Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница1/17
Дата публикации08.06.2013
Размер1.97 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально- методичної та наукової роботи

професор

__________Е.В. Віленська


ФІЛОСОФІЯ

Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а


Луганськ

2011

Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е.В.

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії права, історії та культурології ^ Левченкова О.Б.
Рецензенти: кандидат філософських наук, доцент кафедри кримінології, конфліктології та соціології Гнатенко Е.О., доктор філософських наук, доцент кафедри філософії культури і культурології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Атоян А.І.


Ухвалено на засіданні кафедри філософії права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка

Протокол № ____ від _____________ 2011 року.


Структура програми навчальної дисципліни

^ " ФІЛОСОФІЯ "

(за вимогами ЕСТS)
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: ФІЛОСОФІЯ


Курс:

підготовка

бакалаврів

Напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

(3 кредита)

Змістовних модулів: 3

Загальна кількість годин: 108 г.

Право – 0304

Правознавство

6.030402

БакалаврРік підготовки: 1. Семестр: 1, 2. Організаційні форми навчання: аудиторні: лекції (28год.), семінари (26год.)

самостійна робота: 54 год.;

Індивідуальна робота: навчальний проект (ІНДЗ)

Вид контролю: іспитОсвітня (навчальна) мета курсу полягає у формуванні в майбутніх працівників правоохоронних органів уявлень про основні світоглядні парадигми, які існували як в історії світової культури, так і в сучасному світі, а також розвитку навичок самостійного мислення при підході до світоглядних питань і усвідомлення основ методології наукового пізнання. Мета визначає і завдання курсу, які полягають у:

 1. засвоєнні категоріального апарату та основної проблематики філософії;

 2. у характеристиці головних філософських напрямків, шкіл, течій, які розглядаються в їх історичному розвитку, а також у розумінні закономірностей цього розвитку;

 3. у засвоєнні ідейно-змістовного багатства української філософії традиції та основних досягнень філософської думки сучасної України;

 4. у розкритті панорами філософського знання на сучасному етапі його розвитку та пов’язаному з ним умінні досить вільно орієнтуватися в різноманітності сучасних філософських напрямків;

 5. в оволодінні на початковому рівні основними принципами, прийомами, методами наукового пізнання, що дозволить після закінчення вузу самостійно займатися науковою роботою у галузі своєї професійної діяльності.

У результаті вивчення курсу філософії курсант повинен знати:

 1. основні категорії філософії;

 2. суттєві характеристики основних філософських напрямів минулого й сучасного;

 3. розуміти основні закономірності світового філософського процесу в контексті загальних закономірностей розвитку культури як цілісної системи;

 4. основні особливості української філософії та основні характеристики сучасного стану української філософської думки;

 5. актуальні проблеми сучасної західної філософії.

Розвиваюча мета курсу полягає у формуванні у курсантів таких умінь:

 1. грамотно оперувати основними поняттями філософії;

 2. аналізувати особливості філософських учень, шкіл, концепцій, які розглядаються;

 3. орієнтуватися в філософській проблематиці в умовах світоглядного плюралізму;

 4. методологічно правильно підійти до вирішення проблеми в юридичних науках;

Зазначені вище уміння повинні, в свою чергу, привести до отримання таких навичок:

 1. правильно визначати світоглядну позицію мислителя, ученого діяча культури;

 2. обґрунтовувати власну світоглядно-методологічну точку зору й спростувати точку зору опонента;

 3. толерантного ставлення до різноманітних світоглядних позицій;

 4. фундаментального підходу до глобальних проблем юридичної науки.

Виховна мета курсу:

- формування особистості юриста-професіонала високого рівня гуманітарної культури;

 1. виховання відповідального ставлення до творчого та глибокого вивчення усіх дисциплін;

 2. формування усвідомленої життєвої позиції; шанобливого становлення до людської особистості, почуття патріотизму;

 3. утвердження в свідомості курсантів абсолютного значення гуманістичних цінностей.


П Е Р Е Д М О В А

Духовне відродження в нашій країні пов’язане з формуванням світогляду молодого покоління на основі гуманістичних цінностей, усвідомленої життєвої позиції в умовах світоглядного плюралізму. Оскільки філософія – це форма світогляду, то перш за все вона здатна виконувати цю мету. Дуже актуальними в умовах сучасної розбудови правової держави є питання, які пов’язані з правовою проблематикою, тобто, проблеми філософії права, які находять відображення у деяких питаннях курсу.

Навчальна програма курсуілософія" охоплює широке, різноманітне коло тем і проблем, вивчення яких є необхідною умовою формування висококваліфікованого юриста – професіонала. Вона підготовлена на основі навчальних посібників: Філософія. Курс лекцій /І.В. Бичко та ін. – К., 1993; Філософія /За ред. І.Ф. Надольного. – К., 2006; Философия права /Под ред. О.Г. Данильяна. – Харьков, 2005. Укладачі програми спирались також на інші українські та російські підручники з філософії для вузів, видані останнім часом. Програма перероблена згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною системою (ECTS).

На необхідність упровадження Болонських вимог у навчальний процес вищих навчальних закладів системи МВС України націлює Програма реформування системи освіти МВС України та Концепція розвитку системи освіти МВС України від 15.03.2006 р. Згідно з зазначеними документами пріоритетними напрямами діяльності у сфері юридичної освіти й науки є інтеграція української освіти в європейський та світовий простір, забезпечення європейського рівня якості й доступності освіти, духовна зорієнтованість на демократизацію освіти, що знайшло своє відображення й у змісті цієї навчальної програми.

Програма була розроблена відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2003 р. "Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації", наказів МОН України № 48 від 23 січня 2004 р. "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу", № 812 від 20 жовтня 2004 р. "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", Програми реформування системи освіти МВС України та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх, затвердженої наказом МВС України від 28.10.07 р. № 411.

Вивчення курсу філософії щільно пов’­язане з суміжними дисциплінами. Розуміння специфіки філософського знання, своєрідності філософського підходу до світу передбачає розгляд філософії в широкому контексті світової культури, у тісному зв’язку з такими підсистемами культури, як міфологія, релігія, наука, мистецтво. Саме тому майже всі теми курсу переплітаються з курсом культурології, рядом тем з релігієзнавства.

Розгляд методологічних аспектів філософського знання передбачає взаємозв’язок з основними поняттями й законами логіки; з курсом логіки пов’язаний також ряд тем історико-філософського розділу. Соціально-антропологічна проблематика філософії, на якій акцентується увага в змістовному модулі 2, передбачає тісний зв’язок ряду тем з курсом "Історія вчень про державу і право". Сказане стосується і розгляду історії філософії, де соціально-політичним концепціям видатних мислителів приділяється належна увага.

Оскільки першокурсники ще не володіють глибоким розумінням природи права як соціального феномена, правова проблематика класичної і сучасної філософської думки намічена в курсі філософії дещо ескізно.

Головною задачею курсу «Філософія» є формування світоглядних позицій в процесі знайомства з основними філософськими парадигмами в історії культури. Значну увагу в історико-філософському блоці курсу надане соціально-антропологічній і гносеолого-методологічній проблематиці. Вона складає також смислове ядро третього модуля. Така побудова курсу продиктована необхідністю сформувати у курсантів (студентів) навики володіння основними принципами сучасної методології наукового пізнання в процесі самостійного аналізу правових феноменів в контексті соціальної реальності, а також необхідністю закласти підвалини розуміння багатоманітних сторін людського буття.

За навчальним планом на вивчення курсу «Філософія» для стаціонару відведено 108 годин, в тому числі 54 години – на аудиторну роботу: 28 год. – лекції, 26 год. – семінарські заняття. 54 години відведено на самостійну роботу. Контроль знань на протязі курсу здійснюється за допомогою трьох модулів. Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

ФОРМУВАННЯ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

Формування класичної філософської традиції

Тема 1. 1. Специфіка філософського знання.

Тема 1.2. Філософія Стародавній Греції,

Тема 1.3. Філософія Середньовіччя та Відродження.

Тема 1.4. Західноєвропейська філософія XVII-XVIII ст.

Тема 1.5. Німецька класична філософія
^ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЮ І

ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1.1. Специфіка філософського знання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Затверджую iconТематичний план для студентів 3-го курсу денної форми навчання Затверджую з курсу
Ухвалений га основі програми, затвердженої вченою радою університету адміністративно-правових дисциплін
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница