Затверджую


Скачать 413.99 Kb.
НазваниеЗатверджую
страница1/2
Дата публикации30.05.2013
Размер413.99 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної

та методичної роботи

професор

______________Е.В. Віленська


ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Н а в ч а л ь н а п р о г р а м а

для студентів заочної форми навчання
(електронне видання)


Луганськ

2007
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Рецензенти:

І.П. Голосніченко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; М.В.

Зось-Кіор, кандидат економічних наук, доцент.

Затверджена вченою радою ради Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 19 жовтня 2007 року, протокол № 7.

Структура програми навчальної

дисципліни "Транспортне право"
1. Опис предмета навчальної дисципліни
Предмет транспортного права слід охарактеризувати як систему наукових знань щодо регулювання суспільних відносин, які виникають між транспортними підприємствами і клієнтами у зв’язку з користуванням шляхами сполучення і транспортними засобами, а також відносини між транспортними підприємствами під час здійснення процесу перевезень.


Курс:

підготовка

бакалаврів

Напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

(3 кредити)

Модулів: 3 м.к.

Змістовних модулів: 3

Загальна кількість годин: 108 г.

Тижневих годин: 4


Назва напряму:

Право

Назва спеціальності: Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Обов’язкова нормативна – ПН-1.

Рік підготовки: 4. Семестр: 7-8.

Лекції (теоретична підготов-ка): 24 години.

Семінари: 16 год.

Практичні: 14 год.

Самостійна робота: 54 год.

Індивідуальна робота: (структурно-логічна схема; навчальний план; структура залікового кредиту курсу тощо) 18 год

Вид контролю: іспит


Мета курсу „Транспортне право”
Загальноосвітня – підготувати студентів до необхідності отримання базових знань з дисципліни „Транспортне право” та сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця у сфері митної справи в Україні;
навчальна – ознайомити студентів із системою загальних знань про транспортну діяльність та дати їм уявлення про реальну сутність і зміст транспортного права України

виховна – виховання відповідального ставлення і творчого підходу до вивчення курсу „Транспортне право України”, формування в майбутнього спеціаліста – юриста правової свідомості й правової культури, професійних та особистих якостей, що допоможе йому стати на варті неухильного дотримання прав і свобод громадян.

Вивчення дисципліни "Транспортне право" передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, за якого студент повинен знати:

головні завдання вищої освіти в Україні, у тому числі юридичної, з урахуванням вимог Болонського процесу;

процес зародження та розвитку транспортних відносин;

вимоги до працівників транспортних підприємств з урахуванням міжнародних стандартів, які ставляться до них;

Уміти:

орієнтуватись у структурі та змісті нормативно-правових актів якими регулюється діяльність транспортного комплексу України;

правильно застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

уміти самостійно приймати рішення і здійснювати їх виконання;

захищати права та свободи громадян й інтереси юридичних осіб;

займатися підвищенням рівня професійної підготовки та загальної самоосвіти.

Передмова
Державна політика становлення та розвитку транспортного комплексу України перед- бачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва у перевезеннях, створення різних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності та входження транспортного комплексу України до європейської і світової транспортної системи.

Забезпечуючи взаємодію різних сфер матеріального виробництва, транспорт створює необхідні умови для постійного функціонування суспільного виробництва й комплексного розвитку всіх його галузей. Роль транспорту в народному господарстві й надалі зростати-ме.

У зв’язку з цим, важливого значення набуває проблема подальшого розвитку підготовки відповідних фахівців, особливо юристів, у транспортній галузі, проведення дослідження процесів правового забезпечення та глибокого правового аналізу транспортної діяльності.

Головна мета вивчення курсу транспортне право України полягає у визначенні поняття та місця транспортного права як комплексної галузі права у правовій системі України, засвоєнні студентами основних категорій і понять галузі, організаційної побудови та правових основ діяльності транспортного комплексу України.

Структура навчального курсу “Транспортне право” традиційно складається з двох частин: Загальної й Особливої.

Загальна частина містить теоретичні положення та нормативне регулювання транспортних правовідносин, поняття транспортного права, його принципи, роль і значення державного управління транспортом, організаційно-правові засоби діяльності транспортної системи в цілому, а також аналіз правопорушень на транспорті та юридичної відповідаль­ності за їх вчинення.

В Особливій частині викладено нормативний матеріал і теоретичні положення, що регулюють, розкривають сутність та зміст діяльності кожного окремого виду транспорту, їхні особливості та відмінності.

Норми Загальної та Особливої частин транспортного права України органічно взаємопов`язані, а їх зміст становить єдине ціле.

З метою якісного оволодіння студентами курсу «Транспортне право» тематичним планом передбачено здобуття необхідних знань на лекціях, у процесі роботи на семінарських заняттях і при виконанні практичних та індивідуальних науково-дослідницьких завдань, а також у процесі самостійної роботи.

Програма розроблена у відповідності до вимог, які ставляться до вищої освіти України з урахуванням європейських стандартів держав - учасниць Болонського процесу.

^ Змістовий модуль 1. Транспортне право: загальні аспекти.
Тема 1. Основні засади транспортного права
Поняття транспортного права України. Соціальне призначення транспортного права. Особливості і мета впливу транспортного права на суспільні відносини. Предмет транспортного права. Метод правового регулювання. Об`єкт правового регулювання. Система транспортного права. Джерела транспортного права. Правовий порядок. Публічний і приватний аспекти транспортного права. Транспортне право як наука, галузь, дисципліна. Місце транспортного права в системі правових наук України. Співвідношення транспортного права з іншими галузями права. Перспективи і напрямки розвитку та удосконалення транспортного права у контексті Концепції державної реформи в Україні.
Основні поняття: право, правова система, правовий порядок, галузь права, предмет галузі права, публічне право, приватне право, транспортне право, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, принципи права, джерела права.

^ Тема 2. Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

Поняття єдиної транспортної системи, її склад. Функції єдиної транспортної системи. Нормативні акти, що регулюють діяльність єдиної транспортної системи. Види транспорту, що існують в Україні, їхня характеристика. Нормативні акти, що регламентують здійснення державного регулювання у сфері надання транспортних послуг.

Форми державного регулювання діяльності транспорту. Характеристика державного замовлення як форми державного регулювання діяльності у сфері надання транспортних послуг. Зміст та призначення ліцензування, патентування і квотування у сфері надання транспортних послуг. Характеристика сертифікації та стандартизації у сфері надання транспортних послуг. Державний контроль і нагляд як форми державного регулювання діяльності транспорту.
Основні поняття: транспорт, єдина транспортна система, транспортні послуги, державне замовлення, ліцензування, патентування, квотування, сертифікація, стандарти-зація, державний контроль, державний нагляд.

^ Тема 3. Субєкти транспортного права
Поняття суб’єктів транспортного права. Види суб’єктів транспортного права. Система органів управління транспортом. Функції державного управління діяльністю транспорту. Нормативні акти, що регламентують правовий статус органів управління транспортом. Верховна Рада України як суб’єкт транспортного права. Її компетенція щодо управління транспортною діяльністю. Кабінет Міністрів України як суб’єкт транспортного права. Його компетенція щодо управління діяльністю транспорту. Міністерство інфраструктури України як центральний державний орган регулювання діяльності транспортного комплексу України. Державні органи, що здійснюють управління окремими підгалузями транспортного комплексу. Компетенція центральних органів автомобільного, морського і річкового транспорту (Укрморрічфлоту), авіаційного (Укравіатрансу), ї залізничного транспорту (Укрзалізниці). Структура управління трубопровідним транспортом. Компетенція місцевих органів виконавчої влади (держадміністрацій) та органів місцевого самоврядування як органів державного управління транспортною діяльністю.
Основні поняття: суб’єкти транспортного права, органи управління транспортом, державний департамент, державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, трубопровідний транспорт, залізниця, пароплавство (судноплавна компанія), порт, автомобільне підприємство, авіаційне транспортне підприємство.
^ Тема 4. Державне управпіння діяльністю у сфері надання транспортних послуг
Поняття та структура транспортної системи України. Організаційно-правові засади діяльності транспорту в Україні. Державне управління в галузі транспорту, його цілі й завдан­ня. Суб'єкти (органи), які здійснюють управління транспортом, їхня структура і повноваження. Форми та методи управління транспортом. Основи взаємодії різних видів транспорту та її види.
Основні поняття: державне управління, ціль, завдання, галузь транспорту, транспортна послуга, форма управління, метод управління, спеціальний акт транспортного законодавства, договір, транспортне страхування.
^ Змістовий модуль 2. Державне управління діяльністю транспортного комплексу України

Тема 5. Правові основи організації перевезень на залізничному транспорті
Залізничний транспорт. Поняття, структура система та види. Повноваження суб'єктів управління залізничним транспортом. Правові основи діяльності суб'єктів залізничного транспорту. Участь залізничного транспорту у державному співробіт­ництві.
Основні поняття: транспортна галузь, залізничне підприємство, залізничний транспорт, залізнична станція, рухомий склад, залізниця, залізничне перевезення, дирекція залізничних перевезень, правовий режим, сертифікація, реєстрація, ліцензування, договір, транспортна послуга, транспортне зобов’язання.

^ Тема 6. Правове регулювання перевезень водним транспортом
Водний транспорт. Поняття, структура система та види. Повноваження суб'єктів управління водним транспортом. Правові основи діяльності суб'єктів водного транспорту. Договірні відносини у сфері, водного транспорту України та їхні особливості. Україна - суб'єкт міжнародного морського й річкового права. Застосування звичаїв та іноземного законодавства у водному пра­ві України. Колізійні принципи та норми водного права.
Основні поняття: водне транспортне право, джерела водного транспортного права, водний транспорт, морський транспорт, річковий транспорт, морський порт, річковий порт, пристань, морське (річкове) судно, судові документи, судноплавна компанія, пароплавство, реєстрація, свідоцтво, відправник, перевізник, юрисдикція держави.

^ Тема 7. Адміністративно-правове регулювання перевезень автомобільним транс-

портом

Поняття управлінської діяльності щодо перевезення пасажирів і багажу автомо-більним транспортом. Ліцензування господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і багажу. Особливості перевезення пасажирів і багажу автомобіль-ним транспортом. Нормативні акти, що регулюють перевезення пасажирів і багажу. Документи, на підставі яких здійснюється перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом. Права та обов’язки пасажира. Права та обов’язки перевізника. Порядок зберігання та видачі багажу. Відмова пасажира від договору перевезення. Відмова перевізника від договору перевезення. Правила користування трамваєм та тролейбусом. Порядок перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжміському сполученні. Правила перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
Основні поняття: автотранспортне право, автомобільний транспорт, автотранспортне підприємство, дорожній рух, учасник дорожнього руху, право на управління транспортним засобом, ліцензування господарської діяльності, пасажир, багаж, правила перевезення, договір перевезення, міське сполучення, міжміське сполучення, електротранспорт, таксі.

^ Тема 8. Правова регламентація перевезень повітряним транспортом
Повітряний транспорт. Поняття, структура системи та види. Повноваження суб'єктів управління повітряним транспортом. Правові основи діяльності повітряного транспорту. Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації.

Основні поняття: транспортна галузь, авіапідприємство, аеропорт, повітряний транспорт, повітряні траси, повітряні кордони, маршрут польоту, заборонена зона, район виконання повітряних робіт, зони обмеження польотів і небезпечні зони, державне, цивільне та експериментальне повітряне судно, авіаційний персонал, правовий режим, сертифікація, реєстрація, ліцензування, договір, транспортна послуга, авіаційне зобов’язання.


^ Змістовий модуль 3. Реалізація специфічних функцій управління у транспортній сфері


Тема 9. Правові засади управлінської діяльності трубопровідного транспорту
Трубопровідний транспорт. Поняття, структура, система та види. Суб’єкти правового регулювання відносин у галузі трубопровідного транспорту. Принципи державної політики у сфері трубопровідного транспорту. Повноваження суб’єктів управління трубопровідним транспортом. Особливості правового регулювання доставки вантажів трубопровідним транспортом. Відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транспорт.
Основні поняття: трубопровідна галузь, підприємство трубопровідного транспорту, споживач, магістральний трубопровід, промисловий трубопровід, газогін, продуктогін, водогін, теплогін, каналізаційна мережа, розподільчій трубопровід водопостачання, меліоративна система, лінія електромережі, державний нагляд, спеціальний підрозділ, екологічна безпека, надзвичайний стан, аварійна ситуація, міжнародне співробітництво,

  1   2

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Затверджую iconТематичний план для студентів 3-го курсу денної форми навчання Затверджую з курсу
Ухвалений га основі програми, затвердженої вченою радою університету адміністративно-правових дисциплін
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница