Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет


НазваниеМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
страница1/13
Дата публикации22.07.2013
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

СОЦІОЛОГІЯ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів, що навчаються

за економічними напрямами підготовки

Харків – 2010

ЗМІСТПередмова


3

Тематичний план курсу


6

Зміст програми курсу


7

План семінарських занять


12

Правила написання і критерії оцінювання есе


33

Правила написання і критерії оцінювання реферату


34

Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях і критерії оцінювання


36

Тематика командних проектів


37

Командний проект і критерії його оцінювання


38

Правила написання тез, статті та критерії оцінювання


40

Тестові завдання і критерії оцінювання


42

Домашня робота і критерії оцінювання


43

Програмні питання до екзамену


45

Екзамен та критерії оцінювання


47

Рекомендована література


48

Посилання


52


ПЕРЕДМОВА
Сучасна освіта орієнтована на вивчення вітчизняного та світового соціально-гуманірного знання. Значна роль у цьому належить соціології, яка дає уяву про різноманіття поглядів на суспільство, суспільне життя та людину. Соціологія –вивчає самий складний об’єкт – суспільство в цілому та закони його розвитку.

Неможливо жити у суспільстві і не знати закони його розвитку та функціонування. Історичний досвід показує, що кризисні ситуації у суспільстві не завжди є наслідком об’єктивних та неминучих процесів, їх причина часто ховається у неправильному виборі шляху розвитку, коли соціальна політика і соціальна практика не спирається на суспільствознавство в цілому та соціологію у частковості. Вивчення соціології допомагає пізнати самого себе та своє місце у світі та суспільстві, навчитися вибудовувати стосунки з людьми.

^ Мета курсу: сформувати у студентів соціологічне мислення, тобто розуміння проблем, які стоять перед суспільством, причини їх виникнення та шляхів вирішення, вміння критично відноситися до щоденного судження, стереотипам мислення та соціальним забобонам масової свідомості.

^ Основні задачі курсу:

 • з'ясувати зміст соціології як науки: її об’єкт, предмет, місце і роль у системі соціально-гуманітарних знань; визначати специфіку соціологічного підходу; ознайомити з методологію та методами соціологічного дослідження;

 • розглянути особистість як продукт соціальних відносин; проаналізувати особливості соціалізації людини; з'ясувати причини та види девіантної поведінки; ознайомити з основними елементами соціального контролю;

 • проаналізувати соціально-професійні, соціально-демографічні, соціально-територіальні, національно-етнічні і соціально-класові групи як компоненти соціальної структури суспільства і визначати тенденції їх розвитку в України; особливості соціальної стратифікації; зміст та види соціальної мобільності;

 • ознайомити з етносом та гендером як факторами соціальної диференціації; специфікою передумов і причин розвитку етнічних та гендерних спільнот;

 • розглянути поняття, характеристики, види та функції культури; пояснити роль базисних елементів культури та визначати особливості культурних рис та цінностей українського народу;

 • проаналізувати основні елементи та види соціальних організацій; системи мотивації, стимулювання та соціального контролю праці; основні види конфліктів в організації та їх причини; з'ясувати еволюцію ідей шкіл наукового управління та людських відносин;

 • з'ясувати сутність, структуру, функції і види соціальних інститутів, поняття та етапи процесу інституціоналізації, проаналізувати особливості функціонування громадської думки як соціального інституту; показати канали висловлення громадської думки;

 • розглянути особливості розвитку освіти як соціального інституту, його функції, цілі та проблеми; показати необхідність, перспективні напрямки, результати та наслідки освітянських перетворень в Україні;

 • з'ясувати особливості економіки як соціального інститут; специфіку дистрибутивної, виробничої, обмінної, споживчої економічної поведінки і її мотивацію; визначати поняття підприємницької діяльності, її основні ознаки та особливості відносно діяльності господаря, бізнесмена, винахідника, їх роль і місце підприємництва у суспільстві;

 • проаналізувати сім’ю як малу соціальну групу і соціальний інститут; тенденції розвитку шлюбу та сім’ї в сучасному світі та Україні; ознайомити з типологію сімейних структур, функціями та життєвим циклом сім’ї, типами сімейної поведінки;

 • проаналізувати основні теорії суспільства та його розвитку; описати та охарактеризувати відмінності між суспільствами різних типів, особливості еволюційного, революційного і циклічного шляхів розвитку суспільства; ознайомити з причинами, що породжують соціальні зміни.

^ У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: аналізувати соціальну структуру суспільства, соціологічну інформацію щодо поведінки особистостей, розвитку соціальних інститутів; давати характеристику основних соціальних груп у сучасному суспільстві, розкривати особливості їх мобільності; а також мати навички: аналізу соціальних проблем функціонування й розвитку суспільства; вивчення ставлення різних груп та категорій населення до соціальних перетворень у суспільстві.

Курс соціології складається з двох модулів. До першого модуля "Базові форми соціального" увійшли теми, що розкривають теорію та методологію соціології, а також проблеми особистості та її культури, соціальної структури та соціальної стратифікації. Другий модуль "Організаційні та інституціональні основи суспільства" включає теми, які розкривають особливості соціальних організацій та інститутів, специфіку керування ними, дають уявлення про суспільство в цілому та зміни, які у ньому відбуваються.

Знання студентів оцінуються за допомогою: групової презентації семінарського заняття (відповіді на контрольні запитання, виконання командних завдань); індивідуального виконання завдань.

Контроль знань студентів з соціології проходить за допомогою:

 1. перевірки підготовки наукової статті, тез, виступу на студентської конференції або дискусійному клубі;

 2. перевірки написання та презентації есе;

 3. перевірки написання та презентації рефератів;

 4. тестового контролю або контрольної роботи по кожному модулю;

 5. перевірки виконання роботи в аудиторії: тестові завдання та усна робота, індивідуальна та командна робота;

 6. перевірки виконання домашньої роботи.

 7. екзамен (відповідно до навчального плану).


Підсумкова оцінка:

  • А” ставиться якщо студент прийняв участь у всіх вище названих видах діяльності (1-6) і мав добрі оцінки (“5”, іноді “4”);

  • В” ставиться якщо студент прийняв участь у видах діяльності (2-6) і мав добрі оцінки (“5”, іноді “4”);

  • С” ставиться якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 по пункт 6 і мав позитивні оцінки (здебільше “4”, або “5”, іноді “3”);

  • D ставиться якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 (без презентації) по пункт 6 і мав задовільні оцінки (“3” або “4”);

  • Е” ставиться якщо студент прийняв участь у видах діяльності починаючи з пункту 3 по пункт 6 і мав задовільні оцінки (“3” іноді виправлені “2”).

Якщо студент не отримує оцінку за результатами поточного (модульного) контролю, йому необхідно виконати види діяльності означені в пунктах 2 або 3 (як допуск до екзамену) та скласти сам екзамен. Екзамен складають також ті студенти, які мають бажання підвищити свій підсумковий бал. В обох випадках підсумкова оцінка складається з:

  • 50% – оцінка здобута на екзамені

  • 50% – оцінка здобута впродовж роботи на семінарах.

Наприклад, студент мав «0» балів за роботу на семінарах і отримав «5» на екзамені, його підсумковий бал – 0+5 = 2,5, тобто «Е».

2

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Теми курсу

Усього

Лекції

Сем. заняття

Сам. роб.

Модуль 1. Базові форми соціального

54

16

8

30

 1. Вступ до соціології.

4

2

1

1

 1. Культура як соціальне явище

4

2

1

1

 1. Особистість і суспільство

5

2

1

2

 1. Соціальний контроль та соціальне відхилення

4

2

1

1

 1. Соціальна структура

5

2

1

2

 1. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність

4

2

1

1

 1. Етнос як фактор соціальної диференціації

4

2

1

1

 1. Ґендер як фактор соціальної диференціації

3

1

1

1

Модульна контрольна робота №1

3

1
2

Виконання індивідуального завдання: РЕ

1313

Виконання НДРС.

55

^ Модуль 2. Організаційні та інституціональні основи суспільства

54

16

8

30

9. Соціальні організації

4

2

1

1

10. Соціальні інститути. Інститут громадської думки.

5

2

1

2

11. Економіка як соціальний інститут

4

2

1

1

12. Освіта як соціальний інститут

5

2

1

2

13. Сім’я та шлюб як соціальні інститути

4

2

1

1

14. Суспільство та соціальні зміни

4

2

1

1

15. Концепції соціальних змін

4

2

1

1

16. Методологія та методи соціологічного дослідження

3

2
1

Модульна контрольна робота №1

3
1

2

Виконання індивідуального завдання: РЕ

1414

Виконання НДРС.

44

Забезпечення семестрового контролю

1616

Усього:

124

32

16

76


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформаційних технологій" (для магістрів державного управління). /...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та са­мостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconУкраїна міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет
Ректорові Харківської медичної академії післядипломної освіти професору Хвисюку О. М
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіжнародне публічне право підручник
Міністерство освіти І науки України Маріупольський державний гуманітарний університет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница