Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря»


НазваниеУказатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря»
страница3/44
Дата публикации01.06.2013
Размер3.7 Mb.
ТипУказатель
userdocs.ru > Литература > Указатель
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
^

При­ня­тые со­кра­ще­ния

Ли­те­ра­ту­ра. Ис­точ­ни­ки


Аб. ― Аба­ев В. И. Ис­то­ри­ко-эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь осе­тин­ско­го язы­ка. Т. 1—4. М.; Л., 1958—1989.

АвСб 2003 ― Ава­не­сов­ский сбор­ник: К 100-ле­тию со дня ро­ж­де­ния чл.-корр. АН СССР Р. И. Ава­не­со­ва. М., 2003.

Аг. 1990 ― Агее­ва Р. А. Стра­ны и на­ро­ды: про­ис­хо­ж­де­ние на­зва­ний. М., 1990.

Аг. 2000 ― Агее­ва Р. А. Ка­ко­го мы ро­ду-пле­ме­ни? На­ро­ды Рос­сии: име­на и судь­бы: Сло­в.-спра­в. М., 2000.

Алат. 1988 ― Ала­ты­рев В. И. Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь уд­мурт­ско­го язы­ка. Т. 1. Ижевск, 1988.

АлтСл ― Сло­варь рус­ских го­во­ров Алтая. Т. 1—4. Бар­на­ул, 1993—1998.

Ан. 1988 ― Ани­кин А. Е. Опыт се­ман­ти­че­ско­го ана­ли­за пра­сла­вян­ской омо­ни­мии на ин­до­ев­ро­пей­ском фо­не. Но­во­си­бирск, 1988.

Ан. 1997 ― Ани­кин А. Е. Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь рус­ских диа­лек­тов Си­би­ри. За­им­ст­во­ва­ния из ураль­ских, ал­тай­ских и па­лео­ази­ат­ских язы­ков. Но­во­си­бирск, 1997.

Ан. 1998 ― Ани­кин А. Е. Эти­мо­ло­гия и бал­то-сла­вян­ское лек­си­че­ское срав­не­ние в пра­сла­вян­ской лек­си­ко­гра­фии. Ма­те­риа­лы для бал­то-сла­вян­­ск­о­го сло­ва­ря. Но­во­си­бирск, 1998. Вып. 1 (*a — *go-).

Ан. 2000 ― Ани­кин А. Е. Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь рус­ских диа­лек­тов Си­би­ри. За­им­ст­во­ва­ния из ураль­ских, ал­тай­ских и па­лео­ази­ат­ских язы­ков. 2-е изд., доп. М.; Но­во­си­бирск, 2000.

Ан. 2003 ― Ани­кин А. Е. Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь рус­ских за­им­ст­во­ва­ний в язы­ках Си­би­ри. Но­во­си­бирск, 2003.

Ан. 2005 ― Ани­кин А. Е. Опыт сло­ва­ря лек­си­че­ских бал­тиз­мов в рус­ском язы­ке. Но­во­си­бирск, 2005.

Ани­кин 2003 ― Ани­кин А. Е. Сло­варь Фас­ме­ра и со­вре­мен­ная эти­мо­ло­ги­че­ская лек­си­ко­гра­фия (об од­ном не­осу­ще­ст­в­лен­ном за­мыс­ле О. Н. Тру­ба­че­ва): Док­лад к XIII Ме­ж­ду­на­род­но­му съез­ду сла­ви­стов. Но­во­си­бирск, 2003.

Англ. д. ― Па­мят­ни­ки ди­пло­ма­ти­че­ских сно­ше­ний Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва с Анг­ли­ею (с 1581 по 1604 гг.). (Цит. по СлРЯ XI—XVII).

Ан­троп. 1971 ― Ан­тро­по­ва В. В. Куль­ту­ра и быт ко­ря­ков. Л., 1971.

АОС ― Ар­хан­гель­ский об­ла­ст­ной сло­варь. Вып. 1—. М., 1980—.

Арист. 1978 ― Ари­сто­ва В. М. Анг­ло-рус­ские язы­ко­вые кон­так­ты. Л., 1978.

Афан. 1914 ― Афа­нась­ев А. Н. Рус­ские ле­ген­ды. 2-е изд. СПб., 1914.

Афан. 1869 ― Афа­нась­ев А. Н. По­эти­че­ские воз­зре­ния сла­вян на при­ро­ду. Т. III. М., 1869.

Афан. Ни­кит. ― Афа­на­сий Ни­ки­тин. Хо­же­ние за три мо­ря (1466—1572 гг.). (Цит. по Черн.; Хрест.; СлРЯ XI—XVII; Хо­жАфН 1968; Cрз. и др.).

Ашм. ― Аш­ма­рин Н. И. Сло­варь чу­ваш­ско­го язы­ка. Вып. 1—17. Ка­зань; Че­бок­са­ры, 1928—1950.

АЭ 1984 ― Ал­тай­ские эти­мо­ло­гии. М., 1984.

Бал­тЯз 1973 ― Бал­тий­ские язы­ки и их взаи­мо­дей­ст­вие со сла­вян­ски­ми, фин­но-угор­ски­ми и гер­ман­ски­ми язы­ка­ми: Тез. докл. конф., по­свя­щен­ной 100-ле­тию со дня ро­ж­де­ния Я. Энд­зе­ли­на. Ри­га, 1973.

Баск. 1979 ― Бас­ка­ков Н. А. Рус­ские фа­ми­лии тюрк­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. М., 1979.

Баск. 1985а ― Бас­ка­ков Н. А. Тюрк­ская лек­си­ка в «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве». М., 1985.

Баск. 1985б ― Бас­ка­ков Н. А. Се­вер­ные диа­лек­ты ал­тай­ско­го (ой­рот­ско­­го) язы­ка. Диа­лект ле­бе­дин­ских та­тар-чал­кан­цев (куу-ки­жи). М., 1985.

БВК 1972 ― Бир­жа­ко­ва Е. Э., Вой­но­ва Л. А., Ку­ти­на Л. Л. Очер­ки по ис­то­ри­че­ской лек­си­ко­ло­гии рус­ско­го язы­ка XVIII в. Язы­ко­вые кон­так­ты и за­им­ст­во­ва­ния. Л., 1972.

БЕР ― Българ­ски ети­мо­ло­ги­чен реч­ник / Съст. В. Ге­ор­ги­ев, Ив. Гълъ­бов, Й. Заи­мов, Ст. Ил­чев и др. Т. 1—. Cофия, 1962—.

Бенв. 1995 ― Бен­ве­нист Э. Сло­варь ин­до­ев­ро­пей­ских со­ци­аль­ных тер­ми­нов. I. Хо­зяй­ст­во, се­мья, об­ще­ст­во. II. Власть, пра­во, ре­ли­гия. Пер. с фран­цуз­ско­го. М., 1995.

Бер. ― Бе­рин­да П. Лек­си­кон сла­ве­но-рось­кий. 1627, 1653 (Цит. по ЕСУМ, ЭСБМ, СлРЯ XI—XVII и др.).

Берг 1948 ― Берг Л. С. Ры­бы пре­сных вод СССР и со­пре­дель­ных стран. Ч. 1. М., 1948.

Бе­рез. 2000 ― Бе­ре­зо­вич Е. Л. Рус­ская то­по­ни­мия в эт­но­лин­гви­сти­че­ском ас­пек­те. Ека­те­рин­бург, 2000.

Бирк. 1972 ― Бир­кен­гоф А. Л. По­том­ки зем­ле­про­ход­цев. М., 1972.

БЛiЭ ― Бе­ла­ру­ская лексiкалогiя и этымалогiя. Мiнск, 1968.

БлрЛ ― Бе­ла­ру­ская лiнгвiстыка. Мiнск.

Бог. ― Бо­го­раз В. Г. Об­ла­ст­ной сло­варь ко­лым­ско­го рус­ско­го на­ре­чия. (= Сб. От­д. рус­. яз. и сло­вес­но­сти Имп. Ака­де­мии на­ук. Т. 68. СПб., 1901).

Бонд. 1992 ― Бон­да­ле­тов В. Д. Фин­но-угор­ские за­им­ст­во­ва­ния в рус­ских ар­го. Уч. по­со­бие к спец­кур­су. Са­ма­ра, 1992.

Бонд. 2004 ― Бон­да­ле­тов В. Д. В. И. Даль и тай­ные язы­ки в Рос­сии. М., 2004.

Бо­тев ― Бо­тев Хр. (дан­ные по болг. лек­си­ке; цит. по БЕР).

БП ― Бли­но­ва О. И., Па­ла­ги­на В. В. «Си­бир­ская со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия» как ис­точ­ник диа­лект­ной лек­си­ко­гра­фии. Томск, 1979.

БРС ― Баш­кир­ско-рус­ский сло­варь. М., 1996.

БРI 1971 ― Бе­ла­ру­ска-рускiя iзалексы. Мiнск, 1973.

БрЕфр ― Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. Брок­га­уз и Еф­рон. Т. 1—41 и доп. СПб., 1890—1907.

БслИссл ― Бал­то-сла­вян­ские ис­сле­до­ва­ния. М. 1980—.

БслСб 1972 ― Бал­то-сла­вян­ский сбор­ник. М., 1972.

БСЭ ― Боль­шая со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия. 2-е изд. Т. 1—51. М., 1950—1958.

Буд. ― Бу­да­гов Л. З. Срав­ни­тель­ный сло­варь ту­рец­ко-та­тар­ских на­ре­чий. Т. 1—2. СПб., 1869—1871. (Фо­то­ти­пич. пе­ре­изд. М., 1960).

Буд. 1979 ― Бу­да­ев Ц. Б. Лек­си­ка бу­рят­ских диа­лек­тов в срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ском ос­ве­ще­нии. Но­во­си­бирск, 1979.

БУI 1971 ― Бе­ла­ру­ска-ўкраiнскiя iзалексы. (Ма­тэ­рыя­лы для аб­мер­ка­ван­ня). Мiнск, 1971.

Бул. 1972 ― Бу­лы­ка А. М. Даўнiя запазычаннi бе­ла­ру­скай мо­вы. Мiнск, 1972.

Бул. 1980 ― Бу­лы­ка А. М. Лексiчныя запазычаннi ў бе­ла­ру­скай мо­ве XIV—XVIII стст. Мiнск, 1980.

Бу­лат. 1987 ― Бу­ла­то­ва Н. Я. Го­во­ры эвен­ков Амур­ской об­лас­ти. Л., 1987.

БурРС ― Че­ре­ми­сов К. М. Бу­рят­ско-рус­ский сло­варь. М., 1973.

Бур. 2006 ― Бу­ры­кин А. А. Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ские и ис­то­ри­ко-куль­­ту­рные ас­пек­ты ис­сле­до­ва­ния оно­ма­сти­че­ско­го про­стран­ст­ва ре­гио­на (то­по­ни­мия и эт­но­ни­мия Вос­точ­ной Си­би­ри). СПб, 2006.

Варб. 1984 ― Вар­бот Ж. Ж. Пра­сла­вян­ская мор­фо­но­ло­гия, сло­во­об­ра­зо­ва­ние, эти­мо­ло­гия. М., 1984.

Варш. сл. ― Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka pol­skiego. T. 1—8. Warszawa etc., 1904—1927 (1952—1953). 

Вас. 1969 ― Ва­си­ле­вич Г. М. Эвен­ки. Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фи­че­ские очер­ки. М.; Л., 1969.

Вас. 2005 ― Ва­силь­ев В. Л. Ар­хаи­че­ская то­по­ни­мия Нов­го­род­ской зем­ли (Древ­не­сла­вян­ские де­ан­тро­по­ни­ми­че­ские об­ра­зо­ва­ния). В. Нов­го­род, 2005.

ВБДУ ― Веснiк Бе­ла­ру­ска­га дзяржаўнага унiверсiтэта. Cер. 4. Мiнск.

ВВЯН 1987 ― Взаи­мо­влия­ние и взаи­мо­обо­га­ще­ние язы­ков на­ро­дов СССР. М., 1987.

Ве­сел. ― Ве­се­лов­ский С. Б. Оно­ма­сти­кон. М., 1974.

ВизВр ― Ви­зан­тий­ский вре­мен­ник. СПб.; М. 

Ви­ногр. 1994 ― Ви­но­гра­дов В. В. Ис­то­рия слов. М., 1994.

Влад. 1929 ― Вла­ди­мир­цов В. Я. Срав­ни­тель­ная грам­ма­ти­ка пись­мен­но­го мон­голь­ско­го язы­ка и хал­хас­ско­го на­ре­чия. Л., 1929.

ВЛГУ ― Вест­ник Ле­нин­град­ско­го гос. уни­вер­си­те­та. Сер. ис­то­рии, язы­ка и ли­те­ра­ту­ры. Л. 

ВО ― Во­про­сы оно­ма­сти­ки. Ека­те­рин­бург; М.

Во­лод. 1976 ― Во­ло­дин А. П. Итель­мен­ский язык. Л., 1976.

Вор. 1973 ― Во­робь­е­ва И. А. Рус­ская то­по­ни­ми­ка сред­ней час­ти бас­сей­на Оби. Томск, 1973.

Воскр. лет. ― Ле­то­пись по Вос­кре­сен­ско­му спи­ску // ПСРЛ. Т. 7—8. (Цит. по СлРЯ XI—XVII).

Востр. 1990 ― Вос­три­ков О. В. Фин­но-угор­ский суб­страт в рус­ском язы­ке. Сверд­ловск, 1990.

ВСОЯ 1978 ― Вос­точ­но­сла­вян­ское и об­щее язы­ко­зна­ние. М., 1978.

ВФУ 1975 ― Во­про­сы фин­но-уг­ро­ве­де­ния. Вып. VI. Са­ранск, 1978.

ВФУЯ 1962 ― Во­про­сы фин­но-угор­ско­го язы­ко­зна­ния. Л., 1962.

ВЯ ― Во­про­сы язы­ко­зна­ния. М. 

Галь­ди 1958 ― Галь­ди Л. Сло­ва ро­ман­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния в рус­ском язы­ке. М., 1958.

Гер. ― Ге­ров Н. (дан­ные по болг. лек­си­ке, цит. по ЭС­СЯ, БЕР, ЕРСJ).

Герб. ― С. Гер­бер­штейн (дан­ные по рус. лек­си­ке; цит. по Герб. 1988; Isa­chenko ZfSl 2/4, 1957).

Герб. 1988 ― Си­гиз­мунд Гер­бер­штейн. За­пис­ки о Мос­ко­вии. М., 1988.

Герм. 1966 ― Гер­ма­но­вич А. И. Меж­до­ме­тия рус­ско­го язы­ка. Ки­ев, 1966.

ГМ 2000 ― Гра­чев М. А., Мо­ки­ен­ко В. М. Ис­то­ри­ко-эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь во­ров­ско­го жар­го­на. СПб., 2000.

Го­лет. 1972 ― Го­ле­тиа­ни Г. Г. Гру­зин­ская лек­си­ка в рус­ском язы­ке. Тби­ли­си, 1972.

Горд. ― Гор­де­ев Ф. И. Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь ма­рий­ско­го язы­ка. Т. 1. Йош­кар-Ола, 1979.

ГСБМ ― Гiстарычны слоўнiк бе­ла­ру­скай мо­вы. Вып. 1—17. Мiнск, 1982—2000.

Гу­рул. 1992 ― Гу­ру­лев С. А. Зве­ри и ры­бы Си­би­ри. Ир­кутск, 1992.

Д ― Даль В. И. Тол­ко­вый сло­варь жи­во­го ве­ли­ко­рус­ско­го язы­ка. 2-е изд. Т. 1—4. СПб.; М., 1880—1882 (М., 1955). 

Даль ― Даль В. И. (дан­ные по офенск. лек­си­ке; цит. по Бонд. 2004).

Дан. ― Даничић Ђ. Рjечник из књижевних ста­ри­на српских I—III. Бео­град, 1863—1864. (Цит. по ЭС­СЯ, SP, ЕРСJ).

Дем. 2001 ― Демь­я­нов В. Г. Ино­языч­ная лек­си­ка в ис­то­рии рус­ско­го язы­ка XI—XVII ве­ков. Про­бле­мы мор­фо­ло­ги­че­ской адап­та­ции. М., 2001.

Де­ул. сл. ― Сло­варь со­вре­мен­но­го рус­ско­го на­род­но­го го­во­ра (д. Де­ули­но Ря­зан­ско­го рай­она Ря­зан­ской об­лас­ти). М., 1969.

Джемс ― Джемс Р. (дан­ные по рус. лек­си­ке нач. XVII в., цит. по Лар. 1959).

ДЛ ― Диа­лект­ная лек­си­ка. Л. 

ДЛТЯС 1987 ― Диа­лект­ная лек­си­ка тюрк­ских язы­ков Си­би­ри. Но­во­си­бирск, 1987.

Дмитр. 1962 — Дмит­ри­ев Н. К. Строй тюрк­ских язы­ков. М., 1962.

Дмитр. 1981 ― Дмит­рие­ва Л. В. Язык ба­ра­бин­ских та­тар. Л., 1981.

Добр. ― Доб­ро­воль­ский В. Н. Смо­лен­ский об­ла­ст­ной сло­варь. Смо­ленск, 1914.

Долг. 1961 ― Дол­гих Б. О. Ми­фо­ло­ги­че­ские сказ­ки и ис­то­ри­че­ские пре­да­ния эн­цев. Зап., вве­де­ние и комм. Б. О. Дол­гих. М., 1961.

ДопС­л­РЯ XI—XVII ― Сло­варь рус­ско­го язы­ка XI—XVII вв. До­пол­не­ния и ис­прав­ле­ния. АБ. М., 2006.

ДСЯЯ ― П. С. Афа­нась­ев, М. С. Во­рон­кин, М. П. Алек­се­ев. Диа­лек­то­ло­ги­че­ский сло­варь якут­ско­го язы­ка. М., 1968.

ДТС ― Древ­не­тюрк­ский сло­варь. Л., 1969.

Ды­бо 1996 ― Ды­бо А. В. Се­ман­ти­че­ская ре­кон­ст­рук­ция в ал­тай­ской эти­мо­ло­гии. Со­ма­ти­че­ские тер­ми­ны (пле­че­вой по­яс). М., 1996.

Дюв. ― Дю­вер­нуа (дан­ные по болг. лек­си­ке, цит. по SP).

ЕзИзсл 1957 ― Ези­ко­вед­ски из­след­ва­ния в чест на акад. Ст. Мла­де­нов. Со­фия, 1957.

Ели­зар. 1958 ― Ели­за­ров­ский И. А. Лек­си­ка бе­ло­мор­ских ак­тов XVI—XVII вв. Ар­хан­гельск, 1958.

ЕРСJ ― М. Бjелетић, J. Влаjић-Поповић, А. Ло­ма, С. Петровић, уз сарадњу М. Вуjковић и М. Ђокић. Ур. А. Ло­ма. Ети­мо­лош­ки реч­ник српског jези­ка. Св. 1. А. Бео­град, 2003.

ЕРСJ ОС ― Ети­мо­лош­ки реч­ник српског jезика. Ог­лед­на све­ска. Бео­град, 1998.

ЕСУМ ― Етимологiчний слов­ник української мо­ви. Т. 1—5. Київ, 1982—2006. 

Жар. 1980 ― Жа­рим­бе­тов А. Тюрк­ские лек­си­че­ские эле­мен­ты в рус­ской но­менк­ла­ту­ре рас­те­ний. Ну­кус, 1980.

Жел. ― Желехiвський Є., Недiльский С. Ма­ло­русь­ко-нiмецький сло­вар. Т. 1—2. Львiв, 1886 (цит. по ЭС­СЯ; ЕСУМ; ЕРСJ).

Жук. 1980 ― Жу­ко­ва А. Н. Язык па­лан­ских ко­ря­ков. Л., 1980.

Жук. 1996 ― Жу­ко­ва Л. Н. Оде­ж­да юка­ги­ров. Якутск, 1996.

Жур. 2005 ― Жу­рав­лев А. Ф. Язык и миф. Лин­гвис­ти­че­ский ком­мен­та­рий к тру­ду А. Н. Афа­нась­е­ва «По­эти­че­ские воз­зре­ния сла­вян на при­ро­ду». М., 2005.

Зал. 1995 ― За­лиз­няк А. А. Древ­не­нов­го­род­ский диа­лект. М., 1995.

Зал. 2004а ― За­лиз­няк А. А. Древ­не­нов­го­род­ский диа­лект. 2-е изд., пе­ре­раб. с уче­том ма­те­риа­ла на­хо­док 1995—2003 гг. М., 2004.

Зал. 2004б ― За­лиз­няк А. А. «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве»: взгляд лин­гвис­та. М., 2004.

Зиз. ― Грам­ма­ти­ка сло­вен­ска съвр­шен­на­го ис­ку­ст­ва ос­ми час­тей сло­ва Лав­рен­тия Зи­за­ния. Виль­но, 1596 г.

ИАЭ 1979 ― Ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти эти­мо­ло­гии ал­тай­ских язы­ков. Л., 1979.

Ибн-Ба­ту­та ― Ибн-Ба­ту­та (лек­си­че­ские дан­ные по араб­ско­му язы­ку).

ИБРГ 1977 ― Ис­сле­до­ва­ние бу­рят­ских и рус­ских го­во­ров. Улан-Удэ, 1977.

ИБЯ ― К изу­че­нию бу­рят­ско­го язы­ка. Улан-Удэ, 1969.

Иван. 1981 ― Ива­нов Вяч. Вс. Сла­вян­ский, бал­тий­ский и ран­не­бал­кан­ский гла­гол. Ин­до­ев­ро­пей­ские ис­то­ки. М., 1981.

Изв. ВГО ― Из­вес­тия Все­со­юз­но­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва. М. 

Изв. ОЛЯ ― Из­вес­тия Ака­де­мии на­ук СССР. От­де­ле­ние ли­те­ра­ту­ры и язы­ка. М. 

Изв. ОРЯС ― Из­вес­тия От­де­ле­ния рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти Ака­де­мии на­ук. СПб.

Изв. Ур­ГУ ― Из­вес­тия Ураль­ско­го гос. уни­вер­си­те­та им. А. М. Горь­ко­го. Ека­те­рин­бург.

ИИРС ― Из ис­то­рии рус­ских слов: Сло­варь-по­со­бие. М., 1993.

ИКА­ЛО 1995 ― Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный ас­пект лек­си­ко­гра­фи­че­ско­го опи­са­ния рус­ско­го язы­ка. М., 1995.

ИЛ 1983 ― Ис­то­ри­че­ская лек­си­ка рус­ско­го язы­ка. Но­во­си­бирск, 1983.

ИНПМ II 1 1991 ― Вто­рая Все­со­юз­ная на­уч­но-прак­ти­че­ская кон­фе­рен­ция «Ис­то­ри­че­ские на­зва­ния — па­мят­ни­ки куль­ту­ры». Вып. 1. М., 1991.

Иох. ― Ио­хель­сон В. (дан­ные по юкаг. яз., цит. по ФЮ).

Иох. 1898 ― Ио­хель­сон В. Очерк зве­ро­про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли ме­ха­ми в Ко­лым­ском ок­ру­ге. СПб., 1898.

Ипат. лет. ― Ипать­ев­ская ле­то­пись // ПСРЛ. Т. 2.

Ирк. сл. ― Ир­кут­ский об­ла­ст­ной сло­варь. Т. 1—3. Ир­кутск, 1973—1979.

ИР­ЛТЯ 1961 ― Ис­то­ри­че­ское раз­ви­тие лек­си­ки тюрк­ских язы­ков. М., 1961.

ИРЯСРГ 1994 ― Ис­то­рия рус­ско­го язы­ка и се­вер­но­рус­ские го­во­ры. Сык­тыв­кар, 1994.

ИС­Л­Д­РЯ 1978 ― Ис­сле­до­ва­ния по сло­во­об­ра­зо­ва­нию и лек­си­ко­ло­гии древ­не­рус­ско­го язы­ка. М., 1978.

ИТ 1974 ― Ива­нов Вяч. Вс., То­по­ров В. Н. Ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти сла­вян­ских древ­но­стей. М., 1974.

Казл. 2000 ― Каз­ло­ва Р. М. Бе­ла­ру­ская i сла­вян­ская гiдранiмiя. Праславян­скi фонд. Го­мель, 2000.

Карск. ― Кар­ский Е. (дан­ные по блр. лек­си­ке, цит. по ЭСБМ).

Ка­таш. 1979 ― 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Похожие:

Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» icon«утверждаю» Головной атаман хооо ско гаджиев Г. И
С целью упорядочения и согласования деятельности организации, установить следующие обязательные общественные мероприятия, проводимые...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconРуководитель программы: Полковник Котивец М. А., Начальник штаба...
Является развитие у молодёжи духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых знаний, умений, навыков...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconГемотрансфузионная терапия при кровопотере
Поэтому шок не является непосредственным и прямым следствием повреждения, но ско­рее развивается в результате действия промежуточного...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconНаписав продолжение своей прекрасной книги
Роберт, собрав подробную и достоверную информацию о некоторых избранных Богом лидерах, замечательнейшим обра­зом стимулирует нашу...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconМетодические указания по производственной и преддипломной практикам Институт
Гос впо. Прак­ти­ка сту­ден­та яв­ля­ет­ся сред­ст­вом свя­зи тео­ре­ти­че­ско­го обу­че­ния с прак­ти­че­ской дея­тель­но­стью,...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconКнига знакомит читателя с основными принципами и категориальным аппаратом...
Джованни Джентиле. Введение в философию / Пер с итал., вступ статья, коммент., указатель А. Л. Зорина. — Спб.: Алетейя, 2000 г. —...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» icon2 Понятие группового лидерства Современная наука подходит к лидерству...
Такие потребности вытекают из широкого спектра предпосылок — от необходи­мости выполнять проектные работы одной высокоэффективной...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» icon‛рас­те­ние про­стрел про­ни­каю­щий’
Рас. 1982: 60, 63, 124; Ан. 2000: 91). На­чаль­ное ара- мог­ло воз­ник­нуть в рус вслед­ст­вие меж­сло­го­вой ас­сим., но не ис­клю­че­но...
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconExcel можно запустить несколькими способами, например: 1 способ: щёлкнуть на кнопке пуск
Пуск панели задач. В появившемся меню выбрать пункт программы→ Microsoft Office →Microsoft Office excel 2003
Указатель слов 360 Введение Пред­ла­гае­мая пуб­ли­ка­ция со­дер­жит пер­вый вы­пуск «Рус­ско­го эти­мо­ло­ги­че­ско­го сло­ва­ря» iconДжон Максвелл Лидер на 360° John C. Maxwell. The 360° leader (Developing...
Миф №1 должностной миф: «Я не могу управлять, если я не занимаю руководящую должность»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница