Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.


НазваниеМетодические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.
страница2/10
Дата публикации04.07.2013
Размер1.37 Mb.
ТипМетодические указания
userdocs.ru > Литература > Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

28

- broadcast
- broadcast address
- broadcast message

- broadcast network

- хабарлау, хабар жіберу
- (жүйедегі) кеңтаралымды адрес

- кеңтаралымды хабар (барлық объектерге)
- кеңтаралымды жүйе

- трансляция, пересылка транслировать, пересылать

- широковещательный адрес (на сети)

- широковещательное сообщение (для всех объектов)

- широковещательная сеть

29

- to browse

- browser- қарап шығу

- браузер; Web беттерін қарап шығуға арналған программа

- просматривать

- браузер; бродилка; программа просмотра; окно просмотра

30

- buffer

- buffer memory

- buffer pool
- buffer overflow

- buffer size

- buffered

- буфер, буферді толтыру, буферлеу

- буферлік жад

- буферлік пул (негізгі жад аймағы)

- буферлердің толып кетуі

- буфердің өлшемі

- буферленген

- буфер, заполнять буфер, буферизовать

- буферная память

- буферный пул
- переполнение буфера

- размер буфера

- буферизованный


31

- bug

- buggy hardware

- buggy software

- buggy program

- қателік, ақау, жаңылу

- ақаулы аппараттық жасақ, түкке жарамсыз темір

- ақаулы программалық жасақ, қатемен жасалған программа

- қатемен жасалған программа

- ошибка, дефект; сбой

- дефектное аппаратное обеспечение; негодное железо

- дефектное программное обеспечение; программа с ошибками

- программа с ошибками.

32

- built-in function

- built-in modem

- кіріктірілген функция

- кіріктірілген модем

- встроенная функция

- встроенный модем


33

- button

- button click

- button bar

- button up

- button down

- батырма, перне

- шырт еткізу (тышқанды), батырманы басу

- батырмалық панель

- батырманы қоя беру

- батырманы/ пернені басу

- кнопка, клавиша

- щелчок кнопкой; нажатие кнопки
- кнопочная панель

- отпускание кнопки

- нажатие кнопки

34

- byte (binary term)

- gigabyte

- kilobyte

- megabyte

- байт

- гигабайт

- килобайт

- мегабайт

- байт

- гигабайт

- килобайт

- мегабайт

35

- cache (cache memory)
- cache card

- cache buffer

- cache unit

- бүркеме жад, аса жедел жад

- бүркеме жад тақшасы

- бүркеме буфер

- бүркеме жад блогы

- кэш, кэш память; сверхоперативная память

- плата кэш памяти

- кэш буфер

- блок кэш памяти

36

- call address

-called/calling party


- шақыру адресі

- шақырылатын/ шақыратын жақ

- адрес вызова

- вызываемая/ вызывающая сторона

37

- case-insensitive


- case -sensitive
- case sensitivity

- регистрді есепке алмау (бас және кіші әріптерді ажырата алмау)

- регистрді есепке ала отырып

- регистрді есепке алу

- без учета регистра (без различения заглавных и строчных букв)
- с учетом регистра
- учет регистра

38

- CD-ROM (compact disk read only

memory)

- CD-E (compact disc-erasable)

- CD-R (compact disk-recordable)

- CD-RW (compact disc-rewritable)

- ықшамды дискідегі тұрақты еске сақтау құрылғысы

- өшірілетін ықшамды диск

- жазбалы ықшамды диск
- қайта жазылатын ықшамды диск

- ПЗУ на компакт-диске; компакт-диск
- стираемый компакт-диск
- записываемый компакт-диск


  • перезаписываемый компакт диск
39

- cell

- cellular

- тор, ұяшық, элемент

- ұялы

- клетка, ячейка; элемент

- сотовый

40

- certificate

- certification

- certified

- certifying

- сертификат, куәлік

- сертификаттау, қатынау құқығы барлығын растау

- сертификатталған, аттестацияланған, куәландырылған

- өкілетті

- сертификат, свидетельство

- сертификация подтверждение права доступа

- сертифицированный, аттестованный; удостоверенный

- уполномоченный

41

- character

- character cell
- character code

- character image

- character set
- character spacing


- таңба, символ, әріп, бедербелгі

- таңба орны, символдық ұяшық

-символ коды

- символдық бейне

- символдар жинағы, алфавит

- символдар арасындағы аралық , таңба аралық интервал

- знак, символ; буква, литера
- знакоместо; символьная ячейка

- код символа

- образ символа

- набор символов;
- интервал между символами; межзнаковый интервал


42

- chat room


- chat session


- кибернетикалық қарым- қатынас жасайтын орын, электрондық кулуар

- сөйлесу сеансы, әңгімелесу сеансы

- место для киберобщения; электронные кулуары

- сеанс разговора; сеанс беседы

43

- circuit

- circuit board/card
- circuit diagram


- circuit switching


- схема, тізбек, контур

- тақша, мөрлік тақша, құрастыру тақшасы

- схема, принциптік электр схемасы, принциптік схема

- ауыстырып қосқыш схема, тізбектерді ауыстырып қосу

- схема, цепь, контур

- плата; печатная плата; монтажная плата

- схема; принципиальная электрическая схема; принципиальная схема

- коммутация каналов; коммутация цепей

44

- in/compatible

- compatibility

- үйлеспеушілік

- үйлесімділік

- не/совместимый

- совместимость


45

- to compute

- computable

- computation
- computer

- есептеу, есептеп шығару, санау

- есептелетін, саналатын

- есептеу, есептелім, есеп, есебін шығару

- компьютер; ЭЕМ

- вычислять, рассчитывать, подсчитывать

- вычислимый, исчислимый

- вычисление, расчет, счет, подсчет

- компьютер; ЭВМ

46

- connection

- dis/connect
- connected
- connectivity

- connector

- байланыс; біріктіру, жалғастыру, қосу, жалғау

- бөліп тастау, өшіру, айыру, қосу, жалғау, байланыстыру

- байланыстырылған, қосылған

- қатыстырушылық

- жалғағыш, алмалы-салмалы қосқыш

- связь; соединение, подключение, включение, присоединение

- отсоединять, отключать, размыкать; отключение, размыкание; соединять, присоединять; подключать, связывать

- связный; соединенный; подключенный

- связность

- соединитель; разъем


47

- copyright law


- copyright notice
- copyright protection
- copyleft- автордың құқықтық жағдайын анықтайтын заң жиынтығы

- авторлық құқық сілтемесі

- авторлық құқықты қорғау

- жалпы көпшілік қатынас құра алатын программаға лицензия

- законодательство об авторских правах
- ссылка на авторские права

- защита авторского права
- общедоступная лицензия (на программу)


48

- current
- current mode logic


- current point

- current status

- current task

- current value

- ағымдағы, екпінді; электр тоғы

- токты ауыстырғыш логика, токты ауыстырғыштағы логикалық схема

- ағымдағы нүкте (графикалық терезенің)

- ағымдағы қалып – күй

- екпінді тапсырма

- ағымдық мәні

- текущий; активный; электрический ток

- токопереключательная логика (ТПЛ); логические схемы на переключателях тока

- текущая точка (графического окна)

- текущее состояние

- активная задача

- текущее значение

49

- cursor key
- cursor shape

- cursor speed
- cursor size

- меңзерді басқару пернесі

- меңзердің пішіні

- меңзердің ауыспалылық жылдамдығы

- меңзердің өлшемі

- клавиша управления курсором

- форма курсора

- скорость перемещения курсора

- размер курсора


50

- customer
- customize

- тапсырыс беруші, тұтынушы

- (пайдаланушының талабына сәйкес) баптау; сәйкестендіру, бапталатын, үйлестірілетін

- заказчик, потребитель
- настраивать (под требования пользователя); приспосабливать / настраиваемый; приспосабливаемый

51

- cyberspace

- cybercash

- cybercafé

- cyber mall

- cyberchat

- cybernaut (slang)

- cybernetics

- cybersex

- киберкеңістік

- электрондық ақша

- киберкафе

- электрондық сауда орталығы

- компьютерлық сөйлесу, мәліметтермен компьютер арқылы алмасу

- кибернавт

- кибернетика

- киберсекс, электрондық секс

- киберпространство

- электронные деньги

- киберкафе

- электронный торговый центр

- компьютерный разговор; компьютерный обмен сообщениями
- кибернавт

- кибернетика

- киберсекс, электронный секс

52

- data accessibility

- data retrieval


- data verification


- data bank
- data base

- data authentication

- data collection
- data compression
- data corruption

- data entry

- data processing

- data integrity
- data management

- data output
- data mining

- data security

- data specification

- data transfer

- data transmission
- data validation


- деректердің ашықтығы

- мәліметтерді іздеу, таңдамалау (мәліметтер базасынан)

- жіберілген және қабылданған мәліметтердің сәйкестігін анықтау

- деректер банкі, ақпараттық банк

- мәліметтер базасы

- мәліметтердің түпнұсқаға сәйкестігін тексеру

- мәліметтерді жинау, мәліметтер жиынтығы

- мәліметтерді қысу, тығыздау

- мәліметтердің тұтастығын бұзу, мәліметтердің бүлінуі

- мәліметтерді енгізу

- мәліметтерді өңдеу, (ұйымның) ақпараттық бөлімі

- мәліметтердің тұтастығы

- мәліметтерді басқару

- мәліметтерді шығару
- мәліметтерді іздеу, өңдеу, мәліметтерді шығарып алу

- мәліметтерді қорғау, мәліметтердің қауіпсіздігі

- мәліметтерді анықтау, мәліметтердің сипаттамасы

- мәліметтерді жеткізу, мәліметтерді тасымалдау

- мәліметтерді тасымалдау

- мәліметтердің нақтылығын тексеру, мәліметтердің дұрыстығын растау

- доступность данных

- поиск данных; выборка данных (из базы данных)

- верификация данных; контроль данных

- банк данных, информационный банк

- база данных

- аутентификация данных

- сбор данных; совокупность данных

- сжатие данных
- нарушение целостности данных; повреждение данных

- ввод данных

- обработка данных информационный отдел (организации)

- целостность данных
- управление данными

- вывод данных; выход данных

- добывание данных; извлече- ние данных; разработка данных

- защита данных

безопасность данных
- определение данных; описание данных
- пересылка данных; передача данных
- передача данных
- проверка достоверности данных; подтверждение правильности данных


53

- default
- default option
- default button


- default value- (үнсіз) келісім бойынша тағайындалған мән

- келісім бойынша қойылған параметр

- (үнсіз) келісім бойынша белгіленген барырма, екпінді барырма
- келісім бойынша тағайындалған мәні, бастапқы мәні

- умолчание; значение по

умолчанию

- параметр по умолчанию;
- кнопка по умолчанию выделенная кнопка; активная кнопка (с фокусом ввода на экране)

- значение по умолчанию; исходное значение


54

- device adapter
- device capacity

- сыртқы құрылғы адаптері

- құрылғы сиымдылығы

- адаптер внешнего

устройства

- объем устройства

55

- digit
- digital video disc (DVD)

- digital camera

- digital signal

- digital signature

- цифра, разряд (бір таңбалы сан)

- цифрлық бейне диск
- цифрлық камера

- цифрлық сигнал, ишарат

- электрондық қол таңба, электрондық қол

- цифра, разряд
- цифровой видеодиск
- цифровая камера

- цифровой сигнал

- электронная подпись; цифровая сигнатура

56

- directory

- каталог, директория

- каталог, директория

57

- disk drive
- disk error

- disk failure

- disk format
- disk space


- дискжетек, дискідегі мәлімет жинақтауыш

- дискідегі қате

- дискінің ақаулығы

- дискіні пішімдеу, дискінің пішімі

- дискілік кеңістік, дискінің көлемділігі

- дисковод; дисковый

накопитель

- ошибка на диске

- отказ диска, сбой диска

- форматирование диска формат диска

- дисковое пространство; объем диска

58

- display mode

- display screen

- display attribute

- дисплей режимінің жұмысы (графикалық, мәтіндік)

- көрсету экраны

- кескін атрибутты (сипаты)

- режим работы дисплея (графический, текстовый)
- экран дисплея

- атрибут изображения

59

- domain name


- домен атауы


- именование домена;

имя домена

60

- downtime
- uptime

- бұзылып тұрған қалып- күй мерзімі

- жүйенің жұмыс істеу уақыты

- время простоя; период

неисправного состояния

- время работы (системы)

61

- drive
- driver- дискжетек, дискідегі мәлімет жинақтауыш

- драйвер (жеке сыртқы құры- лымды басқаратын опера-циялық жүйенің программасы)

- дисковод; дисковый

накопитель

- драйвер (программа нижнего уровня для управления устройством)

62

- to drop

- drop down combo box

- drop down edit list

- drop in

- drop out


- босату, жою

- ашылатын тізімдер терезесі

- аралас тізімдер терезесі

- жалған сигнал; арасына кіру, жалған сигналдың пайда болуы

- сигналдың жоқ боп кетуі

- сбрасывать; удалять

- поле с раскрывающимся списком

- комбинированный список

- ложный сигнал; вклинивание; появление ложного сигнала

- выпадение, пропадание сигнала

63

- encapsulation

-инкапсуляция – мәліметтердің құпиялы

- инкапсуляция –сокрытие данных

64

- enhance
- enhanced
- enhancement- жақсарту, дамыту
- жақсартылған, дамытылған

- жақсарту, дамыту, кеңейту, үлкейту


- улучшать, совершенствовать

- улучшенный, усовершенствованный

- улучшение, усовершенствование; расширение, увеличение


65

- erase
- erasable

- eraser

- өшіру, өшіріп тастау, жою, жойып жіберу

- өшірілетін

- өшіруші құрылғы

- стирание; стирать, удалять; уничтожать

- стираемы

- стирающее устройство

66

- error analysis
- error detection

- error-log

- error-prone

- error correction

- error handling

- error-free


- қателер анализі (талдауы)

- қателерді табу

- қателер журналы, қателерді тіркейтін файл

- қателерге шалдыққыш

- қателерді түзету

- қателерді өңдеу

- қатесіз, қатеден бос


- анализ ошибок
- обнаружение ошибок

- журнал ошибок; файл регистрации ошибок
- подверженный ошибкам

- исправление ошибки;

- обработка ошибок

- безошибочный, свободный от ошибок

67

- expand
- expanded

- expandable

- expandability

- expansion

- кеңіту, үлкен ету, үдемелеу

- кеңейтілген, үлкейтілген

- кеңейтілетін

- кеңейту мүмкіндігі

- кеңейту, үдемелеу

- расширять, увеличивать;

наращивать

- расширенный; увеличенный

- расширяемый

- возможность расширения

- расширение; наращивание


68

- extend

- extended
- extension
- extender

- ұзарту, көбейту

- ұзартылған, кеңейтілген
- ұлғайту, тарату, жаю
- кеңейткіш, ұзартқыш

- расширять, увеличивать

- продолженный; расширенный

- расширение, распространение

- расширитель;

69

- fault
- fault –tolerant

- fault identification
- fault signal

- ақаулық, жаңылысу, қате, ақау

- қатқыға тұрақтылық

- ақаулықты бірыңғайлау
- ақаулық, жайлы сигнал

- неисправность; сбой; ошибка; дефект

- отказоустойчивый

- идентификация неисправности

- сигнал неисправности

70

- feed
- feedback

- feeder

- feed speed

- қоректендіру, қорек беру

- кері байланыс, үндесу

- қорек беру құрылғысы

- қорек беру жылдамдығы

- подача, питание; подавать
- обратная связь; отклик

- устройство подачи

- скорость подачи

71

- fiber-optic cable

- fiber-optics communications

- талшықты- оптикалық кабель (жарық өткізгіш)

- талшықты- оптикалық байланыс

- волоконно-оптический кабель
- волоконно-оптическая связь


72

- file compression
- file handling

- file transfer

- file retrieval

- файлды компресстеу, файлды қысу

- файлды өңдеу

- файлды тасымалдау

- файлды іріктеу

- компрессия файла; сжатие файла

- обработка файлов

- передача файла

- выборка файла

73

- float
- floating

- жылжымалы нүкте, жылжымалы үтір

- жылжымалы, ауыстырмалы

- плавающая точка; плавающая запятая

- плавающий; перемещаемый

74

- floppy disc drive (FDD)


- иілгіш магниттік дискідегі (мәлімет) жинақтауыш; флоппи-дискжетек

- накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД); флоппи-дисковод

75

- fold
- folder

- бүкіс, фальц; жыймалау, бүгу

- бүктеме

- сгиб; фальц; свертывать; сгибать

- папка; каталог

76

- font

- font name

- font style


- қаріп, . қаріп гарнитуры

- қаріп атауы

- қаріп қалыпы, қаріп сызбасы

- шрифт; гарнитура шрифта

- название шрифта

- стиль шрифта; начертание шрифта

77

- format bar
- format specification

- formatted
- formatting

- пішімдеу панелі, пішімдеу жолағы

- пішім сипаттамасы

- пішімделген, белгіленген

- пішімдеу, белгілеу

- панель форматирования; полоса форматирования

- спецификация формата

- форматированный; размеченный

- форматирование; разметка

78

- freeware (free software)


- кеңінен таратылған программалық жасақтама, ақысыз программа

- свободно распространяемое программное обеспечение; бесплатная программа

79

- hard

- hard copy

- hard disc (HD)


- қатқыл, қатты

- басылма, құжаттық көшірме, қағазға басылған көшірме

- қатқыл диск, винчестер; винчестерлік диск

- жесткий; твердый

- распечатка; документальная копия; твердая копия
- жесткий диск; винчестер; винчестерский диск

80

- hardware


- hardware compatibility

- hardware specific

- hardware support


- hardware profile- аппараттық жасақтама, техникалық құрылғылардың жиынтығы

- аппараттық сәйкестік
- аппаратқа тәуелді

- аппараттық жасақтама, аппараттық тірек, аппараттық жүзеге асыру

- аппараттық қаптал, аппараттық кескін үйлесімінің қапталы

- аппаратное обеспечение; аппаратура; железо

- аппаратная совместимость
- аппаратно-зависимый

- аппаратное обеспечение; аппаратная поддержка; аппаратная реализация
- аппаратный профиль; профиль аппаратной конфигурации

81

- host (computer)
- host adapter
- host name

- host processor

- host language


- түйін-компьютер; негізгі компьютер;

- түйін-адаптер, бақылаушы

- түйін-компьютердің атауы; компьютердің атауы;

- негізгі процессор

- (операциялық жүйенің) негізгі тілі, базистік тілі

- хост; хост компьютер; главный компьютер

- контроллер
- имя хост-компьютера; имя хоста; имя компьютера
- главный процессор

- базовый язык; базисный язык (операционной системы)

82

- HTML – Hypertext Mark-up Language


- гипермәтіндік белгілеу тілі - WWW – дегі құжаттарды сипаттау тәсілі

- язык гипертекстовой разметки – способ описания документов в WWW

83

- image


- image distortion

- image editing

- image processing

- image recognition

- image transfer

- тапсырма бейнесі, жүктемелік модуль; кескін, сурет, образ, бейне;

- кескіннің бұрмалануы

- кескінді редакциялау
- кескінді өңдеу

- бейнені айырып – тану

- бейнені тасымалдау

- образ задачи; загрузочный модуль; изображение, рисунок, образ; отображение

- искажение изображения

- редактирование изображений

- обработка изображений;

- распознавание образов

- перенос изображения

84

- inheritance

- мұралау (бар типтерді сипаттауды қайта қолданып, жаңа типтерді жасау қабілеті)

- наследование (способность создавать новые типы, повторно используя, описание существующих типов)


85

- input/output area
- input data

- input error

- input channel

- енгізу/шығару аймағы енгізу/шығару буфері

- енгізілетін мәліметтер

- енгізу қатесі

- енгізу арнасы

- область ввода/вывода; буфер ввода/вывода

- входные данные

- ошибка ввода

- канал ввода; входной канал

86

- invalid parameter

- invalid password
- invalid object


- бұрыс параметр

- бұрыс пароль; дұрыс емес пароль

- бұрыс объект; жарамсыз объект

- неверный параметр

- неверный пароль; неправильный пароль

- неверный объект; недопустимый объект

87

- junk mail (spam, garbage, trash)

- пайдаланылмайтын пошта, ақпараттық қоқыс

- макулатурная почта; информационный мусор

88

- kilobyte = 1024 bytes

- килобайт

- килобайт

89

- laptop
- notebook

- palmtop

- portable computer

- лэптоп; ыңғайлы, шағын компьютер

- ноутбук;

- палмтоп

- ықшам компьютер

- лэптоп; дорожный компьютер

- ноутбук; блокнотный ПК

- палмтоп

- портативный компьютер

90

- link

- linker
- linkage
- linking


- байланыс, қосылыс, тізбек, сілтеме (гипермәтіндік); құрастыру, байланыстыру

- байланыс редакторы, құрастырушы

- байланыс, қиыстыру, құрастыру;

- қиыстыру, байланыстыру, құрастыру; байланысты редакциялау, байланыс құру

- связь; соединение, связка; ссылка (гипертекстовая); компоновать; связывать

- редактор связей; компоновщик

- связь; соединение; компоновка; сборка

- компоновка; связывание; сборка; редактирование связей; соединение, установление связи


91

- load

- upload

- download


- loadable
- reload


- unload
- loader


- жүктеме, жүктеліс; жүктемелік, жүктеу, жүктемелеу

- негізгі жүйеге (бағынышты жүйеден) жүктеу

- негізгі жүйеден шығарып тастау немесе жүктеу, Интернеттен мәліметтер алу

-жүктелетін
- қайталанған жүктеме, қайта жүктеу, жүктеуді қайталау, қайта іске қосу

-босату, (дискіні не таспаны) шығару

- жүктеуіш, жүктемелік программа


- загрузка; нагрузка;

загрузочный; загружать; нагружать

- загружать в главную систему (из подчиненной)
- выгрузка; выгружаемый; загружать; выгружать из главной системы; скачать (с Интернета)

- загружаемый; нерезидентный

- повторная загрузка; перезагрузка; повторно загружать; перезагружать
- разгружать; снимать (диск или ленту)

- разгружать; снимать (диск или ленту) загрузчик; программа загрузки

92

- log in

- log off

- log out

- log on

- жүйеге кіру, сеанстың басталуы, сеансты бастау

- жүйеден шығу, сеанстың аяқталуы, сеансты аяқтау

- жүйеден шығу, сеанстың аяқталуы, сеансты аяқтау

- жүйеге кіру, сеанстың басталуы, сеансты бастау

- вход в систему; начало сеанса; входить в систему; начинать сеанс

- выход из системы; конец сеанса; выходить из системы; заканчивать сеанс

- выход из системы; конец сеанса; выходить из системы; заканчивать сеанс

- вход в систему; начало сеанса; входить в систему; начинать сеанс

93

- mail: e-mail

- snail mail


- voice mail

- mailbox

- mailing list- электрондық пошта

- кәдімгі пошта, (электрондық пошта салыстырғанда) жәй жеткізілетін пошта

- дауыс беретін пошта, телефоннан автоматты түрде жауап беру

- пошта жәшігі

- хаттар тізімі, хабарларды жөнелту тізімі пайдаланушылар тізімі

- электронная почта; Емеля

- обычная почта; улиточная почта; медленная почта (по сравнению с электронной)
- голосовая почта; телефонный автоответчик
- почтовый ящик

- почтовый список; список адресатов; список рассылки


94

- maintain

- maintenance guide
- maintenance mode


- сүйемелдеу, қуаттау

- қызметтік мүмкіндігі жайлы нұсқау

- алдын ала қолданатын шаралар режимі

- сопровождать;поддерживать

- руководство по технической эксплуатации

- профилактический режим


95

- master copy
- master device
- master file
- master-slave system- негізгі дана; түпнұсқа
- негізгі құрылғы, жетекші құрылғы

- негізгі файл, үлгі- нұсқа файл

- бағынышты – тәуелді пішін үйлесімімен жүйе, симметриялы емес жүйе

- основной экземпляр; оригинал

- главное устройство; ведущее устройство

- главный файл; эталонный файл

- система с конфигурацией главный-подчиненный; несимметричная система

96

- memory bank

- read-only–memory (ROM)

- memory allocation
- memory chip

- memory cell

- memory error

- memory expansion card

- memory shortage

- memory size
- memory unit

- memory upgrade

- жад банкі

- тұрақты еске сақтау құрылғысы

- жадты бөлу, жадты үлестіру

- жадтың микросхемасы

- жадтың ұяшығы

- жадтағы қате

- жадты кеңейту тақшасы
- жадтың жетіспеушілігі

- жад сыйымдылығы, жадтың көлемі

- жад блогы

- қосалқы жад, жадты арттыру

- банк памяти

- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

- выделение памяти; распределение памяти

- микросхема памяти

- ячейка памяти

- ошибка в памяти

- плата расширения памяти
- нехватка памяти

- ёмкость памяти; размер памяти

- блок памяти

- дополнительная память

97

- message body

- message delivery
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconУчебно-методический комплекс для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Технология(обслуживающий труд). 1-02 03 07-01Иностранный язык (английский). Белорусский язык и литература. 1-02 03 06-02 Иностранный...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к практическим занятиям по дисциплине «Английский язык»
«Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники»
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к семинарским и практическим занятиям
Ну «оюа» являются составной частью программы курса. Цель планов и заданий оказать помощь студентам по обеспечению более глубокого...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconТерминологический минимум по ирля (дополнение) Русский национальный язык
Русский национальный язык – это язык русского народа как совокупность всех его разновидностей
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по физвоспита­нию /Сост. Г. Н. Олейник, Н....
Методические указания для подготовки к теоретической части зачета студентов спецмедотделе­ния всех
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине...
Методические указания подготовлены в соответствии с программой дисциплины "Кооперация и агропромышленная интеграция в апк". Рекомендованы...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания и задания для курсовых работ по предмету «Экономика...
Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 080110 «Экономика,...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению срс (контрольной работы) по дисциплине «культурология»
...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению контрольных работ. Тематика контрольных...
Угату, предполагает выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по предлагаемой тематике. Зачтенная контрольная...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические рекомендации по составлению и оформлению курсовой работы...
Методические указания предназначены для студентов очного обучения по направлению 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница