Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.


НазваниеМетодические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.
страница5/10
Дата публикации04.07.2013
Размер1.37 Mb.
ТипМетодические указания
userdocs.ru > Литература > Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- shadow casting
- shadow

- shadow print


- көлеңкемен, көлеңкеленген

- көлеңкелік жад, көлеңкелік жедел есте сақтау құрылғысы

- көлеңкелерді алып тастау

- көлеңкелік қалқа

- көлеңкелік баспа (символдар көлеңкемен)

- с тенью; оттененный
- затеняемая память, «теневое ОЗУ»
- отбрасывание теней
- теневая маска

- теневая печать; (символов с тенью)

146

- shared
- shareware
- sharing device


- ортақ, бөлісетін, бірге пайдаланатын

- шартты түрдегі тегін программа

- бақылаушы коммутатор, ұжымдық пайдалануды қамтамасыз ететін құрылғы

- общий, разделяемый, совместно используемый

- условно-бесплатное ПО
- контролер коммутатор, обеспечивающий коллективное использование устройства

147

- shift

- shift register

- ығыстыру, жылжыту

- ығыстыру регистрі

- сдвиг

- сдвиговый регистр

148

- shortcut


- «тез перне», тез шақыратын пернелік комбинация, жеделдететін пернелік комбинация, қысқартылған пернелік команда

- «быстрая клавиша», клавишная комбинация быстрого вызова, ускоряющая клавишная комбинация, сокращенная клавиатурная команда

149

- shut down

- shut down the computer

- shut down Windows


- жабу, жүйені тоқтату, жұмысты аяқтау
- компьютерді сөндіру
- Window-мен жұмысты атқаруды аяқтау

- закрытие; остановка системы; завершение работы

- выключить компьютер
- завершение работы с Windows

150

- signature

- sign off

- sign on


- сигнатура (қолтаңба)

- жұмысты аяқтау (шығу)

- (сұқбаттық жүйеге кірерде) паролді ұсыну

- сигнатура (подпись)

- выход из работы

- предъявление пароля (при входе в диалоговую систему)

151

- silicon

- silicon chip

- silicon compiler

- Silicon Valley


- кремний

- кремнийлік кристалл

- кремнийлік компилятор

- Кремнийлік/ Силикондық сайсала - өте көп компьютермен айналысатын компаниялардың Солтүстік Каролинадағы Пало Альто және Саннивиля аймағының Санта-Клара сайсаласында орналысқандығынан берілген атау.

- кремний

- кремниевый кристалл

- кремниевый компилятор

- Кремниевая/ Силиконовая долина – прозвище области вокруг Пало Альто и Саннивиля в долине Санта-Клара в Северной Каролине. Получила свое название из-за большого количества расположенных здесь компьютерных компаний

152

- soft

- soft copy


- bootleg software/ pirate software

- software maintenance

- soft boot


- soft error

- программаланатын, жұмсақ, иілгіш, уақыттық, өзгертілетін

- құжаттық емес көшірме, дисплей экраннындағы кескін

- қарақшылық программа
- ПЖ-ға лицензия
- «жылы» старт – компьютерді өшірместен оны қайта жүктеу

- жаңылысу, түзетілетін қате

- программируемый; мягкий, гибкий; временный, изменяемый

- недокументальная копия; изображение на экране дисплея

- пиратская программа
- лицензия на ПО
- «теплый» старт – перезагрузка компьютера без его выключения
- сбой; исправимая ошибка


153

- software (SW)
- software compatible

- software dependent

- software development
- software error (glitch)
- software license

- software package

- software piracy

- software platform
- software products

- software vendor


- программалық жасау
-программаға үйлесімді

- программаға тәуелді

- программалық жасауды өңдеу, программалау

- программалық қате, ПЖ- дағы қате

- программалық жасаудың сүйемелденілуі

- программалар дестесі

- программалық немесе компьютерлік қарақшылық

- базалық программалық құралдар

- программалық өнімдер

- программалық жабдықтың жабдықтаушысы

- программное обеспечение (ПО)

- программно- совместимый

- программно-зависимый

- разработка ПО, программирование

- программная ошибка, ошибка в ПО

- сопровождение программного обеспечения
- пакет программ

- программное, или компьютерное пиратство
- базовые программные средства

- программные продукты

- поставщик программного оборудования

154

- space
- spacebar

- space allocation
- spacing


- бос орын, бос орынның таңбасы – мәтіндегі бос позицияның символы, 2) орын, кеңістік; 3) интервал, аралық, бос қалдырылған орын

- пернетақтасындағы үзу пернесі

- жадты үлестіру, жадты бөлу

- интервал, қашықтық, символдар арасындағы бос орын

- 1)пробел, знак пробела –символ пустой позиции в тексте; 2) пространство, место; 3) интервал, промежуток, пропуск
- клавиша пробела на клавиатуре

- распределение памяти; выделение памяти

- интервал, расстояние, промежуток между символами

155

- specify
- specifier
- specification

- specific


- сұрау, айқындау анықтау

- сипаттауыш, спецификатор; бедгі

- 1) спецификация, бір нәрсенің функциясын жете сипаттау ; 2) техникалық сипаттама, техникалық шарттары; 3) детализациялау, тізім

- ерекше, өзіндік, нақтылы

- задавать, уточнять, определять

- описатель; спецификатор; признак

- 1) спецификация, детальное описание функции чего-либо; 2)технические характеристики, технические условия; 3) детализация, перечень


  • особый; характерный; заданный; конкретный
156

- store
- storage area

- storage

- storage cell

- storage device
- store-and-forward
- store-and-forward switching
- stored procedures


- еске сақтау, сақтау, сақтап қалу

- жад аймағы

- 1) сыртқы жад – деректерді сақтауға арналған сыртқы құрылғы 2) негізгі жад, 3) ақпарат сақтау

- жад ұяшығы

- жадты сақтау (сыртқы) құрылғысы

- дестелерді буферлеу арқылы жөнелту

- дестелерді аралық сақтау (буферлеу) арқылы коммутациялау

-сақталатын процедуралар, деректер базасында сақталатын операторлар жинағы және оператордың қосуымен орындалатын процедура

- запоминать, хранить, сохранять

- область памяти

- 1) внешняя память – внешнее устройство для для хранения данных; 2) память основная; 3) хранение информации

- ячейка памяти

- (внешнее) устройство хранения памяти

- передача с буферизацией пакетов

- коммутация с промежуточным хранением (буферизацией) пакетов

- хранимые процедуры, набор операторов, хранящихся в базе данных и запускаемых оператором выполнения процедуры


157

- surf- Интернетке қатынау арқылы саяхаттау, кезу, деректерді қарап шығу

- бродить; путешествовать; странствовать (по Интернету)

158

- suspend


- suspend mode
- to suspend

- suspended call


- (тапсырманы, машинаны) шамалы уақытқа тоқтату

- уақытша тоқтату режимі (мысалы, процессорды)

- кідіру

- уақытша тоқтатылған шақыру

- приостановка (задачи, машины)
- режим приостановки (например, процессора)

- приостанавливать

- отложенный (приостановленный) вызов

159

- switch

- switch

- 1) коммутатор, ауыстырып қосқыш – кішігірім жүйелердің арасында байланыс орнататын құрылғы; 2) ауыстырып қосқыш; 3) коммутатор

- ауыстырып қосу

- 1) коммутатор, переключатель – устройство, используемое для маршрутизации в небольших сетях;

2) переключатель;

3) коммутатор

- переключать

160

- target

- target language

- target computer
- target directory

- target disc
- target language
- target value

- 1) тексерілетін (мақсатты) құрал, объект; 2) мақсатты немесе басқарылатын – атқарушы; 3) қабылдауыш (мыс.,деректерді); 4) мақсат, план; 5) шығыстық объектік, мақсатты

- мақсатты тіл, шығыстық тіл – программаның мәтінді аударуға қолданып жатқан тілі
- қабылдауыш - компьютер

- мақсатты каталог

- тағайындау дискісі (көшіру)

- шығыстық тіл, объектілік тіл

- тапсырылған мәні

- 1) проверяемый (целевой) прибор, объект; 2) исполнитель – целевое или управляемое; 3) приемник (например, данных); 4) цель, план; 5) выходной, объектный, целевой


- целевой язык, выходной язык, в котором транслируется или ассемблируется исходный текст программы

- компьютер-приемник
- целевой каталог

- диск-назначение (копирования)

- выходной язык; объектный язык

- заданное значение

161

- task bar

- task button
- task switching
- task force

- task management


- тапсырмалар панелі

- (экрандағы) тапсырма батырмасы

- тапсырмаларды ауыстырып қосу

- мақсатпен тағайындалған жұмысшы топ

- тапсырмаларды басқару, процестерді басқару

- панель задач

- кнопка процесса (на экране)
- переключение задач
- рабочая группа целевого назначения
- управление задачами; управление процессами

162

- telecommunications


- телекоммуникация, алыс байланыс, алыстатылған байланыс, мәліметтерді қашықтан жіберу

- телекоммуникация, дальняя связь. дистанционная связь, дистанционная передача данных.

163

- telecommute


- telecommuter

- telecommuting
- telecommuting centre


- үйден жұмыс істеу (электрондық байланыстың көмегімен)

- үйде отырып жұмыс істейтін жұмысшы – офистен сыртай істейтін қызметкер, офиспен компьютерлік желі арқылы байланысушы

- телекомьютинг - офиспен компьютерлік желімен байланысып отыратын, үйде жұмыс істейтін қызметкердің режимі

- «үй» жұмысшыларына арналған центр

- работать на дому (с помощью электронной связи);
- жарг.: надомный работник – сотрудник, работающий вне офиса/связывающийся с офисом по компьютерной сети

- телекомьютинг - режим дистанционной/ надомной/ работы сотрудника, связывающегося с офисом по компьютерной сети
- центр для надомных работников

164

- template

- үлгі, трафарет

- шаблон, трафарет

165

- terminal


- terminate
- terminator

- termination

- мәліметтерді компьютерге енгізуге және одан алған нәтижелерді шығаруға арналған электрондық немесе электромеханикалық құрылғы

- аяқтау, тоқтату, доғару
- жергілікті есептеу торапының кабелінің терминаторы

- аяқтау

- 1) терминал – электронное или электромеханическое устройство для ввода данных в компьютер и вывода полученных результатов, 2) клемма, зажим, вывод;
- завершать, останавливать, прекращать

- терминатор кабеля ЛВС, «заглушка»
- завершение

166

- throughput capacity- байланыс арнасының өткізу кабілеттілігі - уақыт бірлігінде есептеуіш жүйемен өңделетін тапсырманың мөлшері

- пропускная способность канала связи – объем данных, который может быть передан по линии связи за единицу времени

167

- tool bar

- toolbox
- toolkit


- аспаптар (саймандар) панелі - командалар мен менюге тез қатынау үшін әр түрлі бастырмаларды қосатын, программадағы графикалық интерфейстің элементі

- аспап ретінде пайдаланушы қолданатын аспаптық құралдардың пиктограммалар тобы, қолданбалы программа

- аспап ретінде маман пайдаланатын программалық- техникалық құралдар кешені.

- панель инструментов - элемент графического интерфейса в программах, объединяющий различные кнопки для быстрого доступа к командам и меню


- инструментарий (пользователя) – группа пиктограмм инструментальных средств, ГИП приложения
- инструментарий, набор/комплект инструментальных средств (разработчика)

168

- trail
- trailing

- trailer- экранда объекті жылжыту ізі

-ақырғы

- мәліметтер кадрын аяқтайтын, басқарушы ақпарат

- след перемещения объекта на экране

- конечный

- концевик, - управляющая информация, завершающая кадр инкапсулированных

169

- track density
- tracking


- көлденең тығыздық – мәлімет жазуға қолданылатын магниттік диск бетіндегі концентрлі жолдар тығыздығы

- 1)мәліметтерді, процесстерді, әрекеттерді қадағалау2) трекинг – әріптер аралық қашықтықты өзгерту / қою 3) трекинг – нақты уақытта кеңістіктегі объектінің қалып күйін қадағалап отыру

- поперечная плотность- число дорожек приходящихся на дюйм или сантиметр поверхности носителя
- 1) слежение за действиями, процессами, данными 2) трекинг – установка / изменение межбуквенных расстояний (НИС)

3) трекинг – в КГА – отслеживание в реальном времени положения объекта в пространстве

170

- transaction

- transaction processing

- transaction monitor (TM)

- transaction-processing monitor (TPM)

- транзакция – сұраныс және оның нәтижелерін өңдеуден тұратын логикалық жұмыс бірлігі

- транзакцияны өңдеу
- транзакция мониторы, транзакциялар жұмысын қадағалайтын программа

- транзакцияны өңдеу мониторы

- транзакция – логическая единица работы, состоящая из запроса и получения результатов его обработки
- обработка транзакций
- монитор транзакций, программа слежения за транзакциями
- монитор обработки транзакций, ТР-монитор

171

- transceiver transmitter/receiver


- қабылдауыш-жөнелткіш, трансивер – арна арқылы таратқыштан мәліметтер қабылдатын түйін.


- приемопередатчик, трансивер – устройство, соединяющее сетевую карту (NIC) с сетевым коаксальным кабелем

172

- transfer
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconУчебно-методический комплекс для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Технология(обслуживающий труд). 1-02 03 07-01Иностранный язык (английский). Белорусский язык и литература. 1-02 03 06-02 Иностранный...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к практическим занятиям по дисциплине «Английский язык»
«Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники»
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к семинарским и практическим занятиям
Ну «оюа» являются составной частью программы курса. Цель планов и заданий оказать помощь студентам по обеспечению более глубокого...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconТерминологический минимум по ирля (дополнение) Русский национальный язык
Русский национальный язык – это язык русского народа как совокупность всех его разновидностей
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по физвоспита­нию /Сост. Г. Н. Олейник, Н....
Методические указания для подготовки к теоретической части зачета студентов спецмедотделе­ния всех
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине...
Методические указания подготовлены в соответствии с программой дисциплины "Кооперация и агропромышленная интеграция в апк". Рекомендованы...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания и задания для курсовых работ по предмету «Экономика...
Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 080110 «Экономика,...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению срс (контрольной работы) по дисциплине «культурология»
...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению контрольных работ. Тематика контрольных...
Угату, предполагает выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по предлагаемой тематике. Зачтенная контрольная...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические рекомендации по составлению и оформлению курсовой работы...
Методические указания предназначены для студентов очного обучения по направлению 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница