Основи біологічної статистіки


Скачать 148.29 Kb.
НазваниеОснови біологічної статистіки
Дата публикации23.05.2013
Размер148.29 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Математика > Документы
ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТІКИ
1. Статистика має стародавніі корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населения, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характер. Визначити, в якому столітті статистика почала формуватися як самостійна наука.

А XVI столітті

В ХVII столітті

С ХVIII столітті

D XIX столітті

Е ХХ столітті
2. Статистика як самостійна наука почала формуватись в ХVII столітті. Важливе значения в її формуванні мали німецькі дослідники Г.Копринг і Г.Ахенваль. Який напрямок в статистиці вони започаткували?

А Математичний

В Описовий

С Політичну арифметику

D Загальну статистику

Е Медичну статистику
3. Статистика як самостійна наука почала формуватись в друпй половинi ХVII століття, при цьому вона формувапась у двох напрямках, один з яких зародився в Англії. Який напрямок в статистиці було засновано в Англії?

А Математичний

В Описовий

С Економічної статистики

D Загальної статистики

Е Медичної статистики
4. Статистика, як самостійна наука, почала формуватися в другій половині ХVII століття, при цьому вона формувалася в двох напрямках, описовому і мате матичному (політична арифметика). Визначити засновника описової школи статистики.

А Ф. Гальтон

В Ф. Остерлен

С Д. Граунд

D В. Петті

Е Г. Ахенваль
5. Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині ХVII Століття, при цьому вона формувалась в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Визначити засновника математичної школи статистики.

А Ф. Гальтон

В Г. Ахен валь

С Г. Копринг

D В. Петті

Е Ф. Остерлен
6. Медична статистика, як самостійна галузь, вперше виділилась із статистики населення в 1865 році, після опублікування в Німеччині першого посібника з медичної статистики. Хто є автором цього видання?

А Г. Копринг

В Г. Ахенваль

С Д. Граунд

D В. Петті

Е Ф. Остерлен
7. В медицині та біології математичні методи почали використовуватись значно пізніше, ніж в фізиці та хімії:. Медицина та біологія розвивались на основі тільки якісного аналізу явищ і лише в кінці XIX століття були розроблені основи нової науки -- біометрії (біостатистики). Хто є родоначальником цієї науки?

А Г. Ахенваль

В Ф. Гальтон

С Д. Граунд

D В. Петті

Е Я. Бернуллі
8. В ході історичного розвитку загальної статистики в її складі почали формуватись різні види статистики. Визначити, до якої статистики відноситься медична статистика.

А Економічної

В Політичної

С Соціальної

D Статистики науки

Е Статистики освіти
9. В системі охорони здоров'я структурні підрозділи, які забезпечують збір, зберігання і аналіз медичної інформації мають важливе значення. Як називається підрозділ, який забезпечує цей вид роботи в лікувально-профілактичних закладах?

А Кабінет статистики

В Кабінет збору, зберігання та аналізу інформації

С Інформаційно-аналітичне відділення .

D Відділ статистики

Е Центр статистики
10. Статистична сукупність - це велика група відносно однорідних елементів, дій, явищ, які взяті разом в певних межах часу і простору. Що є складовим елементом статистичної сукупності?

А Облікова ознака

В Частина статистичної сукупності

С Статистична ознака

D Одиниця спостереження

Е Ознаки, що підлягають вивченню
11. Суспільні явища вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ці ознаки?

А Моментні

В Атрибутивні

С Кількісні

D Дискретні

Е Інкретні
12. Популяційні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають тільки два значення?

А Моментні

В Атрибутивні

С Кількісні

D Дискретні

Е Альтернативні
13. Кожна одиниця спостереження має велику кількість різноманіних облікових ознак. Як називаються облікові ознаки, що ха. актеризують об'єкт дослідження, який вивчається на певний момент часу?

А Моментні

В Атрибутивні

С Кількісні

D Дискретні

Е Альтернативні
14. Статистична сукупність складається з одиниць спостереження, їх хактеризують облікові ознаки. Як називаються кількісні ознаки які можуть приймати тільки певні значення?

А Моментні

В Інтервальні

С Альтернативні

D Інкретні

Е Дискретні
15. При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникае необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовиіца на явище, яке вивчаеться. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них?

А Результативні

В Факторні

С Альтернативні

D Дискретні

Е Інкретні
16. Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров'я населення, вивчаються різні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаемопов'язаних з ними ознак?

А Результативні

В Факторні

С Альтернативні

D Дискретні

Е Інкретні
17. При проведенні статистичного дослідження часто використовується частина статистичної сукупності, яка відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Як називаеться ця частина?

А Вибірковий масив

В Монографічний опис

С Генеральна статистична сукупність

D Вибіркова статистична сукупність

Е Основний масив
18. Вибіркова статистична сукупність - це частина генеральної статистичної сукупності, що відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Що являеться особливістю вибіркової сукупності?

А Репрезентативність

В Направлений відбір

С Неоднорідність сукупності

D Мала кількість спостережень

Е Чутливість
19. При графічному відображенні росту школярів 12 років установлено, що ознака мае бімодальний (двогорбий) розподіл. На що вказуе такий розподіл?

А На її репрезентативність

В на її специфічність

С На її неоднорідність

D На її недостатність

Е На її чуттєвість
20. Статистична сукупність - це група, що складається з великої кількості відносно однорідних одиниць спостереження, взятих разом в певних межах часу і простору. Що з наведеного нижче може бути одиницею спостереження?

А Окрема особа, окреме явище

В Певні предмети, явища

С Певні контингенти осіб

D Окремий метод дослідження

Е Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються
21. При вивченні госпіталізованої захворюваності використовувались офіційні статистичні облікові документи: карта хворого, що вибув із стаціонару, історія хвороби та інші. Визначити одиницю спостереження в цьому випадку.

А Направления на госпіталізацію від сімейного лікаря

В Випадок направлення на госпіталізацію

С Виклик швилеої медичної допомоги, яка госпіталізувала хворого

D Випадок госпіталізації, хворий, що лікувався в стаціонарі

Е Самозвернения до стаціонару
22. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності - це один із видів захворюваності населения. Що слід взяти за одиницю спостереження при вивченні цього виду захворюваності?

А Випадок втрати працездатності у зв'язку з захворюванням працівника або працівник, який отримав листок непрацездатності

В Працівник заводу

С Працівник заводу, госпіталізований до стаціонару

D Випадок втрати працездатності у зв'язку з карантином

Е Випадок втрати працездатності у зв'язку з ГРЗ
23. Смертність немовлят - це один із показників, що характеризує стан здоров'я населення. Що можна взяти за одиницю спостереження при вивченні цієї смертності?

А Випадок смерті дитини в постнатальному періоді

В Випадок смерті дитини в перінатальному періоді

С Випадок смерті в антенатальному періоді

D Випадок смерті дитини на першому місяці життя

Е Дитина, що померла у віці до одного року життя

24. Визначити одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих в залежності від термінів доставки їх в стаціонар і клінічної форми захворювання.

А Певний контингент осіб

В Окремий метод дослідження

С Окрема особа

D Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються

Е Певні предмети, явища
25. Статистичний метод має широке застосування в соціальній медицині та охороні здоров'я. Визначити, що є одним із основних завдань цього методу.

А Визначення закономірностей рівня здоров'я населення

В Оцінка вартості медичної допомоги

С Оцінка вартості амбулаторно-поліклінічної допомоги

D Розробка біологічних методів профілактики захворювань

Е Розробка параметрів навколишнього середовища
26. Медична статистика вивчає питання, пов'язані з медициною, гігієною та охороною здоров'я. Визначити, один із розділів медичної статистики.

А Аналіз динаміки явищ, що вивчаються

В Статистика здоров'я населення

С Визначення похідних величин

D Санітарна експертиза проектів

Е Медико-соціальна експертиза
27. Медична статистика включає ряд розділів. Яке знаведених положень є одним з її розділів?

А Статистика системи охорони здоров'я

В Аналіз динаміки явищ, що вивчаються

С Визначення похідних величин

D Санітарна експертиза проектів

Е Медико-соціальна експертиза
28. Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначити, одну із цих вимог.

А Якісна однорідність даних

В Поточна реєстрація подій

С Збір даних тільки шляхом переписів

D Збір даних шляхом анкетування

Е Збір даних кореспондентським методом
29. Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам. Що із наведеного нижче є однією із вимог до цієї інформації?

А Поточна реєстрація подій

В Повнота даних

С Збір тільки шляхом переписів

D Збір шляхом анкетування

Е Збір кореспондентським методом
30. У регіоні Д. за останні 5 років відмічається ріст летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи кардіологічних стаціонарів регіону. Визначити одиницю спостереження в цьому випадку.

А Кардіологічний стаціонар

В Випадок госпіталізації до кардіологічного стаціонару

С Оснащення діагностичним обладнанням кардіологічного стаціонару

D Укомплектованість лікарями - кардіологами

Е Своєчасність звертання за медичною допомогою до кардіологічного стаціонару
31. Визначити одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих з апендектомією в залежності від термінів доставки в стаціонар і клінічної форми апендициту.

А Хворий з апендектомією

В Хворий, що був госпіталізований у стаціонар

С Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі

D Терміни доставки хворого

Е Клінічна форма апендициту
32. Визначити статистичну одиницю спостереження при визначенні впливу кількості цукру в крові на загоєння раньової поверхні в післяопераційному періоді.

А Кількість цукру

В Хворий у післяопераційному періоді

С Аналіз крові

D Хворий, що має раньову поверхню

Е Хворий, що виписався на доліковування
33. У епідеміологічному дослідженні проводилося вимірювання рівня артеріального тиску (АТ). До початку дослідження був проведений інструктаж з методики вимірювання АТ, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів не проводилася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні цього дослідження і вплинути на вірогідність результатів?

А Методичні

В Випадкові

С Інформаційні

D Логічні

Е Систематичні
34. В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Визначити, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники.

А Спрямований

В Випадковий

С Типологічний

D Механічний

Е Серійний
35. У місті Н було проведено соціальнл-гігієнічне дослідження. У відповідності з програмою дослідження усе населення міста спочатку було розділено по місцю проживання (порайонно), а потім із кодної групи відбиралися пропорційно одиниці спостереження. Визначити, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники.

А Серійний

В Випадковий

С Механічний

D Спрямований

Е Типологічний
36. В регіоні А. відмічається зростання летальності від інсульту. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи неврологічних відділень стаціонарів регіону. Визначити одиницю спостереження в цьому випадку.

А Оснащення діагностичним обладнанням неврологічного стаціонару

В Неврологічний стаціонар

С Своєчасність звертання до неврологічного стаціонару

О Забезпеченість населення ліжками неврологічного профілю

Е Укомплектованість стаціонарів лікарями - неврологами
37. Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров'я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність?

А Наявність “нульової” гіпотези

В Достатнє число спостережень

С Відсутність коливання ознаки, що вивчається

D Наявність групування ознаки

Е Якісно неоднорідна сукупність

Похожие:

Основи біологічної статистіки iconПрограма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» І «Адміністративний менеджмент»...
Основи біологічної статистіки iconВведення в біохімію. Розвиток біохімії як науки. Історія кафедри...
Для самостійної підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з біологічної хімії
Основи біологічної статистіки iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Основи біологічної статистіки iconГігієнічні основи трудової діяльності підлітків, методика проведення...
Змістовий модуль Тема 16 Гігієнічні основи трудової діяльності підлітків, методика проведення профвідбору та профорієнтації
Основи біологічної статистіки icon„ Основи технічного перекладу

Основи біологічної статистіки icon№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
Тема №4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
Основи біологічної статистіки iconЗ курсу «Основи сучасної електроніки»

Основи біологічної статистіки iconСодержательный модуль №1 «Основи диагностики, лечения и профилактики...
Содержательный модуль №1 «Основи диагностики, лечения и профилактики основних болезней эндокринной системы»
Основи біологічної статистіки iconСодержательный модуль №1 «Основи диагностики, лечения и профилактики...
Содержательный модуль №1 «Основи диагностики, лечения и профилактики основних болезней эндокринной системы»
Основи біологічної статистіки iconЕкзаменаційні питання з предмету «Основи композиції» за I курс (І та ІІ семестр)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница