Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.


НазваниеМетодические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.
страница4/10
Дата публикации04.07.2013
Размер1.37 Mb.
ТипМетодические указания
userdocs.ru > Литература > Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- reflection mapping

- mail reflector

- бейнені көрсету, бейнелеу

- кескінді бейнелеу

- поштаның көбейткіші

- отражать; отображать
- отображение изображений

- размножитель почты

123

- register (REG)
- register file

- register scoreboarding

- register set

- register variable

- register windows- регистр, тіркеу, белгілеу
- регистрлік файл

- «регистрлер таблосы» атты әдіс конвейерлерді тиімді жүктеуді қамтамасыз ету үшін және командалар мен олардың кезекпен алмасып тұруын ұйымдастыру үшін қолданылады.

- регистрлер жинағы

- регистрлік айнымалы

- регистрлік (жабылып қалатын) терезлер немесе блоктар

- регистр; регистрировать; отмечать

- регистровый файл

- метод «табло регистров» - применяется для обеспечения эффективной загрузки конвейеров и организации совмещенного выполнения команд с изменением порядка их следования

- набор регистров

- регистровая переменная

- регистровые (перекрывающиеся) окна или блоки


124

- release


- орындалу варианты (аппараттық құралдар үшін); болжама, редакция (программлық жасақтама үшін) ; 2) шығару; 3) босату,- бұрын алған ресурсты жүйеге қайтару; 4) мысалы, басып тұрған батырманы жібере салу

- 1) вариант исполнения (для аппаратных средств); версия, редакция (для программных средств); 2) выпускать; 3) освобождать – возвращать системе ранее полученный ресурс; 4) отпускать, например, нажатую клавишу

125

- remote
- remote access

- remote boot

- remote control
- remote host
- remote LAN access
- remote login

- remote terminal

- remote user

- алыстатылған, қашықтатылған

- қашықтан қатынас құру

- алыстатылған жүктеме

- қашықтан басқару программасы

- алыстатылған негізгі (түйін) компьютер

- алыстатылған жергілікті есептеу торапы

- алыстатылған кіріс

- алыстатылған терминал

- алыстатылған пайдаланушы

- дистанционный. удаленный
- удаленный доступ

- удаленная загрузка

- программа дистанционного контроля (управления)

- удаленный главный компьютер

- удаленный узел ЛВС
- удаленный вход

- удаленный терминал

- удаленный пользователь

126

- remove

- remove chapter

- remove face
- remove file

- remove hidden lines
- remove picture

- жылжыту, жою

- тарауды алып тастау

- жоғарғы жағын алып тастау

- файлды алып тастау

- көрінбейтін жолдарды жою

- суретті жылжыту

- перемещать; удалять

- удалить главу

- удалить поверхность
- удалить файл

- удалить невидимые строки
- перемещать рисунок

127

- replace
- replacement - -“…”

- replace ”…” disk with ”…” disk

- replace file-name
- replace highlighted text?

- replace outline pen properties

- replace the file?

- replace with

- replace wizard

- replacement made - «…»

- replacing “file name”


- сыртқы команда MS DOS, ескірген файлдарды олардың жаңа болжамаларымен ауыстыруды оңайлату үшін қолданылады

- ауыстыру, орнын басу

- «…» дискетаны «…» ауыстырыңыз

- файлдың атауын ауыстыру

- белгіленген мәтін ауыстырылсын ба?

- мәтіннің сипатын ауыстыру

- файл ауыстырылсын ба?

- ауыстыру

- ауыстырудың шебері

- «…» ауыстыру жасалынды

- ауыстырылып жатқан файлдың атауы

- внешняя команда MS DOS, служащая для облегчения замены группы файлов их более поздними версиями

- замена; замещение

- замените дискету «…» на дискету «…»

- заменить файл «имя файла»
- заменить выделенный текст?

- заменить свойства текста
- заменить файл?

- заменить на

- мастер замены

- замена произведена
- заменяю файл «имя файла»


128

- reserved

- кейінге сақталған

- зарезервированный

129

- restore


- қалпына келтіру, мысалы, регистрлердің бұрынғы қалып –күйіне немесе айнымалы күйіне келтіру

- восстанавливать например, предыдущее состояние регистров или переменных


130

- restricted information –

- restricted token/timed token

- жабық ақпарат
- бақылаумен немесе уақыт шектеуімен қатынау маркері

- закрытая информация
- маркер доступа с контролем или ограничением по времени

131

- reverse- қара немесе түрлі- түсті аяда ақ символдар


- «выворотка» - белые символы на черном или цветном фоне

132

- root directory

- root account
- root name


- түпкі каталог

- (жүйелік) администратор есебі

-түпкі атау, түп атауы (иерархиядағы)

- корневой каталог

- счет администратора (системы)

- корневое имя; имя корня (в иерархии)

133

- route
- route server

- router
- routing- маршрут,есептеу желісінің тораптары мен терминалдарының арасындағы хабарламаны жеткізу жолы

- маршруттау сервері

- маршруттауыш (жүйеде)

- маршруттау, баспа бағыттауыштарына із салу

- маршрут, последовательность узлов сети передачи данных по которой пакеты данных передаются от источника к приемнику

- сервер маршрутизации

- маршрутизатор (в сети)
- маршрутизация; 2) трассировка печатных проводников

134

- scale
- scale back

- scale to fit page
- scaling- масштаб, шкала; масштабтау

- кішірейту, төмендету

- бір бетке сыйдыру үшін масштабтау

- 1) масштабтау – кескінді үлкейту не болмаса кішірейту, мысалы қаріпті, графикалық объекті; 2) «сиректету» - видеодеректерді шығару үшін қысу

- масштаб, шкала масштабировать

- уменьшать, снижать

- отмасштабировать, чтобы уместить на странице

-1) масштабирование – увеличение или уменьшение изображения, например, шрифта, графического объекта; 2) «прореживание» - сжатие видеоданных для воспроизведения

135

- scan

- scanline

- scanner

- scanning


- 1) қарап шығу, іздеу, 2) қарап шығу, із кесу
- жолдардың ізін кесу, жолдардың ізін кесу әдісі

- сканер

- 1) сканерлеу, 2) қарап шығу,

- 1) просмотр, поиск; 2) просматривать, сканировать

- сканирование строк, метод сканирования строк
- сканнер

- 1) сканирование; 2) просмотр, обследование

136

- screen

- screen border

- screen refresh
- screen saver

- screen buffer

- screen button

- screen capture

- screen dump

- screen editor

- screen element

- screen exchange

- screen font

- screen full

- screen hard copy

- screen image

- screen painter

- экран

- экранның жақтауы

- кескінді қалпына келтіру

- қыстырма

- экрандық буфер

- экрандық батырма

- экранды басып алу

- экраның басымасы

- экрандық редактор

- экрандық элемент

- экранды ауыстыру

- экрандық қаріп

- толық экран

- экраның көшірмесі

- бейне кескін

- таңдау тізімі

- экран

- рамка экрана

- восстановление изображения

- заставка

- экранный буфер

- экранная кнопка

- захват экрана

- распечатка экрана

- экранный редактор

- экранный элемент

- замена экрана

- экранный шрифт

- полный экран

- копия экрана

- отображаемое изображение

- список выбора

137

- search

- search engine

- search and replace

- search area

- search criterion

- search key

- search time

- іздестіру, іздеу

- іздестіру механизмі, іздестіру машинасы, здестіру қызметі

- іздеп тауып ауыстыру

- іздестіру аймағы

- іздестіру критериясы

-түйін (кілт) сөз

- іздестіру уақыты

- поиск; искать

- поисковый механизм, поисковая машина, поисковая служба

- поиск и замена

- область поиска

- критерии поиска

- ключевое слово

- время поиска

138

- security

- security checks
- security tools


- қорғау

- желідегі қорғау жүйесін тексеру

- қорғауды қамтамасыз ететін құралдар

- защита

- проверки системы защиты в сети

- средства обеспечения безопасности

139

- select

- selection

- selection box

- таңдау, белгілеу

- таңдалған элемент; мәтіннің белгіленген блогы немесе графикалық кескіннің бөлігі

- үзіндінің таңдау жақтауы

- выбирать, отмечать

- выбранный элемент; выделенный блок текста или часть графического изображения
- рамка выбора фрагмента

140

- sensitivity- 1) сезімталдық; 2) тез елеу қабілеті


-1) чувствительность; 2) способность быстро реагировать

141

- server

- server browsing

- server based

- server hosting- сервер

- серверді қарап шығу

- сервер негізіндегі (желі)

- серверді провайдерде оорналастыру, серверді жалдау

- сервер

- просмотр сервера

- (сеть) на основе сервера

- размещение сервера у провайдера, аренда сервера


142

- service environment

- serviceability


- service protocol
- service provider


- пайдалану шарты

- техникалық қызмет етудің қолайлығы, пайдалануға жарамдылық

- (желіні) пайдалану хаттамасы

- қызметпен жабдықтауыш – телекоммуникация желісіне қатынауды қамтамасыз ететін фирма

- условия эксплуатации

- удобство технического обслуживания; пригодность к эксплуатации
- протокол обслуживания (в сети)

- поставщик услуг – фирма, предоставляющая доступ к телекоммуникационной сети143

- session
- session highjacking
- session log
- session layer

- session protocol
- session timeout
- session tracing

- (байланыс) сеансы, сессия

- сеансты орта жолдан алып алу

- (байланыс) сеансының журналы

- сеанстық деңгей

- байланыс сеансының хаттамасы

- (байланыс) сеансының уақыт шектеуі

- сеанстарды бақылау

- сеанс (связи), сессия
- перехват сеанса (связи)
- журнал сеанса (связи)
- сеансовый уровень

- протокол сеанса связи
- лимит времени сеанса (связи)

- контроль сеансов

144

- set


- settings

- setting

- setup

- таңдау, орнату, беру (тапсырма), жинақ, комплект; рет, группа; жиынтық

- параметрлер

- жинақ

- орнату, баптау

- выбор; устанавливать; присваивать; задавать; набор; комплект; ряд; группа; множество

- параметры

- набор

- установка; настройка

145

- shadow
- shadow memory
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconУчебно-методический комплекс для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Технология(обслуживающий труд). 1-02 03 07-01Иностранный язык (английский). Белорусский язык и литература. 1-02 03 06-02 Иностранный...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к практическим занятиям по дисциплине «Английский язык»
«Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники»
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к семинарским и практическим занятиям
Ну «оюа» являются составной частью программы курса. Цель планов и заданий оказать помощь студентам по обеспечению более глубокого...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconТерминологический минимум по ирля (дополнение) Русский национальный язык
Русский национальный язык – это язык русского народа как совокупность всех его разновидностей
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по физвоспита­нию /Сост. Г. Н. Олейник, Н....
Методические указания для подготовки к теоретической части зачета студентов спецмедотделе­ния всех
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине...
Методические указания подготовлены в соответствии с программой дисциплины "Кооперация и агропромышленная интеграция в апк". Рекомендованы...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания и задания для курсовых работ по предмету «Экономика...
Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 080110 «Экономика,...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению срс (контрольной работы) по дисциплине «культурология»
...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению контрольных работ. Тематика контрольных...
Угату, предполагает выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по предлагаемой тематике. Зачтенная контрольная...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические рекомендации по составлению и оформлению курсовой работы...
Методические указания предназначены для студентов очного обучения по направлению 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница