Навчально-методичний посібник для семінарських занять


Скачать 288.63 Kb.
НазваниеНавчально-методичний посібник для семінарських занять
страница1/3
Дата публикации13.06.2013
Размер288.63 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
userdocs.ru > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3
міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК
Для семінарських занять

Та самостійної роботи

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛіНИ

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО”

(відповідно до вимог ЕСТS)

для студентів IIІ курсу

денних факультетів


Харків

2007


З М І С Т
1.Вступ…………………………………………………….....3

2.Загальний розрахунок годин з навчальної дисципліни

“Ораторське мистецтво”......................................................4

3.Програма навчальної дисципліни “Ораторське мистецтво”.....5

4.Плани семінарських занять………………………….........8

5.Самостійна робота…………………………………….......12

6.Словник основних термінів………………………............13

7.Контрольні питання до заліку з навчальної дисципліни

“Ораторське мистецтво”…….............................................25

8.Критерії оцінки успішності студентів……………….......28

9.Список рекомендованої літератури ………………….....29


1. ВСТУП
Ораторське мистецтво – гуманітарна дисципліна, яка становить комплекс знань, умінь і навичок оратора у підготовці й проголошенні переконливої промови. В українській вищій юридичній школі воно є важливим напрямком підготовки висококваліфікованого юриста, а оволодіння основами ораторського мистецтва має велике значення для формування професійних рис фахівців-юристів. У демократичній державі діяльність суддів, працівників прокуратури, міліції, пенітенціарних закладів потребує певних знань у сфері ораторського мистецтва, тому що в юридичній практиці без слова, без його впливу на особистість не обійтися. Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись і до розуму, і до почуттів людей.

Мета даного навчального курсу – сформувати у студентів-юристів знання про основи ораторського мистецтва, судового красномовства, особливості впливу однієї людини на іншу, а також високу мовну культуру.

У результаті поглибленого вивчення ораторського мистецтва студенти повинні

знати: особливості й характеристики етапів діяльності оратора – закони винаходу думки, класифікації родів і видів ораторського виступу; методи розробки концепції виступу; критерії відбору проблем у темі, викриття протиріч у проблемі; загальні принципи побудови публічного виступу; способи викладення матеріалу виступу; способи активізації мислення аудиторії; культуру публічної промови; соціально-психологічні закони спілкування оратора й аудиторії; характеристику мови щодо акустико-фізіологічних позицій; принципи і способи проведення полеміки; монологічну й діалогічну форми судової промови, особливості підготовки судової промови.

уміти: моделювати спілкування з різними людьми й аудиторіями; будувати тактику виступу й аргументації; знаходити і ліквідовувати логічні помилки публічного виступу; правильно підбирати й застосовувати інтонаційно-виразні засоби мовлення; різноманітити механізм наочності слова; знімати напруження перед виступом; розробляти й вибирати згідно з обставинами справи, характером судового розбору й особливостями аудиторії стратегію і тактику судової промови.
^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН

з навчальної дисципліни

Ораторське мистецтво”
п/п


Тема


Всього

годин

У тому числі

лекції

семінарські заняття

самостійна робота

1

Ораторське мистецтво як

навчальна дисципліна

6

42

2

Взаємодія оратора й аудиторії

6

2

2

2

3

Стратегія і тактика оратора

6

2

2

2

4

Підготовка виступу

8

26

5

Доказ у публічному виступі

6

2

2

2

6

Культура мови юриста

6

2

2

2

7

Техніка мовлення юриста

6

2

2

2

8

Принципи і засоби ведення полеміки

6

2

2

2

9

Судове красномовство

6

2

2

2
Разом

56

20

14

22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

Академії України ім.Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО”
1. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна
Предмет і функції ораторського мистецтва. Історія ораторського мистецтва. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста.

Роди і види ораторського мистецтва. Форми ораторського мистецтва. Закони ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва.
^ 2. Взаємодія оратора й аудиторії
Функції оратора. Фази й етапи діяльності оратора.

Індивідуально-психологічні якості оратора. Поведінка оратора в аудиторії.

Характеристика мовного типу оратора.

Ознаки аудиторії: соціально-демографічна, соціально-психологічна, формально-ситуативна.

Контакт оратора й аудиторії, шляхи його встановлення.

Суб’єктивні й об’єктивні перешкоди контакту аудиторії і оратора, способи їх подолання.
^ 3. Стратегія і тактика оратора
Структура стратегії. Визначення тактики виступу. Головні елементи тактики, їх значення.

Принципи і способи побудови промови. Прийоми викладення інформації.

Засоби активізації слухачів.

Тактичні помилки, шляхи їх усунення.
^ 4. Підготовка виступу
Способи вибору теми. Види плану промови, вимоги до складання плану. Форми текстового оформлення матеріалу. Форми репетиції.

Композиція виступу. Характеристика основних частин композиції.

Види підготовки до виступу, особливості їх вико-ристання.
^ 5. Доказ у публічному виступі
Поняття і структура доказу. Правила і помилки висунення тези, аргументації та демонстрації.
6. Культура мови юриста
Поняття та структура культури мови. Загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма.

Стиль мови: поняття і види. Умови вибору стилю промови. Індивідуальний стиль оратора, проблеми його створення і шляхи оволодіння ним.

Образність мови: поняття, зміст, роль. Засоби створення образності. Види тропів та фігур.
^ 7. Техніка мовлення юриста
Поняття й категорії техніки мовлення.

Логіко-інтонаційні закономірності промови. Інтонаційно-виразні засоби мови.

Мовні ноти: призначення, зміст. Правила роботи з мовними нотами.
^ 8. Принципи і засоби ведення полеміки
Полеміка як форма ораторського мистецтва: функції, принципи, прийоми.

Культура полеміки.

Характеристика запитань і відповідей у полеміці. Види запитань і відповідей.

Види полемічних “хитрощів” у полеміці.
^ 9. Судове красномовство
Предмет судового виступу. Монологічна й діалогічна форми судових виступів. Судові дебати як складова частина судового розгляду.

Особливості підготовки судових виступів.

^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1. Взаємодія оратора й аудиторії

П л а н

 1. Оратор як організатор і керівник мисленнєво-мов-леннєвим процесом діяльності аудиторії. Вимоги до оратора.

 2. Суть закону аудиторії. Характеристика ознак аудиторії: формально-ситуативних, соціально-демографічних, соціально-психологічних.

 3. Психологічні проблеми контакту оратора й аудиторії, шляхи їх вирішення.


П р а к т и ч н і в п р а в и

1.Складіть портрет аудиторії, для якої готується публічна промова.

2. Визначте жанр публічного виступу.

Література: 1- 4, 9, 10, 12, 13, 16
^ 2. Стратегія і тактика оратора

П л а н

1. Зміст і структура стратегії.

2. Тактика оратора: поняття і структура.

3. Характеристика принципів тактики.

4. Особливості способів реалізації стратегії у тактиці виступу.

5. Композиція виступу, характеристика її елементів.

6. Композиційні прийоми.
П р а к т и ч н і в п р а в и

1. Розробіть стратегію власного виступу, визначивши протиріччя й конструктивні питання в концепції, завдання й надзавдання, тезу (головну ідею виступу).

2. Складіть композицію виступу, керуючись специфічними ораторськими принципами та обираючи необхідні способи розгортання тези виступу.

3. Використайте композиційні прийоми, у тому числі мисленнєвий експеримент, згадування, опудало-опонент, характеристику, агітацію.
Література: 1- 4 , 9, 10, 12, 13
^ 3. Доказ у публічному виступі

П л а н

1. Поняття та структура доказу.

2. Правила й помилки висунення тези.

3. Аргументи як логічна основа доказу. Принципи добору аргументів.

4. Правила й помилки демонстрації.

5. Спростування і способи його реалізації.
П р а к т и ч н і в п р а в и

1. Визначте тезу й доберіть аргументи до неї з урахуванням особливості аудиторії.

2. Обґрунтуйте вибір способу демонстрації в обраній для промови аудиторії.
Література: 1- 4, 12, 17
^ 4. Культура мови юриста

П л а н

1. Поняття “культура мови”. Характеристика мовленнєвого закону.

2. Загальні ознаки мовленнєвої культури оратора.

3. Образність мови, засоби її створення.

 1. Поняття “стиль публічного виступу”. Види стилів.

П р а к т и ч н і в п р а в и

1. Складіть речення з тропами та фігурами промови.

2. Передайте певну інформацію (зробіть виступ) різними мовними стилями.
Література: 1- 4, 11, 13 – 15
^ 5. Техніка мовлення юриста

П л а н

 1. Категорії техніки мови.

 2. Інтонаційно-виразні засоби ( прийоми) мови.

 3. Логіко-інтонаційний аналіз тексту промови.

 4. Мовні ноти.


П р а к т и ч н і в п р а в и

Зробіть логіко-інтонаційний аналіз тексту промови за допомогою мовних нот.
Література: 1 - 4, 11, 13 - 15
^ 6. Принципи і засоби ведення полеміки

П л а н

1. Полеміка: суть, принципи та прийоми ведення.

2. Софістичні виверти в полеміці.

3. Логіка запитань і відповідей у полеміці.
П р а к т и ч н і в п р а в и

Наведіть приклади відкритих і закритих, коректних і некоректних запитань.
Література: 1- 5, 17

^ 7. Судове красномовство
П л а н


 1. Судова промова: загальна характеристика й різновиди за процесуальними ролями.

 2. Процесуальні, етичні та загальнокультурні вимоги до судової промови.

 3. Підготовка виступу (промови).

 4. Особливості композиції та логіки викладу судової промови.

 5. Риторичні прийоми в судовому красномовстві: різновиди й логічні застосування.

 6. Специфіка взаємодії оратора й аудиторії у судовому процесі.


П р а к т и ч н і в п р а в и

Складіть текст промови прокурора й адвоката наданої фабули обставин вчиненого злочину або позивача чи відповідача в конкретній справі.
Література: 1- 8, 18


^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота студентів має допомогти їм більш повно оволодіти предметом курсу, розширити ерудицію, сформувати навички науково-дослідницької роботи. Для цього при організації самостійної роботи студентів слід органічно поєднувати ті види діяльності, які вимагають уваги та пильності, з тими, які стимулюють творчий пошук та мислення, що дозволить усебічно підготувати студента до самостійної праці. Результатом самостійної роботи повинно стати формування якісно нового рівня наукової підготовки студента, вміння вільно орієнтуватися в системі ораторського мистецтва.

Головна мета полягає в необхідності закріплення студентом матеріалу, який він здобув у навчальному закладі, та його систематизації. Наведений нижче перелік форм самостійної роботи студентів, з одного боку, є орієнтованим і, з другого – містить найбільш змістовні форми:

1) виконання домашніх завдань (визначаються завданнями для семінарських занять (СЗ)), підготовка до СЗ;

 1. доопрацювання матеріалів лекції за допомогою комп’ютерного навчального курсу;

 2. робота в інформаційних мережах;

 3. опрацювання додаткової літератури;

 4. опрацювання першоджерел класиків ораторського мистецтва;

 5. складання публічного виступу на визначену тему в конкурсі ораторів академії.

Перелік видів самостійної роботи доводиться до відома студентів на семінарських заняттях.

6. СЛОВНИК

^ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Активізація аудиторії (лат.actirus – діяльний) створення в аудиторії творчої атмосфери розмірковування.

Алегорія (грец. аllos – інший, agoreuo – говорю), (іносказання) – зображення абстрактного поняття чи явища через конкретний образ.

Анафора (грец. anaphora – „винесення нагору”) – лексико-синтаксичне повторення слів і словосполучень на початку речень.
  1   2   3

Похожие:

Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
України, організаційно-правові моделі муніципального управління, особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування,...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Вступ
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconДонецький національний технічний університет
Навчально-методичний посібник для слухачів очного та заочного відділень магістратури держуправління з дисципліни іноземна мова (вирівнювальний...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconНавчально-методичний посібник. К.: Цмк моз україни. 1998. 34 с
Млі, що базується на сучасній технології стандартизованого контролю рівня знань
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconТематика семінарських занять
Під час вивчення курсу передбачається проведення семінарських занять, колоквіумів, круглих столів, історичних судів за наступною...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять icon: 331 ббк 88. 411 Т 65
Траверсе Т. М. Психологія праці: Навчально-методичний посібник. — К: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету...
Навчально-методичний посібник для семінарських занять iconКузин А. В., Левонисова С. В. Базы данных: учебное пособие для студентов...
Космінська О. М., Літвак О. Г., Славенко Е.І. Інформатика та комп’ютерна техніка. Ч субд ms access: навчально-методичний посібник....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница