Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки


Скачать 443.93 Kb.
НазваниеКафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки
страница1/5
Дата публикации22.07.2013
Размер443.93 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ
тАВРІЙСЬКИЙ ДЕРРЖАВНИЙ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «мЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ»для проведення державного комплексного іспиту

з дисциплін фахової підготовки

студентів зі спеціальності

6.050100 «Маркетинг»

Мелітополь, 2010р.
Загальні вимоги до тестових завдань

(теоретичної частини комплексного контрольного завдання для проведення державного іспиту) складаються з наступного.

1 Цільова спрямованість тестового іспиту
Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей особи за допомогою системи спеціально підготовлених завдань.

Тест професійної компетенції – це система контрольних завдань стандартизованої форми, орієнтованих на вимір і оцінку обсягу, повноти, системності, міцності та осмислення професійних знань, а також дієвості і самостійності умінь випускника вищого навчального закладу, які дозволяють співставити рівень його досягнень у процесі професійної підготовки з еталонними вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики до професійних умінь, які характеризують здібність і здатність випускника виконувати соціально-виробничі функції на рівні кваліфікації „бакалавр” та кваліфікаційної спеціалізації в конкретній сфері праці.

2 Вимоги до тестових завдань
Тестові завдання повинні відповідати наступним вимогам:

 • належність до предметної сфери, або предметна чистота (зміст тестового завдання повинен бути добре впорядкований, забезпечуючи системність за обсягом інформації, рівнем засвоєння, структурою знань);

 • стислість тестового завдання (зміст тестового завдання повинен бути обмеженим 7+2 порціями інформації, тому що в короткочасній пам’яті людина може утримувати саме таку кількість інформації, що безпосередньо доступна для переробки та ухвалення рішення; формулювання змісту тестового завдання повинно забезпечувати його засвоєння студентом після першого читання);

 • ясність і чіткість (тестове завдання повинно бути семантично осмисленим, тому конструюватися завжди у вигляді ствердження, а не питання),

 • коректність (у змісті завдання не повинно бути суперечливих, тобто протилежних, що виключають одна одну, тверджень);

 • стислість за часом (загальний час на виконання одного завдання – не більш 1 хв., уникати громіздких обчислень при тестуванні – застосовувати тільки усний рахунок);

 • наявність міри складності тестового завдання, що диференційована (тестове завдання повинно мати визначену певну міру складності).

При конструюванні тексту доцільно дотримуватися наступного розподілу завдань за рівнем складності:

 • 20 % - стосуються базових знань і принципів (найчастіше вони можуть бути зовсім простими);

 • 65 % - належать до категорії середньої складності;

 • 15 % - складають складні завдання.

Завдання в тесті варто розташовувати в порядку поступового зростання складності, що сприяє зниженню емоційного стресу в процесі тестування.

3 Форма пред’явлення тестового матеріалу (Комп’ютерне тестування)
При проведенні комп’ютерного тестування студентів тестові завдання виводяться на монітор. Кількість варіантів набору тестових завдань для окремих студентів практично необмежена, різниця між ними полягає як у порядку розташування тестових завдань, так і в порядку розташування відповідей на завдання. Вірність відповіді на окреме тестове завдання визначається негайно, оцінка тестування – одразу по закінченні тестування, загальні результати комп’ютерного тестування групи студентів роздруковуються і додаються до протоколу засідання ДЕК.

4 Рекомендована практика проведення тестування
При проведенні екзаменаційного тестування необхідно дотримуватись таких правил:

 • екзаменаційні тестові завдання повинні бути складені відповідно до переліку умінь в ОКХ,

 • з метою виключення можливих помилок підготовлені екзаменаційні тести повинні ретельно перевірятися,

 • формулювання змісту кожного завдання та перелік пропонованих відповідей повинні бути перевірені та уточнені експертом (стороннім фахівцем),

 • при комп’ютерному тестуванні випускник всю необхідну інформацію про кількість балів за відповідь на кожне питання, максимально можливу суму балів за відповіді на всі питання тесту, про відведений на роботу час, дозвіл на використання додаткового або довідкового матеріалу тощо, отримує на моніторі у вигляді заставки, або від екзаменатора у надрукованому вигляді,

 • екзаменатор повинен простежити за тим, щоб при комп’ютерному тестуванні до комп’ютерного банку даних були занесені прізвища або кодові номери випускників, а результати тестування були роздруковані,

 • екзаменатори повинні вміти підтримувати дисципліну і мати надруковані правила проведення іспитів, які потрібно зачитати перед початком іспитів,

 • необхідно прийняти всі запобіжні заходи з метою недопущення неетичного поводження і зробити попередження, що порушення дисципліни може призвести до позбавлення права складання іспиту,

 • не допускається корегування комп’ютерної програми, втручання в оцінку тестових завдань при комп’ютерному тестуванні,

 • члени державної екзаменаційної комісії зобов’язані ще раз перевірити оцінки і результати тестового контролю знань до їх оприлюднення.


5 дисципліни для тестового контролю знань:
Перелік дисциплін, за якими були складені тестові завдання для державної атестації студентів зі спеціальності 6.050100 - економіка підприємства:

 1. Маркетинг (Аграрний маркетинг)(50 завдань)

 2. Логістика (50 завдань)

 3. Інфраструктура товарного ринку (30 завдань)

 4. Економіка підприємства (50 завдань)


ВСЬОГО: 180 тестових завдань.

6 Критерії оцінки теоретичних знань студентів
Для розрахунку оцінки тестового контролю знань необхідно використати такі критерії:

відмінно” – на 88...100 % завдань, що входять до складу тесту, надані вірні відповіді,

добре” - на 73...87 % завдань, що входять до складу тесту, надані вірні відповіді,

задовільно” - на 51...72 % завдань, що входять до складу тесту, надані вірні відповіді,

незадовільно” – менш, ніж на 50 % завдань, що входять до складу тесту, надані вірні відповіді.

Тестові завдання

(для проведення державного іспиту)
з дисципліни «МАРКЕТИНГ»


 1. Вказати правильне визначення маркетингу:

  1. вид людської діяльності, спрямованої на стимулювання збуту товарів;

  2. вид людської діяльності, спрямованої на задоволення нужд і потреб за допомогою обміну;

  3. діяльність, спрямована на забезпечення конкурентноздатності продукції;

  4. діяльність щодо максимального задоволення попиту на ринку;
 1. Групи, що надають прямий або непрямий вплив на відношення або поведінку людини, називаються:

а) соціальними групами;

б) національністю;

в) суспільними класами;

г) референтними групами;


 1. Усе, що може задовольнити потребу або нестаток та пропонується ринку з ціллю привернення уваги, придбання, використання або споживання, називається:

а) обміном;

б) товаром;

в) запитом;

г) угодою;


 1. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами називається:

а) угодою;

б) ринком;

в) обміном;

г) самозабезпеченням;


 1. Сукупність існуючих та потенційних покупців товару називається:

а) угодою;

б) обміном;

в) ринком;

г) бартером;


 1. Хто є автором теорії мотивації в основі якої лежить твердження, що формування поведінки людини відбувається під впливом багатьох неусвідомлених потягів?

а) Котлер;

б) Фрейд;

в) Іван;

г) Маслоу; 1. Що відноситься до спонукальних факторів маркетингу в розгорнутій моделі купівельної поведінки?

а) засоби розповсюдження;

б) процес прийняття рішень покупцями;

в) вибір об'єкта покупки;

г) характеристики покупців;


 1. До якого виду референтної групи споживача відноситься його родина?

а) бажана група;

б) вторинна група;

в) соціальна група;

г) первинна група;


 1. Певні зміни, що відбуваються в поведінці індивіда під впливом накопиченого досвіду, називаються:

а) запам'ятовуванням;

б) мотивом;

в) сприйняттям;

г) засвоєнням;


 1. Почуття відчуття людиною недостачі чого-небудь є:

а) потребою;

б) необхідністю;

в) нестатком;

г) запитом;


 1. Як називаються лідери думок у своєму середовищі, сприймаючі нові ідеї достатньо рано, хоча й з обережністю, в класифікації людей по ступеню їх сприйнятливості товару-новинки?

а) ранні послідовники;

б) рання більшість;

в) ранні новатори;

г) новатори; 1. Сукупність осіб та організацій, що закуповують товари для перепродажу чи здачі їх в оренду іншим споживачам з вигодою для себе, називається:

а) ринком державних установ;

б) ринком проміжних продавців;

в) ринком товарів промислового походження;

г) споживчим ринком;


 1. Схильність людей трансформувати інформацію, надаючи їй особистісну значимість, називається:

а) вибірним запам'ятовуванням;

б) вибірним засвоєнням;

в) вибірним перекручуванням;

г) вибірним сприйняттям;


 1. Акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь замість називається:

а) ринком;

б) потребою;

в) угодою;

г) обміном


 1. Потреба, підкріплена купівельною здатністю – це:

а) запит;

б) нестаток;

в) товар;

г) послуга;


 1. Що знаходиться в “чорній скриньці” свідомості покупця в розгорнутій моделі купівельної поведінки?

а) ціна;

б) процес прийняття рішення покупцем;

в) стимулювання збуту;

г) економічне середовище;


 1. Попит на товар знижується із-за виходу на ринок нового товару. Необхідно відновити попит. Що повинен робити підприємець?

  1. здійснити пошук нових можливостей оживлення попиту за рахунок пропонування товарів ринкової новизни, переорієнтації фірми на нові ринки й т.п.;

  2. здійснити розробку такого плану дій рекламної роботи і просування товару, котрі б сприяли створенню попиту та протидіяли негативним тенденціям;

  3. розробити програму маркетингу, складовою частиною якої є широка пропаганда (а не тільки реклама) цього виробу;

  4. створити нові товари, які б задовольнили потреби на якісному рівні;
 1. Використовуючи сітку розвитку товару і ринку вкажіть на стратегічний підхід в ситуації, коли прийняте рішення з новим товаром працювати на існуючих ринках:

а) більш глибше проникнення товару на ринок;

б) диверсифікація;

в) розширення меж ринку;

г) розробка товару;


 1. Яке повинен прийняти рішення підприємець за умов прийняття стратегії “розширення меж ринку”?

 1. зайнятися пошуком ринків (географічних, демографічних, підприємств) з метою виявлень можливостей більш широкого їх освоєння;

 2. розробити й представити новий товар чи послугу на існуючі ринки;

 3. розробити та здійснити пропозицію нових товарів чи послуг на нові ринки;

 4. знизити (можливо на деякий час) ціну на товар;
 1. Із переліку дій, які подані нижче, виберіть ту, котра здійснюється при сегментуванні споживачів:

  1. зробити прогнози відносно перспектив ринку;

  2. розглянути усі фактори і тенденції, котрі впливають на розвиток того чи іншого ринку;

  3. поділ споживачів на групи за умов розбіжностей в нестатках, характеристиках та поведінці;

  4. вибрати один або декілька привабливих для фірми сегментів ринку;
 1. Відособлена цілісність, що характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього виду та іншими атрибутами – це:

 1. тюбик зубної пасти «Фтородент» 170 мл фірми ЗАТ «Модум» за 3 грн.;

 2. засіб від комах за 5 грн.;

 3. дитяче мило;

 4. подорож по Єгипту по путівці туристичної фірми;
 1. Частина марки, яку можна вимовити, є:

а) торговою маркою;

б) товарним знаком;

в) марочним знаком;

г) марочною назвою;


 1. Пляшка, в якій знаходиться туалетна вода, називається:

а) маркірування;

б) зовнішнім упакуванням;

в) транспортним упакуванням;

г) внутрішнім упакуванням;


 1. Ідея, термін, знак, символ, рисунок або сполучення, призначені для ідентифікації товарів чи послуг одного продавця чи групи продавців та диференціація їх від товарів та послуг конкурентів називається:

а) марочним знаком;

б) марочною назвою;

в) маркою;

г) товарним знаком;


 1. До товарів тривалого споживання відносяться:

а) сіль;

б) мило;

в) одяг;

г) пиво;


 1. Сукупність асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих покупцю окремим продавцем, називається:

а) товарною різноманітністю;

б) товарним асортиментом;

в) товарною лінією;

г) товарною номенклатурою;


 1. ^ Товари, які споживач під час вибору та покупки, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни та зовнішнього оформлення, називаються:

а) товарами попереднього вибору;

б) товарами повсякденного попиту;

в) товарами тривалого споживання;

г) товарами особливого попиту;


 1. Все, що може задовольнити нестаток або потребу та пропонується ринку з ціллю залучення уваги, придбання, використання або споживання, - це:

а) покупка;

б) товарна одиниця;

в) товар;

г) асортимент;


 1. Період повільного росту збуту по мере виходу товару на ринок називається етапом :

а) росту;

б) виведення на ринок;

в) спаду;

г) зрілості;


  1   2   3   4   5

Похожие:

Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconКафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного...
Затверджені І рекомендовані до видання на засіданні методичної комісії економічного факультету
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок-1
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство охорони здоров’я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до підсумкових модульних контролів та ліцензійного іспиту крок /Під загальною редакцією професора...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconІ тур. Виконавська діяльність педагога-музиканта
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізької області) з 9 по 11...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconНа методичні вказівки по проведенню державних іспитів для спеціальності...
Фінальною частиною навчання є – кваліфікаційний державний іспит. Його методичне забезпечення, набір дисциплін, вимоги, та організація...
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Кафедра «менеджмент І маркетинг» для проведення державного комплексного іспиту з дисциплін фахової підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница