Методичні рекомендації щодо підготовки


НазваниеМетодичні рекомендації щодо підготовки
страница1/4
Дата публикации08.07.2013
Размер0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ДВНЗ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Методичні рекомендації

щодо підготовки

ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

зІ спеціальності – 8.15010002 Державна служба

галузі знань 1501 – Державне управління

2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ДВНЗ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

^ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Методичні рекомендації

щодо підготовки

ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

зІ спеціальності – 8.15010002 Державна служба

Розглянуто на засіданні кафедри економічної теорії та державного управління

Протокол № 1 від «31» серпня 2012 р.

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ.

Протокол № 4 від «04» жовтня 2012 р.

2012
УДК 658 (071)
Методичні рекомендації щодо підготовки дипломної магістерської роботи зі спеціальності 8.15010002 – „Державна служба” / Уклад. О.В. Захарова, О.О. Шумаєва. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 39 с.
У методичних рекомендаціях сформульовані вимоги і поради до написання, оформлення та захисту дипломної магістерської роботи, наведені необхідні додатки. Призначено для магістрантів спеціальності 8.15010002 „Державна служба” денної та заочної форм навчання.

^

Укладачі: О.В. Захарова, д.е.н., доцент

О.О. Шумаєва, к.держ.упр., доцент
Відп. за випуск: О.О. Шумаєва, к.держ.упр., доцент
^

Рецензент: В.В. Дементьєв, д.е.н., професор, проректор ДонНТУЗМІСТ1 Загальні положення.........................................................................................

5

2 Етапи та графік підготовки дипломної магістерської роботи..............................

6

2.1 Визначення напряму дослідження і затвердження теми

дипломної магістерської роботи...............................................................


6

2.2 Затвердження індивідуального графіка дослідження...........................

7

2.3 Проведення дослідження i написання тексту дипломної

магістерської роботи..................................................................................


8

2.4 Підготовка до захисту дипломної магістерської роботи…...................

8

2.6 Порядок захисту дипломної магістерської роботи ..................................

10

2.7 Критерії оцінки дипломної магістерської роботи.................................

11

3 Структура, зміст i обсяг дипломної магістерської роботи............................

12

4 Правила оформлення дипломної магістерської роботи ..............................

15

4.1 Обсяг та структура…………………………............................................

15

4.2 Нумерація сторінок…………………………...........................................

16

4.3 Нумерація розділів та підрозділів............................................................

16

4.4 Таблиці.......................................................................................................

17

4.5 Формули і рівняння...................................................................................

18

4.6 Ілюстрації...................................................................................................

19

4.7 Перелік посилань.......................................................................................

20

4.8 Додатки.......................................................................................................

22

4.9 Загальні вимоги до оформлення дипломної магістерської роботи......

23

ДОДАТОК А Перелік зауважень нормоконтролера до дипломної магістерської роботи ………………………………………………………….

26

ДОДАТОК Б Тематика дипломних магістерських робіт................................

27

ДОДАТОК В Зразок заяви...................................................................................

29

ДОДАТОК Г Приклад оформлення списку наукових праць магістранта......

30

ДОДАТОК Д Приклад рецензії...........................................................................

31

ДОДАТОК Е Приклад довідки про впровадження...........................................

32

ДОДАТОК Є Приклад титульного листа ілюстративного матеріалу.............

33

ДОДАТОК Ж Приклад першого титульного листа..........................................

34

ДОДАТОК З Приклад другого титульного листа............................................

35

ДОДАТОК И Приклад завдання........................................................................

36

^ ДОДАТОК К приклад реферату.........................................................................

38

Додаток Л Приклад змісту..............................................................................

39

^ 1 Загальні положення
Дипломна магістерська робота – це результат самостійного дослідження, яке має виконати магістрант на завершальному етапі навчання в університеті, на підставі якого державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, ступінь його здатності до самостійної роботи за фахом i приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації.

Підготовка дипломної магістерської роботи полягає у поглибленні магістрантом спеціальних знань, умінь і навичок інноваційного характеру щодо розв’язання проблемних комплексних завдань у певних галузях національного господарства, навичок самостійного наукового дослідження економічних та політичних процесів.

Метою підготовки дипломної магістерської роботи є глибоке дослідження теоретичних основ актуальних проблем державного управління та діяльності державної служби у різних сферах суспільного життя, обґрунтування власних узагальнень та розробка ефективних науково-практичних пропозицій щодо їх розв'язання .

Працюючи над дипломною магістерською роботою, магістрант має сформувати навички постановки проблеми на основі її актуальності та практичного значення, що необхідно для самостійного формулювання мети i завдань дослідження, побудови структурно-логічного плану, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу і оцінки умов діяльності державних установ, обґрунтування власних узагальнень, висновків i пропозицій за обраною темою дослідження. У дипломній магістерській роботі необхідно продемонструвати всю сукупність знань, умінь та навичок, здобутих на попередніх етапах навчання.

Основні завдання під час виконання дипломної магістерської роботи:

визначення теоретико-методологічних основ дослідження за обраним напрямом;

проведення аналізу проблеми та практичних ситуацій із застосуванням сучасних методів та інформаційних технологій;

розробка і оцінка альтернативних підходів до вирішення сучасних та стратегічних проблем;

обґрунтування запропонованих рішень із використанням методів ситуаційного аналізу та моделювання;

апробація основних теоретичних і практичних запропонованих рекомендацій у формі виступів на конференціях, публікації тез доповідей та статей у наукових журналах;

підготовка презентації у вигляді доповіді та демонстраційних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора;

публічний захист дипломної магістерської роботи з наданням відгуку, рецензій та довідки про впровадження.

Повнота та особливості реалізації завдань залежать від обраного напряму дослідження, сфери та особливостей діяльності установи, на базі якої виконується дипломна магістерська робота.
^ 2 Етапи та графік підготовки дипломної магістерської роботи
Підготовка дипломної магістерської роботи складається з наступних основних етапів:

  1. визначення напряму дослідження і затвердження теми роботи;

  2. вибір організації, яка стане базою магістерського дослідження;

  3. затвердження індивідуального графіка;

  4. проведення дослідження та написання дипломної магістерської роботи;

  5. підготовка до захисту дипломної магістерської роботи та її захист.


2.1 Визначення напряму дослідження і затвердження теми дипломної магістерської роботи
Визначення напряму дослідження здійснюється, виходячи з наукових інтересів магістранта, які було сформовано під час навчання та актуальності, як з точки зору теорії, так і практики функціонування державної служби.

Під час вибору напряму доцільно користуватися рекомендованим переліком тем, який може уточнюватись або доповнюватись за бажанням магістранта та згодою наукового керівника (Додаток Б). Магістранту надається право запропонувати власну тему роботи з необхідним обґрунтуванням актуальності її дослідження або замовлення організації.

Обираючи тему, слід враховувати її актуальність для економіки регіону і країни, а також установи, на базі якої вона буде виконуватися, доступність до відповідних практичних матеріалів (планових, звітних, статистичних даних та документів), можливість проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність сучасних наукових досліджень та обґрунтованих методик за цією тематикою, власні напрацювання. Обов’язковою вимогою до дипломної магістерської роботи є наукова корисність i практична цінність очікуваних результатів. Тому під час формулювання теми треба пам’ятати, що наукові розробки дипломної магістерської роботи мають бути підготовлені та апробовані на матеріалах конкретної організації. Виконання реферативної теоретичної роботи без використання й аналізу певних матеріалів, що характеризують діяльність підприємства або організації, не допускається.

Пропозиції щодо вибору теми магістрант обговорює та узгоджує з науковим керівником. Після цього магістрант зобов’язаний підготувати заяву (Додаток В) і подати її в магістратуру протягом перших трьох тижнів першого року навчання у магістратурі. На заяві викладач підтверджує згоду бути керівником дипломної магістерської роботи.

Магістратура розглядає пропозиції магістрантів і після їхнього схвалення готує проект наказу, яким затверджуються теми і призначаються наукові керівники. Закріплення за магістрантом теми дипломної роботи оформлюється наказом ректора ДонНТУ.

^ 2.2 Затвердження індивідуального графіка дослідження
Графік захисту дипломних магістерських робіт готується магістратурою на початку жовтня другого року навчання та затверджується наказом ректора ДонНТУ. Згідно з цим кожен магістрант розробляє індивідуальний графік підготовки і захисту дипломної магістерської роботи, який затверджується та контролюється безпосередньо науковим керівником i кафедрою. Основні етапи індивідуального календарного графіка відображаються у завданні до дипломної магістерської роботи. Під час складання графіка слід дотримуватися таких вимог:


Вид роботи

Термін виконання

1

2

1. Дата видачі завдання на дипломну магістерську роботу

жовтень першого року навчання

2. Написання й редагування науковим керівником окремих розділів дипломної магістерської роботи та її оформлення відповідно до вимог:

  • теоретичний розділ

  • аналітичний розділ

- методико-прикладний розділ

березень другого року навчання


жовтень другого року навчання грудень другого року навчання березень другого року навчання

3. Нормоконтроль – чітке дотримання вимог щодо оформлення та змісту роботи відповідно до даних методичних рекомендацій (здійснює та підписує відповідальна за це особа)

травень другого року навчання

4. Оформлення, якісний прошив пояснювальної записки, підписання у наукового керівника, отримання відгуку керівника на роботу

10. Рецензування дипломної магістерської роботи (при собі мати повний комплект документів)


за три тижні до затвердженої дати захисту


11. Отримання довідки про впровадження результатів дослідження в організації

12. Підписання обхідного листа у бібліотеці ДонНТУ

13. Підготовка ілюстративного матеріалу, необхідного для захисту дипломної магістерської роботи

14. Допуск дипломної магістерської роботи у завідувача кафедри (при собі мати повний комплект документів, ілюстративний матеріал)


за два тижні до затвердженої дати захисту

16. Передача пояснювальної записки та всіх матеріалів секретарю ДЕК

за два тижні до затвердженої дати захисту

17. Підготовка до захисту дипломної магістерської роботи

від моменту підписання і до затвердженої дати захисту

18. Захист дипломної магістерської роботи

у дату, затверджену наказом

  1   2   3   4

Похожие:

Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних І магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів спеціальност 010104 Професійна освіта. Дизайн
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту курсової робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання І захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І захисту магістерських робіт донецьк 2009
Державна служба, є формою контролю набутих слухачем в процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні для виконання...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни “історія росії”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації щодо підготовки, здійснення та оформлення
Дсту iso 14001: 1997 І дсту iso14004: 1997 “Система управління навколишнім середовищем”, iso 14015: 2005 “Екологічне оцінювання виробничих...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право»
Методичні рекомендації з курсу «Рекреаційне право» розроблено для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації щодо підготовки iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница