Навчально-методичний посібник для самостійної роботи


НазваниеНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
страница1/11
Дата публикации13.06.2013
Размер1.65 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни


імені ярослава мудрого
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК
для самостійної роботи

та семінарських занять

з навчальної дисципліни

цивільний проЦес”
(Відповідно до вимог ЕСТS)

Харків


2007

Зміст
  1. Вступ........................................................................................3

  2. Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.....................................................5

  1. Програма навчальної дисципліни “Цивільний

процес”.....................................................................................8

  1. Завдання до практичних занять та самостійної

роботи......................................................................................16

  1. Поточний (модульний) контроль знань студентів..............132

  2. Самостійна робота..................................................................135

  3. Індивідуальна робота студентів............................................136

  4. Програмні питання з навчальної дисципліни “Цивільний

процес”....................................................................................137

  1. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Цивільний процес”..........................................144
1. ВСТУП
Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, юрисдикцію та підсудність, види проваджень та перегляду судових рішень, виконання судових рішень, адміністративне судочинство, третейське судочинство, нотаріальний процес тощо.

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти основні категорії цивільного процесуального права, зміст процесуальних інститутів, навчитися тлумачити конкретний зміст норм цивільного процесуального права та правильно їх застосовувати при вирішенні конкретних справ, розуміти та правильно тлумачити роз’яснення пленуму Верховного Суду України, набути досвіду аналітичної роботи.

Курс цивільного процесу передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття, колоквіуми, експериментальні форми практичних робіт.

Практичні заняття проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, складання процесуальних документів, вивчення конкретних цивільних справ. В окремих випадках проводяться колоквіуми з найважливіших теоретичних тем. При підготовці до занять у результаті самостійної роботи студенти мають опанувати відповідні розділи підручників і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні нормативні акти, ознайомитися з постановами Пленуму Верховного Суду України, доопрацювати конспекти лекцій. Виконуючи завдання, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз наведених обставин, відповісти на всі теоретичні й практичні запитання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на певні норми права. Про-цесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, судові накази, апеляційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії цивільного процесуального права з відповідних питань, законодавства та практики його застосування. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі поточного модульного контролю. Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння їх застосовувати, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У результаті вивчення цивільного процесуального права студенти повинні:

знати стан основних проблем науки цивільного процесуального права; функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання; передумови їх виникнення; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки: чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних правових категорій; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати; порядок реалізації судових постанов;

вільно орієнтуватися у системі цивільного процесуального права України та судовій практиці у цивільних справах;

ознайомитися з практикою застосування цивільного процесуального закону судами України, перспективами та основними напрямками розвитку цивільного процесуального законодавства;

– уміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.

^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ№п/пТема

Всього

годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення цивільного

судочинства – 32 год


1

Цивільне процесуальне право як галузь права

6

2

2*

2

2

Принципи цивільного процесуального права

6

2

2

2

3

Цивільні процесуальні правовідносини

6

2

2*

2

4

Склад суду, відводи

2

2

5

Цивільна юрисдикція

6

2

2

2

6

Підсудність цивільних справ

6

2

2

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Суб’єкти цивільного процесу – 32 год


7

Сторонни в цивільному процесі

12

4

4

4

8

Треті особи в цивільному судочинстві

6

2

2

2

9

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

6

2

2

2

10

Представництво в суді

6

2

2

2


______

*Колоквіум
Продовження№п/пТема

Всього

годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

11

Інші учасники цивільного процесу

2

-

-

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Умови процесуальної діяльності,

докази та об’єкти цивільного процесу – 27 год


12

Процесуальні строки

1
-

1

13

Судові витрати

11

14

Заходи процесуального примусу

2
-

2

15

Доказування та докази в цивільному процесі


11


4


4


3

16

Позов

6

2

2

2

17

Пред’явлення позову, відкриття провадження у справі

6

2

2

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Провадження у суді першої

інстанції – 32 год


18

Провадження у справі до судового розгляду

6

2

2

2

19

Судовий розгляд цивільних справ

10

4

4

2

20

Фіксування судового процесу

1
-

1

21

Рішення суду першої інстанції. Заочний розгляд справи

9

2

4

3

22

Наказне провадження

6

2

2

2Закінчення№п/пТема

Всього

годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна робота


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Провадження по перевірці судових рішень та інші види проваджень – 43 год23

Окреме провадження

11

4

4

3

24

Апеляційне провадження

6

2

2

2

25

Касаційне провадження

6

2

2

2

26

Провадження у зв’язку з винятковими обставинами

4

1

1

2

27

Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

4

1

1

2

28

Виконавче провадження

10

4

4

2

29

Відновлення втраченого судового провадження

2

-

-

2


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Інші процесуальні форми

захисту – 30 год


30

Міжнародний цивільний процес

8

4

2

2

31

Господарське судочинство

6

2

2

2

32

Адміністративне судочинство

4

-

2

2

33

Нотаріальний процесс

8

4

2

2

34

Третейське судочинство

4

2

-

2

Разом

196

64

62

70*
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись І до розуму, І до почуттів...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
Млі, що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до с семінарських І практичних занять, самостійної...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница