Затверджую


Скачать 413.99 Kb.
НазваниеЗатверджую
страница2/2
Дата публикации30.05.2013
Размер413.99 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
1   2
Тема 10. Забезпечення законності та дисципліни під час здійснення транспорт-

них перевезень

Поняття та система способів забезпечення законності в діяльності транспортного комплексу України. Принципи реалізації „законності”, як специфічного державно-правового режиму. Державний контроль і нагляд як форми державного регулювання діяльності транспорту. Контроль та його види. Нагляд та його види. Звернення громадян та юридичних осіб у сфері діяльності транспортної системи України.
Основні поняття: законність, державно-правовий режим, принципи, дисциплі-на, держпромгірнагляд, дозвіл, ліцензія, контроль, нагляд, заява, скарга, пропозиція, припис прокурора, подання прокурора, постанова прокурора.

^ Тема 11. Юридична відповідальність у вітчизняному транспортному праві
Види відповідальності у сфері транспортної діяльності. Їх правове забезпечення. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Кримінальна відповідальність за їх вчинення. Адміністративні правопорушення на залізничному транспорті. Адміністративні правопорушення на повітряному транспорті. Адміністративні правопорушення на морському транспорті. Адміністративні правопорушення на річковому транспорті. Адміністративні правопорушення на трубопровідному транспорті. Адміністративні правопорушення на автомобільному транспорті та в галузі шляхового господарства. Адміністративні правопорушення, можливі на різних видах транспорту. Цивільно-правова відповідальність у сфері транспортної діяльності. Її ознаки. Господарсько-правова відповідальність у сфері транспортної діяльності. Відповідальність перевізника у здійсненні перевезень різними видами транспорту. Відповідальність вантажовідправника у здійсненні перевезень різними видами транспорту. Відповідальність вантажоодержувача у здійсненні перевезень різними видами транспорту. Відповідальність експедитора.
Основні поняття: юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, господарсько-правова відповідальність, юридичні ознаки правопорушення, склад правопорушення, провадження у справах, зміст провадження, підстави, термін притягнення, термін провадження, процесуальні дії, об`єднання справ, уповноважені органи, постанова, рішення, оскарження, опротестування, виконання постанови, спрощена форма провадження.

^ Тема 12. Правова регламентація міжнародних транспортних перевезень
Поняття міжнародних транспортних перевезень. Види міжнародних перевезень. Загально-правова регламентація міжнародних перевезень. Правова регламентація міжнародних перевезень вантажів, пасажирів і багажу. Поняття взаємодії різних видів міжнародного транспорту. ЇЇ форми і види.
Основні поняття: міжнародні транспортні перевезення, міжнародні автомобільні перевезення, міжнародні перевезення залізничним транспортом, міжнародні перевезення морським та річковим транспортом, міжнародні авіаційні перевезення, міжнародні поштові перевезення, міжнародний трубопровідний транспорт, змішані перевезення, договір перевезення, відповідальність сторін, міжнародні нормативно-правові акти.


^ Структура залікового кредиту курсу

Транспортне право" для підготовки

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

"бакалавр" за спеціальністю "Правознавство"ТЕМА

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні заняття

Семі-нарські

заняття

Самостійна робота


^ Транспортне право

Змістовий модуль 1. Транспортне право: загальні аспекти

Тема 1.

Основні засади транспортного права

2
2

5

Тема 2.

Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності

2

2

2

6

Тема 3.

Суб’єкти транспортного права

2
2

5

Тема 4.

Державне управління діяльністю у сфері надання транспортних послуг

2

2
2

Змістовний модуль 2. Державне управління діяльністю транспортного

комплексу України

Тема 5.

Правові основи організації перевезен-ня на залізничному транспорті

2
2

5

Тема 6.

Правове регулювання перевезення водним транспортом


2
2

5

Тема 7.

Нормативно-правове регулювання перевезення автомобільним транс-портом

2
2

5

Тема 8.

Правова регламентація перевезення повітряним транспортом

2
2

5

Змістовний модуль 2. Реалізація специфічних функцій управління у

транспортній сфері

Тема 9.

Правові засади управлінської діяль-ності трубопровідного транспорту

2
2

2

Тема 10.

Забезпечення законності та дисципліни під час здійснення транспортних пере-везень

2

2
2

Тема 11.

Юридична відповідальність у вітчизня-

ному транспортному праві

2

4
6

Тема 12.

Правова регламентація міжнародних транспортних перевезень

2

4
6

^ Усього годин

24

14

16

54


Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 60% до 40% або 40% до 60% залежно від змісту навчального курсу.

^ Методи навчання

та методи оцінювання

Методи навчання: лекції з застосуванням перевірок (мультимедійні), робота в Інтернет, моделювання ситуативних задач; виконання індивідуальних завдань; самостійна робота студентів; моделювання ситуативних задач, підготовка макетів справ, тренінги, рольові та ділові ігри; контрольні заходи (рішення ситуативних завдань та задач, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань та ін.).

^ Методи оцінювання: поточне тестування; оцінки за самостійну роботу та індивідуальні науково-дослідницькі завдання; підсумковий тест (модуль – контроль; залік.
^ Шкала оцінювання знань студентів


За шкалою

ECTS

^ За національною

шкалою

За 100-бальною

шкалою

A

відмінно

90-100

В

добре

83-89

C

75-82

D

задовільно

68-74

Е

35-67

F

незадовільно, необхідна подальша робота

1-34

^ Методичне забезпечення: інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД) "Транспортне право" – пакет навчально-методичних матеріалів, який містить навчальну програму дисципліни, тексти фондових лекцій, плани семінарських і практичних занять та методичні вказівки до них, тести для самоконтролю, питання до заліку, перелік основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи, комп’ютерні програми навчаючого та контролюючого характеру.


Література

Основна


 1. Конституція України: Закон України. Прийнятий на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1984 р. №8073-Х // Право и практика. – 2001. – №11-12.

 3. Повітряний кодекс України: Закон України від 4 травня 1993 р. №3167-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №25. – Ст. 274.

 4. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23 травня 1995 р. №176/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №№47,48,49,50,51,52. – Ст. 349.

 5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. №2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25. – Ст. 131.

 6. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. №436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18. – Ст. 144.

 7. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. №435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40. – Ст. 356.

 8. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №20. – Ст. 249.

 9. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 137.

 10. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №50. – Ст. 676.

 11. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. №3353-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №31. – Ст. 338.

 12. Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї: Закон України від 15 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №33. – Ст. 305.

 13. Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року): Закон України від 15 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №33. – Ст. 307.

 14. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. №232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446.

 15. Про виключну морську (економічну) зону України: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №21. – Ст. 152.

 16. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №18. – Ст. 78.

 17. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 р. №192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №29. – Ст.139.

 18. Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них: Закон України від 24 травня 1996 р. №216/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №31. – Ст. 151.

 19. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. №273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183.

 20. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період: Закон України від 20 жовтня 1998 р. №194-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №52. – Ст. 318.

 21. Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу: Закон України від 8 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №19. – Ст. 179.

 22. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року: Закон України від 3 червня 1999 р. №728-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №31. – Ст. 254.

 23. Про ратифікацію Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики від 9 жовтня 1997 року: Закон України від 6 жовтня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №48. – Ст. 417.

 24. Про транзит вантажів: Закон України від 20 жовтня 1999 р. №1172-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №51. – Ст. 446.

 25. Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №13. – Ст. 116.

 26. Про спеціальну (вільну) економічну зону “Порто-франко” на території Одеського морського торговельного порту: Закон України від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №26. – Ст. 208.

 27. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 р. №1644-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №28. – Ст. 222.

 28. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. №1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.

 29. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – №17. – С.50.

 30. Про відповідальність за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в’їзду в Україну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №16. – Ст. 113.

 31. Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №24. – Ст. 166.

 32. Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 20 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №17. – Ст. 140.

 33. Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 342.

 34. Про державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5 лютого 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №19. – Ст. 269.

 35. Про розвиток автомобільної промисловості України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №26. – Ст. 360.

 36. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29 червня 2004 р. №1914-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №51. – Ст. 548.

 37. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 1 липня 2004 р. №1955-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №52. – Ст. 562.

 38. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Закон України від 1 липня 2004 р. №1961-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №1. – Ст. 1.

 39. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. №567/94 // http://www.rada.gov.ua.

 40. Положення про Міністерство транспорту України: Затверджено Указом Президента України від 11 травня 2000 р. №678 // Офіційний вісник України. – 2000. – №20. – С.28.

 41. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вересня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст. 1648.

 42. Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом: Указ Президента України від 20 травня 2004 р. №570/2004 // Президентський вісник. – 2004. – 26 травня.

 43. Про державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації: Указ Президента України від 15 липня 2004 р. №912/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – №28. – Т. 1. – Ст. 1869.

 44. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №46. – Ст. 621.

 45. Про введення в дію Закону України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби і шини до них”: Постанова Верховної Ради України від 24 травня 1996 р. №217/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №32. – Ст. 152.

 46. Устав внутреннего водного транспорта СССР: Утверждён постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955 г. №1801 // http://www.liga.net/laws/.

 47. Про статут автомобільного транспорту УРСР: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 р. №401 // ЗП УРСР. – 1969. – №7. – Ст. 88.

 48. Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. №33-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №23. – Ст. 250.

 49. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 141 // ЗП України. – 1993. – №7. – Ст. 145.

 50. Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. №770 // http://www.rada.gov.ua.

 51. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198 // ЗП України. – 1994. – №7. – Ст. 182.

 52. Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №227 // ЗП України. – 1994. – №8. – Ст. 195.

 53. Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних перевезень автомобільним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. №567 // Збірник постанов Уряду України. – 1994. – №11. – С. 287.

 54. Тимчасові правила контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. №592 // ЗП України. – 1995. – №11. – Ст. 263.

 55. Положення про національного повітряного перевізника: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. №1397 // Урядовий кур’єр. – 1997. – 11 січня.

 56. Про першочергові заходи щодо створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. №1512 // http://www.rada.gov.ua.

 57. Положення про Головну державну технічну інспекцію міського електротранспорту: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1997 р. №149 // Офіційний вісник України. – 1997. – №7. – С.30.

 58. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176 // Офіційний вісник України. – 1997. – №8. – Т.2. – С.142.

 59. Про порядок обслуговування громадян залізничним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252 // Офіційний вісник України. – 1997. – №12. – С. 167.

 60. Правила надання послуг з перевезень міським електротранспортом: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. №386 // Офіційний вісник України. – 1997. – №17. – С.66.

 61. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. №457 // Офіційний вісник України. – 1998. – №14. – С.150.

 62. Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. №104 // Офіційний вісник України. – 1999. – №5. – С.32.

 63. Положення про Державний департамент авіаційного транспорту: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. №573 // Офіційний вісник України. – 2000. – №13. – С.76.

 64. Про Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306 // Офіційний вісник України. – 2001. – №41. – Ст. 1852.

 65. Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. №733 // Офіційний вісник України. – 2002. – №23. – Ст. 1106.

 66. Порядок і правила проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. №1535 // Офіційний вісник України. – 2002. – №42. – Ст. 1943.

 67. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №139 // Офіційний вісник України. – 2003. – №6. – Ст. 235.

 68. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. №143 // Офіційний вісник України. – 2003. – №5. – Ст. 184.

 69. Про затвердження Правил перевезення пошти автомобільним транспортом: Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства зв’язку України від 12 березня 1997 р. №32/76 // Офіційний вісник України. – 1997. – №22. – С.93.

 70. Про затвердження Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України: Наказ Міністерства зв’язку України, Міністерства транспорту України від 20 березня 1997 р. №26/90 // Офіційний вісник України. – 1997. – №15. – Ст. 185.

 71. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом: Наказ Держпідприємництва України, Міністерства транспорту України від 8 червня 2001 р. №85/363 // Офіційний вісник України. – 2001. – №26. – Ст. 1194.

 72. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 26 листопада 2001 р. № 139/821 // Офіційний вісник України. – 2001. – №49. – Ст. 2214.

 73. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 30 січня 2002 р. №11/50 // Офіційний вісник України. – 2002. – №8. – Ст. 381.

 74. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 11 лютого 2002 р. №16/73 // Офіційний вісник України. – 2002. – №10. – Ст. 498.

 75. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 1 липня 2002 р. №70/434 // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 1496.

 76. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 15 грудня 2003 р. №131/975 // Офіційний вісник України. – 2003. – №52. – Том ІІ. – Ст. 2896.

 77. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 18 грудня 2003 р. №136/985 // Офіційний вісник України. – 2004. – №1. – С.26.

 78. Про виконання Закону України від 23 грудня 1993 р. “Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі акти України про відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху”: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 лютого 1994 р. №91 // http://www.rada.gov.ua.

 79. Правила реєстрації аеродромів цивільної авіації: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 28 вересня 1994 р. №506 // http://www.rada.gov.ua.

 80. Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та робіт: Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України від 24 квітня 1996 р. №118 // http://www.rada.gov.ua.

 81. Правила експлуатації трамвая та тролейбуса: Затверджено наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10 грудня 1996 р. №103 // Офіційний вісник України. – 1997. – №10. – С.65.

 82. Правила технічної експлуатації залізниць України: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р. №411 // Офіційний вісник України. – 1997. – №8. – Т.2. – С.212.

 83. Про організацію повітряних перевезень літерними і підконтрольними рейсами: Наказ Міністерства транспорту України від 24 грудня 1996 р. №415 // Офіційний вісник України. – 1997. – №16. – С. 146.

 84. Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України: Наказ Міністерства транспорту України від 20 січня 1997 р. №18 // Офіційний вісник України. – 1997. – №8. – Т. ІІ. – Ст. 326.

 85. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на право отримання статусу національного повітряного перевізника: Наказ Міністерства транспорту України від 20 березня 1997 р. №98 // Офіційний вісник України. – 1997. – №22. – С.140.

 86. Про затвердження Інструкції про порядок передачі в оренду вантажних вагонів: Наказ Міністерства транспорту України від 28 квітня 1997 р. №151 // Офіційний вісник України. – 1997. – №25. – С.159.

 87. Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні: Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. №363 // Офіційний вісник України. – 1998. – №8. – С.283.

 88. Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах України: Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 18 листопада 1997 р. №22 // Офіційний вісник України. – 1997. – №49. – С.217.

 89. Порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. №21 // Офіційний вісник України. – 1998. – №17. – С.253.

 90. Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів: Наказ Міністерства транспорту України від 29 травня 1998 р. №204 // Офіційний вісник України. – 1998. – №37. – С.143.

 91. Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України: Наказ Міністерства транспорту України від 1 червня 1998 р. №207 // Офіційний вісник України. – 1998. – №34. – С.204.

 92. Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 28 липня 1998 р. №297 // Офіційний вісник України. – 1998. – №40. – С.157.

 93. Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 р. №497 // Офіційний вісник України. – 1999. – №2. – С.258.

 94. Про затвердження Правил користування вагонами і контейнерами: Наказ Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 р. №113 // Офіційний вісник України. – 1999. – №11. – Ст. 269.

 95. Порядок укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності та передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 17 травня 1999 р. №260 // Офіційний вісник України. – 1999. – №25. – С.237.

 96. Про затвердження Правил з пошуку та рятування в цивільній авіації України: Наказ Міністерства транспорту України від 16 серпня 1999 р. №404 // Офіційний вісник України. – 1999. – №41. – С.118.

 97. Про Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні: Наказ Міністерства транспорту України від 7 вересня 1999 р. №434 // Офіційний вісник України. – 1999. – №39. – С.165.

 98. Про затвердження Положення про сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України: Наказ Міністерства транспорту України від 27 грудня 1999 р. №629 // Офіційний вісник України. – 2000. – №3. – Ст. 291.

 99. Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом: Наказ Державної митної служби України від 29 лютого 2000 р. №117 // Офіційний вісник України. – 2000. – №18. – Ст. 759.

 100. Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання: Наказ Міністерства транспорту України від 31 травня 2000 р. №276 // Офіційний вісник України. – 2000. – №24. – С. 1080.

 101. Про Порядок узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів: Наказ Міністерства транспорту України від 22 червня 2000 р. №338 // Офіційний вісник України. – 2000. – №28. – Ст. 1178.

 102. Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу: Наказ Міністерства транспорту України від 11 вересня 2000 р. №498 // Офіційний вісник України. – 2000. – №42. – Ст. 1809.

 103. Положення про капітана морського торговельного порту України: Затверджено Наказом Міністерства транспорту України від 18 жовтня 2000 р. №573 // Офіційний вісник України. – 2000. – №45. – Ст. 1968.

 104. Про затвердження Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України: Наказ Міністерства транспорту України від 18 жовтня 2000 р. №574 // Офіційний вісник України. – 2000. – №45. – Ст. 1969.

 105. Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів: Наказ Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 106. Правила прийомки вантажів до перевезення (ст. 7, 9, 13, 22, 24, 37, 39 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 107. Правила видачі вантажів (ст. 35, 42, 46, 47, 48, 52, 53 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 108. Правила оформлення перевізних документів (ст. 6, 23, 24 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 109. Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 110. Правила обчислення строків доставки вантажів (ст. 41, 116 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 111. Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю (ст. 28, 115 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 р. №644 // Офіційний вісник України. – 2000. – №48. – Ст. 2108.

 112. Про затвердження Правил сертифікації виробництва авіаційної техніки: Наказ Міністерства транспорту України від 14 грудня 2000 р. №703 // Офіційний вісник України. – 2001. – №3. – Ст. 86.

 113. Про затвердження Положення про сертифікацію суб’єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень: Наказ Міністерства транспорту України від 26 грудня 2000 р. №740 // Офіційний вісник України. – 2001. – №4. – Ст. 146.

 114. Методичні рекомендації щодо формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 5 лютого 2001 р. №65 // Бухгалтерія. – 2005. – №3. – С.22-33.

 115. Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України: Наказ Міністерства транспорту України від 19 квітня 2001 р. №225 // Офіційний вісник України. – 2001. – №20. – Ст. 897.

 116. Правила виконання чартерних рейсів: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 18 травня 2001 р. №297 // Офіційний вісник України. – 2001. – №22. – Ст. 1024.

 117. Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден: Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 р. №340 // Офіційний вісник України. – 2001. – №26. – Ст. 1195.

 118. Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден: Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 р. №341 // Офіційний вісник України. – 2001. – №26. – Ст. 1196.

 119. Правила пломбування вагонів і контейнерів (ст. 38 Статуту залізниць): Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 р. №542 // Офіційний вісник України. – 2001. – №37. – Ст. 1721.

 120. Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника: Наказ Міністерства транспорту України від 4 вересня 2001 р. №584 // Офіційний вісник України. – 2001. – №38. – Ст. 1742.

 121. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом: Наказ Міністерства транспорту України від 26 листопада 2001 р. №139/821 // Офіційний вісник України. – 2001. – №49. – Ст. 2214.

 122. Положення про Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного господарства: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 8 січня 2002 р. №2 // Офіційний вісник України. – 2002. – №5. – С.116.

 123. Про затвердження Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ МВС України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2002 р. №335 // Офіційний вісник України. – 2002. – №24. – Т. ІІ. – Ст. 1193.

 124. Про затвердження Правил перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні: Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №28. – Ст. 1345.

 125. Про затвердження Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України і Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів цього Збірника: Наказ Міністерства транспорту України від 27 грудня 2002 р. №934 // Офіційний вісник України. – 2003. – №1. – Ст. 35.

 126. Про затвердження Інструкції про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України: Наказ Міністерства транспорту України від 27 січня 2003 р. №50/18 // Офіційний вісник України. – 2003. – №8. – Ст. 327.

 127. Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів: Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 2003 р. №793 // Офіційний вісник України. – 2003. – №46. – Ст. 2407.

 128. Положення про здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 19 листопада 2003 р. №898 // Офіційний вісник України. – 2003. – №50. – Ст. 2634.

 129. Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті: Наказ Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 р. №904 // Офіційний вісник України. – 2003. – №52. – Т. ІІ. – Ст. 2844.

 130. Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом: Затверджено наказом Міністерства транспорту і зв’язку України від 13 грудня 2004 р. №1098 // Офіційний вісник України. – 2004. – №52. – Т. 2. – С.616. – Ст. 3468.

 131. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №40. – Ст. 2667.

 132. Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненням суден на морі від 20 жовтня 1972 р. // http://www.liga.net/laws/.

133. „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085.

134. „Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”6 Указ Президента № 370/2011 від 6 квітня 2011 р.

135. „Положення про Міністерство інфраструктури України”: Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 581/2011.

136. „Положення про Державне агентство автомобільних доріг України”: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 456/2011.

137. „Положення про Державну авіаційну службу України”: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 398/2011.
Основна:

1. Аксёнов И.Я. Единая транспортная система: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 383 с.

2 . Анцелевич Г.А. Международное транспортное право: Учеб. пособие. – К., 1999. – 306 с.

3. Асеев С.В., Кожевников С.Н., Королев Г.Н. Транспортный юридический словарь. – Нижний Новгород, 2000. – 53 с.

4. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 536 с.

5. Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. – М.: Юрид. лит., 1986. – 337 с.

6. Гречуха В.Н. Транспортное право: В 2 ч. – М.: Издательство МГИУ, 2002. – 179 с.

7. Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудновский А.Д. Единая транспортная система: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1987. – 304 с.

8. Грязнов В.С. Правовые основы воздушных сообщений: Учебное посо-бие. – М., 2001. – 89 с.

9. Демиденко В.В., Шемякин А.Н., Балабанов А.О. Морське право України: Навч. посібник. – Одеса: АО БАХВА, 1996. – 140 с.

10. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В. Транспортне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

11. Егиазаров В.А. Транспортное право. – М.: Юридический Дом “Юстицинформ”, 2004. – 543 с.

12. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие. – М.: Юрид. лит., 1999. – 416 с.

13. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие. – М.: Юрид. лит., 2001. – 272 с.

14. Новиков В.М., Иваницкий Н.М. Основы транспортного права (ж. д. транспорт): Учебник для студентов вузов для специальностей ж. д. транспорта. – М.: Транспорт, 1995. – 192 с.

15. Овечкін В. Конституція України та розвиток транспортного законодавства. Деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів залізницею // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – №2. – С.35.

17. Спирин И.В. Транспортное право: Учебное пособие. – М.: Транспорт, 2001. – 303 с.

Транспортное право: Морское право. Внутреннее водное (речное) право. Железнодорожное право: Учебное пособие / В.Г. Ермолаев и др. – М.: Былина, 2002. – 400 с.

18. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Іжевський В.К. та ін.; За заг. ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Атіка, 2008. – 292 с.

19. Смирнов А.М., Клещенков О.В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: ДЮІ, 2006. – 254 с.

20. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Іжевський В.К. та ін. За заг. ред. В.К. Іжевського,Є.Ф. Демського. – К.: Атіка, 2008. – 292 с.

21. Харитонов Є.О., Харитонов О.І., Сафончик О.І. та ін. Правове регулювання перевезень в Україні: Навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонова – Харків: Одіссей, 2006. – 560 с.

22. Шелухін М.Л., Деревянко Б.В., Руденко Л.Д. та ін. Транспортне право України: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. / За ред. М.Л.Шелухіна – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2008. – 675 с.
Додаткова

1. Афанасьєв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи: Монографія / МВС України, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 320 с.

2. А. Філіп’єв. Процесуальні аспекти застосування іноземного права в українському судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 3. – С. 78-87.

3. В.І. Ткаченко. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344 с. – Бібліогр. : С.316-344.

4. В. Кравчук. Роль адміністративних судів у забезпеченні законності владно-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 1. – С. 95-101.

5. Володимир Перепелюк. До питання визначення поняття „владна управлінська функція” // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 4. – С. 41-48.

6. Розанов И.С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской Федерации, их назначение и структура // Государство и право. – 1996. – № 9. – С. 85-86.

7. Р.Ширшикова. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 2. – С. 56-62.

Примітка: перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти можуть використовувати інші джерела й особливо новітні періодичні видання.

ЗМІСТ

Структура програми навчальної дисципліни

"Транспортне право" …………………………………………………………………………………………...3


Опис предмета навчальної дисципліни………………………………………………………………….. ……… 3

Передмова ………............................................................................................................................................. 5

Змістовий модуль 1. Транспортне право: загальні аспекти

Тема 1.Основні засади транспортного права……………………………………………………………....6

Тема 2. Нормативно-правове регулювання транспортної діяльності……………………………………6

Тема 3. Суб’єкти транспортного права.........................................................................................................6

Тема 4. Державне управління діяльністю у сфері надання транспортних послуг………………………6

Змістовний модуль 2. Державне регулювання діяльність транспортного

комплексу України

Тема 5. Правові основи організації перевезень на залізничному транспорті……………………………7

Тема 6. Правове регулювання перевезень водним транспортом………………………………………...7

Тема 7. Адміністративно-правове регулювання перевезень автомобільним транспортом…………….7

Тема 8. Правова регламентація перевезень повітряним транспортом……………………………………8

Змістовний модуль 3. Реалізація специфічних функцій управління у

транспортній сфері

Тема 9. Правові засади управлінської діяльності трубопровідного транспорту………………………..8

Тема 10. Забезпечення законності та дисципліни під час здійснення транспортних перевезень………8

Тема 11. Юридична відповідальність у вітчизняному транспортному праві............................................8

Тема 12. Правова регламентація міжнародних транспортних перевезень………………………………..9

Структура залікового кредиту курсу. «Транспортне право» для підготовки фахівців освітньо-кваліфіка-

ційного рівня "бакалавр" за спеціальністю «Правознавство»……………………………………………………..9

Методи навчання та методи оцінювання ………………………………………………………………………….10

Література..............................................................................................................................................................................................................11

1   2

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую” Ректор одаба

Затверджую icon"Затверджую" Заступник першого проректора нтуу "кпі" В.І. Тимофєєв

Затверджую iconЗатверджую
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психологічного консультування І психотерапії
Затверджую iconЗатверджую
Розробники: доктор філософії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, професор Віленська Е. В
Затверджую iconЗатверджую
Роль, місце І завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
Затверджую iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи, д мед н, професор
...
Затверджую iconТематичний план для студентів 3-го курсу денної форми навчання Затверджую з курсу
Ухвалений га основі програми, затвердженої вченою радою університету адміністративно-правових дисциплін
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница