Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського


Скачать 280.2 Kb.
НазваниеТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
страница1/3
Дата публикации25.07.2013
Размер280.2 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського


Робоча програма складена(найменування типової програми, дата твердження)

Кузьміна Ольга Марківна
(п.і.п. викладача, відповідального за складання)

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД

Протокол № 9 від 25 травня 2012 року

Зав. кафедрою /В.І.Крамаренко/


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Міжнародний маркетинг(найменування навчальної дисципліни)

для спеціальності

7.03060104 / 8.03060104 - Менеджмент ЗЕД
шифр, найменування напряму підготовки або спеціальності

Факультет
Управління

Кафедра
Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 1. ^ Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Метою дисципліни «Міжнародний маркетинг» є формування у студентів теоретичних знань і практичних умінь у сфері маркетингової діяльності підприємства на іноземних ринках.

Завданнями, які повинні бути вирішені в процесі вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг»: формування цілісної уяви про специфіку міжнародної маркетингової діяльності на підприємстві; засвоєння понятійного апарату, який використовується у світовій господарській практиці; засвоєння методів отримання та оброблення маркетингової інформації о іноземних ринках; формування системи знань про теоретичні засади аналізу міжнародного маркетингового середовища та оцінювання його привабливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства; визначення основних складових та особливостей побудови маркетингової політики підприємства на іноземних ринках; створення підґрунтя для використання здобутих теоретичних знань у практичній діяльності.

^ Міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Міжнародний маркетинг»: ця дисципліна знаходиться в тісному взаємозв'язку з такими курсами, як: «Маркетинг», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна статистика», «Менеджмент ЗЕД» та ін.

Форма

навчання


Курс


Семестри


Лекції (год)

Практичні/ семінарські (год.)


Усього годин

Самостійна робота (год)

Модульний контроль (семестр)


Іспити (семестр)Дневна

5 маг

1

15

15

90

60

1

1Дневна

5 спец

1

15

30

90

45

1

1

ІІ. Тематичний план дисципліни

а) розподіл навчального часу, що відводиться на дисципліну:

для магістрів очної форми навчання

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю
з них
лекції

практ.

заняття

самост.

Робота1.

Суть міжнародного маркетингу

1

1

6

опитування

письмова робота
2.

Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень

2

2

8

опитування

письмова робота
3.

Сучасне середовище міжнародного маркетингу

2

2

8

опитування

письмова робота
4.

Особливості сегментації міжнародних ринків і вибору цільових зарубіжних ринків

2

2

8

опитування

письмова робота
5.

Міжнародний комплекс маркетингу

8

8

30

опитування

письмова робота
Всього:

15

15

60

Іспитдля спеціалістів очної форми навчання

№ п/п

Теми курсу

Кількість годин

Форми контролю
з них
лекції

практ.

заняття

самост.

робота1.

Суть міжнародного маркетингу

1

2

4

опитування

письмова робота
2.

Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень

2

4

6

опитування

письмова робота
3.

Сучасне середовище міжнародного маркетингу

2

4

6

опитування

письмова робота
4.

Особливості сегментації міжнародних ринків і вибору цільових зарубіжних ринків

2

4

6

опитування

письмова робота
5.

Міжнародний комплекс маркетингу

8

16

23

опитування

письмова робота
Всього:

15

30

45

Іспит

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»
Тема 1. Суть міжнародного маркетингу (1ч)

План лекції

 1. Поняття, об'єкт, предмет, суб'єкт і методи дослідження міжнародного маркетингу. Специфіка здійснення основних функцій маркетингу на зарубіжних ринках.

 2. Міжнародний маркетинг як етап інтернаціоналізації маркетингової діяльності підприємства.

 3. Особливості маркетингового планування в міжнародній діяльності підприємства.


Тема 2. Особливості проведення міжнародних маркетингових досліджень (2ч)

План лекції

 1. Поняття і структура міжнародного маркетингового дослідження.

 2. Визначення типу необхідної маркетингової інформації і джерел її отримання для міжнародної діяльності підприємства.


Тема 3. Сучасне середовище міжнародного маркетингу (2ч)

План лекції

 1. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу.

 2. Економічне середовище міжнародного маркетингу.

 3. Культурне середовище міжнародного маркетингу.

 4. Науково-технічне середовище міжнародного маркетингу.


Тема 4. Особливості сегментації міжнародних ринків і вибору цільових зарубіжних ринків (2ч)

План лекції

 1. Сегментація міжнародних ринків.

 2. Вибір цільового зарубіжного ринку і маркетингові стратегії охоплення світового ринку.


Тема 5. Міжнародний комплекс маркетингу (8ч)

План лекції

 1. Стандартизація і адаптація комплексу маркетингу до міжнародних ринків.

 2. Особливості товарної політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 3. Особливості цінової політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 4. Особливості збутової політики міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 5. Особливості комунікаційної політики в міжнародній маркетинговій діяльності підприємства.


Список рекомендованої літератури
Основна література:

 1. Кузьмина О.М. Международный маркетинг: Учебно-метод. пособие для самост. работы, издание 2-е доп. и перераб. – Симферополь: ИО ТНУ, 2010. – 68 с.

 2. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 328 с.

 3. Акулич И.Л. Международный маркетинг: учебник / И.Л. Акулич. – Минск: БГЭУ, 2007. – 496 с.

 4. Багиев Г.Л. Международный маркетинг / Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, С.В. Никифорова. – Спб.: Питер, 2009. – 512 с.

 5. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л. Каніщенко. – Київ.нац.ун-т ім..Тараса Шевченка. – К.: «Знання», 2007. – 446 с.

 6. Карпова С.В. Международный маркетинг: учебник / С.В. Карпова. – М.: Феникс, 2009. – 320 с.

 7. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., 2004.

 8. Международный маркетинг: учебное пособие / Е.М. Азарян, А.А. Шубин, Н.Л. Жукова и др. – К.: НМЦВО МОиН Украины, Студцентр, 2005. – 344с.

 9. Международный маркетинг: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Перцовского. – М.: Высшая школа, 2001.

 10. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: ученик / Р.Б. Ноздрева. – М.: Экономистъ, 2005. – 9990 с.

 11. Овечкина О.М. Международный маркетинг: ученик / О.М. Овечника. – М.:Амалфея, 2009. – 136 с.

 12. Черенков В. Международный маркетинг-менеджмент: курс лекций с пакетом учебно-методической поддержки / В.И. Черенков. М.: Феникс, 2007. 680 с.

 13. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / Т.М. Циганкова. – Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.


Періодичні видання:

 1. Новый маркетинг (журнал, Украина)

 2. Маркетинг и реклама (журнал, Украина)

 3. Маркетинг в Украине (журнал, Украина)

 4. Маркетинг за рубежом (журнал, Россия)

  1   2   3

Похожие:

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Целью нир работы является: предоставить исчерпывающую и убедительную аргументацию для обоснования определенных рекомендаций, представленных...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань І практичних...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Визначити апаратні складові та програмні засоби комп’ютера, що захищені паролем
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Реєструємо власну поштову скриньку, заповнюючи відповідні данні про себе наступним чином
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница