Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література»


Скачать 59.29 Kb.
НазваниеПитання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література»
Дата публикации08.06.2013
Размер59.29 Kb.
ТипДокументы

ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ ІЗ СПЕЦІ АЛЬНОСТІ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»


ФОНЕТИКА

 1. Голосні фонеми української мови, їх класифікація.

 2. Приголосні фонеми української мови, їх класифікація.

 3. Асиміляція і дисиміляція приголосних у сучасній українській мові.

 4. Чергування голосних в українській мові (з історичними коментарями).

 5. Чергування приголосних в українській мові (з історичними коментарями).

 6. Склад і складоподіл в українській мові.

 7. Орфоепічні норми української мови і їх суспільне значення.

 8. Принципи української орфографії.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 1. Статус і функції української мови як державної (за Конституцією України та Законом України «Про мови...»).

 2. Слово як основна одиниця мови.

 3. Омоніми й пароніми в українській мові.

 4. Синоніми, їх типи і функції в мові.

 5. Антоніми, їх типи, стилістична роль.

 6. Лексика української мови з погляду походження.

 7. Стилістична диференціація лексики української мови.

 8. Фразеологізм як мовна одиниця. Основні типи фразеологізмів. Джерела у країнс ь кої фразеології.

 9. Характеристика найважливіших словників.

^ (МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР

 1. Поняття морфеми. Класифікація морфем.

 2. Основа слова. Структурні різновиди основ.

 3. Історичні зміни в морфемній будові слова.

 4. Аналіз морфемного складу слова.

 5. Основні поняття і терміни словотвору: твірна основа, словотворчі засоби, способи словотвору, словотвірна модель, словотвірний тип.

 6. Словотвірний аналіз слова.

МОРФОЛОГІЯ

 1. Способи вираження граматичних значень слова в українській мові.

 2. Іменник як частина мови.

 3. Семантичні групи іменників.

 4. Категорія роду.

 5. Категорія числа.

 6. Категорія відмінка.

 7. Поділ імеінників на відміни.

 8. іменники І відміни та їх історичне формування.

 9. Іменники II відміни та їх історичне формування.

10.Іменники III і IV відмін (з історичним коментарем).

11.Прикметник як частина мови.

 1. Прикметники якісні і відносні.

 2. Безвідносне і відносне вираження міри ознаки в сучасній українській мові.

 3. Відмінювання прикметників.

 4. Питання про місце числівника в системі частин мови та його граматичні ознаки.

 5. Класифікація числівників за значенням і будовою.

1 /.Відмінювання числівників.

 1. Питання про місце займенника в системі частин мови. Граматичні ознаки займенника.

 2. Відмінювання займенників.

 3. Питання про безособово-предикативні слова.

 4. Дієслово як частина мови. Категорія виду дієслова. Категорія часу дієслова. Категорія особи дієслова. Категорія стану дієслова. Категорія способу дієслова.

 5. Типи дієвідмін. Розрізнення дієвідмін за особовими закінченнями та за морфологічними ознаками інфінітива.

 6. Дієприкметник. Значення, граматичні ознаки, творення, вживання. Дієприслівники. Значення, граматичні ознаки, творення, вживання. Прислівник як частина мови. Значення, граматичні ознаки.

 7. Групи прислівників за значенням. Морфологічні типи прислівників. Модальні слова. Прийменник. Сполучник. Вигук.

 8. Частка.

СИНТАКСИС

 1. Основні синтаксичні одиниці.

 2. Реченнєвотвірні і сполученневотвірні синтаксичні зв'язки.

 3. Типи словосполучень за будовою і морфологічним вираженням головного слова.

 4. Семантико-синтаксич.чі відношення у словосполученні.

 5. Синтаксичні форми керування і прилягання.

 6. Синтаксичні форми узгодження і кореляції.

7 Цілісні словосполучення. їх функції і семантика.

 1. Граматичні категорії речення.

 2. Тчпи речень за модальністю.

 3. Формально-граматична будова простого речення: поняття члена речення.

 4. Підмет, різновиди підмета.

 5. Присудок, його різновиди.

 6. Додаток, засоби вираження і семантика.

14.Означення, засоби вираження і семантика.

15.Прикладка, засоби вираження і семантика.

16.Обставина, семантика і засоби виражених

 1. Складносурядне речення: структура і семантичні відношення.

 2. Семантико-синтаксична структура речення

 1. Категорія суб'єктивної модальності: засоби вираження і семантика.

 2. Категорія предикативності: структура і семантика.

 3. Парадигма речення: проблеми обсягу' парадигми, особливості дериваційної парадигми речення.

 4. Структурна схема речення.

 5. Формальноюскладнене просте речення.

 6. Вставні, вставлені слова, словосполуки, речення.

 7. Відокремлені звороти, особливості вираження категорії напівпредикатив- . ності.

26.Однорідні члени речення, узагальнювальні слова при однорідних членах щ
речення.

 1. Складнопідрядне речення: основні підходи до класифікації складно- підрядних речень. Формально-граматична класифікація.

 2. Логіко-граматична класифікація складнопідрядних речень.

 3. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень.

 4. Складнопідрядні речення нерозчленованого типу: прислівні речення.

 5. Складнопідрядні речення нерозчленованого типу: займенниково-кореляційні речення.

 6. Складнопідрядні речення розчленованого типу: структура і семантичні типи.

 7. Безсполучникові складні речення диференційованого типу: структура і

З 4. семантика.

 1. Безсполучникові складні речення недиференційованого типу: структура і семантика.

 2. Текст, структура, категорії і функції.

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 1. Фонетичні відмінності українських діалектів. Вокалізми українських діалектів. Структури вокалізму. Основні відмінності консонантизму.

 2. Українська діалектна лексика. Класифікація та основні риси.

 3. Найважливіші Українські діалектні словники та атласи.

4г Характеристика південно-західного наріччя.

 1. Характеристика південно-східного наріччя.

 2. Характеристика північного наріччя.

 3. Короткі відомості про найважливіші віхи в історії класифікації -українських діалектів.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Методи і прийоми навчання української мови.

 2. Типи уроків з української мови.

 3. Уроки зв'язного мовлення та їх особливості.

 4. Позакласиа робота з мови.

 5. Характеристика програм з української мови.

Загольнодидактнчні принципи навчання і їх застосування у викладанні > критської мови.


9 і


Похожие:

Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconДипломна робота зі спеціальності 02030301 «Українська мова та література»

Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconУкраїнська латиномовна література частина української літератури,...
Українська латиномовна література — частина української літератури, написана латинською мовою протягом 15—19 ст
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» icon1. Українська мова належить до мов
Звукосполучення [ра, ла, ре, ле], що відповідають українським звукосполученням [оро, оло, ере, еле], притаманні
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconНаціональна мова це мова певного народу в усіх її виявах: літературна...

Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconДонецький інститут ринку та соціальної політики кафедра соціально-гуманітарних...
Збірник текстів для самостійної підготовки до складання державного іспиту з дисципліни “Ділова іноземна мова (Англійська)” призначено...
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconБеларуская мова сярод іншых моў свету
Гісторыя фарміравання І развіцця беларусскай мовы. Старая беларуская мова. Сучасная беларуская мова
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» icon7. Методи контролю питання до іспиту
Судово-експертна діяльність осіб, які не працюють в державних експертних установах, службах: правове регулювання, особливості здійснення...
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconНа методичні вказівки по проведенню державних іспитів для спеціальності...
Фінальною частиною навчання є – кваліфікаційний державний іспит. Його методичне забезпечення, набір дисциплін, вимоги, та організація...
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconУчбово-методична література, рекомендована при вивченні педіатрії основна література
Дитячі хвороби. За ред. В. М. Сідельникова, В. В. Бережного. К.: Здоров’я, 1999. – 734 с
Питання до складання державних іспитів із спеці альності «українська мова та література» iconПитання до державної атестації випускників за освітньо-кваліфікаційним...
Античний епос. Поеми Гомера "Іліада" та "Одіссея". Особливості композиції та художньої мови. Образи центральних персонажів. Поема...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница