Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет


Скачать 213.48 Kb.
НазваниеМіністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет
Дата публикации26.05.2013
Размер213.48 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
Міністерство охорони здоров’я УКРАЇНИ

Харківський НАЦІОНАЛЬНИЙ медичний університет
Факультет з підготовки іноземних студентів
Кафедра основ економічної теорії і культурології
Затверджую”

проректор з навчальної

роботи профессор

Капустник В.А.

_______________________

“_____” ________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З дисципліни «Історія України»
Напрям підготовки : Сестринська справа
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Розглянуто

на засіданні кафедри
“__” ____________ р.

протокол № _ від ________ р.

В.о. завідувача кафедри

к.е.н.,

доц. Кравченко В.І.

РЕКОМЕНДОВАНО

до впровадження у навчальний процес на засіданні методичної комісії з проблем гуманітарної і соціально-економічної підготовки

“__” ______________ р.

протокол № __ від _______ р.

Голова, д.ф.н.

проф. Алексеєнко А.П.


Харків – 2009

 1. Кінцеві цілі (відповідно до системи блоків змістовних модулів)В умовах інтеграції професійної і соціально-гуманітарної підготовки фахівців в українській вищій школі, засвоєння досягнень світової та вітчизняної наукової думки важлива роль належить історії України. Вивчення історії Батьківщини допомагає людині розібратися у складних громадсько-політичних і соціально-економічних процесах, що відбуваються у країни і світі, формує громадську позицію особистості майбутнього спеціаліста.

У відповідних до вищенаведеного системою блоків змістовних модулів гуманітарної та соціально-економічної підготовки визначена загальна орієнтація курсу, яка полягає у наданні студентам необхідного обсягу знань, щоб вони були в змозі:

 • поєднувати національну свідомість, глибоке розуміння багатовікової історії України, шанобливе ставлення до українського народу, його державотворчих, духовно-культурних і трудових традицій;

 • інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу;

 • демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров’я, духовенства;

 • вести дискусії з актуальних питань історії, зовнішньої і внутрішньої політики Української держави.


^ 2. Конкретні цілі курсу “Історія України”:
Головною метою вивчення курсу з історії України є формування національної свідомості, глибокого розуміння багатовікової історії і культури України, виховання особистості майбутнього лікаря та активного громадянина і будівника демократичного суспільства, відданого своєму народу.

Цій меті підпорядковані всі розділу курсу.

^ РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З КУРСУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


№№

^ Назва тем


Розподіл часу

лекції

семінари

самост. робота

1

Вступ до курсу. Найдавніша історія України

2

2

2

2

Київська Русь і Галицько-Волинське князівство

2

2

2

3

Українські землі в литовсько-польську добу (друга пол. XIV – перша половина XVII ст.)


2


2


2

4

Україна в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Доба козацько-гетьманської держави


22


2


5

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)


2


2


2

6

Революція, громадянська війна і міжвоєнний період в Україні (1917 – 1939 рр.)


2


2


2

7

Україна в роки ІІ світової війни (1939 – 1945 рр.)

2

2

2

8

Україна в післявоєнний радянський період (1945 – 1991 рр.)


2

2

2

9

Українська держава та суспільство в умовах незалежності. (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

2

2

2
Всього:


18

18

18

^ ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1
Тема: Вступ до курсу. Найдавніша історія України


 1. Вступ

 • історія як наука: предмет і завдання курсу;

 • джерелознавство та історіографія історії України;

 • періодизація української історії.^ 2. Найдавніша історія України

 • первісний лад на сучасних українських землях;

 • скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорно- мор’я. Готська держава. Українські землі і велика міграція народів;

 • давні слов’яни.Лекція 2
Тема: Київська Русь і Галицько-Волинське князівство
^ 1. Київська Русь

 • основні етапи розвитку давньоруської держави;

 • феодальна роздробленість Русі;

 • соціально-економічний і політичний устрій;

 • монгольська навала, її наслідки.^ 2. Виникнення і розвиток Галицько-Волинського князівства.
Лекція 3
Тема: Українські землі в литовсько-польську добу (друга пол. XIV – перша половина XVII ст.)


 1. Експансія іноземних загарбників на українські землі та їх політика

 • приєднання українських земель до Великого князівства Литовського;

 • польська експансія на українські землі, Люблінська унія;

 • утворення Кримського ханства та його агресія на українські землі.
 1. Соціально-економічні процеси

 • нові явища в економічній сфері;

 • соціальна структура суспільства;

 • церковне життя. Берестейська унія.


 1. Виникнення козацтва

 • передумови виникнення козацтва. Перші документальні згадки про козаків;

 • Запорозька Січ. Громадській і військовий устрій;

 • реєстрове козацтво;

 • боротьба запорозьких козаків проти Кримського ханства і Османської Туреччини;

 • козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.


Лекція 4
Тема: Україна в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Доба козацько-гетьманської держави


 1. Національно-визвольна війна середини ХVІІ століття

 • Україна напередодні війни;

 • передумови і підготовка війни. Рушійні сили та початок повстання 1648 р.;

 • воєнні дії 1648-1654 рр. Дипломатичні зносини;

 • утворення української гетьманської держави;

 • Переяславська рада. “Березневі статті” 1654 р.;

 • соціально-економічна політика гетьманського уряду в роки визвольної війни.
 1. Соціально-економічний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 • соціально-економічні відносини і адміністративно-територіальний устрій України;

 • зміни в сільському господарстві та аграрних відносинах;

 • зрушення в промисловому виробництві;

 • торгівля;

 • розвиток феодальних відносин.
 1. Політичний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 • Політичні відносини в українському суспільстві після смерті Богдана Хмельницького;

 • “Руїна”. Розчленування України;

 • політичний устрій Лівобережної України і Слобожанщини;

 • наступ царату на автономію України;

 • остаточна ліквідація Запорозької Січі та Гетьманщини.
 1. Правобережна Україна в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 • підсилення феодально-кріпосницького тиску;

 • розвиток гайдамацьких рухів. Коліївщина.


Лекція 5
Тема: Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)


 1. Українські землі в складі Російської імперії

 • приєднання Причорномор’я, Криму, Правобережної України до Росії;

 • колонізація Південної України;

 • адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії;

 • соціально-економічний розвиток українських земель у складі Росії;

 • політичне становище українських земель;

 • криза кріпацтва:

а) селянські рухи та виступи робітників;

б) таємні товариства. Декабристи;

в) Кирило-Мефодіївське товариство.


 1. Українські землі в складі Австрійської монархії

 • Галичина і Буковина під Австрією;

 • Закарпаття в складі Австрійської імперії.
 1. Україна у другій половині ХІХ ст. Українське національне відродження

 • передумови і підготовка скасування кріпосного права;

 • скасування кріпацтва. Буржуазні реформи 60 – 70-х років;

 • капіталістична модернізація в Україні;

 • розвиток українського національного руху;

 • селянській рух. Становище робітників. Громадській рух. Народництво. Перші політичні партії;

 • піднесення національного руху на західноукраїнських землях.
 1. Україна на початку ХХ ст.

 • соціально-економічне і політичне становище України;

 • національний рух у роки революції 1905 – 1907 рр.;

 • аграрна політика Столипіна в Україні;

 • західноукраїнські землі на початку ХХ ст.;

 • Україна в роки І світової війни. Назрівання революційної кризи.


Лекція 6
Тема: Революція, громадянська війна і міжвоєнний період в Україні (1917 – 1939 рр.)
^ 1. Революція і громадянська війна в Україні (1917 – 1920рр.)

 • політична ситуація в Україні після перемоги Лютневої революції 1917 р.;

 • Українська Центральна Рада. Діяльність інших політичних сил;

 • Жовтнева революція в Росії. Проголошення Української Народної Республіки;

 • проголошення Радянської влади в Україні. Боротьба більшовиків і Центральної Ради;

 • Брест-Литовська угода. Окупація України Центральними державами;

 • державний переворот 29 квітня 1918 р.;

 • Українська Держава гетьмана П.Скоропадського;

 • прихід до влади Директорії. Громадянська війна в Україні за часів Директорії;

 • радянська-польська війна 1920 р. та її підсумки;

 • західноукраїнські землі у 1918 – 1920 рр.


^ 2. Радянська Україна в 20–ті – 30–ті роки ХХ ст.

 • політична і економічна системи УСРР на початку 20-х років;

 • національне-державне будівництво в 20-ті роки;

 • політика українізації;

 • індустріалізація України;

 • колективізація;

 • Голодомор 1932-33 рр.;

 • сталінізм в Україні.


^ 3. Західна Україна в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст.

 • українські землі під владою Польщі (становище українського населення в Польщі, колонізація українських земель, виникнення і діяльність українських політичних сил);

 • українські землі під Румунією (політичне, економічне і культурне становище українського населення до 1928 р., лібералізація політичного режиму в Румунії у 1927-1928 рр. і деяке покращення становища українців, українці в Румунії після встановлення фашистської диктатури);

 • Закарпатська Україна в складі Чехословаччини (демократичність політичної системи Чехословаччини і закарпатські українці; мюнхенська угода і боротьба за автономію в Закарпатті; Карпатська Україна).


Лекція 7
^ Тема: Україна в роки ІІ світової війни (1939 – 1945 рр.)
1. Україна до вступу у війну Радянського Союзу (1 вересня 1939 р. – 22

червня 1941 р.)

 • українські землі в планах Німеччини та СРСР. Пакт Молотова-Ріббентропа.

 • початок ІІ світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР. Соціально-економічні та культурні перетворення на західно-українських землях. Сталінські “чистки” в Західній Україні;

 • українські націоналісти в початковий період ІІ світової війни.


^ 2. Україна у Великій Вітчизняній війні радянського народу

 • початок Великої Вітчизняної війни. Окупація Радянської України;

 • діяльність оунівців;

 • жорстокість окупаційного режиму на Україні. Геноцид українського народу;

 • рух опору. Радянські партизани і УПА;

 • визволення України Червоною Армією. Приєднання Закарпатської України до УРСР.


^ 3. Політичні підсумки ІІ світової війни для України
Лекція 8
Тема: Україна в післявоєнний радянський період (1945 – 1991 рр.)


 1. Україна в перші повоєнні роки

 • відбудова зруйнованого господарства. Голод 1946-1947 рр.;

 • політичний розвиток. Завершення боротьби на західноукраїнських землях.


^ 2. Українська РСР за часів Хрущова і Брежнєва

 • соціально-економічний і політичний розвиток УРСР після смерті Сталіна. Приєднання Криму до України;

 • хрущовська “відлига” в Україні;

 • суперечливість і незавершеність реформ 50-х – 60-х років в Україні;

 • народне господарство України в другій пол. 60-х – 70-х рр.;

 • партійне керівництво П.Шелеста та В.Щербицького;

 • дисидентський рух в Україні.


3. “Перебудова” в УРСР

 • горбачовські перетворення в Україні;

 • всеохоплююча криза радянського суспільства, її прояви в УРСР;

 • Декларація про державний суверенітет України (1990 р).Лекція 9
Тема: Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)


    1. Україна на шляху незалежності

 • проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.;

 • соціально-економічні і політичні зрушення;

 • початок національного відродження;

 • пошуки моделі соціально-економічного розвитку.
 1. Реформування політичної системи

 • державотворення. Шляхи легітимації;

 • розвиток багатопартійної системи. Демократизація суспільства.
 1. Ринкові відносини: досягнення і проблеми

 • потреби і спроби реформ;

 • економічна криза.
 1. Відродження духовності

 • етнополітичний вимір державності і суспільства;

 • національні проблеми;

 • українська діаспора.
 1. Українське суспільство і держава в контексті світової політики

 • Україна і СНД;

 • Україна і Захід.

^ ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Тема: Вступ до курсу. Найдавніша історія України

План

 1. Предмет курсу “Історія України”. Історичні джерела та історіографія.

 2. Періодизація української історії.

 3. Народи, що населяли територію України в давнину.

 4. Східні слов’яни.


Теми рефератів:

 1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

 2. Скіфи і Скіфія.

 3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.


Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Визначить види історичних джерел та назвіть приклади.

 2. Складіть хронологічну таблицю “Народи, що населяли територію України в давнину ”:
Назва народу

Коли з’явилися

Відкіля прийшли

До якого часу існували

Основні досягнення

Заняття 2. Тема: Київська Русь і Галицько-Волинське князівство

План

 1. Виникнення та основні етапи розвитку давньоруської держави.

 2. Соціально-економічний і політичний устрій.

 3. Причини та наслідки феодальної роздробленості.

 4. Створення і розвиток Галицько-Волинського князівства.Теми рефератів:

 1. Історична зумовленість і значення хрещення Русі.

 2. Походження української державної символіки.

 3. Володимир Мономах.

 4. Данило Галицький як історична особа.

 5. Монголо-татарська навала на українські землі.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

    1. Складіть таблицю “Перші київські князі та їх політика”:
Князь

Термін князівства

Основні напрями політики

Наслідки

^ Заняття 3. Тема: Українські землі в литовсько-польську добу (друга пол. XIV – перша половина XVII ст.)

План

 1. Соціально–економічний і політичний розвиток українських земель в XIV – першу половину XVII ст.

 2. Виникнення козацтва та Запорозької Січі.

 3. Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гноблення в кінці XVI – 20-30 Х роках XVIІ ст.

Теми рефератів:

 1. Становище України в складі Речі Посполітої.

 2. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 3. Петро Конашевич-Сагайдачний.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Складіть таблицю “Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гноблення в кінці XVI – 20-30 Х роках XVIІ ст.”:


Дата

Керівник

Район поширення

Причини поразки


Заняття 4. Тема: Україна в другій половині XVII – XVIII ст.

Доба козацько-гетьманської держави

План

 1. Хмельниччина. Утворення української гетьманської держави.

 2. Переяславська угода й “Березневі статті” 1654 р. “Руїна”.

 3. Наступ російського царату на автономію України. Повна ліквідація української державності.

 4. Розвиток Правобережної України у XVIII ст. Гайдамацькі рухи, Коліївщина.


Теми рефератів:

 1. Утворення козацької держави та її еволюція.

 2. Б.Хмельницький – державний діяч і полководець.

 3. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.ст.

 4. Історія виникнення м. Харкова.

 5. Гетьман К.Розумовський.


Практичні завдання для самостійної роботи студентів:

1. Складіть хронологічну таблицю “Основні події визвольної війни сер. XVIІ ст.”:


Дата

Подія

Зміст


2. Назвіть гетьманів періоду “Руїни”.

Заняття 5. Тема: Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

План

 1. Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель у складі Російської держави. Криза кріпацтва.

 2. Реформи 60 – 70-х років в Росії і капіталістична модернізація в Україні.

 3. Соціально-економічний і політичний розвиток західноукраїнських земель у складі імперії Габсбургів. Імперські реформи. Революція 1848 р.

 4. Еволюція суспільно-політичного життя в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. Загострення національного питання в революції 1905 – 1907 рр.

 5. Україна в роки І світової війни. Піднесення національного і політичного рухів.


Теми рефератів:

 1. Передумови і особливості процесу національного відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).

 2. Кирило-Мефодіївське товариство.

 3. Виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Підготувати розповідь про діяльність українців в Державній Думі Російської імперії.

Заняття 6. Тема: Революція, громадянська війна і міжвоєнний період в Україні (1917 – 1939 рр.)

План

 1. Революція і громадянська війна в Центральній та Східній Україні (1917 – 1920 рр.).

 2. Західноукраїнські землі в 1918 – 1920 рр.

 3. Соціалістичні перебудови в Радянській Україні. Голодомор 1932 – 1933 рр.

 4. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.


Теми рефератів:

 1. Особливості двовладдя в Україні.

 2. Брест-Литовська угода: сутність, значення, наслідки.

 3. Діяльність та політичні погляди П.Скоропадського.

 4. Життя і діяльність С.Петлюри.

 5. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні.

 6. Виникнення і діяльність ОУН.

 7. Степан Бандера: політичний портрет.


Заняття 7. Тема: Україна в роки ІІ світової війни (1939 – 1945 рр.)

План

 1. Початок ІІ світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

 2. Україна у Великій Вітчизняній війні радянського народу:

а) Україна в початковий період війни;

б) окупаційний режим в Україні;

в) рух опору;

г) визволення України від загарбників.

 1. Політичні підсумки ІІ світової війни для України.


Теми рефератів:

 1. Створення і діяльність УПА.

 2. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 3. Українські медики в роки Великої Вітчизняної війни.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Окресліть основні етапи визволення українських земель від загарбників.
Заняття 8. Тема: Україна в післявоєнний радянський період

(1945 – 1991 рр.)

План

 1. Міжнародна діяльність УРСР у післявоєнний період.

 2. Відбудова народного господарства України. Завершення політичної боротьби на західноукраїнських землях.

 3. Хрущовські реформи та “застій” в Україні.

 4. “Перебудова” в Україні.


Теми рефератів:

 1. Голод в Україні 1946 – 1947 рр.

 2. Політичний портрет П.Шелеста.

 3. Дисидентський рух 60-х – 80-х років в Україні.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

Перелічьте, до яких міжнародних організацій вступила Україна в повоєнний період.

Заняття 9. Тема: Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

План

 1. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

 2. Соціально-економічний розвиток України в 90-ті роки ХХ ст. на початку ХХІ ст.

 3. Міжнародне становище незалежної України.Теми рефератів:

 1. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 2. Ринкові реформи в Україні: сучасний стан й майбутнє.

 3. Україна на теренах світового співробітництва.


Практичне завдання для самостійної роботи студентів:

В тексті Конституції України знайдіть статті, що стосуються освіти та охорони здоров’я.

Теми рефератів з історії України
1. Видатні дослідники історії України та їх погляди.

 1. Скіфи і Скіфія.

 2. Перші слов’янські археологічні культури.

 3. Господарство та суспільний лад східних слов’ян.

 4. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

 5. Походження української державної символіки.

 6. Володимир Мономах.

 7. Данило Галицький як історична особа.

 8. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.

10. Становище України в складі Речі Посполітої.

 1. Заснування Запорозької Січі та її роль в історії українського народу.

 2. Петро Конашевич-Сагайдачний.

 3. Утворення козацької держави та її еволюція.

 4. Б.Хмельницький – державний діяч і полководець.

 5. Слобідська Україна в XVII –XVIIІ ст.

 6. Історія виникнення м. Харкова.

 7. Українське козацтво в загально-історичному контексті.

 8. Соціальні конфлікти за доби Гетьманщини: причини, характер.

19. Гетьман К.Розумовський.

 1. Передумови, особливості і процеси національного відродження (ХІХ – початок ХХ ст.).

 2. Кирило-Мефодіївське братство.

 3. Виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст.

 4. Аграрна реформа Столипіна в Україні та її наслідки.

 5. Особливості двовладдя в Україні.

 6. Брест-Литовська угода: сутність, наслідки, значення.

 7. Діяльність і політичні погляди П.Скоропадського.

 8. Життя і діяльність С.Петлюри.

 9. Політика українізації.

 10. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні.

 11. Степан Бандера: політичний портрет.

 12. Створення і діяльність УПА.

 13. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 14. Українські медики в роки Великої Вітчизняної війни.

 15. Голод в Україні 1946 - 1947 рр.

 16. Політичний портрет П.Шелеста.

 17. Дисидентський рух 60-х – 80-х років в Україні.

 18. Витоки і процеси розвитку новітньої державності в Україні.

 19. Ринкові реформи і держава в Україні: сучасний стан й майбутнє.

 20. Україна на теренах світового співробітництва.


Перелік питань до заліку з курсу “Історія України”.
1. Предмет курсу історії України. Основні джерела і література.

 1. Первісний лад та перші державні утворення на території сучасної України. Стародавні слов’яни.

 2. Київська Русь. Основні етапи її розвитку.

 3. Соціально-економічний і політичний устрій Київської Русі.

 4. Історична зумовленість та значення хрещення Русі.

 5. Причина та наслідки феодальної роздробленості.

 6. Утворення Галицько-Волинського князівства та його значення в долі українського народу.

 7. Князь Данило Романович Галицький.

 8. Боротьба з монголо-татарами.

 9. Становище України в складі Речі Посполитої.

 10. Причини появи козацтва. Заснування Запорозької Січі.

 11. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Ліквідація польсько-шляхетського режиму й організація української держави.

 12. Перебіг бойових дій у ході визвольної війни.

 13. Переяславська угода. “Березневі статті” 1654 р. Наслідки договору з Росією.

 14. “Руїна”. Поділ України на Правобережну й Лівобережну.

 15. Державно-адміністративний устрій Лівобережжя. Гетьманщина.

 16. Події Північної війни 1700 – 1721 рр. на Україні. І.Мазепа та мазепинці.

 17. Наступ царизму на автономію України. Повна ліквідація української державності.

 18. Економічний розвиток українських земель в складі Росії в ХІХ ст.

 19. Національно-визвольний рух у XІХ – на поч. ХХ ст.

 20. Реформи 60 – 70-х років у Росії і капіталістична модернізація в Україні.

 21. Передумови й особливості процеса національного відродження (кінець XVIII – поч. ХХ ст.).

 22. Українські землі в імперії Габсбургів у ХІХ ст.

 23. Україна в період І світової війни. Участь українських національних формувань у воєнних діях.

 24. Створення Центральної Ради. Її соціальна база, програма, діяльність.

 25. Проголошення Української Народної Республіки.

 26. Відносини Центральної Ради з урядом Радянської Росії та міжнародні договори УНР.

 27. І Всеукраїнський з’їзд Рад і його рішення. Встановлення радянської влади на Україні.

 28. Брестський мир та окупація України німецькими й австро-угорськими військами.

 29. Гетьманський уряд П.Скоропадського, його політика.

 30. Громадянська війна за часів Директорії.

 31. Утворення ЗУНР та її боротьба проти інтервентів. Акт об’єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення.

 32. Наслідки і уроки подій 1917 – 1920 рр. в Україні.

 33. Відбудова народного господарства України на засадах НЕПу.

 34. Розвиток промисловості України в 20 – 30-ті рр. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки.

 35. Особливості сталінської боротьби з селянством в Україні.

 36. Запровадження антинародного колгоспного ладу. Голод 1932 –1933 рр.

 37. Масові репресії сталінського режиму в Україні та їх наслідки.

 38. Початок ІІ світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

 39. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої радянських військ на території України. Смуга поразок і невдач.

 40. Окупаційний режим та боротьба українського народу з окупантами на загарбаних землях.

 41. Корінний перелом у ході війни. Визволення України від загарбників.

 42. Роль медичних працівників України у Великій Вітчизняній війні.

 43. Труднощі переходу до мирного будівництва. Голод в Україні 1946 – 1947 рр.

 44. Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер.

 45. Екстенсивний розвиток народного господарства радянської України в другій половині 60-х – першій половині 80-х років.

 46. “Перебудова” в Україні.

 47. Проголошення незалежності України. Реформування політичної системи.

 48. Соціально-економічний розвиток України у 90–ті роки ХХ ст.

 49. Міжнародне становище незалежної України.

 50. Основні етапи розвитку української державності.

Похожие:

Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconУкраїна міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет
Ректорові Харківської медичної академії післядипломної освіти професору Хвисюку О. М
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет
України. Вивчення історії Батьківщини допомагає людині розібратися у складних громадсько-політичних І соціально-економічних процесах,...
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни харківський державний медичний університет
За загальномедичним та загальнобіологічним значенням вона щільно пов’язана з антропологією, генетикою, псіхоневрологиєю, гінєкологією,...
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров'я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни харківський державний медичний...
Фізіологія І патологія статевого формування. Диференційний діагноз різних форм статевого формування. Принципи лікування. Метод вказівки...
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок /Під загальною редакцією професора...
Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница