і держава в контексті світової політики

 • Україна і СНД;

 • Україна і Захід.

^ ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Тема: Вступ

План

 1. Історія як наука. Предмет курсу “Історія України”

 2. Історичні джерела та історіографія.

 3. Періодизація української історії.


Теми рефератів:

 1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.


Практичні завдання для самостійної роботи студентів.

 1. Визначить види історичних джерел та назвіть приклади.Заняття 2. Тема: Найдавніша історія України

План

 1. Основні етапи та риси первісного суспільства.

 2. Народи, що населяли територію України в давнину.

 3. Східні слов’яни.


Теми рефератів:

1. Скіфи і Скіфія.

2. Перші слов’янські археологічні культури.

3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.
Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Складіть хронологічну таблицю “Народи, що населяли територію України у давнину ”:
Назва народу

Коли з’явилися

Відкіля прийшли

До якого терміну існували

Основні досягнення

Заняття 3. Тема: Київська Русь (IX ст. – 30-ті роки XIІ ст.)

План

 1. Виникнення та основні етапи розвитку. Перші київські князі.

 2. Соціально-економічний і політичний устрій.

 3. Історичне значення.Теми рефератів:

 1. Історична зумовленість і значення хрещення Русі.

 2. Походження української державної символіки.

 3. Володимир Мономах.Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

    1. Складіть таблицю “Київські князі та їх політика”:
Князь

Термін князівства

Основні напрямки політики

Наслідки


Заняття 4. Феодальна роздробленість Русі

та Галицько-Волинське князівство

План

 1. Причини та наслідки феодальної роздробленості.

 2. Виникнення і розвиток Галицько-Волинського князівства.

 3. Боротьба давньоруських князівств проти монгольської навали.


Теми рефератів:

 1. Данило Галицький як історична особа.

 2. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Перелічити основні етапи історії Галицько–Волинського князівства.

Заняття 5. Тема: Українські землі в литовсько-польську добу

(друга половина XIV – перша половина XVII ст.)

План

 1. Політичний і соціально–економічний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст.

 2. Виникнення козацтва та Запорозької Січі.

 3. Козацько-селянські повстання проти польсько-литовського гноблення в кінці XVI – 20-30 Х роках XVIІ ст.

Теми рефератів:

 1. Становище України в складі Речі Посполітої.

 2. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 3. Петро Конашевич-Сагайдачний.


Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

1. Складіть таблицю “Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гноблення в кінці XVI – 20-30 Х роках XVIІ ст.”:


Дата

Керівник

Район поширення

Причини поразки


^ Заняття 6. Тема: Україна в другій половині XVII ст.

Доба козацько-гетьманської держави

План

 1. Причини, рушійні сили, хронологічні рамки та початок національно-визвольної війни сер. XVII ст.

 2. Перебіг бойових дій. Утворення гетьманської держави.

 3. Переяславська угода й “Березневі статті” 1654 р.

 4. Соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII ст. Соціальна політика гетьманського уряду. “Руїна”.


Теми рефератів:

 1. Утворення козацької держави та її еволюція.

 2. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець.

 3. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.ст.

 4. Історія виникнення м. Харкова.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Складіть хронологічну таблицю “Основні події визвольної війни сер. XVIІ ст.”:


Дата

Подія

ЗмістЗаняття 7. Тема: Україна у XVIII ст.

План

 1. Соціально-економічний розвиток України у XVIII ст. Посилення феодально-кріпосницького тиску.

 2. Наступ російського царизму на автономію України. Повна ліквідація української державності.

 3. Суспільно-політичний лад і розвиток Правобережної України у XVIII ст. Соціальні і національні рухи: Гайдамаччина, Опришківство, Коліївщина.


Теми рефератів:

 1. Українське козацтво у загальноісторичному контексті.

 2. Соціальні конфлікти за добу Гетьманщини: причини, характер.

 3. Гетьман К. Розумовський.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Назвати гетьманів періоду Руїни.
Заняття 8. Тема : Українські землі під владою Російської та

Австрійської імперій (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

План

 1. Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель у складі Російської держави. Криза кріпацтва.

 2. Реформи 60 – 70-х років в Росії і капіталістична модернізація в Україні.

 3. Соціально-економічний і політичний розвиток західно-українських земель у складі імперії Габсбургів. Революція 1848 р. та імперські реформи.

 4. Еволюція суспільно-політичного життя в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. Загострення національного питання в революції 1905 – 1907 рр.

 5. Україна в роки І світової війни. Піднесення національного і політичного рухів.


Теми рефератів:

 1. Передумови і особливості процесу національного відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).

 2. Кирило-Мефодіївське товариство.

 3. Виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Підготувати розповідь про діяльність українців в Державній Думі Росіі.

Заняття 9. Тема: Революція і громадянська війна в Україні

План

 1. Виникнення Центральної Ради та боротьба більшовиків з Центральною Радою (грудень 1917 – квітень 1918 рр.).

 2. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського.

 3. Громадянська війна на Україні за часів Директорії.

 4. Західноукраїнські землі у 1918–1920 рр.


Теми рефератів:

 1. Особливості двовладдя в Україні.

 2. Брест-Литовська угода: сутність, значення, наслідки.

 3. Діяльність та політичні погляди П. Скоропадського.

 4. Життя та діяльність С. Петлюри.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Складіть хронологічну таблицю “Зміни національних урядів України”
Заняття 10. Тема: Радянська Україна в 20 – 30-ті роки ХХ ст.

План

 1. Міжнародне і внутрішнє становище Радянської України на початку 20-х років. НЕП в Україні.

 2. Національно-державне будівництво в 20-ті роки.

 3. Соціалістичні перебудови в Радянській Україні. Голодомор 1932 –1933 рр.

 4. Сталінізм в Україні.


Теми рефератів:

 1. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Перелічити основні ознаки командно-адміністративної системи в Україні.
Заняття 11. Тема: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

План

 1. Українські землі під владою Польщі.

2. Українські землі під Румунією.

 1. Закарпатська Україна в складі Чехословаччини.


Теми рефератів:

 1. Степан Бандера: політичний портрет.

 2. Виникнення і діяльність ОУН.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Назвіть, які саме українські землі входили до складу сусідніх держав в міжвоєнний період.
Заняття 12. Тема: Україна в роки ІІ світової війни.

План

 1. Початок ІІ світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 2. Україна у Великій Вітчизняній війні радянського народу:

а) Україна в початковий період війни;

б) окупаційний режим на Україні;

в) рух опору;

г) визволення України від загарбників.

 1. Політичні підсумки другої світової війни.


Теми рефератів:

 1. Створення і діяльність УПА.

 2. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 3. Медики в роки Великої Вітчизняної війни.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Окресліть основні етапи визволення українських земель від загарбників.
Заняття 13. Тема: Україна в другій половині ХХ ст.

План

 1. Міжнародна діяльність УРСР у післявоєнний період.

 2. Відбудова народного господарства України. Завершення політичної боротьби на західноукраїнських землях.

 3. Хрущовські реформи та “застій” в Україні.

 4. “Перебудова” в Україні.


Теми рефератів:

 1. Голод в Україні 1946 – 1947 рр.

 2. Політичний портрет П. Шелеста.

 3. Дисидентський рух 60-х – 80-х років в Україні.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Перелічити, до яких міжнародних організацій вступила Україна у повоєнний період.

Заняття 14. Тема: Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

План

 1. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

 2. Соціально-економічний розвиток України в 90-ті роки ХХ ст. на початку ХХІ ст.

 3. Міжнародне становище незалежної України.


Теми рефератів:

 1. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 2. Ринкові реформи в Україні: сучасний стан й майбутнє.

 3. Україна на теренах світового співробітництва.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

В тексті Конституції України знайдіть статті, що стосуються освіти та охорони здоров’я.

Теми рефератів з історії України
1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

 1. Скіфи і Скіфія.

 2. Перші слов’янські археологічні культури

 3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

 4. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

 5. Походження української державної символіки.

 6. Володимир Мономах.

 7. Данило Галицький як історична особа.

 8. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.

10. Становище України в складі Речі Посполітої

 1. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 2. Петро Конашевич-Сагайдачний.

 3. Утворення козацької держави та її еволюція.

 4. Б. Хмельницький – державний діяч і полководець.

 5. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.

 6. Історія виникнення м. Харкова.

 7. Українське козацтво в загально-історичному контексті.

 8. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

19. Гетьман К. Розумовський.

 1. Передумови, особливості і процеси національного відродження (ХІХ – початок ХХ ст.).

 2. Кирило-Мефодіївське братство.

 3. Виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.

 5. Особливості двовладдя в Україні.

 6. Брест-Литовська угода: сутність, наслідки, значення.

 7. Діяльність та політичні погляди П. Скоропадського.

 8. Життя та діяльність С. Петлюри.

 9. Політика українізації.

 10. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

 11. Степан Бандера: політичний портрет.

 12. Створення і діяльність УПА.

 13. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 14. Медичні працівники в роки Великої Вітчизняної війни.

 15. Голод в Україні 1946-1947 рр.

 16. Політичний портрет П. Шелеста.

 17. Дисидентський рух 60-х – 80-х років в Україні.

 18. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 19. Ринкові реформи і держава в Україні: сучасний стан й майбутнє.

 20. Україна на теренах світового співробітництва.

Перелік питань до заліку з курсу “Історія України”.
1. Предмет курсу історії України. Основні джерела і література.

 1. Первіснообщинний лад та перші державні утворення на території сучасної України. Стародавні слов’яни.

 2. Київська Русь. Основні етапи її розвитку.

 3. Соціально-економічний і політичний устрій Київської Русі.

 4. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

 5. Причина та наслідки феодальної роздробленості.

 6. Утворення Галицько-Волинського князівства та його значення в долі українського народу.

 7. Князь Данило Романович Галицький.

 8. Боротьба з монголо-татарами.

 9. Становище України в складі Речі Посполитої.

 10. Причини появи козацтва. Заснування Запорозької Січі.

 11. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Ліквідація польсько-шляхетського режиму й організація української держави.

 12. Перебіг бойових дій у ході визвольної війни.

 13. Переяславська угода. Березневі статті 1654 р. Наслідки договору з Росією.

 14. “Руїна”. Поділ України на Правобережну й Лівобережну.

 15. Державно-адміністративний устрій Лівобережжя. Гетьманщина.

 16. Події Північної війни 1700 – 1721 рр. на Україні. І. Мазепа та мазепинці.

 17. Наступ царизму на автономію України. Повна ліквідація української державності.

 18. Економічний розвиток українських земель в складі Росії в ХІХ ст.

 19. Національно-визвольний рух наприк. XVIII – поч. ХХ ст.

 20. Реформи 60 – 70-х років у Росії і капіталістична модернізація в Україні.

 21. Передумови й особливості процеса національного відродження (кінець XVIII – поч. ХХ ст.).

 22. Українські землі в імперії Габсбургів у ХІХ ст.

 23. Україна в період І світової війни. Участь українських національних формувань у воєнних діях.

 24. Створення Центральної Ради. Її соціальна база, програма, діяльність.

 25. Проголошення Української Народної Республіки.

 26. Відносини Центральної Ради з урядом Радянської Росії та міжнародні договори УНР.

 27. І Всеукраїнський з’їзд Рад і його рішення. Встановлення радянської влади на Україні.

 28. Брестський мир та окупація України німецькими й австро-угорськими військами.

 29. Гетьманський уряд П. Скоропадського, його політика.

 30. Революційні події в період Директорії.

 31. Утворення ЗУНР та її боротьба проти інтервентів. Акт об’єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення.

 32. Наслідки та уроки подій 1917 – 1920 рр. в Україні.

 33. Відбудова народного господарства України на засадах НЕПу.

 34. Розвиток промисловості України в 20 – 30-ті рр. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки.

 35. Особливості сталінської боротьби з селянством в Україні.

 36. Запровадження антинародного колгоспного ладу. Голод 1932 –1933 рр.

 37. Масові репресії сталінського режиму в Україні 20 – 30-х років та їх наслідки.

 38. Початок ІІ світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР.

 39. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої радянських військ на території України. Смуга поразок і невдач.

 40. Окупаційний режим та боротьба українського народу з окупантами на загарбаних землях.

 41. Корінний перелом у ході війни. Визволення України від загарбників.

 42. Роль медичних працівників України у Великій Вітчизняній війні.

 43. Труднощі переходу до мирного будівництва. Голод в Україні 1946 – 1947 рр.

 44. Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер.

 45. Екстенсивний розвиток народного господарства радянської України в другій половині 60-х – першій половині 80-х років.

 46. “Перебудова” в Україні.

 47. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

 48. Соціально-економічний розвиток України у 90–ті роки ХХ ст.

 49. Міжнародне становище незалежної України.

 50. Основні етапи розвитку української державності.

Похожие:

М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Перший медичний факультет Кафедра історії України, української та зарубіжної культури, економіки І політології
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconЗаявка по набору персонала
Факультет высоких технологий, Факультет автоматики и вычислительной техники, Факультет информационной безопасности, Факультет математики,...
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconФакультет базовых техник. Факультет коррекции фигуры и прикладных...
Продвинутая азбука. Технологическое мышление, самостоятельное построение технологий
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет icon2. Причини І передумови хрестоносних походів На перший погляд, все...
На перший погляд, все зрозуміло: західні християни хотіли допомогти християнам Сходу (розкол Церков стався недавно, у 1054 році,...
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconЮридический факультет Курского государственного университета
Факультет создан в 2003 г для подготовки студентов по специальности 030501 (021100) «Юриспруденция»
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconПодведены итоги 1 тура «Портфолио» конкурса «Лучший студент Ургпу»
В конкурсе не приняли участие: математический факультет, факультет социологии и институт информатики и информационных технологий
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconАнализ посещённого мероприятия
Ф. И. О студента, курс, факультет: Рогачёв Александр Сергеевич, 5 курс, факультет математики и информатики
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconРейнский университет Фридриха Вильгельма
Сельскохозяйственный факультет. В 1980 присоединялось отделение Бонна Педагогического института Рейнланда как Педагогический факультет,...
М. В. Кривоносов Перший медичний факультет iconЩо характерно для опіків, отриманих у приміщеннях?
Скільки рідини раціонально перелити в перший день хворому з важким опіковим шоком?
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница