«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено


Название«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено
страница1/7
Дата публикации04.08.2013
Размер0.83 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Медицина > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Філософський факультет
Кафедра історії філософії

Укладач: доктор філософських наук, професор Прокопов Д. Є.

«ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів історичного факультету

Затверджено

на засіданні кафедри історії філософії

Протокол № ___

від «___» ________2012 р.
Зав. кафедри______проф. Ярошовець В. І.Декан філософського факультету

___________ проф. Конверський А. Є.

КИЇВ - 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія філософської думки»

^ Укладач: доктор філософських наук, професор Прокопов Д. Є.


Лектор: доктор філософських наук, професор Д. Є.
Викладач: доктор філософських наук, професор Прокопов Д. Є.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«___» ____________2012 р.

__________доц. Кравчук А. А.

ВСТУП
Програма з курсу «Історія філософської думки» покликана забезпечити студентів історичного факультету необхідним обсягом знань з історії філософії, ознайомити їх зі специфікою філософської проблематики та шляхами її розв`язання у різні культурно-історичні епохи. В програмі представлений широкий обсяг матеріалу як в історичному та культурологічному плані, починаючи з античності і до наших днів, так і в теоретичному плані – в курсі розглядаються проблеми філософії історії, філософії мови, філософії права, важливі етичні, соціально-політичні та методологічні питання. Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці з філософською літературою.

Дана дисципліна «Історія філософської думки» викладається на ІІ курсі у ІІ семестрі в обсязі 68 годин. З них лекційних – 34 години, семінарських – 34 години. Консультації 6% – 38 годин, контрольні роботи – 24 години. Закінчується заліком у ІІ семестрі (14 год.). Керівництво індивідуальною самостійною роботою 14 год. Загальна кількість годин – 128.

Нормативний курс «Історія філософської думки» передбачає ознайомлення студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з особливостями розвитку історії зарубіжної і вітчизняної філософії. Курс має важливе значення для розширення та поглиблення знань студентів в галузі історико-філософської науки і виступає неодмінною складовою підготовки сучасних фахівців-істориків.

^ Метою і завданням навчальної дисципліни «Історія філософської думки» є: а) формування розуміння у студентів передумов та специфіки формування історико-філософської парадигми; б) усвідомлення студентами місця історії філософії у системі гуманітарних знань; в) ознайомлення з конкретно-історичними етапами, особливостями світової та вітчизняної філософії; г) вивчення через прочитання першоджерел та їх аналіз вчень видатних філософів минулого і сучасності; д) творчий пошук та усвідомлення специфіки філософських систем в контексті основних тенденцій розвитку сучасної філософії та історії філософії.

Предметом курсу є: філософська думка від моменту її виникнення і до сучасності, та філософські вчення розроблені представниками різних філософських традицій Сходу і Заходу.

^ Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати базові знання з історії загального розвитку філософської думки; базові знання з історії розвитку окремих філософських традицій; знання різноманітних підходів до вирішення основних філософських проблем; навички порівняльного аналізу різних філософських систем у межах одного історико-філософського періоду.

Студент повинен вміти аналізувати матеріал і самостійно проводити історико-філософську роботу з опрацювання текстів; володіти термінологічно-категоріальним апаратом філософського дослідження; здобувати навички самостійного визначення та розкриття змісту основних філософських понять, термінів, категорій.

^ Також студент повинен знати: а) співвідношення різних періодів історії філософії, специфіку виникнення і формування парадигм в історії філософії, зокрема філософської античної, середньовічної, новочасної і сучасної парадигми; б) місце окремих філософських систем в історії філософії; в) соціально-економічні, політичні, наукові передумови та супутні обставини становлення та розвитку основних філософських традицій; г) основні положення, поняття та їх співвідношення у вченнях визначних філософів; д) багатоманіття філософських пошуків, а також «традиційні» та новітні методи прочитання історії філософії.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Вивчення даного курсу має забезпечити ефективне виконання завдань з формування розуміння у студентів передумов та специфіки формування філософської думки, усвідомлення студентами місця історії філософії в системі гуманітарних знань.

^ Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Історія філософської думки» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100–бальною шкалою.

Формою контролю є залік, вагове співвідношення (у відсотках) модульного та підсумкового контролю встановлюється 60% : 40%.

Змістовий

модуль (ЗМ1)

Змістовий

модуль (ЗМ2)

Змістовий

модуль (ЗМ3)

Залік

Разом (підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)20%


20%


20%


40%


100%


Оцінка (бали)0-20


0-20


0-20


0-40


0-100


Поточний контроль:

^ Вид роботи

Мін. кількість балів за вид роботи


Макс. кількість балів за вид роботи


Макс. кількість балів за ЗМ

Доповідь на семінарському

занятті (Модуль 1)

Доповнення на семінарському занятті

0,1

0,1

1

0,5

16

Доповідь на семінарському

занятті (Модуль 2)

Доповнення на семінарському занятті

0,1

0,1

1

0,5


16

Доповідь на семінарському

занятті (Модуль 3)

Доповнення на семінарському занятті

0,1

0,1

1

0,5

16

Написання тематичного реферату

0,1

5

5

Модульна контрольна робота (Модуль 1)

0

4

4

Модульна контрольна робота (Модуль 2)

0

4

4

Модульна контрольна робота (Модуль 3)

0

4

4

ЗАЛІК40

Всього

100

Розрахунок підсумкової оцінки за курс:

ПО = ЗМ 1 + ЗМ 2 + ЗМ 3+ залік
Контроль знань.
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за одне семінарське заняття становить ^ 1,5 бали, які складаються з 1 балу за виступ, 0,5 бала за доповнення.
Шкала відповідності

За 100 бальною шкалою

За національною шкалою

90-100

5

відмінно

зараховано

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

Незадовіль-но

Незарахо-вано

1-34

Студент допускається до складання заліку за умови, якщо він набрав мінімальний бал – не менше 20 балів ((60-40) = 20).

НАВЧАЛЬНО-Тематичний план лекцій і семінарських занять
Базовим підручником, що використовується студентом протягом вивчення всього курсу є:


 1. Історія філософії: Підручник / За ред. В.І.Ярошовця. – К.: Видавник ПАРАПАН, 2002.

 2. Історія філософії: Підручник у 2-х т. / За ред. В. Я. Ярошовця. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007.


Базовим словником є:
Історія філософії: Словник / За ред. В.І.Ярошовця. – К.: Знання України, 2005.
Крім цього в процесі вивчення курсу можуть застосовуватись наступні підручники, хрестоматії, посібники та курси лекцій (оскільки вміщений в них матеріал охоплює весь курс або значні за розміром тематичні блоки, то в подальшому викладі літератури вони більше не згадуватимуться):


 1. Автономова Н.С., Баранова В.И., Грецкий М.Н., Грифцова В.Н. Хрестоматия по истории философии. – М.: Владос, 1997.

 2. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. Средневековье. – СПб.: Пневма, 2001.

 3. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта. – СПб.: Пневма, 2002.

 4. Антонов Е.А. История философии: Курс леций. – Белгород: ОНиРИО БЮИ МВД России, 2000.

 5. Арсаланов В.Г., Голобоков В.Г., Голованов Л.В., Делокаров К.Х. Краткая история филосифии: Учебное пособие для вузов. – М.: Олимп, 1996.

 6. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001.

 7. Бучило Н.Ф., Кириллов В.И., Ляпина Т.С. Философия: Учебное пособие для вузов. Часть 1: История философии. – М.: Юристъ, 1996. –Ч.1.

 8. Виндельбанд В. История философии. – К.: Ника-Центр, 1997.

 9. Волинка Г.І., Гусєв В.І., Огородник І.В., Федів Ю.О. Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика. – К.: Вища школа, 1999.

 10. Волкова А.Н., Горнев В.С., Данильченко Р.Н. История философии: Учебное пособие для вузов. – М.: Приор, 2001.

 11. Волович В.И., Горлач Н.И., Головченко Т.Г., Губерский Л.В. История философии: Учебний для высшей школы. – Харьков: Консум, 2002.

 12. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: в 3-х кн..– СПб.: Наука, 2001.

 13. Горбачев В.Г. История философии: Краткий курс лекций. – Брянск: Курсив, 1998.

 14. Гриненко Г.В. История философии. – М.: Юрайт, 2004.

 15. Заиченко Г.А. История западной философии. – Д.: Наука и образование, 2000.

 16. История философии в кратком изложении / Ред. И.И. Богута. –М.: Мысль,1995.

 17. История философии: Учебник для вузов / Ред. В.П.Кохановский, В.П.Яковлев. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999.

 18. Іщенко Ю.А. Нариси з історії філософії. – К.: ЯГО НАН України, 2001.

 19. Кирвель Ч.С., Бородич А.А., Розенфельд У.Д. История философии: Учебник. – Минск: Новое знание, 2001.

 20. Любутин К.Н., Саранчин Ю.К. История западноевропейской философии: Учебное пособи для вузов. – М.: Академический проект, 2002.

 21. Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. – СПб.: Азбука, 2001.

 22. Рассел Б. История западной философии: В3-х кн.. – Новосибирск: Новосиборский университет, 1997.

 23. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия. От истоков до наших дней. – Спб.: Петрополис, 1997. – Т.1, 2, 3.

 24. Романов Ю.И., Сандулов Ю.А. Краткая история философский мысли: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2002.

 25. Сизов В.С. История философии: Учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2004.

 26. Стрелецкий Я.И. История философии: Курс лекций. – Краснодар: КЮИ, 2001.

 27. Татаркевич В. Історія філософії. Антична і середньовічна філософія. – Львів: Свічадо, 1997. – Т.1.

 28. Татаркевич В. Історія філософії. Філософія Нового Часу до 1830 року. – Львів: Свічадо, 1997. – Т.2.

 29. Хамітов Н.В., Гармаш Л.Н., Крилова С.А. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2000.

 30. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. – СПб.: Лань, 1999.Лекція 1. Історія філософії в системі філософських дисциплін (2 год.)
План лекції
1. Поняття філософії та її відношення до міфу, релігії і науки.

2. Історія філософії як спосіб існування філософського знання та тип філософської рефлексії.

3. Розвиток історії філософії. Проблема визначення предмету і методу в історії філософії.

4. Місце історії філософії в системі філософських дисциплін.

5. Проблема єдності історико-філософського процесу: сучасні підходи інтерпретації.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconРобоча програма І методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого...
Робоча програма І методичні вказівки до курсу “Історія образотворчого мистецтва” для студентів-культурологів філософського факультету...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 020302 Історія
Читається на третьому курсі в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів, в тому числі 50 годин аудиторних занять (50 лекцій): 58 годин самостійної...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconНавчальна програма курсу 4 Література Список навчальної літератури...
України з давніх часів до сьогодення. Навчальний курс нерозривно пов'язаний з такими дисциплінами як «Історія України», «Теорія держави...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Заявки та тези виступу надсилати відповідальному секретарю конференції, голові наукового товариства студентів та аспірантів історичного...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconРобоча навчальна програма дисципліни «історія україни» пояснювальна записка
Моз україни від 19. 10. 09 №749. Кінцеві цілі з дисципліни однакові для всіх спеціальностей, І тому складена програма з історії України...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconКиївський національний університет імені тараса шевченка історичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconМетодичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до планів семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу “нова історія країн західної європи...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconРобоча програма курсу «герменевтика» для студентів філологічного факультету Авторська розробка
Становить собою певні основи для подальшого вивчення філологічних курсів І спеціальних курсів, розкриваючи механізми розуміння смислу,...
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconЗатверджено
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри господарського права, протокол №1 від 30. 08. 2012 р
«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів історичного факультету Затверджено iconПрограма дисципліни «історія україни»
Програму курсу «Історія України» призначено для ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница