Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського


Скачать 280.2 Kb.
НазваниеТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
страница3/3
Дата публикации25.07.2013
Размер280.2 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Маркетинг > Документы
1   2   3

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»
Для магістрів та спеціалістів денної форми навчання

Контроль знань студентів припускає систему прийомів спільної діяльності викладача і студента, під час якої визначається якість знань, що відбивають міру засвоєння учбового матеріалу.

Для студентів 5 курсу денної форми навчання у 2012/2013 учбовому році застосовуються наступні види контролю знань з дисципліни «Міжнародний маркетинг»: модульний, поточний та семестровий.


 • ^ Модульний контроль проводиться після завершення смислового модуля і спрямований на перевірку розуміння студентом структурних і системних взаємозв'язків змісту учбової дисципліни, передбачає тестування та рішення завдань. Студенти, що не пройшли модульний контроль без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку. Повторне проведення модульного контролю для студентів, бажаючих поліпшити свій результат, не допускається.

^ Модульний контроль у формі тестування по теоретичному матеріалу передбачає конкретну кількість завдань за усіма темами. Наприклад, по три питання з кожної теми, яких п’ять. Тестове завдання містить питання та чотири варіанти відповіді. Одно завдання має одиничну правильну відповідь. Оцінка за тестам виставляється в залежності від кількості правильних відповідей в розрахунку математичної пропорції. Наприклад, 15 питань дорівнює 100 балів. Набрання кількість правильних відповідей дорівнює …балів. 9 правильних відповідей дорівнює 60 балів.


 • ^ Поточний контроль спрямований на перевірку знання і розуміння студентом практичного матеріалу з питань виконання самостійної роботи по окремих темах робочої програми, формування конкретних навичок і умінь. Поточний контроль проводиться викладачем систематично під час лекційних та практичних занять і консультацій у виді: опитування / виконання письмової роботи за накопиченою системою балів. Оцінки, здобутті на практичних заняттях виставляються у журнал викладача та наприкінці занять підсумовуються та розраховуються як середнє арифметичне до кількості занять.

Наприклад, студент на кожному занятті отримував різні оцінки, кількість занять складає 10, підсумовуємо оцінки – (0+1+2+3+3+4+4+4+5+5)/10=2,8 бала, тобто середня оцінка, яку студент заслуговує наприкінці поточного контролю «задовільно».

^ Критерії оцінки відповіді:

«відмінно» - (90 - 100 балів). Завдання виконано в повному обсязі, відповіді дані на всі питання логічно правильно, послідовно, без помилок. При цьому виявляється здатність студента диференціювати, інтегрувати знання відповідних наук, бачити альтернативи у вирішенні завдань, він проявляє високий рівень мислення, ерудицію, набуті знання.

«добре» - (75 - 89 балів). Дано відповідь на запитання, але не повністю розкрито його зміст. Студентом викладено матеріал логічно, послідовно, в роботі є незначні помилки, неточності у відповідях. При цьому студент не знає деяких питань з тем предмета, однак може диференціювати й інтегрувати знання в області відповідних наук, проявляючи інтерес у виборі правильних відповідей.

«задовільно» - (60 - 74 балів). Дано відповідь тільки на частину питання. В цілому питання розкритий не повністю. Матеріал викладено логічно, послідовно, але в роботі є помилки, які вказують на неповні знання студента. При цьому студент може використовувати основні знання з кожного питання, володіє умінням синтезувати наявну інформацію та інтегрувати знання.

«незадовільно» - (менше 60 балів):

- 2 бала. Не має відповідей на всі питання. Студент не виявляє здатності диференціювати й інтегрувати знання. Не застосовує в повному обсязі необхідну інформацію, не володіє вміннями вибирати цю інформацію, відповідає непослідовно, з помилками.

- 1 бал. Не застосовує в повному обсязі необхідну інформацію, не володіє вміннями вибирати цю інформацію, відповідає непослідовно, з великими помилками.

- 0 балів. Взагалі не відповідає.


 • ^ Семестровий контроль з курсу «Міжнародний маркетинг» проводиться по закінченню аудиторних занять і спрямований на перевірку відповідності знань студента учбової дисципліни, здібності студента здійснювати інтеграцію учбового матеріалу, бачити міждисциплінарні зв'язки, вирішувати творчі завдання. Формою проведення семестрового контролю для цієї дисципліни передбачений іспит у формі тестування та письмової роботи по теоретичному та практичному матеріалу (за 100-бальною системою).

  1. Тестування по теоретичному матеріалу передбачає конкретну кількість завдань за усіма темами. Наприклад, по три питання з кожної теми, яких п’ять. Тестове завдання містить питання та чотири варіанту відповіді. Одно завдання має одиничну правильну відповідь. Оцінка за тестам виставляється в залежності від кількості правильних відповідей в розрахунку математичної пропорції. Наприклад, 15 питань дорівнює 100 балів. Набрання кількість правильних відповідей дорівнює …балів. 9 правильних відповідей дорівнює 60 балів.

2. ^ Письмові відповіді на питання, винесених на самостійне вивчення, передбачає 100 балів. Критерії оцінки відповіді:

"Відмінно" (90 - 100 балів)

  1. Дано правильні і повні відповіді на всі питання завдання відповідно до навчальної програми.

  2. Повністю вирішено практичне завдання.

  3. Матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності.

"Добре" (75 - 89 балів)

 1. Дано правильні, але не повні відповіді на всі питання завдання. Допущені несуттєві похибки або неточності.

 2. Практичне завдання виконано, але в ньому допущена незначна помилка.

 3. Матеріал викладено грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності.

"Задовільно" (60 - 74 балів)

 1. Відповіді на питання в принципі правильні, але неповні. Допущені неточності у формулюваннях і логічні похибки.

 2. Практичне завдання виконано не повністю.

 3. Матеріал викладено грамотною мовою з порушенням логічної послідовності.

"Незадовільно" (менше 60 балів)

 1. Відповіді на питання містять грубі помилки, які свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу.

 2. Завдання не вирішені або вирішені частково. Виявляється незнання фундаментальних законів і невміння їх використовувати.

 3. У викладі навчального матеріалу допущені граматичні термінологічні помилки, порушена логічна послідовність.
 • ^ Підсумкова оцінка з курсу «Міжнародний маркетинг», для якої передбачений іспит з модульним та поточним контролем, виставляється як середнє арифметичне на основі:

- результату за модульним контролем знань студентів (за 100-бальною системою як середнє арифметичне від тестування за теоретичним завданням),

- результату поточного контролю (оцінка «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»),

- результату іспиту (за 100-бальною системою як середнє арифметичне від тестування за теоретичним завданням та письмової відповіді на питання самостійної роботи).


^ Підсумкова оцінка

Кількість нарахованих балів

Модульний контроль – тестування

0-100 балів

Поточний контроль - опитування / письмова робота за теоретичним і практичним завданням

0-100 балів

Іспит – тестування та письмова відповідь на питання самостійної роботи

0-100 балів

Всього

  1. балів (як середнє арифметичне)


Для студентів денної форми навчання підсумкова оцінка по цій дисципліні, по якій передбачений іспит, виставляється на основі оцінок за модульний і поточний контроль і оцінки, отриманої на іспиті. Якщо студент за підсумками модульного і поточного контролю набрав більше 60 балів відведених на ці форми контролю і згоден з отриманою оцінкою, то оцінка може бути виставлена в якості підсумкової без проведення іспиту. Студенти, що не явилися на іспит без поважної причини, прямують на перездачу. Повторна здача іспиту допускається не більше двох разів по дисципліні: перший - викладачеві, другий - комісії.

Шкали оцінювання учбових досягнень студента


Університетська

Національна

ECTS

90-100 балів

«відмінно»

A

81-89 балів

75-80 балів

«добре»

B

C

66-74 балів

60-65 балів

«задовільно»

D

E

40-59 балів

0-39 балів

«незадовільно»

FX

F
1   2   3

Похожие:

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Целью нир работы является: предоставить исчерпывающую и убедительную аргументацию для обоснования определенных рекомендаций, представленных...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconТаврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань І практичних...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДвнз «Донецький національний технічний університет»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту. Наведена вище інформація також може надаватися третім особам, безпосередньо задіяним...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconДз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Визначити апаратні складові та програмні засоби комп’ютера, що захищені паролем
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconМаркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів окр «Магістр» спеціальності 050108...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського iconКиївський Національний Університет
Реєструємо власну поштову скриньку, заповнюючи відповідні данні про себе наступним чином
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница