Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство»


НазваниеНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство»
страница1/8
Дата публикации06.07.2013
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Юридичний факультет

Кафедра «Цивільного права і процесу»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

вивчення навчальної дисципліни «Трудове право»

для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр»

галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

Курс ІІІ, семестрV, VІ

Форма контролю залік, екзамен

Івано-Франківськ - 2011

ББК 67.301.163. +67

УДК 351. 74:349.6 (035)

Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання.- Івано-Франківськ, 2011. - 61 с.
Укладач: Косьмій Л.Р. доцент кафедри «Цивільного права і процесу», заступник начальника відділу кадрів університету
Грицкевич С.Г. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Цивільного права і процесу»


© Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2011 р.

ЗМІСТ

Анотація дисципліни………………………………………..…….4


Опис дисципліни………………..………………………..………..4

Структура залікового кредиту …………….…………………....5

Зміст робочої програми…………………………………………...8


Методика проведення семінарських занять для студентів стаціонарної форми навчання ………………………..………..14

План семінарських (практичних) занять для студентів стаціонарної форми навчання ………………………………....15

Методика проведення та план індивідуальної роботи для студентів стаціонарної форми навчання …………………….21

Методика проведення та план самостійної роботи для студентів стаціонарної форми навчання ………………….….22

Методика виконання та тематика курсових робіт ….……..38

Програмові вимоги для модульного і підсумкового контролю (заліку)…………………………………………………………….46

Програмові вимоги для модульного і підсумкового контролю (екзамену)…………………………………………………………48

Критерії оцінювання знань студентів…………………………52

Список рекомендованої літератури…….…………………..…57
^

Анотація дисципліни
Дисципліна “Трудове право України” входить до циклу фундаментальних нормативних дисциплін для підготовки бакалаврів з напряму “Правознавство”.


Мета: опанування студентами знань у галузі права, яке регулює суспільні відносини у найважливішій сфері життєдіяльності людей – праці, розкриття ролі трудового права у вирішенні завдань соціального і економічного розвитку суспільства, показ значення забезпечення додержання законності в трудових і тісно пов’язаних з ними відносинах, що передують або випливають з трудових; набуття теоретичних знань і практичних навичок у питанні правового регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.

Предмет: система індивідуальних та колективних трудових відносин (або трудових та тісно пов’язаних з ними відносиин, які передують, супроводять або витікають з останніх).

Завдання: сприяння формуванню у студентів уміння орієнтуватися в системі джерел трудового права, аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал, правильно застосовувати норми законодавства про працю в практичній діяльності.

Зміст дисципліни охоплює загальну і особливу частини трудового права і розкривається в темах:

 1. Поняття, предмет, метод, система та функції трудового права України.

 2. Основні принципи та джерела трудового права України.

 3. Правовідносини в сфері трудового права України. Суб’єкти трудового права.

 4. Міжнародно-правове регулювання праці.

 5. Забезпечення зайнятості та працевлаштування громадян.

 6. Трудовий договір.

 7. Правове регулювання робочого часу.

 8. Правове регулювання часу відпочинку.

 9. Правове регулювання оплати праці.

 10. Дисципліна праці.

 11. Дисциплінарна відповідальність.

 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

 13. Правове регулювання охорони праці.

 14. Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників.

 15. Соціальне партнерство в Україні.

 16. Колективний договір та колективні угоди.

 17. Трудові спори.

 18. Державний нагляд і громадський контроль за додержанням трудового законодавства.

В результаті вивчення дисципліни «Трудове право України» студенти повинні знати: значення, місце і роль трудового права в регулюванні суспільно-трудових відносин; будівничі і захисні функції трудового права; взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права; коло суспільних відносин, що входять до сфери регулювання трудового права; джерела законодавства України про працю; головну мету норм трудового законодавства; основні правові інститути трудового права, зокрема, трудовий договір, робочий час, час відпочинку, оплата праці, дисципліна праці, дисциплінарна відповідальність працівників та матеріальна відповідальність сторін трудового договору, охорона праці, відповідальність за порушення норм трудового законодавства.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, від відносин, які регулюються іншими галузями права і давати правову оцінку такому розмежуванню; застосовувати юридично грамотні та обґрунтовані рішення по реалізації норм трудового права в практичній діяльності; пропагувати законодавство України про працю для прискорення побудови України як правової держави.

У процесі вивчення дисципліни рекомендується використовува­ти, окрім підручників і навчальних посібників, Закони України, по­станови Верховної Ради України, укази Президента і Уряду України з правових питань, інструктивні та методичні матеріали Міністерства праці та соціальної економіки України та інших державних органів, що стосуються питань правового регулювання трудової діяльності в Україні.

^ Опис дисципліни

«Трудове право України»


Курс: IІІ

Підготовка: бакалавр

^ Галузь знань,

Напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчального курсу

^ Кредитів за ЕСТS: 5

Модулів: 2

Змістовних модулів: 4

Загальна кількість годин: 180

Тижневих годин: 3

0304 «Право»

6.030401«Правознавство»

Бакалавр

Обов’язковий

Рік підготовки: 3

Семестр: 5-6

Лекції: 72

Семінари: 36

Самостійна робота: 36

Індивідуальна робота: 36

Вид контролю: ПМК, залік, екзамен, курсова робота


Навчальний курс «Трудове право України» є обов’язковою професійно-орієнтованою дисципліною для підготовки бакалаврів напряму «Правознавство». Вивчення дисципліни передбачає закріплення та поглиблення студентами теоретичних знань і набуття ними навичок застосування норм законодавства про працю в різноманітних практичних ситуаціях та складанння процесуальних документів.

Пропонована робоча навчальна програма з курсу «Трудове право України» забезпечена навчально-методичними матеріалами для вивчення даної дисципліни за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Навчально-методичне забезпечення дисципліни розміщено на сайті університету www/iful.at.ua

Структура залікового кредиту курсу
^
“Трудове право України”п/п


Назва теми

Кількість годин, відведених на:

Лекції


Семін. (практ.)

заняття

Самост. роботу


Індивід. роботу

Змістовний модуль І.

1.

Поняття, предмет, метод , система та функції трудового права України

4

2

2

2

2.

Основні принципи та джерела трудового права України

4

2

3.

Правовідносини в сфері трудового права України. Суб’єкти трудового права.

4

2

2

2

4.

Міжнародно-правове регулювання праці

2

2

2

-

5.

Забезпечення зайнятості та працевлаштування громадян

4

2

2

2

Змістовний модуль ІІ.

6.

Трудовий договір

6

4

2

4

7.

Правове регулювання робочого часу

4

2

2

2

8.

Правове регулювання часу відпочинку

4

2

2

4

9.

Правове регулювання оплати праці

4

2

2

2

^ Всього годин за І семестр:

36

18

18

18

Змістовний модуль ІІІ.

10.

Дисципліна праці

2

2

2

2

11.

Дисциплінарна відповідальність

4

2

12.

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

4

2

2

4

13.

Правове регулювання охорони праці

6

2

2

4

^ Змістовний модуль ІV.

14.

Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників

2

2

2

2

15.

Соціальне партнерство в Україні

6

2

2

-

16.

Колективний договір та колективні угоди

4

2

2

2

17.

Трудові спори

4

4

2

4

18.

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

4

2

2

-

^ Всього годин за ІІ семестр:

36

18

18

18

Всього годин:

72

36

36

36

180  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни економічна теорія...
Україні особливу актуальність набувають знання основних законів функціонування ринку та вміння їх використовувати для отримання максимальних...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconМетодичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної...
Методичні рекомендації для семінарських, практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Кримінологія» для студентів денної...
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...

Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconМетодичні рекомендації до занять із самостійної й індивідуально-дослідницької...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Навчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки за спеціальністю 030401 «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки україни івано–франківський університет...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница