Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»


Скачать 157.94 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму»
Дата публикации07.07.2013
Размер157.94 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Культура > Методичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


Методичні рекомендації

до ви конання курсової роботи
з навчальної дисципліни
«
ІСТОРІЯ КОСТЮМУ»


для студентів спеціальності
7.010104 Професійна освіта. Дизайн


Т-ТД

Харків 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


Кафедра технологій

та дизайну
Методичні рекомендації

до ви конання курсової роботи
з навчальної дисципліни
«
^ ІСТОРІЯ КОСТЮМУ»


для студентів спеціальності
7.010104 Професійна освіта. Дизайн

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № ___ від ____ 2012р.

Харків 2012

УДК (2)

Історія костюма. Методичні вказівки до курсової роботи / Упоряд. М.В. Панова., О.І. Косенко — Харків: УІПА, 2009. — 24 с.


Наведено зміст й методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Історія костюма». Для студентів денної форми навчання студентів спеціальності 7.010104 Професійна освіта. Дизайн

Рецензенти:

М.Л.Рябчиков, доктор технічних наук, професор

Т.А. Дев’ятьярова, кандидат педагогічних наук, доцент


^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Курсова робота є одним з видів самостійної студентської роботи.

Завдання до курсової роботи видає керівник курсової роботи. Керівник визначає тематичний напрям курсової роботи. Темою курсової роботи є історія розвитку костюму або виготовлення та оздоблення тканин, які розглядаються у контексті культури тієї чи іншої країни або доби.

Критеріями вибору тем є, з одного боку, міра важливості костюму тієї чи іншої країни або доби у загальній історії розвитку костюма. З другого боку, важливим критерієм э те, наскільки поширеним виявилося звернення до цих форм історичного костюма на наступних етапах розвитку художньої культури. Як приклади такого звернення, в першу чергу, розглядається художня практика у галузі розробки нових модних форм одягу, театрального костюма, реконструкції костюма учасників ролевих ігор, тощо.

В межах того або іншого тематичного напряму студент самостійно обирає предмет дослідження, керуючись знаннями, що були отримані в процесі навчання, а також творчих і культурних переваг.
^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота, як тип самостійної студентської роботи, переслідує мету поглибити, закріпити й узагальнити знання, отриманні в процесі навчання.

Історичні та національні костюми - традиційні творчі джерела дизайнерів одягу. Одним з найважливіших завдань курсової роботи є отримання студентом досвіду застосування теоретичних знань під час художньо-проектної діяльності.

Студент повинен вміло користуватися науково-технічною та довідковою літературою, уміти чітко викладати ідеї прийнятих рішень, дотримувати зв'язок з поставленою задачею.

Курсова робота покликана підготувати студента до виконання більш складних художніх задач — розробці дипломного проекту.

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної (пояснювальна записка) та проектно-графічної частина і виконується у відповідності з методичними вказівками і завданням.
^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ.

Пояснювальна записка виконується на папері формату А 4 (210Х297 мм), текст повинен бути написаним від руки, чорними чорнилами на одному боці аркуша. Пояснювальна записка також може бути оформлена машинописним засобом чи за допомогою комп'ютерних печатних пристроїв виводу інформації. Набір друкованого тексту виконується шрифтом Timse New Roman, 14 розміром з полуторним інтервалом. Параметри полів на листі наступні: верхнє та ніжне поле – не менш 20 мм, ліве - 30 мм, праве - не менш 15 мм. Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.


Попередній збір аналогів і огляд літератури


1-2

Вибір і обґрунтовування предмету дослідження

3

Основна частина

4-12

Підбір моделей — аналогів історичного (національного)

костюму та моделей сучасного одягу представлених

у єдиній художній системі “колекція”

4 -5

Виконання структурного анализу моделей — аналогів 1

6-7

Виконання структурного анализу моделей — аналогів 2

7-8

Розробка та аналіз моделей-пропозицій на підставі п

роведенного графічного аналізу

9-11

Формування висновків та кінцеве оформлення курсової

роботи

13

Здача пояснювальної записки та графічної частини.

14

Захист курсового проекту

15
Заголовки структурних елементів або розділів слід розташувати посередині рядка і писати або друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів слід починати з абзацного відступу або друкувати маленькими літерами (крім першої літери) не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний виступ на п'ять знаків повинен бути однаковим по всьому тексту. Відстань між заголовками, а також попереднім та подальшим текстом має бути не менш ніж три інтервали.

Зміст пояснювальної записки повинен бути стислим чітким і містити аналіз рішення конкретного питання, літературних джерел, методичних вказівок, учбових посібників.

Зміст і послідовність викладу матеріалу повинні відповідати методичним вказівкам.

Кількість ілюстрацій в пояснювальний записці має бути достатнім для того щоб надати викладеному матеріалу ясність та конкретність. Техніка виконання — кольорова та чорно-біла графіка, дозволяється використання коп'ютерної графіки.
^ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Титульний аркуш
Завдання
Зміст
Вступ
Основна частина
Проектна частина
Висновки
Перелік використаних джерел та літератури
Додаток

Робота виконується згідно календарного плану.
До захисту допускається курсова робота, виконана у повному обсязі,

перевірена та підписана керівником курсової роботи.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП

У вступній частині курсової роботи студент повинен розглянути роль вивчення форм історичного костюма та історії тканин в процесах конструювання, моделювання та проектування швейних виробів.

У вступі обґрунтовують актуальність теми. Студент повинен відзначити міру важливості конкретного типа історичного або національного костюма у загальній історії розвитку костюма. Слід вказати наскільки поширеним виявилось звернення до цього типа на наступних етапах розвитку художньої культури, які це були етапи, та у яких галузях художньої культури інтерес до цих форм був найбільш глибокім. Слід дати загальну характеристику вибраного типу історичного (національного) костюма, який, власне, і є об'єктом дослідження в даній курсовій роботі.

Об'єкт дослідження відображає обрану тему курсового проекту.

Обґрунтовування предмету дослідження припускає з'ясування того, що ж буде предметом поглибленого аналізу – конструктивне рішення, прийоми декоративного оздоблення, семантика, комплексні типологічні особливості костюма і т.д. Предмет дослідження детально розглядається при виконанні структурного анализу моделей — аналогів на другому рівні.

Матеріал дослідження. Студент повинен вказати матеріали дослідження – ті реальні об'єкти, іконографічні і текстові матеріали, які можуть бути використані для самостійного аналізу. Такими матеріалами дослідження можуть бути:

1) музейні зразки історичного або національного костюма; зразки театрального костюма і костюми учасників ролевих історичних ігор; моделі, що демонструються на показах мод, кращі моделі, що виготовлюються підприємством або в ручному режимі.

2) іконографічний матеріал – фото-відео та ілюстративний матеріал з наукових видань, спеціалізованих журналів, художніх альбомів, інтернету.

3) описи форм історичного (національного) костюма в історичній або художній літературі; матеріали (в першу чергу, отримані самостійно) опитувань осіб, що використовують ті або інші елементи історичного (реконструкції) або національного костюму.
^ 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1.1. АНАЛІЗ КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРОЕКТНОЇ СІТУАЦЇЇ. Проводячи аналіз сучасної культурної ситуації, слід детально розглянути моменти, що визначають актуальність теми дослідження.

1.2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. Огляд літератури повинен проводитися у взаємозв'язку з предметом дослідження. Ознайомившись з літературою, студент може виявити низку проблемних моментів. Такими проблемами можуть бути:

1) недостатньо повне теоретичне освітлення питання в спеціальній літературі або недостатність (як кількісна, так і якісна) ілюстративного матеріалу;

2) розбіжність у оцінках одного і того ж явища або невідповідність таких оцінок сучасної історико-культурної ситуації;

3) термінологічні розбіжності;

Виявлення і спроба рішення одного з таких проблем, за умови того, що вона має взаємозв'язок з предметом дослідження, збільшує ступінь самостійності студентської роботи і значно підвищує її науковий рівень.

  1. АНАЛІЗ ЗІБРАННОГО МАТЕРІАЛУ. Порівняв предметну спрямованість інтересу вітчизняних і зарубіжних модельєрів до конкретного типа історичного костюма (тканини) із ступенем і характером вже існуючих наукових уявлень, студент повинен здійснити самостійний аналіз зібраного матеріалу і заповнити (реально існуючі або умовно прийняті в ході курсової роботи) прогалини в наукових знаннях.

1.4. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОСТЮМУ. Якщо однією з умов грамотного підходу студента до розробки проектної частини курсової роботи э дослідження конкретних форм історичного або національного костюма, то друга складова успіху - цілеспрямоване дослідження сучасної (або історично віддаленої) практики художнього моделювання одягу.

Тому ціль наступного етапу наукової праці – пошук високопрофесійних рішень (моделей-аналогів), які можна аналізувати як приклади інтерпретації, творчого переосмислення суттєвих та найбільш характерних художніх та конструктивних рішень, що характеризують конкретний тип історичного (національного) костюма або тканини. Крім основної задачі, підбір таких моделей закріплює візуальне і теоретичне уявлення про набір ознак, властивих для конкретного типу костюма (тканини).

З числа кращих пропозицій моделей, що виготовлюються підприємствами або в ручному режимі, студент повинен одібрати моделі, які найбільш вдало інтерпретують в контексті вимог нової історичної ситуації ту складову художньо-конструктивного рішення історичного або національного костюма, що є предметом дослідження. Приклади таких інтерпретацій можуть бути знайдені не тільки в сучасній практики художнього моделювання одягу, але і в історії костюма. Підібрані одиничні моделі — аналоги додаються до загального переліку ілюстративного матеріалу курсового проекту.

Студент повинен проаналізувати загальній напрямок сучасної моди та обрати у його межах колекцію одягу провідних світових або вітчизняних будинків моди, моделі яких інтерпретують в контексті вимог нової історичної ситуації ту складову художньо-конструктивного рішення історичного або національного костюма, що є предметом дослідження.

На підставі проведеного подвійного аналізу моделей - аналогів відбирають кращі, створюється еталонний ряд, на прикладі якого проводиться структурного аналізу форм історичного та сучасного костюму.

Форма костюма є носієм інформації про цінність виробу і здатна викликати у людини усвідомлену або неусвідомлену емоційну реакцію, і як наслідок - емоційні переживання.

Дослідники історії костюма сходяться на тому, що форма може носити історичний характер, концентрувати риси часу: «форма, що характеризує певний історичний період, є викристалізована схема комплексу виробів даного періоду, за якою криється процес пошуку якнайкращих засобів дохідливого виразу.» [c. 96, 16] Принципи організації історичної форми виникають в надрах соціального відбору за критерієм її практичної потреби. Окремі історичні форми в процесі такого відбору стають класичними. Класичні форми з причини найбільшої «життєздатності» є прикладом організації структурної схеми, принципи якої стають нормативними, а створювані на її базі вироби — зразковими, оскільки в них вже закладений принцип рівноваги естетичної і утилітарної функції.

Графічно – структурні схеми типових форм костюма заданого періоду, отримані в результаті проведення структурного аналізу, дають можливість дослідити закономірність розвитку форм костюма вибраного періоду.

Структурний аналіз форм костюму виконується на модульних фігурах–схемах по заданій пропорційній сітці, що дає можливість чітко виділяти конструктивні пояси і антропометричні рівні даних костюмів. Зображення костюма на модульних фігурах–схемах дозволяє чітко передати пропорції костюму.

Пропорційна сітка відповідає пропорціям фігури людини і являє собою метричний ряд паралельних ліній: відстань між двома лініями відповідає висоті голови людини, як модулю для побудови фігури.

На графічно—структурній схемі костюму необхідно лінійно відобразити силует костюму, виявляючи характер основних силуетних ліній костюму: характер ліній плеча і станової частини костюму, головки рукава, рівня лінії талії і низу. Особливу увагу слід приділяти силуетній формі головного убору та/або зачіски, а також взуттю, якщо вони відображені на зображені.

Щоб виявити геометричні властивості форми костюма, необхідно провести їх апроксимацію, тобто всю форму розділити на складові частини, виділяючи геометричні форми, які наближалися б до відомих простих конфігурацій — прямокутника, овалу, трапеції і т.д. Для цього при дослідженні форми костюму слід виділяти основні вертикальні і горизонтальні лінії внутрішньої геометрії костюма, які характеризують плаття вибраного періоду і визначають тектоніку його форми. Внаслідок чого силует плаття представляється у вигляді простих геометричних фігур.

Структурний аналіз форм костюма проводиться на фронтальному силуеті костюму. В окремих випадках доцільно проводити аналіз на профільному силуеті.

Для отримання повної картини про закономірності розвитку та функціонування форми костюму доцільно проводити структурний аналіз форми костюму на матеріально-декоративному, конструктивному, колористичному або пластичному рівнях, виділяючи відповідні для кожного рівня прийоми гармонізації композиції костюма.

Структурний аналіз форм костюму проводиться на аркушах формату А4 в техніці чорно-білої або кольорової графіки. На одному листі слід розташовувати не більше 5 моделей.

На основі структурного аналізу форм історичного та сучасного костюма необхідно вивести базову форму костюму для кожного періоду.

Базова форма — форма, в якій закладена структура, вихідна для всіх подальших її варіацій, тобто базова форма є основоположною для серії виробів. Базову форму отримують в результаті механічного накладення початкових форм на єдину модульну фігуру–схему. Базову форму костюма представляють на аркуші формату А4.

Порівняння базових форм історичного і сучасного костюма дають можливість наочно представити розвиток і перетворення форм історичного костюма, а також їх адаптацію до умов промислового виробництва.

Графічна частина, пов'язана з виконанням структурного аналізу форм костюма, оформлюється у вигляді додатку до курсового проекту.
^ 2. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ-ПРОПОЗИЦІЙ

Виявлені базові форми історичного і сучасного костюма є відправною крапкою для розробки власних моделей пропозицій на підставі виявленої базової форми костюма та закономірностей її формотуворення.

На цій стадії курсової роботи вирішуються питання естетичної, та художньої цінності моделі, композиції, обміркування і знаходження оптимального рішення щодо силуету, форми ліній, пропорції, кольору, кольорових сполучень, аксесуарів, художньо оформленню деталей на підставі узагальнених елементів аналізу зразків історичного костюму, напрямку моди, моделей-аналогів. Моделі пропозиції об'єднує в першу чергу загальний підхід до тієї складові художньо-конструктивного рішення, що формувалась на підставі вивчення історичного костюма.

Такою складовою може бути єдиний покрой, спосіб оздоблення моделей, кольорове рішення, композиційна побудова узорів, сюжет, орнаментальні мотиви та ін. Студент пропонує 10 моделей — пропозицій. Техніка виконання кольорова графіка, формат А4.

Запропоновані проектні рішення логічно завершують теоретичну частину.

ВИСНОВКИ.

У висновках потрібно відобразити зв'язок практики моделювання історичного та сучасного костюму на підставі проведенного структурного аналізу форм костюму.

ЛІТЕРАТУРА

Навчальні посібники

 1. Каминская Н.М. История костюма: Учеб. пособие для техникумов. М.: Легпромбытиздат, 1986. – 168 с.

 2. Д.Ю Ермилова. История домов моди: Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. М.: Издательский центр «Академія», 2003. – 288 с.


Додаткова література.

 1. Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв. – М.: Искусство, 1973. – 216 с.

 2. Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд. «Лита», Санкт-Петербург, 1998 г.

 3. Готтенрот Ф. История внешней культуры. – С.-Петербург – Москва, Изд. товарищества М. О. Вольф. 1885. – Т. 1, 2

 4. Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 268 с.

 5. Жук А.К. Сучасні українські художні тканини. — К.: Наук, думка, 1985. — 120 с.

 6. Жук А. К. Українські народні килими (XVII — поч. XX ст.). — К.: Наук, думка, 1966. — 152 с.

 7. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. – М.: Искусство, 1973. – 124 с.

 8. Захарчук-Чугай Р. В.Українська народна вишивка (Західні області УРСР). — К.: Наук, думка, 1988. — 192с.

 9. Г. Вейсс История цивилизации. В 3-х томах, Москва, «ЭКСМО-Пресс», 1998.

 10. (сучасна редакція)

 11. Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка – К.: Наук. думка, 1983. – 136 с.

 12. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка – К.: Мистецтво, 1993. – 263 с.

 13. Кара-Васильєва Т.В., Чєгусова З.А. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». – К.: Либідь, 2005. – 280 с.

 14. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи: учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1987. - 232 с.: ил.

 15. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Минск: Современный литератор, 2001. – 496 с.

 16. Косьміна О.Ю. Українське народне вбрання. – К.: Балтія-Друк, 2006. – 64 с.: іл..

 17. Матейко К.І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977. – 224 с.

 18. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. – М.: Легкая индустрия, 1975 – 132 с.

 19. Мерцалова М. Н. Из истории кроя. – Журнал мод. – 1967, № 1.

 20. Мерцалова М. М.Найден О.С. Орнамент українського народного розпису. – К.: Наук. думка, 1989. – 134 с.

 21. Никорак О. І. Сучасні художні тканини українських Карпат. — К.: Наук, думка, 1988. — 224 с.

 22. Никорак Олена. Українська народна тканина XIX—XX ст.: Типологія, локалізація, художні особливості.Частина І. Інтер'єрні тканини. (За матеріалами західних областей України). — Л.,Ін-т народознавства НАН України, 2004. — 577 с.

 23. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. К.: Либідь, 1996. — 171 с.

 24. 1996

 25. Риженко Я. Українське шитво. — Полтава, 1929. — 28 с.

 26. Селівачов Михайло. Лексикон української орнаментики. — К.: Ред. вісника "АНТ", 2005. — 399 с.

 27. Сидорович С. Й. Художня тканина західних областей УРСР. — К.: Наук, думка, 1979. — 156 с.

 28. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. — К.: Наук, думка, 1989. — 303 с.

 29. Соколова Т. М. Орнамент – почерк

эпохи. – Л., 1972. – 136 с.

Соломченко О. Г. Народні таланти Прикарпаття. — К.: Мистецтво, 1969. — 160 с.

Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. – К: Мистецтво, 1978. –

в 2-х частях.

Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. – М: Искусство., 1972.

– 86 с.

.Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XII—XVIII ст.). — К.:

Либідь, 1992. — 192с.

Українське народне мистецтво. Тканини і вишивки. — К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. л-ри УРСР, 1960. — 205 с.

Шевченко Євген. Українська народна тканина. — К.: Артанія, 1999. — 410 с.
Похожие:

Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “економічний...
Економічний аналіз. – Методичні рекомендації до курсової роботи. – Донецьк: діпт, 2007
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconКафедра «маркетингу» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни«Маркетинг»
Курсова робота повинна мати відповідну логіку побудови І взаємозв'язку між теоретичним І прикладним дослідженнями. Загальний обсяг...
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації з написання курсової роботи з теорії держави...

Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconТематичний план дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн»...
Порядок оцінки знань студентів з дисципліни «Історія держави та права зарубіжних країн» на основі кредитно-модульної системи організації...
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної
Теорія права І держави: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни на основі кредитно-модульної системи організації навчального...
Методичні рекомендації до ви конання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія костюму» iconМетодичні рекомендації самостійної роботи студентів (срс) з дисципліни «Офтальмологія»
Тема: «Лікувально-трудова експертиза хворих с захворюваннями І травмами органу зору» 2 години
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница