Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня


Скачать 65.13 Kb.
НазваниеЮридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня
Дата публикации30.05.2013
Размер65.13 Kb.
ТипКодекс
userdocs.ru > Право > Кодекс
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мета лекції:

- освітня: засвоєння курсантами та студентами основних положень і принципів відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права при розгляді цивільних справ.

 • розвиваюча: формування вмінь щодо роботи з нормативними актами, що регулюють основні положення відповідальності та примусу у цивільному процесі;

 • виховна: забезпечення всебічного розвитку у студентів поваги до дотримання закону при зверненні до судових органів з метою забезпечення захисту прав особи.

^ Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративне право, кримінальне право.

Технічні засоби навчання: макети цивільних справ.
План

1. Поняття, функції та класифікація відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права

2. Види юридичної відповідальності

^ 3. Заходи процесуального примусу
Основна література

 1. Конституція України. - К., 1996.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

 3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

 4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

 5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

 6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

 7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.


Додаткова література

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення //Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) з сайту ВР України zakon 1.rada.gov.ua.

 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44. ст.492 ) з сайту ВР України zakon 1.rada.gov.ua.

 3. Кримінальний Кодекс України //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131) з сайту ВР України zakon 1.rada.gov.ua.

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.92 р. № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» // Бюлетень законодавства та юри­дичної практики України. – 2004.- № 11

 5. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 01.11.1996г. № 9 «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 11..

 6. Васильев С. Иммунитет свидетеля в гражданском судопроизводстве Украины // Предпринимательство, государство и право. – 2003. - № 3.

 7. Українчук О.О. Зловживання правом: господарський та цивільний процесс. //Юриспруденція: теорія та практика. – 2007. - № 4. – С. 35-41.

 8. Бобровник О.В. Зобов’язання у цивільному процесі. //Юриспруденція: теорія та практика. – 2007. - № 4. – С. 24-25.

 9. Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальним правом в умовах правової реальності України. //Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 1. – С. 89-93.

 10. Федина А.С. Значение решений Европейского Суда по правам человека в реализации принципа законности в гражданском судопроизводстве. //Юрист. – 2007. - № 3. – С. 55-59.

 11. Шутенко Д.Проблеми захисту суб’єктивних прав у порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №9 – С.130-133.

 12. Гетманцев М. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності // Юридична Україна, 2011.- №5.- С. 71-77


I

Однією із гарантій принципу законності у цивільному про­сі є встановлення санкцій, тобто негативних наслідків неви­конання чи неналежного виконання обов'язків учасниками ци­вільного процесу. Відповідальність за порушення норм цивіль­ного процесуального права має ряд функцій: каральну, тобто покарання винної особи за невчинення дії, яку вона повинна була вчинити, чи навпаки, за вчинення дії, яку особі було заборонено вчиняти, що може полягати у позбавленні певного права, стягненні грошових коштів чи застосуванні інших санкцій; покарання також виявляється у тому, що притягнення винної особи до відповідальності не звільняє її від обов'язку вчинити дію, яку вимагає закон, або припинити порушення права іншого учасника цивільного процесу; компенсаційну (фіскальну), тобто відновлення стану потер­пілої особи, який існував до порушення права (відшкодування завданої шкоди, примушення до виконання обов'язку та ін.); стимулюючу, адже встановлення відповідальності сприяє належному виконанню учасниками своїх обов'язків у ци­вільному процесі; виховну (дисциплінуючу), тобто формування в учасників ци­вільного процесу сумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків при розгляді та вирішенні цивільних справ.


II
А) Кримінальна відповідальність як найсуворіший вид відпо­відальності встановлена за суспільно небезпечні діяння, які посягають на порядок відправлення правосуддя та авторитет­ність суду як правосудного органу, життя, здоров'я чи майно окремих учасників цивільного процесу. Кримінальна відповідальність настає за вчинення службо­вих злочинів: зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК); перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК); службове підроблення (ст. 366 КК); службова недбалість (ст. 367 КК); одержання хабара (ст. 368 КК); провокація хабара (ст. 370 КК). За наявності у діях судді ознак кримінально караного діян­ня, він підлягає притягненню до кримінальної відповідальності у порядку, встановленому КПК та Законом України "Про су­доустрій України". Крім цих, загальних складів злочинів, встановлено ряд спе­ціальних норм, відповідно до яких судді чи інші службові осо­би суду або правоохоронних органів можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності: незаконний привід (ст. 371 КК); Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення (ст. 375 КК).

Б. Адміністративна відповідальність

Загальні правила адміністративної відповідальності учас­ників цивільного процесу встановлено КпАП У. Спеціальний склад адміністративного проступку за пору­шення норм цивільного процесуального законодавства містить ст. 1853 КпАП У Неповагою до суду відповідно до ст. 71 Закону України "Про судоустрій України" визнається також відмова керівника підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) звільнити народного засідате­ля від роботи на час виконання ним обов'язків у суді.

В. Цивільно-правова відповідальність

Підстави, умови та порядок відшкоду­вання шкоди, завданої у результаті неправомірної діяльності суду, народного засідателя чи інших службових осіб суду, ви­значено ст.ст. 1173, 1174 ЦК, відповідно до яких завдана май­нова та моральна шкода підлягає відшкодуванню державою незалежно від вини органів (осіб). Відшкоду­ванню також підлягає: шкода, завдана забороною здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за ве­кселем у справах про відновлення прав на втрачені цінні папе­ри на пред'явника чи векселі (ст. 268 ЦПК); витрати на роз­шук відповідача у справах про стягнення аліментів, відшкоду­вання шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здо­ров'я або смертю фізичної особи (ст. 78 ЦПК); на привід свід­ка (ст. 94 ЦПК); судові витрати та збитки, завдані у зв'язку із забезпеченням доказів до подання позовної заяви, якщо заяв­ник не звернувся до суду із позовною заявою (ст. 133 ЦПК); шкода, завдана забезпеченням позову (ст. 155 ЦПК) та ін.

Г. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність можуть виникати за невиконання чи неналежне виконання службових (трудових) обов'язків. При здійсненні відшкодування у поряд­ку ст.ст. 1173, 1174 ЦК в держави не виникає право регресу до відповідного органу чи службової особи, тому покладатись на винну посадову особу обов'язок відшкодувати шкоду вона не може. В інших випадках до винної особи може бути по­ставлена вимога про відшкодування матеріальної шкоди, яка стягується у порядку, встановленому трудовим законодав­ством.
III
Особливими санкціями за порушення норм цивільного проце­суального права є заходи процесуального примусу (ст.ст. 90-94 ЦПК). Відповідно до ст. 90 ЦПК заходами процесуального примусу вважаються процесуальні дії, що застосовуються до осіб, які порушують встановлені в суді правила або проти­правно перешкоджають здійсненню правосуддя. Заходи проце­суального примусу застосовуються судом негайно після вчи­нення порушення, про що постановляється відповідна ухвала. До заходів процесуального примусу належать: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід.

Питання для самоконтролю:

 1. Які функції властиві відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права?

 2. У якому випадку особа може бути видалена із залу судового засідання?

 3. Які види санкцій можуть бути застосовані судом до порушників порядку у залі судового засідання ?

 4. До яких учасників цивільного процесу можуть бути застосовані заходи процесуального примусу?

 5. За порушення яких норм цивільного процесуального права встановлено кримінальну відповідальність?

 6. За порушення яких норм цивільного процесуального права встановлено адміністративну відповідальність?

 7. За порушення яких норм цивільного процесуального права встановлено цивільно-правову відповідальність?

 8. Якою є відповідальність суду за порушення норм цивільного процесуального права?

9. Якою є відповідальність осіб, що беруть участь у справі за порушення норм цивільного процесуального права?

10. Якою є відповідальність осіб, що сприяють здійсненню правосуддя за порушення норм цивільного процесуального права?

Похожие:

Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconЦивільна юрисдикція. Поняття підсудності та підвідомчості в цивільному процесі різних держав
...
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconПредставництво у цивільному процесі зарубіжних держав
Представництво у цивільних процесуальних відносинах (судове представництво) – це правовідносини, в силу яких одна особа (представник)...
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconСемінар №1. Юридична деонтологія як наука та навчальна дисципліна
Опорні поняття: юридична деонтологія, предмет юридичної деонтології, метод, методологія, функції юридичної деонтології, суспільні,...
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconТема Методи психологічної корекції: ігрова терапія Питання для теоретичної підготовки
Участь батьків у процесі ігрової терапії: консультування батьків, участь батьків у терапевтичному процесі
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Психологія (загальна та юридична)” / Уклад.:...
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних...
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconТема 1
Яка стаття Кримінального Кодексу України регламентує відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником?
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня iconТа побутового призначення
...
Юридична відповідальність у цивільному процесі мета лекції: освітня icon302 п 303 п 304 п 305 п 306 п 307 П
Лекції з патофізіології 25. 01, 08. 02, 22. 02, 07. 03, 21. 03, 04. 04 І далі щотижня ауд. 7 / З фармакології 01. 02, 15. 02, 29....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница