Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011


НазваниеПраво» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011
страница1/12
Дата публикации06.07.2013
Размер1.44 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Івано-Франківський університет права

імені Короля Данила Галицького
Юридичний факультет

Кафедра кримінального права і процесу
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчально-

методичної роботи

_____________________________

«____»________________ 2011 р.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина»

для студентів денної форми навчання,

освітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки за спеціальністю

6.030402 «Правознавство»

Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV

Форма контролю: екзамен

Івано-Франківськ – 2011

УДК 343.2/.7

ББК
Стеблинська О.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2011. - 128 с.

Укладач:

Стеблинська Оксана Степанівна - доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук

Рецензенти:

Фріс Павло Львович – завідувач кафедри кримінального права юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Заслужений діяч науки і техніки, доктор юридичних наук, професор;

^ Острогляд Олександр Васильович – завідувач кафедри кримінального права та процесу кандидат юридичних наук, доцент

Робоча навчальна програма обговорена і рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри кримінального права та процесу (протокол № 1 від 14.09.2011 р.)


Схвалено на засіданні Науково-методичної ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького (протокол № __ від __ _______ 2011 р.)

^ Анотація дисципліни.

Кримінальне право України – одна з фундаментальних (базових) норма­тивних навчальних дисциплін, що вивчається у Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького. Ґрунтовне знання кримінального права є обов’язковою вимогою, що пред’являється до кваліфікованого випускника-юриста, а у зв’язку з цим і необхідною передумовою його успішної практичної роботи. Цьому передує окреме вивчення Загальної та Особливої частин кримінального права. Незважаючи на їх єдність і взаємозв’язок, вони вивчаються окремо.

Вивчення кримінального права України, зокрема «Загальної частини» підпорядковується меті формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності. Також, метою вивчення дисципліни є формування у студентів ідеології «служіння народові», виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина в державі.

Вивчення Загальної частини кримінального права є необхідною передумовою вивчення Особливої частини, а відтак оволодінням навчальною дисципліною в цілому. Саме в Загальній частині кримінального права розглядаються базові, концептуальні положення загального значення, дія яких поширюється на застосування приписів Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК). У ній визначаються завдання та межі чинності КК, підстави, порядок, форми реалізації та правові наслідки кримінальної відповідальності та звільнення від такої тощо.

^ Предметом курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» є комплекс теоретичних положень та практичних завдань щодо аналізу кримінально-правових норм, які визначають які діяння визнаються злочинами, встановлюють підстави кримінальної відповідальності, порядок призначення і звільнення від покарання та інші.

Робоча програма дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» підготовлена у відповідності до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за напрямом «Правознавство», із врахуванням системності вивчення прикладних юридичних дисциплін в Університеті. Він щільно пов'язаний із теоретичними положеннями таких суміжних юридичних дисциплін, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, адміністративне право, кримінальний процес, кримінологія, кримінально-виконавче права та іншими.

Необхідною умовою успішного засвоєння означеної навчальної дисципліни є глибоке знання чинного кримінального законодавства України, а у відповідних випадках й інших нормативно-правових актів.

Важливе значення для правильного розуміння змісту норм Загальної частини кримінального права України й їх ефективного використання мають роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань їх застосування, що містяться у його постановах. Знання цих постанов є обов’язковим.

Успішному засвоєнню Загальної частини кримінального права України сприятиме і вивчення відповідної практики Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів кримінальної юрисдикції.

Належне засвоєння Загальної частини Кримінального права України передбачає вивчення і відповідної спеціальної літератури.

Разом з тим, слід врахувати, що звертаючись до внесених до переліку літератури опублікованих джерел потрібно враховувати динамізм законодавства й мати на увазі, що окремі положення могли застаріти, втратити актуальність. Важливо також пам’ятати, що коментарі до законів є їх науковим тлумаченням, висловлені там позиції не можуть вважатись обов’язковими.

^ Дидактичним завданням вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» є глибоке, всебічне оволодіння студентами навчальним матеріалом згідно обраної тематики, розвиток у студентів навичок роботи з нормативно-правовими документами, формування вміння аналізувати теоретичні положення курсу з метою подальшого застосування у вирішенні практичних ситуативних завдань, навичок використання понятійного апарату для обумовлення практичних рішень.

Взаємообумовленість та послідовність тематики Загальної та Особливої частини курсу «Кримінальне право України» сприяє глибокому та системному накопиченню студентами знань, вмінь та навичок, які складають фундаментальну основу для засвоєння навчально-прикладних дисциплін в подальшому навчанні.

Оволодіння курсом передбачає здобуття необхідних знань за окресленими напрямками як шляхом засвоєння лекційного курсу, обговорення та виконання практичних завдань на семінарських та практичних заняттях. При цьому активно запроваджуються елементи дистанційного навчання. Кожен студент самостійно вивчає навчальний матеріал за допомогою навчальних посібників (програмних підручників, задачників та інших текстових матеріалів), програмного нормативно - правого забезпечення, засвоює його визначеними програмою курсу частинами, з обов'язковим проведенням викладачами індивідуально-консультативної роботи та здійснення контролю за результатами засвоєння кожної частини курсу.

При проведенні семінарських та практичних завдань як приоритетний використовується метод проблемного навчання для досягнення у слухачів найвищого рівня розумової діяльності. Семінари проводяться, як правило, шляхом обговорення окремих, найбільш важливих питань теми, заслуховування доповідей або реферативних повідомлень з подальшим їх обговоренням.

Основою проведення практичних занять є вирішення задач, які вимагають асоціативних зв'язків із всіма темами курсу. В ході заняття аналізуються кримінально-правові норми, які підлягають застосування до особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, з’ясовуються обставини, що виключають злочинність діяння, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і інше.

За результатами вивчення Загальної частини кримінального права студенти інституту повинні, у обсязі, визначеному цією програмою:

1. Знати:

- систему Загальної частини КК та кримінального права України;

- чинне кримінальне законодавство й інші нормативно-правові акти, необхідні для оволодіння відповідними темами;

- роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування норм Загальної частини КК;

- зміст інститутів Загальної частини кримінального права України та їх взаємозв’язок;

- нормативні визначення основних понять Загальної частини КК України;

- наукові визначення понять Загальної частини кримінального права, які не мають нормативного закріплення;

- зміст інститутів Загальної частини кримінального права та положень За­гальної частини КК;

- позицію слідчої та судової практики стосовно питань застосування положень Загальної частини КК.

2. Вміти:

  • тлумачити положення КК, належно володіючи при цьому кримінально-правовими категоріями та поняттями;

  • вирішувати питання про злочинність та караність суспільно-небезпечних діянь з врахуванням положень Загальної частини кримінального права України;

  • визначати зміст елементів складу злочину та ознак, що їх характеризують;

  • на основі отриманих знать правильно застосовувати положення КК при вирішенні конкретних питань.

^ Опис дисципліни

Дисципліна: Кримінальне право України. Загальна частина.

Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів відповідних ECTS: 6

Кількість залікових кредитів: 4 модуля

Змістових модулів: 6

Загальна кількість годин: 288

Тижневих годин: 3

Рік підготовки: 2

Семестр: 3-4

Лекції: 72

Семінарські заняття: 72

Індивідуальна робота: 72

Самостійна робота: 72

Вид контролю: МКР, залік, іспит

Курсова робота


Дисципліна "Кримінальне право" складається із Загальної та Особливої частин. Передбачає вивчення кримінального законодавства України, його принципів, підстав кримінальної відповідальності та загальних ознак злочину, ознак окремих злочинів, правилі їх кваліфікації, відокремлення їх злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, систему, види кримінальних покарань, підстави та порядок призначення покарань, умови звільнення рід кримінальної відповідальності, її заміну іншими заходами примусового впли­ву, погашення га зняття судимості.

При вивченні даної дисципліни студент повинен ознайомитися:

– з практикою застосування кримінального законодавства судами, прокуратурою, органами внутрішніх справ, служби безпеки;

  • з перспективами та основними напрямками подальшого розвитку кримінального права України.

Програма даної дисципліни – складова частина навчально–методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр. Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює обсяг та рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно вимогам освітньо–професійної програми підготовки спеціалістів.

В матеріалах до теоретичних семінарів включаються питання, що рекомендуються для обговорення. Питання, на які необхідно звернути особливу увагу студентів через їх складність, або неоднозначність правозастосовчої практики визначає викладач. Теоретичні семінари можуть проводитися у вигляді “круглого столу’, наукових обговорень, конференцій, диспутів тощо в окремих групах, між групами або в іншій формі на розсуд викладача. З метою залучення студентів до самостійної роботи над науковими та законодавчими джерелами, судовою практикою з тем, в процесі підготовки до практичних занять їм може бути доручена підготовка доповідей, рефератів. На розгляд теоретичних питань та проведення дискусій час виділяється викладачем.

Головною метою практичного заняття є навчання студентів застосовувати закон до певних життєвих ситуацій. Задачі, які розв’язуються на практичних заняттях, будуються на матеріалах судової практики, що дозволить студентам максимально наблизитися до практичних реалій. Питання в задачах є основними, а тому вони можуть доповнюватися викладачем. При вирішенні задач студент повинен визначати юридичне значення кожного з викладених в фабулі задачі фактів, правильно кваліфікувати діяння. Відповіді на питання до задач повинні бути обґрунтовані з посиланням на відповідні норми Кримінального кодексу України, з обов’язковим записом формули кваліфікації. Також передбачається самостійна робота студента з проведення порівняльного аналізу складів злочинів. Виконання зазначених завдань сприятиме розвитку у студентів практичних навичок щодо аналізу законодавства та порядку його застосування, дозволить виявити рівень засвоєння навчального матеріалу, сприятиме перевірці знань в галузі Кримінального права. Завдання необхідно виконувати письмово відповідно до сформульованих вказівок.

При підготовці до занять студент повинен опрацювати рекомендовану спеціальну літературу та нормативні акти, інші матеріали до теми, яка вивчається. Лише після цього можна приступати до підготовки доповідей, рефератів, вирішення задач, виконання інших завдань.

Викладач, який проводить заняття, може рекомендувати студентам крім літератури, зазначеної в робочій програмі, літературу з врахуванням сучасних публікацій та можливостей бібліотеки навчального закладу. За бажанням студенти можуть самостійно підбирати літературу.

Підводячи підсумки теоретичного семінару або практичного заняття викладач робить висновки, в яких зазначає правильну позицію при відповідях на теоретичні питання, вказує на запропоновані вірні рішення, аналізує зроблені помилки, робить висновок щодо загальної підготовки аудиторії, оцінює виступи студентів.

Основними видами навчальних занять з дисципліни „Кримінальне право України. Загальна частина’ є лекції, семінарські і практичні заняття, передбачається також самостійна робота студентів.

Підсумковою формою контролю є заліки та іспит.

Вивчення кримінального права нерозривно пов'язане зі знанням поло­жень інших загальних та спеціальних юридичних дисциплін, зокрема, кри­мінального процесу, кримінології, історії держави та права, теорії держави та права, конституційного права, трудового права, кримінально-виконавчо­го права, філософії права, соціології права.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconПраво» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство»...
Кримінальне право України. Особлива частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconМетодичні рекомендації для написаннякурсових робіт
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 0304 «Право» спеціальності 030401 «Правознавство»...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconНавчально-методичний комплекс вивчення навчальної дисципліни «Трудове...
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Трудове право України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання. Івано-Франківськ,...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconМіністерство освіти І науки україни івано–франківський університет...
Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів денної та заочної форми навчання.– Івано–Франківськ, 2011....
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Донецький національний...
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» у вищих навчальних...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconЗ навчальної дисципліни для контролю знань фахівців окр «бакалавр»...

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconКонспект лекцій для напряму підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” 2011
Лекції №1 І № Міжнародні норми І законодавство України в галузі охорони праці
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconКурс лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю “Правознавство”
Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предметом правового регулювання багатьох...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство» Курс: ІІ, семестр: ІІІ-ІV форма контролю: екзамен Івано-Франківськ 2011 iconМетодичні рекомендації з вивчення теорії права І держави та підготовки...
Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница