Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни


НазваниеНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
страница1/11
Дата публикации13.06.2013
Размер1.17 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни


імені ярослава мудрого

Навчально-методичний

посібник
з навчальної дисципліни

цивільне право україни”

Частина 2

Харків


2007міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого


Навчально-методичний

посібник
для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

цивільне право”

Частина 2
(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІІІ курсу

Харків

2007


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.2 (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІІI курсу / Уклад.: В.І. Борисова, В.Л. Яроцький, Л.М. Баранова та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 99 с.

У к л а д а ч і: В.І. Борисова,

В.Л. Яроцький,

Л.М. Баранова,

Г.О. Баєва,

А.Г. Бірюкова,

М.В. Домашенко,

Р.М. Замуравкіна,

В.М. Ігнатенко,

Н.В. Коробцова,

В.М. Крижна,

О.В. Лекхар,

М.В. Мороз,

К.В. Негребецька,

О.П. Печений,

С.Н. Приступа,

І.Й. Пучковська,

С.Є. Сиротенко,

О.М. Соловйов,

О.А. Сурженко,

В.Ю. Чуйкова,

В.П. Янишен,

Н.Є. Яркіна.

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

© Національна юридична академія України, 2007
Зміст  1. Вступ........................................................................................3

  2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................4

  1. Програма навчальної дисципліни “Цивільне право

України”. Частина 2.................................................................6

  1. Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................17

5. Основні поняття і терміни......................................................82

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів...............86

7. Індивідуальна робота студентів (індивідуальні

навчально-дослідні завдання)................................................88

8. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільне

право України”. Частина 2....................................................89

9. Критерії оцінки успішності студентів ..................................94

10. Список рекомендованої літератури.....................................96

1. Вступ
Навчальна дисципліна “Цивільне право України”. Ч.2 передбачає опанування питань, що стосуються зобов’язального права, – однієї з найбільших підгалузей цивільного права (норми Кн. п’ятої Цивільного кодексу України).

У межах даного курсу вивчаються поняття зобов’язання як одного із різновидів цивільних правовідносин, його структурні елементи (суб’єкти, об’єкти та зміст), підстави виникнення та припинення зобов’язання, способи забезпечення виконання зобов’язання, правові наслідки порушення зобов’язання та цивільно-правова відповідальність за порушення умов зобов’язання.

Специфіка загальних положень зобов’язального права полягає в тому, що вони розповсюджуються однаково як на договірні, так і недоговірні зобов’язання. Відомі майновому обороту України зобов’язання можна поділити на такі групи, а саме по: передачі майна у власність; передачі майна у користування; виконанню робіт; наданню послуг; перевезенню; кредитах і розрахунках; спільній діяльності; відшкодуванню шкоди, а також які опосередковують використання об’єктів інтелектуальної власності та що виникають із односторонніх правомірних дій.

Ознайомлення студентів із указаними вище договірними і недоговірними зобов’язаннями має здійснюватись із метою засвоєння понятійного правового інструментарію, окремих правових інститутів другої частини цивільного права, вивчення спеціальних нормативних актів та набуття навичок тлумачення і практичного використання теоретичних знань у правозастосуванні. Все це вимагає таких форм навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, ділові ігри, консультації; індивідуальні навчально-дослідні завдання; самостійна робота студентів. Методично вони забезпечуються програмою навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч.2, завданнями до практичних занять та самостійної роботи для студентів ІІІ курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами, тощо.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосувати при вирішенні конкретних практичних завдань.

^ 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи№ п/пТема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення

зобов’язального та договірного права


1

Поняття і підстави виникнення зобов’язання

6

2

2

2

2

Виконання зобов’язання

6

2

2

2

3

Забезпечення виконання зобов’язань

8

2

4

2

4

Припинення зобов’язань

2

2

5

Правові наслідки порушення зобов’язань

4

2

26

Загальні положення про договір

8

2

4

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Зобов’язання, що виникають

у зв’язку з передачею майна у власність та у користування


7

Купівля-продаж

8

4

48

9

Дарування

Рента

8

2

2

4

10

Довічне утримання (догляд)

2

2

11

Найм (оренда)

8

4

412

Найм (оренда) житла

10

4

4

2

13

Позичка

2

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ. Зобов’язання, що виникають

у зв’язку з виконанням робіт


14

Підряд

10

4

4

2

15

Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

4

4^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Зобов’язання, що виникають

у зв’язку з наданням послуг, включаючи і надання фінансових послуг


16

Послуги. Загальні положення

4

22

17

Перевезення

10

4

4

2

18

Транспортне експедирування

2

2

19

Зберігання

10

4

4

2

20

Доручення

42

2

21

Комісія

4

2

222

Управління майном

4

2

223

Страхування

6

2

2

2

24

Позика. Кредит. Банківський вклад

4

2

225

Банківський рахунок

4

4

26

Факторинг

4

22

27

Розрахунки

4

22


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Зобов’язання, що виникають

із розпорядження майновими правами інтелектуальної

власності. Зобов’язання, що виникають із спільної діяльності


28

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

6

2

2

2

29

Комерційна концесія

4

4

30

Спільна діяльність

4

2

2
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ. Недоговірні зобов’язання


31

32
33

Публічна обіцянка винагороди

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної та юридичної особи

6

2

2

2

34

Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

2

2

35

Відшкодування шкоди

14

6

6

2

36

Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

4

4

Всього

210*

64

62

60

* У тому числі індивідуальна робота – 24 год.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 13 від 11.05.2007 р.)

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЦИВІЛЬНЕ право України”. Частина 2

(витяг)
Розділ VІІ. Загальні положення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Вступ
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
Млі, що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни економічна теорія...
Україні особливу актуальність набувають знання основних законів функціонування ринку та вміння їх використовувати для отримання максимальних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconАнотація дисципліни
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «історія вчень про державу І право»
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconАнотація дисципліни
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «історія вчень про державу І право»
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни icon: 331 ббк 88. 411 Т 65
Траверсе Т. М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник. — К: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница