Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую


Скачать 68.35 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую
Дата публикации30.05.2013
Размер68.35 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

професор

______________Е.В.Віленська

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Питання до модуль-контролю № 1

д л я студентів денної форми навчання

(галузь знань «Право» - 0304, освітньо-кваліфікаційний

рівень «бакалавр», напрям підготовки «Правознавство» -6.030401)

на 2012-2013 навчальний рік

(термін навчання4 роки)
(електронне видання)


Луганськ

2012

Розробники:

К.К. Афанасьєв, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, андидат юридичних наук, доцент;

О.В. Тельпов, викладач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.
Ухвалено на засіданні кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

(Протокол № ____ від ______________________2012 р.
^ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1


 1. Що є предметом транспортного права України.

 2. Дайте характеристику методам регулювання транспортної діяльності в Україні.

 3. Дайте характеристику транспортного права як науки, галузі права і навчальної дисципліни. Відповідь обґрунтуйте.

 4. Охарактеризуйте транспортне право як підгалузь цивільного права.

 5. Що є ціллю та завданнями транспортного права.

 6. Дайте характеристику транспортним правовідносинам.

 7. Чому транспортне право можна вважати підгалуззю господарського права?

 8. Визначте місце транспортного права серед інших самостійних і комплексних юридичних та інших наук.

 9. Назвіть суб’єктів транспортного права.

 10. Визначте принципи регулювання правовідносин у транспортному праві.

 11. Розкрийте особливості зв’язку транспортного права з технічними, економічними, філософськими та іншими суспільними й технічними науками.

 12. Дайте загальну характеристику джерелам транспортного права.

 13. Нормативно-правовий акт як основне джерело регулювання транспортних правовідносин.

 14. Систематизуйте нормативно-правові акти транспортного права України.

 15. Роль та значення правового звичаю в історичному розвитку регулювання правовідносин у транспортному і господарському праві.

 16. Історія розвитку транспорту у країнах стародавнього світу.

 17. Регулювання транспортної діяльнсоті у Середньовіччі.

 18. Розвиток транспортної діяльності у Київській Русі та Російській імперії.

 19. Правове регулювання діяльності різних видів транспорту у дореволюційній Російській імперії.

 20. Визначте особливості регулювання транспортних правовідносин у Союзі РСР.

 21. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулювали транспортну діяльність в СРСР.

 22. Дайте характеристику сучасному розвитку транспортної діяльності та її регулюванню.

 23. Наведіть класифікацію сучасних видів транспорту за різними критеріями.

 24. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспортних організацій і фізичних осіб - власників транспортних засобів.

 25. Визначте напрями розвитку законодавства про транспортну діяльність.

 26. Зробіть прогноз щодо напрямів розвитку законодавства про транспортну діяльність у близькому і далекому майбутньому.

 27. Що розуміється під транспортною системою ?

 28. Які види транспорту складають єдину транспортну систему України ?

 29. Наведіть приклади взаємодії різних видів транспорту.

 30. Поясніть суть і завдання основних засобів забезпечення якості на транспорті – ліцензування, стандартизації і сертифікації.

 31. Назвіть види транспортної діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 32. Які органи здійснюють державне управління у галузі транспорту?

 33. Завдяки яким основним засобам правового регулювання господарської діяльності забезпечується правовий господарський порядок у сфері надання транспортних послуг?

 34. Розкрийте порядок здiйснення процедур державних закупiвель (торгiв) у сфері транспорту та дорожнього господарства.

 35. Які нормативи та ліміти застосовуються у сфері організації та здійснення транспортної діяльності?

 36. Визначте основні напрямки державної пiдтримки розвитку транспортної системи України.

 37. Які встановлені загальні засади правового регулювання відносин, що виникають під час митного оформлення транспортних засобів та вантажів?

 38. Охарактеризуйте особливості функцiонування єдиної транспортної системи України в особливий перiод.

 39. Які використовуються правові засоби планування та прогнозування економічного та соціального розвитку транспортної системи України?

 40. В чому полягає загальний порядок ліцензування транспортної діяльності?

 41. Надайте характеристику основних груп ліцензійних умов, які діють у галузі вантажоперевезень.

 42. Які види вантажоперевезень підлягають обов'язковій сертифікації та в чому полягає її сутність?

 43. Що є підставою для анулювання та припинення дії дозвільних документів на здійснення вантажних перевезень (ліцензії, сертифіката)?

 44. В чому полягає механізм правового регулювання тарифоутворення на ринку транспортних послуг з перевезення вантажів?

 45. Який порядок встановлено щодо поводження з небезпечним вантажем під час перевезення внутрішніми та міжнародними шляхами?

 46. Дайте визначення суб'єктів транспортного права.

 47. Визначте правовий статус суб'єктів транспортного права.

 48. Дайте класифікацію суб'єктів транспортного права.

 49. Охарактеризуйте фізичних осіб як суб'єктів транспортного права.

 50. Охарактеризуйте юридичних осіб як суб'єктів транспортного права.

 51. Дайте поняття суб’єкта управління в сфері транспортної діяльності.

 52. Визначте систему органів управління транспортом України.

 53. В чому полягає специфіка управління в транспортній сфері?

 54. Які центральні органи управління єдиною транспортною системою України, яка їх компетенція?

 55. Розкрийте правовий статус міністерства транспорту та зв'язку України як центрального органа виконавчої влади в транспортної сфері.

 56. Назвіть спеціальні органи державного управління морським, залізничним, повітряним та автомобільним транспортом.

 57. Укажіть специфіку управління залізничним транспортом України.

 58. Якими нормативними актами регулюється діяльність автомобільного транспорту?

 59. Визначте завдання діяльності та структуру Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

 60. Укажіть систему органів державного управління в галузі морського і річкового транспорту.

 61. Охарактеризуйте транспортні організації як суб'єкти транспортного права.

 62. Які критерії класифікації транспортних підприємств?

 63. Які права та обов'язки мають автотранспортні підприємства?

 64. Які підприємства входять до складу морського та річного транспорту?

 65. Визначте правове становище залізниці.

 66. Дайте поняття експлуатанта повітряних суден і визначте його права та обов'язки.

 67. В чому полягає різниця між «експлуатантом повітряного судна» та «власником повітряного судна» або «судновласником»?

 68. Яке правове становище морського та річкового портів?

 69. Дайте визначення транспортних перевізних засобів та їх основних видів.

 70. Членом яких міжнародних транспортних організації є Україна?

 71. Визначте основні функції Комітету внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (КВТЄЕК/ООН).

 72. В чому полягають для України переваги участі в Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ)?

 73. Які мета й завдання Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)?

 74. Що собою являє Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА)?

 75. Які позитивні сторони участі України в Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)?

 76. Охарактеризуйте Міжнародний союз Автомобільного Транспорту (МСАТ).

 77. Які основні напрямки діяльності Організації співробітництва залізниць (ОСЗ)?

 78. Які переваги участі транспортних організації в Асоціація Міжнародних Автомобільних перевізників України (АсМАП України)?

 79. Визначте поняття споживача транспортних послуг.

 80. Які правові акти регулюють процес надання транспортних послуг споживачам транспортних послуг?

 81. Перелічите та охарактеризуйте споживачів транспортних послуг.

 82. Якими транспортними документами підтверджується укладання договору перевезення?

 83. Які права та обов'язки має споживач транспортних послуг?

 84. Перерахуйте органи, що здійснюють державне управління у галузі трубопровідного транспорту.

 85. Які повноваження щодо трубопровідного транспорту здійснює Кабінет Міністрів України?

 86. Який орган здійснює управління трубопроводами в особливий період?

 87. Які повноваження щодо трубопроводів реалізують місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування?

 88. Що є предметом діяльності НАК «Нафтогаз України»?

 89. З якою метою створено дочірні компанії НАК «Нафтогаз України» «Укртрансгаз»та ВАТ «Укртранснафта»?

 90. Ким здійснюється державний контроль у галузі трубопровідного транспорту?

95.Який орган регулює діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу, інших речовин трубопроводами як сферу природної монополії?

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Предмет, метод І форми проявлення екологічного права. Об’єкти та суб’єкти екологічного права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМарчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница