Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія


Скачать 129.65 Kb.
НазваниеКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія
Дата публикации25.05.2013
Размер129.65 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Математика > Документы
Крок 1 Загальна лікарська підготовка

Медичний профіль – Психологія

Текст завдання

Правильна відповідь - DistrA

DistrB

DistrC

DistrD

DistrE

Хворий Ф., 36 рокiв, iнженер. Протягом останнiх 5 рокiв страждає на рецидивуючу виразкову хворобу 12-перстно( кишки. Оцiнює свою хворобу без перебiльшення та без недооцiнки важкостi свого захворювання. Прагне сприяти успiху лiкування. Не обтяжує родичив та близьких тягарем догляду за собою. Визначте тип вiдношення особистостi хворого до своє( хвороби?

* Гармонiйний.

Сензитивний.

Неврастенiчний

Ергопатичний.

Тривожний.

Хвора П., 45 рокi в, бiблiотекарка. Бiльше 20 рокiв страждає на бронхiальну астму. Вiдчуває тяжке занепокоєння, хвилювання та помисливiсть у вiдношеннi можливого утяжiння перебiгу та виходу своє( хвороби, ускладнень вiд прийому лiкiв. Постiйно цiкавиться результатами iнструментальних та бiохiмiчних дослiджень, висновками лiкарiв. Шукає додаткову iнформацiю про хворобу та (( ускладнення, новi способи (( лiкування. Прагне проконсультуватися у авторитетних медичних працiвникiв та парамедичних працiвникiв (гомеопатiв, знахарiв). Визначте тип вiдношення особистостi хворого до своє( хвороби?

* Тривожний.

Iпохондричний.

Сензитивний.

Фобiчний.

Паранойяльний

Хворий Л., 48 рокiв, будiвельник. Страждає на посттравматичний, в'ялотекучий енцефалiт. Зосереджений на суб'єктивних хворобливих, неприємних вiдчуттях. Постiйно розповiдає про них оточуючим. Перебiльшує тяжкiсть свого захворювання, схильний приписувати собi неiснуючi ускладнення хвороби та лiкарських середникiв. Бажання лiкуватися та обстежуватися поєднується iз невiррям у успiх терапi(, побоювання шкiдливостi та болючостi процедур. Визначте тип вiдношення особистостi хворого до своє( хвороби?

* Iпохондричний

Тривожний.

Егоцентричний.

Сензитивний.

Паранойяльний.

Хворий П., 28 рокiв. Довго хворiє на пiєлонефрит, ускладнений субкомпенсованою нирковою недостатнiстю. Постiйно дратiвливий, особливо при загостреннi хвороби, несприятливих даних обстеження, повiльному ефектi терапii. Дратiвливiсть нерiдко виливається на першого потрапившого. Погано переносить больовi вiдчуття, нетерплячий, нездатний чекати полегшення. Спалахи дратiвливостi завершуються розкаюванням, сльозливiстю, пiдвищенням слабкостi. Визначте тип вiдношення особистостi хворого до своє( хвороби?

* Неврастенiчний

Сензитивний.

Тривожний.

Iпохондричний.

Егоцентричний.

Хвора К., 49 рокiв, педагог. Хворiє на хронiчний калькульозний холецистит та панкреатит, на повторний колiт iз частими загострюваннями. Тривожна, схильна до фiксацi( больових вiдчуттiв. Виказує рiзнi побоювання про можливiсть малоiмовiрних ускладнень хвороби (онкозахворювання, перфорацi( жовчного пухиря, кишково( непрохiдностi), неприємностей на работi, у сiм'(. Побоювання мають мимовiльний, примусовий, повторюющiйся, тяжкий та чужий для хвороi характер, але швидко зникають пiсля бесiди з авторитетним лiкарем, родичами та близькими людьми. Визначте тип вiдношення особистостi хвороi до своє( хвороби?

* Фобiчний.

Сензитивний.

Тривожний.

Iпохондричний.

Паранойяльний.

Хвора В., 22 рокiв, студентка. Лiкується амбулаторно з приводу хламiдiазу. Надмiрно занепокоєна можливим несприятливим враженням, яке може справити на оточуючих знання про (( хворобу. Побоюється, що оточуючi стануть уникати, з опаскою вiдноситись, "розпускати плiтки". Хвилюється, що рiднi та близькi люди стануть недоброзичливо вiдноситися до не(. Занепокоєна збереженням лiкарсько( таємницi, старається прнийти на процедури, коли немає iнших хворих. Визначте тип вiдношення особистостi хворо( до своє( хвороби?

* Сензитивний.

Тривожний.

Фобiчний.

Егоцентричний.

Паранойяльний.

Хвора Р., 52 рокiв, iнженер-конструктор. Прооперована 6 мiсяцiв тому з приводу злоякiсно( пухлини молочно( залози. Не дивлячись на погане самопочуття та несприятливий прогноз хвороби повертається на роботу. Працює з бiльшим завзяттям, нiж до хвороби. Роботi вiддає весь час. Старається лiкуватися та обстежуватись так, щоб це залишало можливiсть для продовження роботи. Визначте тип вiдношення особистостi хворо( до своє( хвороби?

* Ергопатичний.

Анозогностичний.

Сензитивний.

Паранойяльний.

Ейфоричний

Хворий А., 40 рокiв, електрослюсар. Досить довго страждає простато-везикулiтом, ускладненим в останнi роки порушеннями копулятивно( функцi(. Забобонний, припускає можливiсть, що сексуальнi порушення - результат чийогось злого умислу. Пiдозрiлий до лiкiв та процедур. Схильний приписувати побiчнi дi( лiкiв халатностi, недоброзичливостi з боку лiкаря та персоналу. Досить часто скаржиться на них вищестоячим керiвникам. Визначте тип вiдношення особистостi хворого до своє( хвороби.

* Паранойяльний.

Егоцентричний.

Сензитивний

Iпохондричний.

Ергопатичний

Хворий Б., 56 рокiв, шофер. Госпiталiзований у нейрохiрургiчний стацiонар з приводу пухлини у лiвiй лобнiй областi мозку. Активно вiдкидає думки про яку-небудь хворобу у себе. Не усвiдомлює виражених клiнiчних проявiв хвороби. Схильний приписувати iх випадковим обставинам. Без охоти пiд натиском рiдних госпiталiзований для обстеження та лiкування. Виказує бажання "обiйтись своiми засобами". Визначте тип вiдношення особистостi хворого до своє( хвороби?

* Анозогнозичний.

Ергопатичний.

Егоцентричний.

Сензитивний.

Паранойяльний

Хвора С., 34 рокiв. Лiкується у неврологiчному стационарi з приводу наслiдкiв закрито( ЧМТ. Вимагає виключно( заботи та уваги вiд лiкарiв та персоналу. Показує свiй особистий стан, виключнiсть у вiдношеннi хвороби. Виставляє напоказ сво( "страждання та переживання” з цiллю манiпулювання оточуючими. Розмови оточуючих швидко переводе на себе. У iнших хворих, також вимагаючих уваги та заботи, баче конкурентiв i вiдноситься до них неприязно. Визначте тип вiдношення особистостi хворо( до своє( хвороби?

* Егоцентричний

Ергопатичний.

Сензитивний.

Iпохондричний.

Паранойяльний

Робiтник, який виконував завдання на пiдприємствi, раптово сприймає себе вдома у колi сiм'i. Через декiлька хвилин приходить до пам'ятi, розцiнюючi те, що з ним сталося, як "сон" Якi порушення сприйняття були у цього робiтника?

* Iлюзiя.

Парейдолiя.

Галюцинацiя.

Симптом вже баченого.

Дереалiзацiя

Молодий чоловiк веселого нраву, оптимiст, повний надiй, гуморист, жартiвник, балагур, швидко спалахує, але стiльки ж швидко остигає. Багато обiцяє, але не завжди дотримує своi обiцянки. Вiдмiчається добротою, готовнiстю прийти на допомогу. До якого типу темпераменту вiдноситься молодий чоловiк.

* Сангвiнiчний.

Меланхолiчний.

Холеристичний

Флегматичний.



Молодий чоловiк рухливий, товариський, схильний до пустунства, неусидчивий, недостатньо дисцiплiнований, навчається нерiвно. Настрiй пiднесений, захоплень багато, але вони поверхнi та бистро проходять, переоцiнює сво( здiбностi, любить хвастати. До якого типу акцентуацiй можно вiднести даного молодого чоловiка ?

* Гiпертимний тип.

Циклотимний тип.

Лабiльний тип.

Астено-невротичний тип.

Сензитивний тип.

Молодий чоловiк вiдрiзняється прискореним та раннiм iнтелектуальним розвитком, схильнiстю до роздумiв та мiркувань, до самоаналiзу та оцiнки поведiнки iнших людей. Самовпевненiсть у нього поєднується iз нерiшучiстю. До якого типу акцентуацi( характеру вiдноситься даний молодий чоловiк?

* Психастенiчний тип.

Шизо(дний тип.

Сензитивний тип.

Iстеричний тип.

Нестiйкий тип.

Пiдлiток 14 рокiв часто плаче, виводить оточуючих, любить мучити тварин, дражнити молодших, знущається над безпорадними. У дитячих компанiях веде себе як диктатор, вiдрiзняється жорстокiстю, себелюбством, старається догодити старшим. До якого типу акцентуацi( вiдноситься пiдлiток?

* Епiлепто(дний тип.

Iстеро(дний тип.

Нестiйкий тип.

Цикло(дний тип.

Астено-невротичний тип.

Пiдлiток, 14 рокiв, прагне постiйноi уваги до власноi особи, схильний до театральностi, позерства, рисуванню, прагне любою цiною привернути на свою адресу захоплення та похвали, схильний демонстративно наносити собi ушкодження (порiзи передплiччя). До якого типу акцентуацi( вiдноситься пiдлiток ?

* Iстеро(дний тип.

Нестiйкий тип.

Шизо(дний тип

Епiлепто(дний тип

Циклотимний тип.

Вас покликали у сусiдню квартиру, де жiнка 20 рокiв зкоiла суiцидну спробу, але була врятована. У бесiдi з вами вона заявляє, що "змiст життя утрачено, краще померти" У чому заключається ваш лiкарський обов'язок?

* Викликати психiатричну бригаду швидко( допомоги.

Викликати дiльничного терапевта.

Призначити антидепресанти

Призначити транквiлiзатори.

Провести бесiду з родичами.

Чоловiк К., 53 роки. П'ять мiсяцiв тому перенiс iнфаркт мiокарда з ураженням задньо( стiнки лiвого шлуночка. Обмежив коло своє( дiяльностi та iнтересiв. Постiйно рахує пульс. В розмовах багато розпитує про наслiдки iнфаркту мiокарду. Бо(ться швидко ходити, вiдмовляється вiд занять лiкувальною гiмнастикою. Якi порушення домiнують?

* Iпохондричнi розлади

Депресивнi розлади

Астенiчнi розлади.

Фобiчнi розлади.

Невротичнi розлади.

Жiнка М., 48 рокiв. Впродовж 11 рокiв страждає на гiпертонiчну хворобу. На тлi дискомфорту в лiвiй половинi грудноi клiтки вiдчуває тривогу за стан мiокарду, бо(ться миттєво( смертi вiд iнфаркту мiокарду. Охоче погоджується з безпiдставнiстю своiх занепокоєнь. Пiдкреслює, що вiрить в те, що це розлади психiки, а не мiокарду. Якi порушення мають мiсце?

* Кардiофобiчнi розлади.

Iпохондричнi розлади.

Депресивнi розлади

Астенiчнi розлади

Невротичнi розлади.

Жiнка С., 49 рокiв. Останнi шiсть рокiв диспансерно спостерiгається з приводу гiпертонiчно( хвороби. Один-два рази на мiсяць напади пiд час яких вiдчуває нестерпний фiзичний страх, який є єдиною iснуючою реальнiстю, з нестерпним вiдчуттям близько( смертi, в цей час "навiть не бо(ться померти, а нiби вмирає" Якi емоцiйнi розлади мають мiсце пiд час нападу?

* Вiтальний страх

Нав'язливий страх.

Афективна лабiльнiсть.

Тривожна депресiя

Кардiофобiчний розлад.

Чоловiк В., 38 рокiв. Впродовж останнiх трьох рокiв страждає на виразковий колiт. Тиждень тому на тлi загострення колiту став пригнiченим, скаржився на апатiю, млявiсть, лiнь, весь час лежав у лiжку, мав вигляд байдужого, нiчим не цiкавився. Пiсля заспокоєння з боку лiкаря став жвавiше та веселiше. Який емоцiйний розлад має мiсце?

* Апатична депресiя

Астенiчний стан.

Тривожна депресiя.

Афективна лабiльнiсть.

Апатичний стан.

Жiнка Р., 35 рокiв. Два днiтому оперована з приводу флегмонозного апендециту. В розмовi швидко втомлюється, легко вразлива, чутлива, на очах легко з'являються сльози, мружиться вiд яскравого свiтла, просить не вмикати гучно радiоприймач. Щасливо посмiхається, побачивши рiдних, якi прийшли вiдвiдати ((. Яке порушення має мiсце?

* Астенiчний стан.

Депресивний стан.

Iпохондричний стан.

Невротичний стан.

Апатичний стан.

Жiнка Б., 34 роки. Госпiталiзована в хiрургiчне вiддiлення для планового оперативного втручання з приводу жовчнокам'яноi хвороби. В очiкуваннi операцi( не володiє собою, вiдчуває страх, вираз обличчя тривожний, на очах сльози, метушлива, постiйно розпитує хворих та медперсонал про можливi наслiдки майбутньо( операцi(, бо(ться смертельного кiнця операцi(. Який розлад має мiсце?

* Панiчний стан.

Астенiчний стан.

Iпохондричний стан

Фобiчний стан.

Депресивний стан.

Гал(на М., 25 рок(в. Сто(ть у шлюб( протягом 6 рок(в, спилкувата, емоц(ональна, полюбля( подобатись, бути у центр( уваги, переважа( сусп(льство чолов(к(в. Зовн(шньо хрупка, грац(озна. При досягненн( сво(х мет проявля( необх(дну гнучк(сть та стен(чн(сть. Який вариант особистост( в Гал(ни ?

*(стеро(дний

Шизо(дний

Еп(лепто(дний

Ананкастний

Нест(йкий

Миколай Л., 18 рок(в. Навча(ться в школ( в(дм(нно, захоплю(ться ф(лософ((ю та математикою. Друз(в переважа( стар(ш за себе, контакти з( сверсниками обмежени. Багато чита(, ц(кавиться абстрактним живописом. Його судження в(др(зняються ориг(нальн(стю. Рухи дек(лька вичурни, одяг також в(др(зня(ться нестандартн(стю Який вариант особистост( в Миколая ?

* Шизо(дний

(стеро(дний

Еп(лепто(дний

Ананкастний

Нест(йкий

Оксана К., 18 рок(в, виховувалась у с(м(( алкогол(ков, батьки не прид(ляли (й належно( уваги. У школ( часто прогулювала уроки без поважно( причини. Варто будь-кому (з компан(( друз(в запросити (( на розважальний зах(д, не задумуючись залишала заняття, домашн( д(ла та вт(кала (з друзями. (з 7 рок(в палить, з 10 - вжива( спиртн( напо(. Який вар(ант характеру ?

*Нест(йкий

(стеро(дний

Шизо(дний

Еп(лепто(дний

Ананкастний

Олександр В., 22 рок(в, студент медичного (нституту, старанний, боязкий, сором(язливий, схильний до продумування ситуац(й, ретельний, сумл(нно готу(ться до занять, але у з(вязку (з нер(шучистю розгублю(ться п(д час усних в(дпов(дей та справля( враження г(рше, н(ж (нш( студенти. Разом з тим да( товаришам дуже корисн(, розумн( поради. В(дчува( труднощи також при вир(шенн( побутових питань. Наприклад, довго зважу( “за” та “проти” того, чи купити йому хл(б. Який вар(ант характеру ?

*Ананкастний

Нест(йкий

(стеро(дний

Шизо(дний

Еп(лепто(дний

Генад(й Д., 42 рок(в, впертий, лестивий, але дисципл(нований, з(браний, акуратний. Част( конфл(кти (з п(длеглими, в(д котрих потребу( бездоганного виконання сво(х наказ(в. В(дм(ча( час приходу та уходу з роботи та погрожу( зв(льненням при зап(зненнях на 2-3 хвилини. Який вар(ант характеру ?

*Еп(лепто(дний

Ананкастний

Нест(йкий

(стеро(дний

Шизо(дний

Жiнка С., 57 рокiв. Пiвроку тому перенесла iнфаркт мiокарду з пораженням задньо( стiнки лiвого шлуночка. Зосереджена на вiдчуттях з боку серця, постiйно рахує пульс, майже через день звертається до лiкаря зi проханням зняти електрокардiограму. Уникає швидко( ходи, нiколи не сiдає в переповнений транспорт. Боiться робити лiкувальну гiмнастику. Якi порушення домiнують?

* Iпохондричнi розлади

Депресивнi розлади.

Астенiчнi розлади.

Фобiчнi розлади.

Невротичнi розлади

Жiнка Ц., 21 рiк. Два роки тому пiд час пожежi отримала важкi опiки обличчя з наступним формуванням рубцових деформацiй носу, губ, повiк. Три послiдовних пластичних операцii не усунули дефект. Переконана, що i( зовнiшнiсть неприємна. Настрiй пригнiчений. Зневiрена в результатах операцiй. Нi з ким не спiлкується, кинула навчання в унiверситетi. Були думки про самогубство. Який розлад має мiсце?

* Депресивний стан.

Астенiчний стан.

Iпохондричний стан.

Невротичний стан.

Апатичний стан.

Похожие:

Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Біохімія
...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Патологічна анатомія
При вскрытии умершей был установлен диагноз: аддисоновая болезнь. Выберите наиболее вероятную непосредственную причину смерти этой...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Фармакологія
Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія....
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Патологічна фізіологія
Хворий 16 років поступив в хірургічне відділення з діагнозом гострий апендицит. Який типовий патологічний процес є головним при цьому...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Гістологія
...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Нормальна фізіологія
При обстеженні чоловіка 58 років виявлено зменшення моторно-евакуаторної функції шлунку. Який з наведених факторів впливає на моторну...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Нормальна анатомія
Для підтвердження діагнозу “Ішемічна хвороба серця” хворому виконують коронарографію (обстеження кровотоку у вінцевих артеріях серця)....
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Біологія
Вони утворюються в комплекси Гольджи І відіграють суттєву роль в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, в залежності...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Мікробіологія
У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту з незміненою кількістю та функціональною активністю т- І в-лімфоцитів при обстеженні...
Крок 1 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Психологія iconКрок Загальна лікарська підготовка. 2011 рік

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница