Міністерство освіти І науки україни


НазваниеМіністерство освіти І науки україни
страница1/36
Дата публикации08.06.2013
Размер4.23 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


5-12

класи
МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ
І НАУКИ
УКРАЇНИ І

Головне

управління

змісту

освіти


; ДЛЯ
ЗАГАЛЬНО-
ОСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ

. ЗАКЛАДІВ Міністерством

^ ОСВІТИ

і наук*і
України


КИЇВ


ІРПІНЬ

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/Пт661Хвід 23.12.2004 р.)

Видано за рахунок державних коштів.

Продаж заборонено.

Відповідальна за випуск Л.
П. Шабедьникова

Програму підготували Г. Т Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Коральчук,

В. І. Новосьоцова, Я. І. Остаф /

, За ред. Л. В. Скуратівського

©Міністерствоосвіти Інауки України, 2005 ISBN 966-569-164-3 ,

Навчально-практичне видання

' r« Міністерство освіти і науки України Головне управління змісту освіти

ПРОГРАМА

...у-, для загальноосвітніхнавчальнихЗакладів

Українська мова

5—12 класи

Затверджено Міністерством освіти і науки України

ВіШ>Ві!даЯьна за випуск С В. Федчеико Обкладинка €: 0. Ільницького Редакгор-квреетор Н, М. Руденко Комп’ютерна верстка С. В. Тарасова!

Координатори поліграфічного виконання В. Д. Ковальчук, Т. А. Якимець

Піди до друку 20.02.05 Формат 84x108/32 Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Times. Ум друк, арк 9,24 •

Ум фарбовідб. 9,66. Обл.-вид. арк‘. 8,8 Тираж 50 000 прим. Зам. № 5-^29

Видавкй>і(Иіоргоій фірма “Перун” 08200 Ірпінь, вул Т Шевченка, 4Ь».

Свідоцтво про реєстрацію № 13710594 від 30.06 95

Виготовлено в 3AT “Київська книжкова фабрика”,

В315І, Київ-151,Ушинського, 40. :

Свідоцтво: серія ДК № 787 від 28.01.2002 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА записка


Прогрішу з українсько! (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» і Державного стйндартубазової і повної середньої освіти.

В ній ураховано державний статус української мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчаяьиогопредмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи научнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства, сучасні організаційні форми, методи і технології навчання рідної мови в загальноосвітній школі.

Основна мета навчання рідної мовишлягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови -^- її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної і виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

У старшій школі досягнення основної мети конкретизується залежно від обраного учнем напряму Профільного навчання і відповідно передбачає: а) певний розвиток передусім мовленнєвої компетенції учнів {рівеїа стандарту); б) істотне поглиблення їхньої мовноїі мовленнєвої компетенцій (академічнийрівеиь); в)різ- нобічне поглиблене вивчення мови й розвиток мовлення з метою підготовки учня до здобуття професії філологічного профілю.

Для досягнення основної освітньої мети в основній школі та 1 конкретизованих варіантів у старшій школі найбільш відповідним є комунікативно-функціональний та оеобистісно-орієнтований підходи до навчання рідної мови. ' • *

^ Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови в основній і старшій ланках середньої загальноосвітньої школи є: .

  • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови; - • :

  • вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;


З

  • ознайомлення а мбййОю <£йетемого як основою дяя фор- . мувайня моВИих умігіі; і навичок — орфоепічних,’ rpaWa-

тичіїйїхі'лексйчнй*,й{&ідниєнй}£; СгалістйчнйХ;

  • формуйанйй духШ^Ої^Штуучнів, Шісййх ЄвітОгляДнйх уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто : йрилученй* через Мову до культурних надбань українського

•' йароду і людства в цілому. ■

Програма складаєтьеяіз пояснювальної записки,основйої частини і додатків.

Основна частина структурується на дві змістові ланки: основну і старшу школи.

ні Навчальний матеріал основної школи розподіляється відповідай »а курей української мови для 5,6,7, 8 і 9 класів разом з вимогами до ріййя навчальних досягнень учнів зазначених класів. >• '

Кожен із курсів дяя певяогь класу складається з чотирьох змістовихлійій^МОвленнево'й МОВЙГОЇіСОЙІОКуЛЬТурНОЇ ідіяльніс- иОЇ, або стратегічної), які подаються -у формі таблиць. У мовленнєвій і мовній змістових-лініях основними є три колонки: в одній з них подано зміст навчального матеріалу, а в двох іншихвід- тювідио державнівимоги до рівня загальноосвітньоїпідготовки учнів і кількість годин, що виділяється на вивчення певної теми. • f

Зміст програми старшої школи відповідно до типових-нав- Чальних планів має складатися із-змісту курсів української мови дій 10,11 і 12 кяасів трьох рівнів: 1) рівня стандарту -^- для учнів, що Обрали неігумгиіі*^вііірбфіліиавчанняї 2) академічного фіммм*- дая увдів> оуспіяьао+гуманіт^иой) і художньо-ествтнчвого Шг прямів йрофільного навчаннЯ, а також для тих; хто ще не визна- чивйЯ' !І напрямом нрофільногонавчання; 3) рівня*: ярчфіаадого «авчамв* (уіф^адаої філвйшт^і Навчальний змісткуршізюйа- ч£ни*рі№ій!ві^зйяш,е* М» «обою кіль«і«№і'нав

чальних годи», виділенихнаїхвивчення (4,6і12годин)4'ВІдїіо!-

йавчвмьйогомагерівйзв’їВІїоте Ш' цьому 'етїіі-’іфогр^ии ;4з^E|^ШEa^ш^(|빫fepeямн■ЮБиa лйййе визначенням змісту навчального курсу рівня стандврчу. Щодо змісту курсів академічного і профільного .рівнів», фреони будуть укладені пізніше. ‘ ф'>

Окрім того, складаиками'осиовної' частили прогрвдм^ критерії оцінювання навчальних у доіеярнєнь учйів 5—-12 щаяав
з чотирьох видів мовленневоїдаял&носггі — аудаювання^іншанн», говоріння, письма, *—■і мовних знайь і вміна, орієнтовне кедендар- ие планувангія уроків та тематичного кЬнтролю за рівнем навчаль1-


*

ю?х Досягнень учнів з уіф#шської мови, що визначає тематичну послідовність вивчення навчального матеріалу» його взаємозв’язок і цілісність тощо* а-також переяік текстів та тематично об’єднаних прислів’їв, приказок, афоризмів, які вивчаються,

; і • Зміст навчального матеріалу програми основної школи розподіляється, як уже відзначалося, на чотири змістові лінії; мовленнєву, мовну, соціокультурну і діяльнісну (стратегічну).

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який передбачає поступове ускладнення і поглиблення мовленяєвозйавчих понять та формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Зміст же мовної змістової лінії подається з* лінійним принципом що доповнюеться реалйацією сиетеми внутрідаіьогфедмет- них зв язків, які зумовлюють-сиСтематичне і різнрбічне збагачення мовлення учнів лекснко-фразеологічними, граматичними, стилістичними засобами,удосконаленнямовнйхі мовленнєвих умінь.

. Зазначені дві змістові лінії (мовна і мовленнєва) є основди- ми,які визначають безпосереднійпредметнавчання, його структуру, супроводжуються вимогами до навчальних досягнень учнів, кількістю годин, що виділяютьсяна їх засвоєння, а дві інші (соціо- кульїурна і діяльнісна) є засобом досягнення основної освітньої

.мШь « ; . . .. • - і'

Вимоги до засвоєння змісту мовленнєвої і мовної змістових ліній є спеціальними. Саме вони містять критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учнів з предмета А вимоги до сб^ціокультурної і діял&нісної змістових ліній мають загайний характер, що підпорядковується освітнім завданням нерших івох змістових ліній, тому їх виконання контролюється опосередковано, через вимоги до засвоєння мовного і мовленнєвого компонентів змісту програми. Водночас володіння цими загальними вміннями й навичками є важливою умовою формування спеціальних компетенцій (мовної, мовленнєвої, комунікативної), умовою та показником загального особистісного розвитку уЧня.

Комунікативно-функціональний підхід, який покладено в основу навчання рідної мдви, передбачає пріоритетним розвиток умінь-і навичок мовленнєвої діяльності, а робота над мовною теорією, формування знань та вмінь з мови підпорядковується інтересам розвитку мовлення. Тому зміст програмового матеріалу у кожному клаеі розпочинається мовленнєвою змістовою лінією.

^ Отже, призначення мовленнєвої змістової лінії полягає в забезпеченні цілеспрямованого формування і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності — аудіюваині, читанні^ говорінні; письмі (мовленнєва компетенція). Реалізація й

змісіу здійснюється як на слеціальдих уроках з розвитку медюння, так і щ уроках засвоєння основнауки про мову, щодас,.змогу зробит« дроцес розвитку мовленнєво-комунікативних удень і навичок більш ефективним. <

Призначення жодної змістової лінії здійснюється упроцесі засво€і|і$Я; учнями системних знань про мову і формуващіяна їх основі,відповідних умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини (мовна компетенція). .і,-.'

Роль діяльнісної змістової лінії виявляється у вдоскоііаяенні загальнопізнавальних, організаційних, контрольно-оцінних, творчих умінь, ціннісниХсОріенжацій, в опануванні стратегій, що Зазначають оптимальність мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем (стратегічна компетенція). Реалізація цієї змістової лінії відбувається у процесі роботи над опрацюванням навчального матеріалу мовної, мовленнєво? і.соцюку^>з^рної здістовда даній, а також використання засвоєного ідашіеедар^еидераційного та ціннісного змісту ін- щну жц^дьіщ^.іфйдметів. Окремо години на реалізацію діяль- нісної змістової лінії не видаляються.

етнокультурна змістова лінія є засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, ^регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум (соціокультурна компетенція). Змістове наповнення цієї змістової лінії здійснюється на основі відбору соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознадство», «Естещщ* куль- тура» та ін. Ре^лізується ця змістова лінія на остюиа дібраних текстів! відповідної тематики, що викорчовують^* да дидактич- нийматеріадмовноїі мовленнєвої зм£СТО$иХг ліній, а також за дапомоїщ? сисярдеспеціальних та іі^теаектуально й емоційно орієнтованих задрань, передбачають опрацювання цих текстів і, зокрема, вивчення деяких із них напам’ять. Окремо години на реалізацію цієї змістової лініїне виділяються. .г .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України
Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Донецький індустріально-педагогічний технікум

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница