Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.


НазваниеМетодические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине "Английский язык для профессиональных целей", предлагаемой студентам фит.
страница6/10
Дата публикации04.07.2013
Размер1.37 Mb.
ТипМетодические указания
userdocs.ru > Литература > Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- transfer error

- transfer unit

- transfer time

- transfer rate- қайта жөнелту, тасымалдау - мәліметтерді негізгі жадта оның бір аймағынан екінші аймағына ауыстыру; басқаруды беру

- жеткізу қатесі

- жеткізуші құрылғы

- жеткізу уақыты

- жеткізу жылдамдығы, сымның, арнаның өткізу қабілеттілігі

- пересылка, передача – перемещение данных из одного места в другое; передача управления; перевод вызова (в телефонии)
- ошибка передачи

- передающее устройство

- время передачи

- скорость передачи, пропускная способность шины, канала

173

- transmit


- transmission


- transmission gate
- transmitter


- байланыс арналары бойынша бір бекеттен екінші бекетке сигналдар беру, жіберу

- қайта жөнелту, алмастыру - ақырғы пайдаланушының құрылғысынан мәліметтерді басқа машиналарға қайта жөнелту, алмастыру процессі.

- таратушы / логикалық вентиль

- жөнелткіш, таратқыш, трансмиттер - мәліметтерді жеткізу құрылғысы немесе микросхемасы

- передавать, посылать сигналы от одной станции к другой по каналам связи
- пересылка, обмен – процесс передачи данных от одной машины, переключающего элемента или устройства конечного пользователя к другой/им

- передаточный/ логический вентиль

- отправитель, передатчик, трансмиттер – микросхема или устройство для передачи данных

174

- trial license

- trial period

- trial software (trialware)

- уақытша лицензия

- сынау мерзімі

- сынап көруге арналған программалық жасау

- временная лицензия

- испытательный срок;

- пробное программное обеспечение

175

- troubleshooting

- troubleshooting- ақаулықты іздеу, диагностика ақаулықты жою

- ақаулықты іздеу процессі, (диагностика, ақаулықты жою)

- поиск неисправности, диагностика, устранение неполадок

- процесс поиска неисправностей (диагностики, устранения неполадок)

176

- trunk line

- кеңарна кабелі

- магистральный кабель

177

- tune


- (пайдаланушыға) баптау; реттеу

- настраивать (под пользователя); регулировать

178

- turn off
- turnkey system

- turn on
- turnaround time


- сөндіру; қоректендіруді сөндіру

- кілттелетін жүйе; пайдалануға дайын жүйе;

- қосу қоректендіруді іске қосу

- айналым уақыты, кері уақыт; (сигналды жіберудің және қабылдаудың) толық уақыты; мәліметтерді жіберудің кері бағыттағы уақыты

- выключать; выключать питание

- система, сдаваемая под ключ; система, готовая к эксплуатации

- включать; включать питание
- время оборота оборотное время; полное время (передачи и приема сигнала); время реверсирования направления (передачи данных)

179

- type face
- type setter

- type set

- type size

- type style


- қаріп гарнитуры, қаріп сызбасы, қаріп – жалпы дизайнмен біріктірілген қаріптер тобы, мысалы, Гельветика(: font, face синонимдары)

- жинақтық құрылғы

- жинақ

- қаріп кеглі -бедербелгінің жоғарғы және төменгі жақтарының арасындағы аралық (: font size, type body синонимдары)

- қаріп қалыпы, қаріп суреті, қаріп гарнитуры

- гарнитура, начертание шрифта, шрифт - семейство шрифтов, объединенных общим дизайном, например, Гельветика (синонимы: font, face)

- наборное устройство

- набор

- кегль шрифта – расстояние между верхней и нижней гранями литеры (синонимы: font size, type body)


- стиль шрифта; рисунок шрифта; гарнитура шрифта

180

- update

- to update


- update rate

- 1) функциялық мүмкіндіктерді кеңейту немесе қателерді түзету үшін модификациялау, жаңарту; 2) жаңа нұсқа, түзетілген нұсқа
- түзету, өзгерту, корректілеу, модификациялау, жаңарту;

- жаңарту жиілігі;

- обновление, модификация с целью исправления ошибок, либо расширения функциональных возможностей; 2) новая версия, исправленная версия

- исправлять, изменять, корректировать, модернизировать, обновлять

- частота обновления

181

- upgrade


- upgrade kit


- қысқ.: UPG апгрейд, модернизация 1) аппараттық құралдарды ауыстыру (әдетте жүйелік тақшаны); 2) компьютердің мүмкіндігін үдемелеу үшін оның ескіріп кеткен блогының орнына қойылатын аппараттық құралдар; 3) ауыстыру процессі

- модернизациялайтын жинақ, үдемелеу комплекті

- сокр: UPG апгрейд, модернизация: 1) замена аппаратных средств (обычно системной платы); 2) аппаратные средства, которыми заменяется устаревший блок компьютера для наращивания его возможностей; 3) процесс замены: «сделать апгрейд»
- модернизирующий набор, комплект расширения

182

- user
- end-user

- power user

- user manual/ guide

- usable
- superuser

- default user
- user account

- user base
- user ID / user / id /userid

- user-friendly interface
- user policy
- user profile


- user wizards

- user mode


- usability


- юзер, пайдаланушы, абонент, тұтынушы

- ақырғы пайдаланушы – сүйемелдеуші маман мен құрастырушыға қарағанда , өз жұмысында талқыланған өнімді нақты түрде қолданатын топ немесе тұлға.

- шебер, тәжиірбелі, білікті, баукеспе пайдаланушы; компьютердің өнімділігіне жоғары талап қоятын пайдаланушы; салыстыру: low-rez мамандарға қарағанда high-rez мамандар– жаңа технологиядан қашқақтамайтын бірақ оларға түгелімен сене де қоймайтын, техника жағынан сауатты

- пайдаланушыға нұсқау

- жарамды, қолайлы, қолданбалы

- суперпайдаланушы

- болжаулық пайдаланушы

- пайдаланушының есептік жазбасы – пайдаланушының аты жөні, паролі, ресурстарға қатынау құқығы және жүйеде жұмыс істеуге берілген ерекше жеңілдіктері жәйлі мәліметтерді қамтиды.

- пайдаланушылар саны – қандайда – бір өнімнің , платформаның не болмаса стандарттың барлық пайдаланушылары

- пайдаланушының идентификаторы – жүйеге кірер кезде пайдаланушыны ұқсастыру (тану) үшін қолданылатын символдар жолы (син: - User Login) – пайдаланушының жүйеге кіруі (сеанстың басталуы)

- ынтымақты (тату) интерфейс

- пайдаланушылар ережесі

- пайдаланушының параметрлері - 1) пайдаланушының жұмыс ортасын баптау мен оның қолы жетерлік жүйедегі ресурстар жәйлі ақпарат; 2) командалық файл, пайдаланушыны тіркеген кезде автоматтық түрде іске қосылатын және лайықты түрде жұмыс ортасының айнымалы шамаларын өзгертетін файл

- танымгерлер – желінің жаңа пайдаланушыларына арналған телеконференцияларда ерікті түрде тәлімгер болушылар

- пайдаланушылар режимі – процессордың жеңілдетілмеген жұмыс режимі

- жарамдылық, ыңғайлылық қолданушылық

- юзер, пользователь, абонент, потребитель

- конечный пользователь – лицо или группа лиц, реально использующие обсуждаемы продукт в своей деятельности в отличие от его разработ-чиков и специалистов по сопровождению
- искушенный, опытный, квалифицированный, маститый пользователь; пользователь с повышенными требованиями к производительности компьютера; сравн. также: high-rez - спец, технически грамотный человек, который в отличие от low-rez персоны, не сторонится новых

- руководство пользователя

- пригодный; удобный; используемый

- суперпользователь

- гипотетический пользователь

- учетная запись пользователя – содержит информацию о сетевом пользователе: имя, пароль, права доступа к ресурсам и привилегии при работе в системе

- количество пользователей – все пользователи какого-либо продукта, платформы или стандарта

- идентификатор пользователя – строка символов, служащих для идентификации пользователя при входе в систему (син: - User Login) –вход в систему (начало сеанса) пользователя / регистрационное окно экрана
- дружественный интерфейс
- правила пользователя
- параметры/профиль пользователя – 1)информация о доступных пользователю ресурсах системы и настройках его рабочей среды;

2) командный файл, автоматически выполняющийся при регистрации пользователя и соответствующим образом изменяющий переменные рабочей среды


- мастера - добровольные наставники новых пользователей Сети в предназначенных для них телеконференциях

- пользовательский режим – непривилегированный режим работы
- применимость; удобство применения

183

- valid


- validation

- validate

- validity

- 1) жарамды, дұрыс, өзіндік күші бар (мерзімі өтпеген), тиімді

- 1) деректерді бақылау, деректердің белгілі ережелерге, шарттарға не шектеулерге сәйкестігін тексеру; 2) растау, дұрыстығын тексеру – верификация ережесі, енгізілетін деректердің программаның талаптарына сәйкестігін тексеретін алдын ала жасалатын өңдеу

- (дұрыстығын) растау

- нақтылық, дұрыстық

- 1) допустимый, правильный, имеющий силу; 2) действенный, эффективный
- 1) контроль данных, проверка данных на их соответствие определенным правилам, условиям или ограничениям; 2) подтверждение, проверка правильности – правило верификации, задающее предварительную обработку входных данных для проверки их соответствия требованиям программы

-подтверждать (правильность)
- достоверность; правильность

184

- verify

- verification

- verified

- тексеру, бақылау

- верификация,тексеріс

- тексерілген

- проверять, контролировать

- верификация, контроль

- проверенный

185

- virtual

- virtual mall
- virtual reality/world (VR)


- virtual address (VA)

- virtual address space

- virtual call

- virtual database
- virtual memory (VM)

- virtual networking


- виртуальдық

- электрондық сауда орталығы

- виртуаль нақтылық – нақты әлемді, ортаны қазіргі заманғы техникалық және программалық құралдар көмегімен ұқсатып көрсету. Ол үшін бейненің сапасы жоғары болу керек және қосымша құрылғылар (көзілдірік, қолғап, темір қалпақ) орнатылады.

- виртуальдық адрес

- виртуаль адрестік кеңістік – процесс ағыны қатынас құра алатын адрестер жиынтығы

- виртуальдық шақыру

- виртуальдық мәліметтер базасы

- виртуаль жад

- виртуаль желілер технологиясы

- виртуальный

- электронный торговый центр

- виртуальная реальность – сложные системы моделирования псевдофизической реальности, формирующие доступные пользователю трехмерные визуальные «миры», с помощью мощного компьютера и таких аксессуаров, как стереоскопические очки, перчатки, шлем
- виртуальный адрес

- виртуальное адресное пространство – диапазон виртуальных адресов, доступных процессу
- виртуальный вызов

- виртуальная база данных
- виртуальная память

- виртуальные сетевые технологии

186

- virus detection system

- virus signature


- virus attack

- вирустарды аңғаратын жүйе

- вирустың сигнатурасы, вирустық сигнатура (айырмашылық таңбасы)

- вирустың шабуыл

- система обнаружения вирусов

- сигнатура вируса; вирусная сигнатура (отличительный признак)
- вирусная атака


187

- vision
- visual

- visible

- visibility

- visualization- көру қабілеті
- 1) визуальдық,көретін; 2) көзге көрінетін, көрінетін

- көрінетін

- көз көрерлік, ұқсастырғыштың әрекет жасайтын аймағымен байланысты ұғым

- көрсетушілік -қолданушының түсінуіне ыңғайлы болу үшін мәліметтерді бейне – құрылғы экранында көрсету, мысалы ғылыми тәжірибенің нәтижесін өңдеу

- зрение; зрительное восприятие

- 1) визуальный, зрительный; 2) видимый, зримый;
- видимый

- видимость- понятие, связанное с областью действия идентификатора  • визуализация – вывод данных с целью обеспечить максимальное удобство их понимания пользователем, например, результатов обработки научного эксперимента
188

- voice mail

- voice mail – answering machine/system

- voice mailbox

- сөз (дауыс) поштасы – дауысты хабарды хат ретінде сақтайтын электрондық поштаның түрі.

- дауыс поштасындағы автоматтық түрде жауап беруші

- сөз поштасының жәшігі

- речевая (голосовая) почта – вид электронной почты, когда в виде письма хранится речевое сообщение

- автоответчик в речевой почте


  • голосовой почтовый ящик

189

- volatile file
- volatile memory
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconУчебно-методический комплекс для обеспечения контролируемой самостоятельной...
Технология(обслуживающий труд). 1-02 03 07-01Иностранный язык (английский). Белорусский язык и литература. 1-02 03 06-02 Иностранный...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к практическим занятиям по дисциплине «Английский язык»
«Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники»
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания к семинарским и практическим занятиям
Ну «оюа» являются составной частью программы курса. Цель планов и заданий оказать помощь студентам по обеспечению более глубокого...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconТерминологический минимум по ирля (дополнение) Русский национальный язык
Русский национальный язык – это язык русского народа как совокупность всех его разновидностей
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по физвоспита­нию /Сост. Г. Н. Олейник, Н....
Методические указания для подготовки к теоретической части зачета студентов спецмедотделе­ния всех
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине...
Методические указания подготовлены в соответствии с программой дисциплины "Кооперация и агропромышленная интеграция в апк". Рекомендованы...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания и задания для курсовых работ по предмету «Экономика...
Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных учебных заведений по специальности 080110 «Экономика,...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению срс (контрольной работы) по дисциплине «культурология»
...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические указания по выполнению контрольных работ. Тематика контрольных...
Угату, предполагает выполнение студентами заочной формы обучения контрольной работы по предлагаемой тематике. Зачтенная контрольная...
Методические указания Предлагаемый терминологический минимум является составной частью срс по дисциплине \"Английский язык для профессиональных целей\", предлагаемой студентам фит. iconМетодические рекомендации по составлению и оформлению курсовой работы...
Методические указания предназначены для студентов очного обучения по направлению 130100 «Геология и разведка полезных ископаемых»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница