Змістовий модуль 10


НазваниеЗмістовий модуль 10
Дата публикации24.05.2013
Размер71.7 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
Змістовий модуль 10

7.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Громадяни мають право на:
безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище;
участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів;
відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства;
достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь.
Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші права щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

^ Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

^ Підприємства, установи і організації мають право на:
одержання від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також відповідних органів і закладів охорони здоров'я інформації про стан здоров'я населення, санітарну та епідемічну ситуацію, нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та санітарні норми;

відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушень санітарного законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

^ Підприємства, установи і організації зобов'язані:
за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи;
у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції;
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується, для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;
негайно інформувати органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю;
відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства.
Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів санітарними нормами.
^ 8. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Дисциплінарна відповідальність за порушення санітарного законодавства

Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають дисциплінарній відповідальності згідно з законодавством.
^ Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства

За порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, може бути накладено штраф
^ Цивільно-правова відповідальність за порушення санітарного законодавства

Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, тривалої або тимчасової втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов'язані відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів, установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби на проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати лікувально-профілактичних закладів на надання медичної допомоги потерпілим.

У разі відмови від добровільної компенсації витрат або відшкодування збитків спір розглядається у судовому порядку.

^ Кримінальна відповідальність за порушення санітарного законодавства

Діяння проти здоров'я населення, вчинені внаслідок порушення санітарного законодавства, тягнуть за собою кримінальну відповідальність згідно з законом.
^ 9. Види адміністративно-правових актів щодо здійснення санепіднагляду, порядок їх застосування.


 • Дозвільні (висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, дозвіл, погодження)

 • Адміністративного примусу (постанови про накладання штрафів, припинення діяльності підприємств, установ, організацій чи будівництва, вилучення з реалізації небезпечних для здоров'я продуктів харчування тощо)

 • Розпорядчі без елементів примусу (акт санітарного обстеження, плани-завдання та ін.)

 • Юрисдикційні (подання органам виконавчої влади. місцевого самоврядування, до прокуратури )


^ 10. Зміст діяльності санітарно-профілактичних і лікувально-профілактичних закладів стосовно первинної профілактики, її методичне забезпечення.
Санітарно-профілактичні заклади:

 • Участь у формуванні здорового способу життя

 • Розробка заходів оздоровлення природного та виробничого середовища, участь у їх проведенні

 • Виявлення та усунення біологічних факторів ризику


Лікувально-профілактичні заклади:

 • Проведення медичних профілактичних оглядів

 • Активне спостереження за станом здоров’я населення

 • Виявлення факторів ризику виникнення захворювання

 • Проведення імунізації

 • Участь у формуванні здорового способу життя

 • Медико-генетичні консультування


^ 11. Обов’язки СЕС і ЛПЗ стосовно здійснення протиепідемічних заходів.


Мероприятия СЭС при взаимодействии с ЛПУ


 • Учет и анализ инфекционной заболеваемости

 • Эпидемиологическое обследование очага инфекционного заболевания

 • Лабораторное обследование контактных лиц

 • Эвакуация инфекционных больных

 • Контроль проведения профилактических прививок

 • Снабжение препаратами для профилактических прививок, контроль за их надлежащим сохранением и использованием

 • Контроль за проведением текущей дезинфекции и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний

 • Контроль за соблюдением в стационарах противоэпидемического режима

Мероприятия ЛПУ при взаимодействии с СЭС

 • Ранняя диагностика инфекционных заболеваний

 • Обеспечение изоляции инфекционных больных (при необходимости — изоляция их)

 • Лечение больных дома (если это целесообразно

 • Своевременное направление в СЭС экстренного сообщения

 • Наблюдение за лицами, которые контактировали с инфекционным больным

 • Организация текущей дезинфекции

 • Проведения профилактических прививок

 • Проведение дегельминтизации населения

 • Соблюдение противоэпидемического режима в стационаре


Змістовий модуль 11

^ 1.Менеджмент як наука та практика управління
Управление - это планомерная деятельность организованной системы, направленная на оптимальное функционирование и развитие объекта управления.

Менеджмент - это совокупность рациональных, научно-обоснованных методов и организационных рычагов управления системой (организацией).

Менеджер - это самостоятельная профессия такая же как врач, инженер, педагог и т.д. и соответственно требует специальной длительной подготовки.

Таким образом управление это самостоятельная наука, которая имеет свой предмет изучения, теорию, законы и методы работы.

Предмет изучения: организованная система, ее составляющие и сам процесс управления.

Теория управления исследует и определяет закономерности течения управленческих процессов и явлений в данной отрасли.

Похожие:

Змістовий модуль 10 iconТема «Застосування основних видів лікарських засобів та найпростіші...

Змістовий модуль 10 iconЗмістовий модуль 1
«Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу»
Змістовий модуль 10 iconЗмістовий модуль особливості догляду за хворими хирургічного профілю
Демонструвати володіння основними принципами меди­чної етики та деонтології в хірургії
Змістовий модуль 10 iconПерелік питань для підготовки студентів 3 курсу до підсумкового модульного контролю
Змістовий модуль 2: Цитогенетичні методи діагностики природженої та спадкової патології
Змістовий модуль 10 iconТема №15
Змістовий модуль Тема №15. Методика розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах
Змістовий модуль 10 iconТема №5
Змістовий модуль 1: Тема №5: Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку
Змістовий модуль 10 iconТема №11
Змістовий модуль 2: Тема №11. Гігієнічне забезпечення воєнізованих формувань, рятувальних команд І потерпілого населення при надзвичайних...
Змістовий модуль 10 iconТема №7
Змістовий модуль 2: Тема №7: Методика профілактики інфекційних І неінфекційних захворювань населення, що розповсюджуються водним...
Змістовий модуль 10 iconТема №12
...
Змістовий модуль 10 iconТема №4
Змістовий модуль 1: Тема № Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах (днз)...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница