Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.


НазваниеМетодические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.
страница3/10
Дата публикации04.07.2013
Размер1.37 Mb.
ТипМетодические указания
userdocs.ru > Литература > Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- message box
- message transfer

- message handling

- хабар мәтіні

- хабарларды жеткізу

- хабар шығару блогы, хабарлар терезесі

- хабарларды жіберу

- хабарларды өңдеу

- текст сообщения

- доставка сообщений

- блок вывода сообщений; окно сообщений;

- передача сообщений;

- обработка сообщений

98

- moderator

- эл. пошта тізімін басқару-шы, (берілген тақырыпқа) кіретін мәліметтерді оқып, олардың ішінен сәйкес келетін тәуірлерін таңдайтын редактор

- эл. почта, арбитр; председательствующий; редактор дискуссии; модератор (при обсуждении)


99

- monitor


- монитор; бейнелерді экранға шығаруды жасақтайтын құрылғы


- монитор; дисплей; следящее устройство; следить; мониторировать; контролировать

100

- mouse button

- mouse pad

- mouse click
- mouse cursor

- mouse driver

- mouse port

- тышқан батырмасы

- тышқан төсемі

- тышқан батырмасын басу

- тышқан меңзері

- тышқан драйвері

- тышқанды қосу порты

- кнопка мыши

- коврик для мыши

- нажатие кнопки мыши
- курсор мыши

- драйвер мыши

- порт подключения мыши

101

- netiquette

- желілік әдеп

- сетевой этикет; сетикет

102

- netizen

- Интернет азаматы

- гражданин Интернета

103

- netspeak

- интернеттік жаргон, тілі

- интернетный жаргон

104

- network access

- network congestion

- network connection

- network traffic
- LAN - Local Area Network

- желілік қатынау

- желінің артық жүктелуі

- желілік байланыс

- желілік трафик (хабарламалар ағымы)

- жергілікті есептеу желісі


- сетевой доступ

- перегрузка сети

- сетевое соединение

- сетевой трафик
- локальная (вычислительная) сеть – ЛВС

105

- MIS – Management Information Systems

- ақпараттық жүйе бөлімі – есептеуіш ресурстарды сүйемелдеуге жауап беретін корпоративтік бөлімшенің атауы.

- отдел информационных систем – название корпоративного подразделения, отвечающего за поддержку вычислительных ресурсов


106

- offline

- offline mode

- offline database
- offline storage- қосылмаған, дербес

- дербес режим

- дербес мәліметтер базасы

- дербес жад, тікелей қатынас құруға рұқсат етпейтін жад

- отключенный; автономный

- автономный режим

- автономная база данных
- отсоединенный накопитель; автономное запоминающее устройство

107

- online

- online mode
- online database

- online help
- online service


- дербес емес; желіге қосылған, Интернетке қосылған, сұқбаттық , интерактивтік
- пайдаланып жатқан жерде

- интерактивті мәліметтер базасы, сұқбаттық мәліметтер базасы

- сұқбаттық анықтама, экрандағы көмекші

- қосылған режим; қызмет ету

- включенный; подключенный к сети; подключенный к Интернету; диалоговый; интерактивный

- подключенный режим;
- интерактивная база данных; диалоговая база данных
- диалоговая справка; подсказка (на экране)

- обслуживание на месте эксплуатации

108

- password identification

- password protection

- password aging- ұқсастыру паролі
- парольмен қорғау

- парольдің ескіруі (уақыттың өтуіне байланысты жарамсыз болу)

- идентификация пароля
- парольная защита

- устаревание пароля (становится со временем недействительным)


109

- to paste


- кірістіру, жабыстыру (қалтадан үзінді)

- вставлять; вклеивать (фрагмент из кармана)

110

- pattern

- үлгі, шаблон

- образец, шаблон

111

- peripheral device

- peripheral storage
- peripheral interrupt

- periphery- сыртқы перифериялық құрылғы – қандайда бір құрылғы, тек жүйе тақтасыда орналаспаған мысалы: дыбыс картасы, модем, қатқыл диск

- сыртқы жад, сыртқы сақтауыш құрылғы

- сыртқы құрылғыдан болатын үзілім, енгізу-шығару үзілімі

- сыртқы (шалғай) жабдық , сыртқы қызметті орындайтын құрылғы

- (внешнее) периферийное устройство - любое устройство, не расположенное на системной плате, например, звуковая карта, модем, жесткий диск

- внешняя память; внешнее запоминающее устройство

- прерывание от внешнего устройства; прерывание ввода-вывода

- периферийное оборудование; внешнее оборудование; периферия


112

- plug- in

(мн. plug-ins)


- іске қосылатын программа; программалық толықтырма; программалық кеңейту

- подключаемая программа; программное дополнение; программное расширение


113

- polymorphism

- полиморфизм (қызметті шақыру интерпретациясы үшін нысандардың жауапшылық қабілеті)

- полиморфизм (способность объектов быть ответственными за интерпретацию вызова функции)

114

- power


- power supply
- power cable


- power connector
- power consumption

- power failure


- қоректендіру, компьютерді іске қосатын және тоқтататын перне

- қоректендіру көзі (блогы)

- кабель, электр тогын өткізгіш қуаттылық кабелі

- қоректендіруді алмалы- салмалы қосқыш

- тұтыну қуаты

- тұтыну процессіндегі ақаулық

- питание; клавиша запуска и остановки компьютера

- источник (блок) питания
- шнур питания, силовой кабель
- разъем питания
- потребляемая мощность

- сбой питания; прекращение подачи энергии

115

- print

- impact printer/ nonimpact printer

- bubble-jet printer
- print-out


- printer
- laser printer

- chain printer

- printed circuit (PC)
- printhead

- 1) баспа, басылма 2) басу, қағазға басып шығару

- контакты , контактсыз баспа құрылғысы, басылу элементтерін механикалық емес әдіспен қалыптастырушы - олар термопринтерлер, бүріккіш, лазер және жарық – диодтық баспа құрылғысы.

- көпіршікті – бүріккіш принтер

- басылма, қағазға басылған көшірме, листинг (баспалық құжат)

- баспа құрылғысы (принтер)

- лазер принтер

- тізбекті принтер

- электрондық баспалық схема

- баспалық бастиек

- 1) печать, распечатка, 2) печатать, распечатывать
- контактный, бесконтактный (безударный) принтер, формирующий печатаемые элементы немеханическим способом – это термопринтеры, струйные, лазерные и светодиодные принтеры

- пузырьково-струйный принтер

- распечатка, твердая копия, листинг (программы)

- принтер
- лазерный принтер

- цепной принтер

- печатная (электронная) схема,

- печатающая головка


116

- program

- programmable database

- program analyst
- program counter

- program design

- programmable

- program file

- programmer

- programming
- programming language

- программа

- программаланатын деректер базасы

- программа – құрастырушы

- командалар санауышы, программалық санауыш

- программаны жобалау, программа сипаттамасын өңдеу

- программаланатын, программалық басқарумен

- программа файлы

- программалаушы

- программалау, программа құрастыру

- программа тілі

- программа

- программируемая база данных – СУБД

- программист-постановщик
- счетчик команд, программный счетчик
- проектирование программы, разработка спецификаций программы

- программируемый, с программным управлением
- файл программы

- программист;

- программирование, составление программы

- язык программирования

117

- query by-example (QBE)

- query-by-forum (QBF)


- сұраныс – мәліметтер жүйесінен керекті ақпарат беруді талап ету. Мысалы, мәліметтерді таңдамалау, өзгерту немесе жою; үлгі бойынша сұраныс, үлгі бойынша сұраныс тілі, QBE тілі

- пішін бойынша (экрандық) пішін бойынша сұраныс – реляциялық деректер базасына сұраныс жасау түрі

- запрос- обращение пользователя, требующее выполнения к-л операции, например, выборки, изменения или удаления данных; запрос по образцу, язык запросов по образцу, язык QBE

- запрос по форме, запрос на основе (экранной) формы – вид запроса к реляционной СУБД

118

- queue

- queued

- queued printing

- queued telecommunication access

- кезек – 1) элементтер кезекпен енгізіліп және сол кезекпен жойылып отыратын деректер құрылымы; 2) баспаға арналған тапсырмалар тізімі, тапсырмалар тізбектігін анықтайтын жұмыс реті

- кезекте

- баспа кезегі

- кезекпен қатынас құрудың телекоммуникациялық әдісі

- очередь – 1) структура данных, в которой элементы удаляются в том же порядке, в каком они туда поступают; 2) список заданий на печать или очередь задач, порядок работы с которыми определяет ОС

- в очереди

- очередь печати

- телекоммуникационный метод доступа с очередями

119

- real

- real memory
- real mode

- real mode bridge

- real-time

- real-time computing
- real-time mode

- real-time playback
- real-time system

- real storage

- деректі, нақты

- жедел жад, негізгі жад
- нақты режим

- нақты режимдегі көпір

- нақты уақыт

- уақыт режимінде есептеу

- нақты уақыт режимі

- нақты уақытта (бейнені) жаңғырту

- нақты уақыт жүйесі

- жедел (негізгі) жад

- реальный, действительный

- оперативная память, ОЗУ, основная память

- реальный режим

- мост в реальном режиме

- реальное время

- вычисления в режиме (масштаба) времени

- режим реального времени

- воспроизведение (видео) в реальном времени

- система реального времени

- оперативная (основная) память

120

- recover

- ir/recoverable error


- recoverable

- recovery


- қалпына келтіру

- түзетілмейтін (түзетілетін) қате, қалпына келтірілмейтін (келтірілетін)қате

- өзіндік қалпына келтірілетін (жаңылысудан соң)

- қалпына келу, жаңарту, түзету, қайта қалпына келтіру (қате жібергеннен кейін)

- восстанавливать

- (не)исправимая ошибка; ошибка, (не) допускающая восстановление
- самовосстанавливающаяся (после сбоев)
-восстановление, возобновление, исправление, возврат к норме (после ошибки)

121

- reference
- reference guide/ manual

- reference designation

- reference data

- reference file
- reference page

- reference station

- reference table

- сілтеме, адрес, (ұяшықтың) нөмірі

- анықтама, анықтамалық нұсқау

- шартты көрсету, код

- анықтамалық деректер

- сілтемелік файл, сілтемелер файлы

- сілтемелік бет

- демеуші бекет

- сілтемелер кестесі

- ссылка, адрес, номер (ячейки)

- справочник, справочное руководство

- условное обозначение, код

- справочные данные

- ссылочный файл, файл ссылок

- ссылочная страница

- опорная станция

- таблица ссылок

122

- reflect
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconУчебно-методический комплекс для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Технология(обслуживающий труд). 1-02 03 07-01Иностранный язык (английский). Белорусский язык и литература. 1-02 03 06-02 Иностранный...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к практическим занятиям по дисциплине «Английский язык»
«Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники»
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к семинарским и практическим занятиям
Ну «оюа» являются составной частью программы курса. Цель планов и заданий оказать помощь студентам по обеспечению более глубокого...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconТерминологический минимум по ирля (дополнение) Русский национальный язык
Русский национальный язык – это язык русского народа как совокупность всех его разновидностей
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по физвоспита­нию /Сост. Г. Н. Олейник, Н....
Методические указания для подготовки к теоретической части зачета студентов спецмедотделе­ния всех
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине...
Методические указания подготовлены в соответствии с программой дисциплины "Кооперация и агропромышленная интеграция в апк". Рекомендованы...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания и задания для курсовых работ по предмету «Экономика...
Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 080110 «Экономика,...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению срс (контрольной работы) по дисциплине «культурология»
...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению контрольных работ. Тематика контрольных...
Угату, предполагает выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по предлагаемой тематике. Зачтенная контрольная...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические рекомендации по составлению и оформлению курсовой работы...
Методические указания предназначены для студентов очного обучения по направлению 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница