Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет


НазваниеМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет
страница2/13
Дата публикации22.07.2013
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МОДУЛЬ 1. БАЗОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО

ТЕМА 1. ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ


Виникнення соціології як самостійної наукової дисципліни. Об'єкт і предмет соціології. Поняття соціального. Місце соціології в структурі сучасного наукового знання. Особливості соціологічного підходу.

Структура соціологічного знання. Загально-соціологічна теорія і її значення в соціології. Теорії середнього рівня. Емпіричні дослідження. Основні функції соціології.

Макро- та мікросоціологія як основні методологічні підходи до вивчення суспільства. Їх порівняльний аналіз. Переваги та недоліки кожного з підходів.

^
ТЕМА 2. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Поняття культури. Матеріальна та духовна культури. Функції культури як соціального інституту. Основні базисні елементи культури: мова, символи, цінності, норми і технології.

Приклади культурного розмаїття. Роль соціальної диференціації та стратифікації у появі різноманітних культурних форм. Панівна культура. Субкультура та контркультура. Функції та різновиди контркультур. Елітарна, народна та масова культура. Ознаки та особливості масової культури.

Поняття етноцентризму та його форми. Культурний релятивізм. Зміни цінностей української культури.
^ ТЕМА 3. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

Специфіка соціологічного підходу до аналізу особистості. Визначення понять людини, індивіда, індивідуальності, особистості та їх співвідношення.

Структура особистості: потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації та ідеали. Основи типології особистості.

Поняття соціального статусу та соціальної ролі, їх основні типи. Міжрольові конфлікти та напруга. Засоби вирішення міжрольових конфліктів.

Поняття соціалізації, її етапи, структура та агенти. Особливості соціалізації в українському суспільстві.
^ ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ

Поняття соціального контролю та його елементи. Механізми соціального контролю: зовнішній контроль та внутрішній контроль. Класифікація соціальних норм. Види соціальних санкції. Влада: поняття, основні елементи, шляхи реалізації.

Сутність та причин поведінки, що відхиляється. Співвідношення девіації з делінквентністю та кримінальною поведінкою. Типи девіацій. Теорія пояснюючи девіантну поведінку.
^ ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

Поняття соціальної групи. Види соціальних груп.

Сутність соціальної структури суспільства. Ціннісно-нормативна модель соціальної структури. Соціальні статуси, соціальні ролі, соціальні норми і цінності як основні елементи соціальної структури. Надіндивідуальний характер соціальної структури. Категоріальна модель соціальної структури. Великі соціальні групи (соціальні категорії) як основні елементи соціальної структури. Основні підструктури суспільства.

Соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, соціально-етнічна; соціально-класова підструктури українського суспільства. Тенденції розвитку основних підструктур українського суспільства.

^ ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Поняття соціальної стратифікації. Власність, влада і престиж як основні критерії стратифікації. Профіль соціальної стратифікації. Закрита і відкрита форми соціальної стратифікації. Основні історичні типи стратифікації: рабство, касти, стани і класи. Об’єктивна і суб’єктивна стратифікація.

Поняття соціального класу. Основні теоретичні підходи до аналізу класів. Марксистська традиція класового аналізу. Неомарксистська класова схема Е.Райта. Градаційний підхід до аналізу класів. Класовий розподіл сучасного українського суспільства.

Поняття соціальної мобільності. Види мобільності. Канали соціальної мобільності.
^ ТЕМА 7. ЕТНІЧНОСТЬ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Поняття етносу. Етнічні атрибути спільноти. Об'єктивно-біологічні, об’єктивно-культурні та суб’єктивні ознаки етносу. Історичні форми етносу: рід, плем’я, народність, нація. Етнічна та статична трактовки поняття нація.

Етнічні відносини та їх класифікація. Сучасні тенденції розвитку міжнаціональних відносин. Національно-етнічні конфлікти: поняття, види, шляхи вирішення.

Риси, що характеризують етнічну свідомість народу України на прикінці 20 – початку 21 ст.
^ ТЕМА 8. ҐЕНДЕР ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Поняття ґендеру. Три рівні прояву ґендеру: ідентичність, інтеракції, інститути. Формування ґендерної ідентичності. Ідеали фемінності та маскулінності. Інтерналізація ґендерних ідеалів суспільства і формування ґендерної особистості.

Ґендерна нерівність у сучасному світі. Прояви ґендерної нерівності у сімейних стосунках, у сфері зайнятості та у політиці. Теоретичні підходи до пояснення існування ґендерної нерівності.
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНСТІТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА

^
ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Поняття соціальної організації. Елементи соціальної організації. Типологія організацій. Характеристика формальної й неформальної організації. Основні характеристики формальної організації. Особливості неформальної організації.

Виникнення наукового підходу до вивчення організацій. Школа наукового управління (Ф. Тейлор, А. Файоль, Х. Емерсон, М.Вебер). Організація як трудовий процес, організація як машина, бюрократична організація. Переваги та недоліки теорії. Теорія людських відносин (Е.Мейо, А.Маслоу, Ф.Херцберг, Д. Макгрегор). Хоторнські експерименти. Погляди на природу людини. Вклад в теорію організації та демократизацію управління.
^ ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Поняття соціального інституту. Структура соціального інституту. Ознаки соціального інституту. Основні види соціальних інститутів. Інституціолізація: поняття та основні етапи. Перехідний стан соціальних інститутів в Україні, проблеми їх реформування та розвитку.

Соціальні інститути як чинник соціальної інтеграції і стабільності соціальних систем. Основні функції соціальних інститутів. Явні та латентні функції соціального інституту. Дисфункції соціального інституту.

Поняття громадської думки як соціального інституту. Об’єкт та суб’єкт громадської думки. Внутрішня структура, риси та канали прояву суспільної думки. Функції інституту громадської думки.
^
ТЕМА 11. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Поняття "освіти", роль освіти в суспільстві. Становлення освіти як соціального інституту. Головні соціальні зміни які сприяли становленню освіти як соціального інституту. Особливості освіти в 21 столітті.

Головні функції освіти. Латентні функції інституту освіти Цілі освіти: екстенсивна, інтенсивна, продуктивна.

Реформування освіти. Головні тенденції оновлення освіти. Переваги освіти у СРСР. Зміни у системі освіти у часи незалежності. Основні проблеми освіти в світі. Проблеми функціонування освіти в Україні.
^ ТЕМА 12. ЕКОНОМІКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Поняття економіки як соціального інституту. Специфіка соціологічного підходу до вивчення економіка й економічної діяльності. Функції економіки. Технологічні революції. Сектори економіки, їх співвідношення у сучасному світі. Капіталізм і соціалізм як економічні системи.

Поняття та види економічної поведінки. Трудова поведінка. Економічна культура як регулятор економічної поведінки.

Підприємницька діяльність. Функціональний підхід Й.Шумпетера. Основні ознаки підприємницької діяльності. Особисті якості підприємця. Мотиви підприємницької діяльності. Підхід М. Вебера до аналізу підприємницького духу та підприємництва.

.

^ ТЕМА 13. СІМ'Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

Поняття сім'ї та шлюбу. Специфіка соціологічного підходу до аналізу цих явищ. Різноманітні класифікації шлюбів та сімей.

Функції, що виконує сім’я, для окремого індивіда та суспільства загалом: репродуктивна, виховна, економічна, сексуальна і так ін.

Соціальні фактори формування і становлення моделей сім’ї. Сучасна та традиційна моделі сім’ї, їх відмінність. Основні тенденції розвитку сім'ї в світі за останні кілька десятиліть. Проблема стабільності української сім’ї.
^
ТЕМА 14. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Суспільство як об'єкт соціологічного вивчення. Поняття країни та держави. Системний підхід до аналізу суспільства. Поняття соціальної системи. Основні характеристики суспільства як соціальної системи. Основні ознаки суспільства. Основні рівні, сфери та функції суспільства.

Поняття соціальних змін. Поняття соціального розвитку. Основні види соціальних змін (структурні, процесуальні, функціональні, мотиваційні) та типи соціальних змін (еволюційні та революційні; прогресивні та регресивні; імітаційні та інноваційні зміни). Основні фактори розвитку.
ТЕМА 15. Основні концепції соціальних змін.

Еволюційний, революційний та циклічний типи розвитку. Соціальний еволюціонізм. Теорія общини та суспільства Ф.Тьоніса. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства. Основні характеристики доіндустріального, індустріального та постіндустріального суспільств.

Революційна теорія соціальних змін К.Маркса. Основні типи формацій. Поняття соціальної революції. Критерії прогресу.

Циклічні теорії змін. Теорії М.Данилевського, А.Тойнбі.

Поняття та види модернізації суспільства.
^ ТЕМА 16. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Особливості соціологічного дослідження. Специфіка методології та методів соціологічного дослідження. Типи соціологічних досліджень. Етапи соціологічного дослідження.

Програма соціологічного дослідження. Вибірковий метод у соціології. Поняття генеральної та вибіркової сукупностей. Проблеми репрезентативності вибірки. Типи вибірок.

Методи збору соціологічної інформації. Класифікація за різними підставами – кількісні та якісні. Методи опитування. Спостереження. Аналіз документів. Експеримент.

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1
ТЕМА 1. ВСТУП ДО СОЦІОЛОГІЇ (1 год.)
План


 1. Виникнення соціології як науки. Об’єкт та предмет соціології.

 2. Структура та функції соціології.

 3. Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства.


Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, теорії середнього рівня, емпіричні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

Теми рефератів та реферативних виступів


 1. Соціологія та філософія.

 2. Р. Мертон про особливу роль теорій середнього рівня.

 3. Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

 4. Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.


Теми есе


 1. Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?

 2. Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?

 3. Соціологія і влада.

 4. Мобільний телефон з точки зору соціології.

 5. Інтернет з точки зору соціології.


Базові підручники та навчальні посібники


 1. Волков Ю. Г. Социология : учебник -М.: Гардарика, 1999.

 2. Кравченко А. И. Социология: учебник – М.: Проспект, 2008.

 3. Радугин А. А. Социология: Курс лекций. -М.: Библионика, 2006.

 4. Соціологія: навчальний посібник /За ред. Н. М. Семке – Х.: Торсінг, 2009.

 5. Танчин І. З. Соціологія. – К.: Знання, 20071   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти та науки молоді І спорту україни національний технічний університет україни
...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформаційних технологій" (для магістрів державного управління). /...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconГринюк Р. Ф., Захарченко М. А. Конституційне право зарубіжних країн:...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіко-правовий факультет
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами кредитно-модульної...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет...
України: Плани семінарських занять, завдання для індивідуальної та са­мостійної роботи студентів, список літератури (за вимогами...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconУкраїна міністерство охорони здоров’я україни харківський національний медичний університет
Ректорові Харківської медичної академії післядипломної освіти професору Хвисюку О. М
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Дайте визначення терміну «Інновація», загальна характеристика інноваційного процесу
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет iconМіжнародне публічне право підручник
Міністерство освіти І науки України Маріупольський державний гуманітарний університет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница