Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую


Скачать 158.55 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую
Дата публикации30.05.2013
Размер158.55 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

професор

______________Е.В.Віленська

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Питання до іспиту

д л я студентів денної форми навчання

(галузь знань «Право» - 0304, освітньо-кваліфікаційний

рівень «бакалавр», напрям підготовки «Правознавство» - 6.030401)

на 2012-2013 навчальний рік

(термін навчання4 роки)
(електронне видання)


Луганськ

2012

Розробники:

К.К. Афанасьєв, завідувач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;

О.В. Тельпов, викладач кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.
Ухвалено на засіданні кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

(Протокол № ____ від ______________________2012 р.

ПИТАННЯ

до іспиту з навчальної дисципліни

«Транспортне право».
^ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

1. Що є предметом транспортного права України.

2. Дайте характеристику методам регулювання транспортної діяльності в Україні.

3. Дайте характеристику транспортного права як науки, галузі права і навчальної дисципліни. Відповідь обґрунтуйте.

4. Охарактеризуйте транспортне право як підгалузь цивільного права.

5. Що є ціллю та завданнями транспортного права.

6. Дайте характеристику транспортним правовідносинам.

7. Чому транспортне право можна вважати підгалуззю господарського права?

8. Визначте місце транспортного права серед інших самостійних і комплексних юридичних та інших наук.

9. Назвіть суб’єктів транспортного права.

10. Визначте принципи регулювання правовідносин у транспортному праві.

11. Розкрийте особливості зв’язку транспортного права з технічними, економічними, філософськими та іншими суспільними й технічними науками.

12. Дайте загальну характеристику джерелам транспортного права.

13. Нормативно-правовий акт як основне джерело регулювання транспортних правовідносин.

14. Систематизуйте нормативно-правові акти транспортного права України.

15. Роль та значення правового звичаю в історичному розвитку регулювання правовідносин у транспортному і господарському праві.

16. Історія розвитку транспорту у країнах стародавнього світу.

17. Регулювання транспортної діяльнсоті у Середньовіччі.

18. Розвиток транспортної діяльності у Київській Русі та Російській імперії.

19. Правове регулювання діяльності різних видів транспорту у дореволюційній Російській імперії.

20. Визначте особливості регулювання транспортних правовідносин у Союзі РСР.

21. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулювали транспортну діяльність в СРСР.

22. Дайте характеристику сучасному розвитку транспортної діяльності та її регулюванню.

23. Наведіть класифікацію сучасних видів транспорту за різними критеріями.

24. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспортних організацій і фізичних осіб - власників транспортних засобів.

25. Визначте напрями розвитку законодавства про транспортну діяльність.

26. Зробіть прогноз щодо напрямів розвитку законодавства про транспортну діяльність у близькому і далекому майбутньому.

^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Що розуміється під транспортною системою ?

2. Які види транспорту складають єдину транспортну систему України ?

3. Наведіть приклади взаємодії різних видів транспорту.

4. Поясніть суть і завдання основних засобів забезпечення якості на транспорті – ліцензування, стандартизації і сертифікації.

5. Назвіть види транспортної діяльності, що підлягають ліцензуванню.

6. Надайте загальну характеристику автомобільного транспорту, розкрийте його значення.

7. Назвіть складові автомобільного транспорту.

8. Класифікуйте автомобільні засоби за різними критеріями.

9. Назвіть систему органів управління та контролю на автомобільному транспорті.

10. Дайте характеристику основним НПА, що регулюють правовідносини у сфері автомобільного транспорту.

11. Назвіть складові залізничного транспорту.

12. Класифікуйте основні НПА у сфері залізничних перевезень.

13. Дайте загальну характеристику Статуту залізниць України.

14. Визначте правовий статус Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

15. Систематизуйте органи господарського керівництва у сфері залізничного транспорту.

16. Назвіть складові морського та річкового транспорту.

17. Класифікуйте вітчизняні і міжнародні НПА у сфері залізничного транспорту.

18. Водний кодекс України та Кодекс торговельного мореплавства України як основні комплексні акти морського транспорту.

19. Дайте поняття судна та назвіть види суден.

20. Назвіть основні суднові документи.

21. Дайте характеристику підставам арешту судна та звільненню його з-під арешту.

22. Дайте характеристику екіпажу судна.

23. Визначте правовий статус капітана судна.

24. Поняття, завдання та функції морського порту.

25. Функції капітана морського порту.

26. Визначте особливі та загальні умови договору морського перевезення вантажу.

27. Назвіть реквізити рейсового чартеру та коносаменту.

28. Визначте особливі та загальні умови договору морського перевезення пасажира і договору морського круїзу.

29. Визначте особливі та загальні умови договорів морського, портового та міжпортового буксирування.

30. Визначте особливі та загальні умови договору фрахтування судна.

31. Назвіть особливості договору морського страхування.

32. Назвіть, що належить або прирівнюється до загальної аварії.

33. Дайте характеристику особливостям відповідальності на морському транспорті.

34. Поясніть суть і значення морського протесту.

35. Розкрийте черговість відшкодування збитків кредиторів перевізником.

36. Назвіть строки позовної давності у торговельному мореплавстві.

37. Що належить до складу авіаційного транспорту ?

38. Розкрийте суть та значення авіаційних правил.

39. Дайте визначення поняття та видів повітряних суден.

40. Назвіть особливості, пов’язані із реєстрацією та сертифікацією повітряних суден.

41. Розкрийте договірні правовідносини у повітряному транспорті.

42. Які категорії фахівців належать до авіаційного персоналу ? До екіпажу повітряного судна ?

43. Назвіть особливості в організації діяльності аеродромів та аеропортів.

44. Розкрийте особливості забезпечення авіаційної безпеки.

45. Дайте характеристику основним законодавчим та підзаконним актам у сфері повітряного транспорту.

46. У чому полягають особливості трубопровідного транспорту у порівнянні з іншими видами транспорту?

47. Які положення Закону України «Про транспорт» поширюються на трубопроводи?

48.Надайте загальну характеристику законодавству у сфері трубопровідного транспорту.

49. Охарактеризуйте Закон України «Про трубопровідний транспорт».

50. Перелічите міжнародно-правові акти у галузі трубопровідного транспорту.

51. Які міжнародного-правові акти у галузі трубопровідного транспорту укладено між країнами СНД?

^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

1. Які органи здійснюють державне управління у галузі транспорту?

2. Завдяки яким основним засобам правового регулювання господарської діяльності забезпечується правовий господарський порядок у сфері надання транспортних послуг?

3. Розкрийте порядок здiйснення процедур державних закупiвель (торгiв) у сфері транспорту та дорожнього господарства.

4. Які нормативи та ліміти застосовуються у сфері організації та здійснення транспортної діяльності?

 1. Визначте основні напрямки державної пiдтримки розвитку транспортної системи України.

 2. Які встановлені загальні засади правового регулювання відносин, що виникають під час митного оформлення транспортних засобів та вантажів?

 3. Охарактеризуйте особливості функцiонування єдиної транспортної системи України в особливий перiод.

 4. Які використовуються правові засоби планування та прогнозування економічного та соціального розвитку транспортної системи України?

 5. В чому полягає загальний порядок ліцензування транспортної діяльності?

 6. Надайте характеристику основних груп ліцензійних умов, які діють у галузі вантажоперевезень.

 7. Які види вантажоперевезень підлягають обов'язковій сертифікації та в чому полягає її сутність?

 8. Що є підставою для анулювання та припинення дії дозвільних документів на здійснення вантажних перевезень (ліцензії, сертифіката)?

 9. В чому полягає механізм правового регулювання тарифоутворення на ринку транспортних послуг з перевезення вантажів?

 10. Який порядок встановлено щодо поводження з небезпечним вантажем під час перевезення внутрішніми та міжнародними шляхами?

 11. Які види страхування застосовуються в транспортної діяльності та в чому їх особливості?

^ СУБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

1. Дайте визначення суб'єктів транспортного права.

 1. Визначте правовий статус суб'єктів транспортного права.

 2. Дайте класифікацію суб'єктів транспортного права.

 3. Охарактеризуйте фізичних осіб як суб'єктів транспортного права.

 4. Охарактеризуйте юридичних осіб як суб'єктів транспортного права.

 5. Дайте поняття суб’єкта управління в сфері транспортної діяльності.

 6. Визначте систему органів управління транспортом України.

 7. В чому полягає специфіка управління в транспортній сфері?

 8. Які центральні органи управління єдиною транспортною системою України, яка їх компетенція?

 9. Розкрийте правовий статус міністерства транспорту та зв'язку України як центрального органа виконавчої влади в транспортної сфері.

 10. Назвіть спеціальні органи державного управління морським, залізничним, повітряним та автомобільним транспортом.

 11. Укажіть специфіку управління залізничним транспортом України.

 12. Якими нормативними актами регулюється діяльність автомобільного транспорту?

 13. Визначте завдання діяльності та структуру Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

 14. Укажіть систему органів державного управління в галузі морського і річкового транспорту.

 15. Охарактеризуйте транспортні організації як суб'єкти транспортного права.

 16. Які критерії класифікації транспортних підприємств?

 17. Які права та обов'язки мають автотранспортні підприємства?

 18. Які підприємства входять до складу морського та річного транспорту?

 19. Визначте правове становище залізниці.

 20. Дайте поняття експлуатанта повітряних суден і визначте його права та обов'язки.

 21. В чому полягає різниця між «експлуатантом повітряного судна» та «власником повітряного судна» або «судновласником»?

 22. Яке правове становище морського та річкового портів?

 23. Дайте визначення транспортних перевізних засобів та їх основних видів.

 24. Членом яких міжнародних транспортних організації є Україна?

 25. Визначте основні функції Комітету внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (КВТЄЕК/ООН).

 26. В чому полягають для України переваги участі в Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ)?

 27. Які мета й завдання Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)?

 28. Що собою являє Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА)?

 29. Які позитивні сторони участі України в Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)?

 30. Охарактеризуйте Міжнародний союз Автомобільного Транспорту (МСАТ).

 31. Які основні напрямки діяльності Організації співробітництва залізниць (ОСЗ)?

 32. Які переваги участі транспортних організації в Асоціація Міжнародних Автомобільних перевізників України (АсМАП України)?

 33. Визначте поняття споживача транспортних послуг.

 34. Які правові акти регулюють процес надання транспортних послуг споживачам транспортних послуг?

 35. Перелічите та охарактеризуйте споживачів транспортних послуг.

 36. Якими транспортними документами підтверджується укладання договору перевезення?

 37. Які права та обов'язки має споживач транспортних послуг?

 38. Перерахуйте органи, що здійснюють державне управління у галузі трубопровідного транспорту.

 39. Які повноваження щодо трубопровідного транспорту здійснює Кабінет Міністрів України?

 40. Який орган здійснює управління трубопроводами в особливий період?

 41. Які повноваження щодо трубопроводів реалізують місцеві органи державної виконавчої влади, представницькі органи та органи місцевого самоврядування?

 42. Що є предметом діяльності НАК «Нафтогаз України»?

 43. З якою метою створено дочірні компанії НАК «Нафтогаз України» «Укртрансгаз»та ВАТ «Укртранснафта»?

 44. Ким здійснюється державний контроль у галузі трубопровідного транспорту?

 45. Який орган регулює діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу, інших речовин трубопроводами як сферу природної монополії?

^ ДОГОВОРИ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Визначте поняття та правову природу договору перевезення пасажирів.

 2. Визначте особливості оформлення договору перевезення пасажиру та багажу.

 3. Назвіть основні права та обов’язки перевізника за договором перевезення пасажирів.

 4. Назвіть основні права та обов’язки пасажира.

 5. Визначте відмінність ручної поклажі та багажу.

 6. Які нормативні акти врегульовують перевезення пошти автомобільним транспортом?

 7. Які нормативні акти врегульовують перевезення пошти залізничним транспортом?

 8. Які нормативні акти врегульовують перевезення пошти повітряним транспортом?

 9. Чи дозволяється перевозити пошту водними видами транспорту?

 10. Який нормативний документ забезпечує перевезення пошти водними видами транспорту?

 11. Чи підлягає ліцензуванню діяльність підприємств, що перевезять пошту?

 12. Які Конвенції, присвячені врегулюванню процесу перевезення пошти Ви знаєте?

 13. Які особливості перевезення пошти автомобільним видом транспорту?

 14. Чи дозволяється перевозити пошту автобусами?

 15. Які особливості перевезення пошти повітряним видом транспорту?

 16. Які особливості упакування пошти при перевезенні повітряним видом транспорту?

 17. Які особливості перевезення пошти залізничним транспортом?

 18. Яка відповідальність передбачена за не доставку пошти?

 19. Яка відповідальність передбачена за пошкодження пошти при перевезенні?

 20. Згідно цього розраховуються тарифи за оплату перевезення пошти?

^ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

 1. Які види договорів на здійснення вантажоперевезень застосовуються на автомобільному транспорті?

 2. Який порядок укладання договорів та усунення розбіжностей між сторонами щодо його умов встановлено для підприємств транспорту?

 3. Надайте характеристику загального порядку здійснення вантажних перевезень на автомобільному транспорті.

 4. Які документи на перевезення вантажу автотранспортом є обов’язковими? Надайте їх характеристику.

 5. З яких підстав сторони договору перевезення вантажів на автотранспорті притягаються до відповідальності та звільнюються від неї?

 6. В якому порядку здійснюється організація перевезень вантажів на залізничному транспорті?

 7. Який встановлено порядок для прийомки-видачі вантажів залізницею?

 8. В чому полягає сутність заставного права перевезника на залізниці?

 9. Які заходи щодо збереження вантажів та рухомого складу застосовуються залізницею? Надайте оцінку їхньої ефективності?

 10. В чому полягає специфіка вирішення питання про відповідальність перевезника на залізничному транспорті порівняно з іншими перевезниками (автомобільним, водним, повітряним)?

 11. Надайте характеристику документів, які використовуються під час перевезення вантажу авіатранспортом?

 12. Яке значення має авіатранспортна накладна у відносинах перевезення вантажу?

 13. Проаналізуйте особливості притягнення авіаперевізника до відповідальності та вкажіть, які встановлені обмеження його відповідальності відповідно до чинного законодавства України?

 14. Якими документами пiдтверджується наявнiсть i змiст договору морського перевезення вантажу? Надайте їх характеристику.

 15. Які встановлені загальні вимоги до здійснення перевезень вантажів річковим транспортом?

 16. Надайте класифікацію схем транспортування продукції трубопроводами.

 17. Надайте визначення транзиту речовин та газів магістральними трубопроводами.

 18. На яких принципах базується порядок доступу до трубопровідних мереж?

 19. Яким нормативно-правовим актом затверджено порядок доступу до газотранспортних мереж?

 20. Хто є споживачем природного газу?

 21. Перерахуйте види договорів, що укладаються при транспортуванні речовин та газів трубопроводами.

 22. Визначте юридичну природу договору транспортування речовин та газів трубопроводами.

 23. Чому договір транспортування речовин та газів слід віднести до господарського договору?

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРАНСПОРТНОМУ ПРАВІ

 1. Назвіть ознаки правопорушень на транспорті.

 2. Перелічіть транспортні злочини.

 3. Які види санкцій передбачені за скоєння злочинів на транспорті?

 4. Охарактеризуйте адміністративні проступки на транспорті.

 5. Назвіть посадових осіб, що мають право складання протоколів за різні адміністративні проступки на транспорті.

 6. Які установи наділені правом розглядати справи про адміністративні проступки на транспорті, а також накладати адміністративні стягнення?

 7. Які нормативно-правові акти регламентують відповідальність сторін договору перевезення вантажу за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків?

 8. Назвіть підстави відповідальності перевізника у договорі перевезення вантажу.

 9. За наявності яких підстав перевізник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору перевезення вантажу?

 10. Які санкції застосовуються до перевізника за невиконання або неналежне виконання договору перевезення вантажу?

 11. Назвіть підстави відповідальності вантажовідправника і вантажоодержувача в договорі перевезення вантажу.

 12. Які санкції застосовуються до вантажовідправника чи вантажоодержувача за невиконання або неналежне виконання договору перевезення вантажу?

 13. Назвіть підстави відповідальності експедитора в договорі транспортного експедирування.

 14. Назвіть підстави відповідальності перевізника у договорі перевезення пасажира і багажу.

 15. За які порушення відповідає пасажир перед перевізником?

^ ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ

ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 1. Назвіть ознаки міжнародних транспортних перевезень.

 2. Як визначають міжнародне перевезення міжнародні транспортні конвенції?

 3. За якими критеріями класифікуються міжнародні перевезення?

 4. Назвіть джерела правового регулювання відносин, що виникають при здійсненні міжнародних перевезень.

 5. Охарактеризуйте колізійні принципи правового регулювання міжнародних транспортних перевезень.

 6. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні автомобільні вантажні перевезення?

 7. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні залізничні вантажні перевезення?

 8. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні морські вантажні перевезення?

 9. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні річкові вантажні перевезення?

 10. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні авіаційні вантажні перевезення?

 11. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні змішані перевезення вантажів?

 12. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу?

 13. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні залізничні перевезення пасажирів і багажу?

 14. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні авіаційні перевезення пасажирів і багажу?

 15. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні морські перевезення пасажирів і багажу?

 16. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні річкові перевезення пасажирів і багажу?

 17. Якими нормативно-правовими актами регламентуються міжнародні поштові відправлення?

 18. Назвіть підстави і межі відповідальності перевізника при порушенні умов договору міжнародного вантажного перевезення.

 19. Назвіть підстави і межі відповідальності перевізника при порушенні умов договору міжнародного перевезення пасажиру і багажу.

 20. Назвіть особливості відповідальності користувачів транспортних послуг при міжнародних перевезеннях.
Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Б структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по виділених мітках
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Предмет, метод І форми проявлення екологічного права. Об’єкти та суб’єкти екологічного права
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМарчук А. І. Мзо судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра цивільних та адміністративно-правових дисциплін затверджую iconМіністерство освіти І науки україни національна академія внутрішніх справ україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница