Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури


Скачать 385.13 Kb.
НазваниеТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури
страница1/5
Дата публикации08.06.2013
Размер385.13 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Методологичні засади курсу. Становлення української культури.
Семінарське заняття 1. ТЕМА 1. ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. (2 год.)

Мета заняття:

Навчальна: ознайомлення з проблемами генезису культури та її відображенням у європейській свідомості, структурою і функціями культури, типологіями культур, принципами дослідження; знайомство з історичними закономірностями розвитку культури та української культурологічної думки.

Розвиваюча: розвиток пізнавальних інтересів, комунікативних здібностей, умінь пояснювати, аналізувати, доводити, аргументовано обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, приймати участь у дискусії, толерантно ставитися до протилежних думок, користуватися науковою термінологією.

^ Виховна: виховання наполегливості в здобутті знань із дисципліни, потреби у постійному культурному розвитку.

Опорні поняття: культура, культурогенез, матеріальна культура, духовна культура, европейський культурно-історичний регіон, традіційна та інноваційна культури, цивілізація, світова культура, національна культура, народна культура, субкультура.
ПЛАН

1. «Історія української культури» як навчальна дисципліна. Предмет і завдання курсу.

2. Поняття культури.

а/ Виникнення та історична еволюція поглядів на культуру в европейській культурологічній думці.

б/ Структура, функції культури.

в/ Типології культур.

3. Генезіс культури.

4. Специфика «Історіі украінської культури» в системі юридичної освіти.
питання для самоконтролю та самоперевірки:

 • Що означає поняття "культура"?

 • Охарактеризуйте предмет курсу "Історія української культури".

 • Назвіть основні завдання курсу " Історія української культури ".

 • Пояснить, що таке «друга природа».

 • Як виникла культура, хто ії створює?

 • Які є підходи до визначення культури?

 • Що таке матеріальна і що таке духовна культура?

 • Чому поділ на матеріальну і духовну культуру в якийсь мірі умовний?

 • У чому полягає специфіка курсу "Історія українськлї культури" в системі юридичної освіти?

 • Охарактеризуйте зміст понятть "світова культура" та «національна культура».

 • Як співвідносяться поняття «національна» та «народна» культура?

 • Як співвідносяться поняття «культура» і «цівілізація»?

Теми рефератів та доповідей:

  1. Поняття культури та її типологія.

  2. Вплив релігії на розвиток культурно-історичних регіонів.

  3. Українська культура в європейському культурно-історичному регіоні.

  4. Концепції культури українських діячив.

  5. Культура і цівілізація.

  6. Національне та загальнолюдське в культурі.

  7. Національний характер, свідомість і самосвідомість як феномен культури.

  8. Взаімодія культур і національна самобутність народів.

  9. Єдність і взаємозалежність світової та національної культур.

  10. Загальнолюдські та національні цінності в системі культури.

  11. Культура як засіб національної самоідентифікації.

рекомендована література:

Базова:

Історія світової культури /За ред. Л.Т.Левчук. - К., 1994.

 1. Історія української культури /За ред. І.Крип`якевича. - К., 1994.

 2. Історія української та зарубіжної культури /за ред.С.М.Клапчука.- К.,2007.

 3. Історія української культури: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Ю. Павлова [та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 343 с.

 4. Історія світової та української культури. Підручник для вищ.навч.закл. / Греченко В.А. [та ін.]. - Літера ЛТД, 2010. 480 с.

 5. Кравченко А.И. Культурология.- М., 2003.

 6. Культурологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула – Київ., 2004.

 7. Литвинов А.Н. Понятие и сущность культуры //Українська та зарубіжна культура. - Луганськ, 1996.

 8. Литвинов О.М., Максимов М.Ф. Культурологія як метод дослідження у правознавстві // Філософія і право: культурно-історичні аспекти взаємодії.-Луганськ.: РРВ ЛДУВС, 2010.- С. 25-44.

 9. Лекції з історії світової та вітчизняної культури /за ред. А.В.Яртися. -Львів., 1994.

 10. Лобас В.Х. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000.

 11. Теорія та історія світовоі і вітчизняної культури. Курс лекцій.- К., 1993.- С. 7-64.

 12. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник для вузів /М.М.Закович. – К., 2007.

 13. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К., 2003.

 14. Чорненький Я.Я. Культурологія: теоретико-практичний курс. - К., 2007.

 15. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навчальний посібник - К ., 2007.


Допоміжна:

 1. Гачев Г. Национальные образы мира. - М., 1988.

 2. Дашкевич Я. Хто такий Михайло Грушевський? // Наука и культура. Україна. – К., 1989. – Вип. 23.

 3. Найдорф М.И. Введение в теорию культуры. Основные понятия культурологии. – Одесса, 2005.

 4. Огієнко І. Українська культура. - К., 1992.

 5. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. - К., 1994.


Семінарське заняття 2. ТЕМА 2. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. (2 год.)
Мета заняття:

Навчальна: визначення джерел середньовічної культури східних слов’ян, характеристика ранніх форм культури на українських землях, з’ясування значення давньогрецьких міст-держав для розвитку української культури як європейської, показ історичного значення впровадження християнства, та наслідків впливу візантійської культури з її античною складовою на культуру українського народу.

Розвиваюча: розвиток пізнавальних інтересів, комунікативних здібностей, умінь аргументовано висловлювати власні погляди, поважати думку товаришів, користуватися науковою термінологією, аналізувати, оцінювати, пояснювати.

Виховна: виховання наполегливості в здобутті знань із дисципліни, потреби у постійному культурному розвитку й моральному вдосконаленні, почуття причетності до культурних досягнень українського та інших народів, які мешкали на території України.

Опорні поняття: первісна культура, автохтонність, неоліт, енеоліт, синкретизм міфологічної свідомості, солярний культ, трипільська культура, кіммерійці, скіфи, сармати, таліон, звіриний стиль, культурний симбіоз, зарубінецька та черняхівська культури, політеїзм, слов’янський пантеон, двовірство, античний поліс, візантійська культура, монотеїзм, православ'я, теоцентризм, дуалізм, символізм, креаціонізм, фіналізм (есхатологія), провіденціалізм, агіографія, цезаропапізм.

План.

1. Ранні форми культури на українських землях.

а/ трипільська культура, б/кимерійська, скифська та сарматська культури, в/ культура стародавніх слов’ян–праукраїнців.

2. Античні міста-держави Північного Причерномор’я та їх культурний внесок. Значення античної спадщини в духовному розвитку європейського культурно-історичного регіону.

3. Візантія та її культурний вплив.

А) Християнство – світоглядна основа візантійської культури.

Б) Світове значення візантійської культурної спадщини та її вплив на культуру Київської Русі.
питання для самоконтролю та самоперевірки:

 • Що можна вважати автохтонними джерелами української культури?

 • В чому полягає специфика світосприймання первісної людини?

 • Пояснить, що таке синкретизм міфологичної свідомості?

 • Що ви можете розказати про світогляд стародавніх слав’ян-праукраїнців?

 • Якими були міфологичні уявлення стародавніх слав’ян?

 • Розкрийте зв'язок культури Візантії з античним спадком.

 • Проаналізуйте особливості світогляду людини средньовіччя на прикладі візантійської (давньоруської) ікони, мозаіки або фрески.

 • Як предстає картина світу православної людини в візантийському і давньоруському мистецтві? Проаналізуйте на прикладі храму, іконостасу.

 • У чому полягала типологічна відмінність суспільного ладу Візантії від інших країн Європи?

 • У чому полягали особливості східного християнства?

 • В чому проявився вплив Візантії на Київську Русь?


Теми рефератів та доповідей:

1. Культури кам’яного та бронзового віків на теріторії України.

2. Трипільська культура.

3. Культура античних полісів Північного Причерномор`я.

4. Державний устрій та право грецьких колоній на території України.

5. Вплив античної спадщини на розвиток української культури (на вибір курсанта: політико-правова уявлення, філософія, література, театр, образотворче мистецтво).

6. «Велике переселення народів» та його артефакти на українських землях.

7. Світове значення візантійськой культурної спадщини та її вплив на культуру Київськї Русі.

рекомендована література:

Базова:

 1. Історія української культури: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Ю. Павлова [та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 343 с.

 2. Історія світової та української культури. Підручник для вищ.навч.закл. / Греченко В.А. [та ін.]. - Літера ЛТД, 2010. 480 с.

 3. Лекції з історії світової та вітчизняної культури /за ред. А.В.Яртися. -Львів., 1994.- С.105-130.

 4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій.- К., 2007.

 5. Культурологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула – Київ., 2004.

 6. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник / M. M. Закович - К.: Знання, 2007.

 7. Культурология / под ред. Шаповалова - М., 2004.- С.47 - 58.

 8. Куманецкий К. История культури Древней Греции и Рима. – М..1990.

 9. Максимов М.Ф. Древнегреческие поселения и города-государства на территории современной Украины //Українська та зарубіжна культура. Методичний посібник. Луганськ: ЛІВС. 1996.- С.17-30.

 10. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999.

 11. Садохин А.П. Культурология: теория и история культури – М., 2007.- С.342-381.

 12. Теорія та історія світовоі і вітчизняної культури. Курс лекцій.- К., 1993.-С.94-99.

 13. Яковенко Наталя. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

Допоміжна:

 1. Антична література . Довідник.- К., 1993.

 2. Антична культура і вітчизняна філософська думка.- К.,1990.

 3. Античность как тип культури. - М., 1988.

 4. Залізняк Л. Л. Від склавинів до української нації (Навчальний посібник). — К.: Бібліотека українця, 1997. — 256 с.

 5. Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. — Вип. 20. — Київ, НаУКМА, 2005.

 6. Кнабе Г.С., Протопопова И.Л. Культура античности. // История мировой культуры. Наследие запада: Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций. / Под ред.С.Д.Серебряного.- М., 1998.

 7. Мировая художественная культура. Древние цивилизации. Тематический словарь. М., 2004.

 8. Міфологізація етногенезу українців. Віталій Отрощенко, д.іст.н., проф.,завідувач відділом енеоліту-бронзи Інституту археології НАНУ, проф.НаУКМА.[ http://www.lrc.org.ua/projects/etnogenez-ua6.html ]

 9. Толочко П. П. Несповідимі путі України.- К. 2004.

 10. Словник античної міфології. - К., 1989.

 11. Стаття для рецензування: Храпачевский Роман. Мифы украинства: Русь, Малая Русь и Украина.// «Вестник Юго-Западной Руси», № 1, 2006 г.

[ http://www.russian.kiev.ua/books/hrapachevsky/fable/fable.shtml ]

 1. Інтерактивний проект «Історія України-Русі»:

http://www.ukrrus.ho.ua/art.html
Семінарське заняття 3. ТЕМА 3. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ. (2 год.)

Мета заняття:

Навчальна: з’ясування значення хрещення Київської Русі для подальшого розвитку її культури, засвоєння основних досягненнь культури Київської Русі, визначення ролі культури Київської Русі в історичній долі українського народу.

Розвиваюча: розвиток пізнавальних інтересів, комунікативних здібностей, умінь аргументовано обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, користуватися науковою термінологією, аналізувати, оцінювати, пояснювати.

Виховна: виховання наполегливості в здобутті знань із дисципліни, потреби у постійному культурному розвитку й моральному вдосконаленні, почуття причетності до культурних досягнень українського та інших народів, які мешкали на території України, гордість за предків, які створили самобутню культуру.

Опорні поняття: билини, глаголиця, етнос, язичництво, ідоли, графіті, християнство, Лавра, Оранта, «Руська правда», фреска, апокрифи, культ, громада, житіє, православ’я, літопис, зернь, скань, перегородчата емаль, скоморохи.

План.

1. Хрещення Русі та його значення у розвитку культури східних слов'ян.

2. Архитектура, іконопис, живопис, література та літописання, прикладне мистецьтво, фольклор.

3. Правова культура Київської Русі.

4. Значення культури Київської Русі в історичній долі українського народу.
питанНя для самоконтролю та самоперевірки:

 • Назвіть три основні гілки стародавніх слов'ян та регіони їх розселення.

 • Охарактеризуйте міфологічні уявлення стародавніх слов'ян.

 • Чим відрізняється язичництво від християнської релігії?

 • Назвіть історичні витоки східнослов'янської культури.

 • Чи були інші варіанти вибору загальносуспільної релігії окрім християнства?

 • Чому християнство було обрано як загальносуспільна релігія?

 • Яке значення для культури Київської Русі мало прийняття християнства?

 • Які заслуги перед українською культурою Володимира Великого та Ярослава Мудрого?

 • В чому полягав зв'язок культури Київської Русі та культури античності?

 • В чому проявився вплив Візантії на Київську Русь?

 • Які риси «візантійського стилю» в мистецтві Київської Русі Ви можете назвати?

 • Что таке іконографія?

 • Що таке «Руська Павда»?

 • Яке місце займав народний звичай у українському праві доби середньовічча?

 • Порівняйте рівень розвитку правової культури Візантії та Київської Русі.

 • Який зв'язок культурної спадщини Київської Русі і сучасності.

Теми рефератів та доповідей:

  1. Дослов’янські народи на території сучасної України та їх культурні досягнення.

  2. Культура слов'янських племен.

  3. Культура і релігія дохристиянської Русі.

  4. Легенди, пов'язані з заснуванням Київської Русі.

  5. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури.

  6. Виникнення слав`янської письменності.

  7. Древньоруська культура часів Ярослава Мудрого.

  8. Візантийське право та становлення правової культури Київської Русі.

  9. Основні центри давньоруської культури.

  10. Літописання і література Кіївської Русі.

  11. Визначні культурно-освітні діячи Київської Русі.

  12. Співвідношення запозиченого і самобутнього в культурі Київської Русі

  13. Культура Київськой Русі і античність.

  14. Культурний вплив Візантії на Київськую Русь.

  15. Культурна спадшина Київської Русі і сучасність.

  16. Софія Київська та її значення в духовній культурі українського народу.

  17. Кримський С. Ікона та світло софійности / С.Кримський // Філософська душа, 2007.,№3. С.119- 127 (прорезензуйте статтю).

  18. Культура Галицько-Волинського князівства.

рекомендована література:

Базова:

 1. Аркас М. Історія України -Русі. - Одеса, 1994.

 2. Білик Б.І., Горбань Ю.А., Калакура Я.С. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник. – К., 1999.

 3. Володимир Бокань, Леонтій Польовий: Історія культури України.- К. МАУП, 2002 - 255 с.

 4. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

 5. Історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій / - Тернопіль, 2005.-

 6. Історія української культури: лекції за ред. Д.Антоновича. К., 1994.

 7. Історія української культу в 5-ти т. Т.1 Розділ 9.Київська Русь К., 2001.

 8. Історія української культури: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Ю. Павлова [та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 343 с.

 9. Історія світової та української культури. Підручник для вищ.навч.закл. / Греченко В.А. [та ін.]. - Літера ЛТД, 2010. 480 с.

 10. Культурологія : Навчальний посібник / - К: КНЕУ, 2001.- 121 c.

 11. Культурологія: теорія та історія культури / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула – Київ., 2004.

 12. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / M. M. Закович - К.: Знання, 2007.- 567 c.

 13. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 2005.

 14. Лобас В.Х. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000.

 15. Методичний посібник з курсу “Історія української та зарубіжної культури”. – Луганськ: ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 2000.

 16. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - Харків, 1995.

 17. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999.

 18. Полікарпов В.С.Лекції з історії світової культури.- К.,Знання, 2006

 19. Резніков А.В. Народний звичай в українському праві // Філософія і право: культурно-історичні аспекти взаємодії.- Луганськ, РРВ ЛДУВС,2010.,С.165-174.

 20. Субтельний О. Україна: Історія. - К., 1993.

 21. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. - К., 1993.

 22. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник для вузів /За ред. М.М.Заковича. – К., 2000.

 23. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К., 2003.

 24. Чайка Т.О. Давньокиївські прообрази українського морального ідеалу //Феномен української культури: методологичні засади осміслення.- К.,1996.

 25. Шевнюк О.Л. Культурологія.Навчальний посібник – К., Знання - Прес, 2007.

 26. Яковенко Наталя. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

Допоміжна:

 1. Авдусин Д.А. Материальная культура Древней Руси. - ВИ, 1972, №7.

 2. Введение христианства на Руси. - М., Мысль, 1987.

 3. Воронин М.Н., Кузьмин А.Г. Духовная культура Древней Руси. - ВИ, 1972.

 4. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. - М.: Искусство, 1984.

 5. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 6. Зінченко А. Українське православ'я як культурно-історичний феномен // Генеза. - К., 1994. - С.242-247.

 7. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. - К., 1989.

 8. Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца Х - нач. ХII вв.- М., Наука, 1987.

 9. Культурология. История мировой культуры: учебное пособие для вузов /А.Н.Маркова, Л.А. Никитич и др.; Под ред. проф. А.Н. Маркова. - М., 1995, гл. 5.

 10. Лазарев В.Н. Лазарев В.Н. Фрески Софии Киевской // В. Н. Лазарев. Византийское и древнерусское искусство / Статьи и материалы. М.. Наука, 1978. Стр. 65–115. [Електроний ресурс]

 11. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. - М., 1970.

 12. Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство Русь. - Новый мир, №6, 1988.

 13. Муравьев А.В., Сахаров А.Н. Очерки истории культуры IX-XVII вв. - М., 1984, гл. I.

 14. Рыбаков Б.А. Мир истории: Начальные века русской истории. - М.,1984.

 15. Удальцова З.В. Киев и Константинополь - культурные связи до XIII в. -ВИ, №4, 1987.

 16. Яковенко Наталя. Нарис історії середньвічної та ранньомодерної України. - К., 2006.


Семінарське заняття 4. ТЕМА 4 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСКОЇ ДОБИ (ХІУ-ПЕР. ПОЛ. ХУІІ СТОЛІТТЯ). ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ.
Мета заняття:

Навчальна: визначення характерних рис української культури після розпаду Київської Русі у складних суспільно-політичних та історичних обставинах втрати державної незалежності. Виявити вплив європейського Відродження на культурне піднесення України в кінці ХУ - першій половині ХУ11 ст. та основні здобутки української національної культури.

Розвиваюча: розвиток пізнавальних інтересів, комунікативних здібностей курсантів, умінь аналізувати, оцінювати, пояснювати, аргументовано обстоювати власні погляди, приймаючи участь у дискусії, толерантно ставитися до протилежних думок та думок товаришів узагалі, користуватися науковою термінологією.

Виховна: виховання наполегливості в здобутті знань із дисципліни, потреби у постійному культурному розвитку й моральному вдосконаленні, національної самосвідомості на прикладах діяльності Юрия Дрогобича, Павла Русина, Костянтина Острозького, Мелетія Смотрицького, Петра Могили та інших діячів української культури зазначеної епохи.

Опорні поняття:

Унія церковна, олельковицький ренесанс, друкарство, «Апостол», Байда, братський рух, право ставропігії, гуманізм, полемічна література, меценат(донатор), Червона Русь, єзуіти, полонізація, думи, Острозька Біблія, інтермедії.

План.

1. Суспільно-політичні та історичні обставини розвитку української культури в литовсько-польскую добу.

2. Розвиток освіти і наукових знань. Початок книгодрукування. Діяльність Петра Могили.

3. Ідеї Ренесансу в Україні.

4. Полемічна література. Меценатство.

питанНя для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Звідки йшли впливи на українську культуру в литовсько - польську добу?

 2. Які історичні події сприяли зміцненню західноевропейських культурних вплавов на Україну?

 3. В чому виявились західноевропейські культурні впливи в литовсько-польську добу української культури?

 4. Що зробили для розвитку української культури Костянтин Острозький та Петро Могила?

 5. Як проявился вплив Ренесансу в культурі України літовсько-польської доби?

 6. Яка була роль братств у розвитку української екультури?

 7. Що таке полемічна література ?

 8. Яке значення козацтва в розвитку культурного життя України?

Теми рефератів та доповідей:

  • Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства

  • Братства та їх роль у розвитку української культури.

  • Боротьба українців проти асиміляторських заходів, за збереження національної культури.

  • Розвиток освіти на українських землях в литовсько-польську добу.

  • Початок книгодрукування в Україні.

  • Берестейська церковна унія (1596) і її наслідки для розвитку культури.

  • Україна Х1У-ХУ1 ст. і західноевропейські культурні впливи.

  • Українські освітні діячи: Юрий Дрогобич, Павло Русин, Костянтин Острозький, Мелентій Смотрицький, Петро Могила.

рекомендована література:

Базова:

   1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України.- К.,2002.

   2. Історія української культури.У п’яти томах .Т.2 (Українська культура Х111 – першої половини ХУ11 століть) - К., 2001.

   3. Історія української культури: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.Ю. Павлова [та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 343 с.

   4. Історія світової та української культури. Підручник для вищ.навч.закл. / Греченко В.А. [та ін.]. - Літера ЛТД, 2010. 480 с.

   5. Культурологія: теорія та історія культури. Навчальний посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула – Київ., 2004.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник / M. M. Закович – К., 2007.

5. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура.-К., 2007.

6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За ред Яртися А.В.-Львів., 2005.

7. Лобас В.Х. Українська та зарубіжна культура. – К., 2000.

8. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999.

10. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник / M. M. Закович - К.: Знання, 2007.- 567 c.

11. Українська і зарубіжна культура: Курс лекцій. - Львів, 2001.

12. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К., 2003.

Допоміжна:

 1. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до XX ст. - К., 1998.

 2. Маланюк С. Нариси з історії нашої культури. - К., 1993.

 3. Семчишин Я. Тисяча років української культури. - Львів, 1993

 4. Хижняк 3. Києво-Могилянська академія. - К., 1988.

 5. Юдкин І. Східно-західні взаємини української культури. Українознавсьтво в разбудові держави. Кн. 1.К.1994.

 6. Культура українського народу /В.Русанівський та ін. - К.: Либідь, 1994.

 7. Культурне відродження в Україні. - Львів, 1993.

 8. Яковенко Наталя. Нарис історії середньвічної та ранньомодерної України. - К., 2006.

 9. Яковенко Наталя. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. — Київ: Критика, 2002.


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Основні етапи розвитку української культури

Семінарське заняття 5. ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХУІІ –ХУІІІ СТ. КОЗАЦЬКА ДОБА.(2 год.)

Мета заняття:

Навчальна: з’ясування культурного значення національно-визвольного руху під керівництвом Б.Хмельницького, ознайомлення з різноманітними проявами українського духу, його відображенням у пам’ятках культури. Показ ролі козацтва в пробудженні національної самосвідомості; визначення специфіки українського бароко як провідного художнього стилю доби, як світовідчуття часу.

Розвиваюча: розвиток пізнавальних інтересів, комунікативних здібностей, умінь аргументовано обстоювати власні погляди, толерантно ставитися до протилежних думок, користуватися науковою термінологією, аналізувати, оцінювати, пояснювати.

Виховна: виховання наполегливості в здобутті знань із дисципліни, потреби у постійному культурному розвитку й моральному вдосконаленні, національної самосвідомості та гордості за своїх героїчних предків, які своєю звитягою створювали підгрунтя українському народові та його найкращим представникам до створення зразків світової культури.

Опорні поняття: "Перше Відродження", братський рух, Берестейська унія, уніатська церква, козацтво, Києво-Могилянський колегіум (академія), панегірік, «шкільна драма», вертеп, парсуна, українське бароко, гротеск, бурлеск, просвітництво, національна самосвідомість.
  1   2   3   4   5

Похожие:

Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconІсторія української культури
Кравченко Г. В., Клепалов Б. Я., Піддубська І. В. Шаповалова Н. П. Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія, наукові...
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Кафедра історії України, української І зарубіжної культури, економіки та політології
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconПитання до екзамену з курсу «Історія української культури» для студентів...

Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconПлани семінарських занять заняття 1: Запровадження християнства у...
Світорозуміння людини доби Київської Русі та особливості християнського світогляду
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconТестовий контроль з курсу «Історія української культури»
Обожнювання матеріальних предметів, наділення їх надприродними властивостями має назву
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconТестовий контроль з курсу «Історія української культури»
Виберіть визначення, які з сучасних наукових позицій розкривають поняття «культура»
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconТестовий контроль з курсу «Історія української культури»
Виберіть визначення, які з сучасних наукових позицій розкривають поняття «культура»
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури icon«Організація та методика науково-дослідної роботи у сфері культури...
Поняття про наукову діяльність як раціонально-технологічний спосіб освоєння І перетворення світу
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconМ. В. Кривоносов Перший медичний факультет
Перший медичний факультет Кафедра історії України, української та зарубіжної культури, економіки І політології
Теми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади курсу. Становлення української культури. Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури iconПитання до модуля 2 з Історії України
Початок та періодизація українського національного відродження. Вивчення та становлення нової літературної української мови
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница