Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачать 345.66 Kb.
НазваниеАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
страница3/3
Дата публикации08.06.2013
Размер345.66 Kb.
ТипАвтореферат
userdocs.ru > Культура > Автореферат
1   2   3

^ ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНІ В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
Статті у фахових виданнях:


 1. Завіруха Г.В. Міжнародний тероризм як негативне соціальне явище процесу глобалізації / Г.В. Завіруха // Ноосфера і цивілізація. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – Вип. 3(6). – С.136 – 142.

 2. Завіруха Г.В. Актуальні питання типології сучасного тероризму / Г.В.Завіруха // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.160 – 167.

 3. Завіруха Г.В. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції / Г.В.Завіруха // Ноосфера і цивілізація. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – Вип. 5(8). – С. 146 – 150.

 4. Завіруха Г.В. Феномен тероризму: проблема визначення / Г.В.Завіруха // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 19. – С. 192 – 198.

 5. Завіруха Г.В. Сучасний тероризм як крайня форма прояву соціального конфлікту / Г.В.Завіруха // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 41 – 54.


Публікації в інших виданнях:


 1. Завіруха Г.В. Феномен тероризму: об’єктивні фактори, що обумовлюють ескалацію терористичної діяльності в сучасному світі / Г.В.Завіруха // Ціннісно-смисловий універсум людини: [монографія / ред. О.О. Сердюк]. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С.185-192.

 2. Завіруха Г.В. Сучасний тероризм як прояв соціального конфлікту / Г.В.Завіруха // Дійсність – Думка – Дослід. – Слов`янськ: СДПУ, 2006. – С.116-118.

 3. Завіруха Г.В. Вплив культурного та цивілізаційного факторів на подальший розвиток тероризму / Г.В.Завіруха // ПОЛІТ – 2007. – Київ, 2007. – С.400.

 4. Завіруха Г.В. Релігійний екстремізм і феномен тероризму в сучасному світі / Г.В.Завіруха // Соціум. Наука. Культура. – Київ, 2007. – Частина 2. – С.76-77.

 5. Завіруха Г.В. Розвиток екологічної свідомості як умова запобігання екотероризму / Г.В.Завіруха // Творча спадщина В.І.Вернадського та проблеми формування сучасної екологічної свідомості. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С.169-170.

 6. Завіруха Г.В. Тероризм – глобальна проблема сучасності / Г.В.Завіруха // Філософія людини: Природа. Суспільство. Наука: збірка філософських праць молодих вчених Донецького національного технічного університету. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С.87-88.

 7. Завіруха Г.В. Україна в контексті цивілізаційних перетворень / Г.В.Завіруха // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества: материалы II-й Международной научно-практической конференции 26-27 июня 2008 года. – Одесса: “ВМВ”, 2008. – С.308-310.


АНОТАЦІЯ
Завіруха Г.В. Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет, Донецьк, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню комплексу питань, пов'язаних з феноменом тероризму в умовах глобалізації сучасного світу. Мета даного дослідження полягає в соціально-філософській рефлексії суті, природи, умов і форм прояву тероризму в контексті глобалізаційних процесів.

У роботі надане визначення сучасного тероризму як організованого насильства, різновиду противоправної дії, що є цілісною системою, антисуспільною діяльністю. Стверджується, що тероризм є особливим проявом соціального міжгрупового конфлікту, проявом конфлікту між культурами і типами культур. Доведено, що тенденції глобалізації призводять до пожвавлення національних рухів, утворюючи чинник конфліктогенності. Обґрунтовано, що глобалізація феномена тероризму залежить від розвитку нових інформаційних технологій, які створюють сприятливе середовище для його розвитку.

^ Ключові слова: тероризм, конфлікт, міжнародний тероризм, екстремізм, фундаменталізм, терористичні організації, глобалізація, інформаційне суспільство.
АННОТАЦИЯ
Завируха А.В. Феномен терроризма в контексте глобализационных процессов (социально-философский анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2008.

Диссертация посвящена исследованию комплекса вопросов, связанных с феноменом терроризма в условиях глобализации современного мира. Цель данного исследования состоит в социально-философской рефлексии сущности, природы, условий и форм проявления терроризма в контексте глобализационных процессов.

В современных условиях терроризм приобретает общепланетарный характер и выступает как новая глобальная проблема, опасная для всего мирового сообщества. Международный терроризм все больше угрожает безопасности стран и их граждан, влечет за собой значительные политические, экономические и моральные последствия, оказывает сильное психологическое воздействие на население, уносит жизни многих людей. Характерная особенность современного международного терроризма – количественный рост преступлений на фоне циничности и жестокости их исполнения.

В работе дано определение современного терроризма как организованного насилия, разновидности противоправного действия, которое по своим целям, приемам, способам влияния и следствиям является одной из форм ведения войны. Он является целостной системой, антиобщественной деятельностью агрессивных, идеологически подготовленных субъектов, которые не видят для себя возможности легитимными и легальными способами заявить о своих интересах и отстаивать их.

Обосновано, что терроризм по своей природе является закономерным эффектом, который возникает в процессе символизации противоречия между реальным насилием и тем символическим ресурсом, с помощью которого общество его де-реализирует.

Интенсивное исследование терроризма последних лет позволяет утверждать, что современный терроризм является проявлением конфликта между культурами и типами культур. Глобализационные тенденции обостряют противоречия, которые всегда имели место на поприще сосуществования разных культур и приводят к оживлению национальных движений, образуя фактор конфликтогенности.

Обоснована взаимосвязь современного терроризма и новых информационных технологий. Доказано, что глобализация феномена терроризма зависит, в первую очередь, от развития новых технологий, mass-media, которые создают благоприятную среду для его развития, что приводит к, своего рода, симбиозу терроризма и средств массовой информации.

Уточнено, что непосредственными причинами обращения к терроризму являются мотивы самоутверждения, самоидентификации, игры, молодежной романтики и героики, а также придание своей деятельности особой значимости.

^ Ключевые слова: терроризм, конфликт, международный терроризм, экстремизм, фундаментализм, террористические организации, глобализация, информационное общество.

SUMMARY
Zavirukha A.V. The phenomenon of terrorism in the context of the processes of globalization (socially-philosophical analysis). – Manuscript.

Thesis for Candidate’s degree in Philosophy by specialty 09.00.03. – Social Philosophy and Philosophy of History. – Donetsk National University, Donetsk, 2008.

The dissertation is devoted to the research of the whole complex of questions, related to the phenomenon of terrorism in the conditions of globalization of the modern world. The purpose of this research consists in the social-philosophical reflection of the essence, nature, terms and forms of representation of terrorism in the context of globalization processes.

The determination of modern terrorism is given as the organized violence, the variety of antilegal action, which shows by itself the integral system, the antipublic activity. It is well-proven that terrorism is the special representation of the social intergroup conflict, the representation of the conflict between cultures and types of cultures. It is well-proven that the tendencies of globalization result in the revival of national motions, forming the factor of conflict. It is proved, that the globalization of the phenomenon of terrorism depends on the development of the new technologies of mass-media which create a favorable environment for its development.

Key-words: terrorism, conflict, international terrorism, extremism, fundamentalism, terrorist organizations, globalization, informative society.

____________________________________________________________________

Підписано до друку 01.09.2008 р. Формат 60х90/16. Папір типографський. Офсетний друк. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Замовлення №1534

____________________________________________________________________

Видавництво Донецького національного університету,

83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24

Надруковано: Центр інформаційних комп’ютерних технологій
Донецького національного університету,

83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24

Свідоцтво про держреєстрацію:

серія ДК №1854 від 24.06.2004 р.
1   2   3

Похожие:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти І науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у відділі правових проблем політології Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у відділі правових проблем політології Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність 12. 00. 01 – теорія та історія держави І права; історія політичних І правових учень
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня icon1 У дисертації необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати...
Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconЯкийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми...
Якийiз критеріїв оцiнки ступеня неоднорiдностi ознак визнається рiзницею крайнix значень варіант?
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconВ І домост іпро автора та наукового керівника

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница