Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi?


Скачать 80.67 Kb.
НазваниеЯкийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi?
Дата публикации23.05.2013
Размер80.67 Kb.
ТипВопрос
ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК

1. Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi?

А Лiмiт

В Медiана

С Мода

D Cepeднє квадратичне вiдхилення

Е Коефiцiєнт варiації
2. Якийiз критеріїв оцiнки ступеня неоднорiдностi ознак визнається рiзницею крайнix значень варіант?

А Мода

В Медiана

С Амплiтуда

D Cepeднє квадратичне вiдxилення

Е Коефiцiєнт варiації
3. В результатi проведеного дослiдження встановлено, що середнiйзріст хлопчикiв 10 років складає 127 см, а новонароджених 62 см. Якийпоказник необхiдно розрахувати, щоб визначити, в якiйсукупностi коливання ознак було бiльшим?

А Лiмiт

В Коефiцiєнт варiацiї

С Амплiтуду

D Cepeднє квадратичне вiдхилення

Е Вiдносну величину
4. Ліміт i амплiтуда характеризують рiзноманiтнiсть ознак у варiаційному ряду по крайнiх значеннях варіант. Якийпараметр варіаційного ряду дaє внутрiшню характеристику рiзноманiтностi варiант у цьому ряду?

А Cepeднє квадратичне вiдхилення

В Вiдхилення кожної варiанти вiд середньої арифметичної величини

С Коефiцiєнт вapiaції

D Частота варіант

Е Число спостережень
5. Якийкритерiйоцiнки ступеня неоднорiдностi ознак є вiдносною мiрою їx рiзноманiтностi?

А Лiмiт

В Вiдносна величина

С Амплiтуда

D Cepeднє квадратичне вiдхилення

Е Коефiцiєнт вapiaцiї
6. При оцiнцi ступеня неоднорiдностi середнього зросту школярiв встановлено, що коефiцiєнт вapiaціїсклав 9%. Оцiнiть ступiнь варiації дослiджуваної ознаки:

А Дуже низький

В Високий

С Середнiй

D Низький

Е Дуже високий
7. При оцiнцi ступеня неоднорiдностi середнього зросту школярiв установлено, що коефiцiєнт варiації склав 17%. Оцiнiть ступiнь варiації дослiджуваної ознаки:

А Дуже низький

В Низький

С Середнiй

D Високий

Е Дуже високий
8. При оцiнцi ступеня неоднорiдностi середнього зросту школярiв установлено, що коефiцiент варiації склав 28%. Оцiнiть ступiнь варiації ознаки:

А Дуже низький

В Низький

С Середнiй

D Високий

Е Дуже високий
9. Визначити крайнi значения варіант варiацiйного ряду, якщо вiдома середня величина систолiчного тиску у жiнок 40-48 pоків 120 мм рт. ст., σ = ±5 мм рт. ст.

А 115-125 мм рт. ст.

В 110-130 мм рт. ст.

С 105-135 мм рт. ст.

D 100-140 мм рт. ст.

Е 95-145 мм рт. ст.
10. Середнiйзрiст 150 дiвчаток віком 12 років дорiвнює 137 см при σ= ± 2,0 см. Якийвiдсоток дiвчаток може мати зрiст у межах вiд 133,0 до 141,0 см?

А 58,8%

В 68,3%

С 78,6%

D 95,5%

Е 99,7%
11. Середнiйзрiст 250 дiвчаток віком 13 років дорiвнюе: 137 см при σ= ± 2,0 см. Якийвiдcоток дiвчаток може мати зрicт у межах вiд 135,0 до 139,0 см?

А 58,8%

В 68,3%

С 78,6%

D 95,5%

Е 99,7%
12. Середнiйзрicт 120 дiвчаток віком 11 років дорiвнюе: 137 см при σ= ± 2,0 см. Якийвiдсоток дiвчаток може мати зрiст у межах вiд 131,0 до 143,0 см?

А 58,8%

В 68,3%

С 78,6%.

D 95,5%

Е 99,7%
13. Якийвідсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичнiйсукупностi в межах (х ± 1σ)?

А 58,8%

В 68,3%

С 78,6%

D 95,5%

Е 99,7%
14. Якийвiдсоток одиниць спостереження буде знаходитись у статистичнiйсукупностi в межах (х ± 2σ)?

А 58,8%

В 68,3%

С 78,6%

D 95,5%

Е 99,7%
15. Якийвідсоток одиниць спостереження буде знаходитись в ста'истичнiйсукупностi в межах (х ± 3σ )?

А 58,8%

В 68,3%

С 78,6%

D 95,5%

Е 99,7%
16. Коефiцiєнт варiацiї oкpiм середньої арифметичної величини залежить вiд?

А Варiацiї

В Частоти варіант

С Середнього квадратичного вiдхилення

D Значення моди

Е Лiмiту
17. Cepeднє квадратичне вiдхилення характеризує:

А Величину варiацiйного ряду

В Рiзноманiтнiсть варiацiйного ряду

С Довжину варiацiйного ряду

D Частоту, з якою зустрiчаються варiанти

Е Достовiрнiсть результатiв статистичного дослiдження
18. На вибiрковiйсукупностi мешканцiв містa Н. вивчали середнiйpiвeнь i характер рiзноманiтностi таких лабораторних показникiв: piвeнь загального бiлка сироватки кpовi, швидкостi осiдання еритроцитiв, кiлькiсть лейкоцитiв та еритроцитiв. На пiдставi якого статистичного критерiю необхiдно зробити висновок про найбiльш рiзноманiтнийлабораторнийпоказник?

А Коефiцiєнта варiацiї

В Критерiя Стьюдента

С Середньої арифметичної зваженої

D Середнього квадратичного вiдхилення

Е Середньої арифметичної простої

19. Середнiйзрiст новонароджених хлопчикiв дорiвнює 50,9 см при сигмi 1,66, а середня маса тiла - 3432 г. при сигмi 5,00. За яким критерiем можна порiвняти ступiнь варiабельностi цих ознак?

А Середнього квадратичного вiдхилення

В Коефiцiєнту варiації

С Лiмiту

D Амплiтуди

Е Коефiцiєнту асоцiації
20. Середнiй зрiст хлопчиюв 6 років становить 116,9 см (σ±4,2 см), середня маса тiла - 22,2 кг (σ±3,4 кг). За допомогою якого показника можна порiвняти ступiнь варiабельностi ознак?

А За середнiм квадратичним вiдхиленням

В За дисперсiєю

С За амплiтудою рядiв

D За коефiцiєнтом кореляцiї

Е: За коефiцiєнтом варiації
21. При вивченнi середнього рiвня та характеру рiзноманiтностi деяких лабораторних показникiв отриманi такі данi: для загальнога бiлка сироватки крові - сepeднє квадратичне вiдхилення ±4 г/л, коефiцiент варiацiї: 6%; для ШОЕ - вiдповiдно ±2 мм/год, 23%. Яка з цих ознак є найбiльш варiабельна?

А Швидкiсть осiдання еритроцитiв

В Загальний бiлок сиро ватки крові

С Вiдмiнностi в рiзноманiтностi ознак вiдсyтнi

D Для вивчення рiзноманiтностi потрiбнi додатковi розрахунки

Е Для вивчення рiзноманiтностi потрiбнi додатковi дослiдження
22. Середня частота пульсу у студентiв пiд час екзамену становила 98 ударiв за 1 хв. При коефiцiентi варiації 12%. Якийpiвeнь рiзноманітності вiдповiдаєцьому коефiцiенту варiації?

А Низький

В Середнiй

С Вище середнього

D Високий

Е Дуже високий
23. Середня частота дихання у студентiв 20 років становила 74 за 1 хв. при коефiцiентi варiації 22%. Який piвeнь рiзноманiтностi вiдповiдає цьому коефiцiенту варiації?

А Низький

В Дуже низький

С Середнiй

D Високий

Е Дуже високий
24. Середнiй тepмiн лiкування хворих гострими респiраторними захворюваннями становив 7,7 днiв, при коефiцiентi варiації 3,4%. Який piвeнь рiзноманiтностi вiдповiдає цьому коефiцiенту варiації?

А Низький

В Середнiй

С Вище середнього

D Високий

Е Дуже високий
25. При вивченнi середньої частоти пульсу й коефiцiенту вapiaцiї у студентiв у рiзних станах отриманi такi данi:


Стан студентiв

Спокiй

Icпит

Пiсля icпиту

Частота пульсу за хв.

67,7

96,4

81,2

Коефiцiент варiацП

3,4

12,2

21,5

В якому cтанi студентiв коефiцiент варiації вiдповiдае низькому рiвню варiабельностi?

А Покою

В Екзамен

С Пiсля екзамену

D Екзамен та пiсля екзамену

Е Не наведено в та6лицi

Похожие:

Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconНаказ
Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства,...
Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconУ чому полягає практична цiннiсть методу стандартизацiї?
С дозволяє виявляти вплив неоднорiдностi дослiджуваних груп на дослiджуване явище
Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconТема 1 «Стародавня історія» варіант №1

Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconТема 1 «Стародавня історія» варіант №2

Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconВаріаційні ряди, їх види та принципи побудови
...
Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconХарківський національний медичний університет кафедра економічної...

Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconФакультет післядипломної освіти
Медична генетика – це наука, яка вивчає закономірності передавання спадкових ознак І ролі спадковості в патології людини, а також...
Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації
Якийiз критеріїв ступеня неоднорiдностi ознак визначається крайнiми значеннями варіант у варiацiйному рядi? iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница