1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2  


Скачать 253.21 Kb.
Название1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2  
страница1/3
Дата публикации13.07.2013
Размер253.21 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3


Список всех вопросов по предмету " Економика підприємств за п.с."Всего вопросов: 152

1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня
- укладання і підписання установчих документів
- відкриття розрахункового рахунка у банку
- державної реєстрації
- виготовлення печатки підприємства
Правильный ответ: C

2   Які суб'єкти господарювання, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами?
- холдингові компанії
- кооперативи
- повні товариства
- командитне товариство
- приватні особи
Правильный ответ: E

3   Право розпоряджатися виробленою продукцією належить
- керівництву підприємства
- засновникам підприємства
- кредиторам
- співробітникам підприємства
Правильный ответ: A

4   Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги товариства
- у межах належних їм внесків
- солідарна відповідальність усім майном
- у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску
- у межах належних їм акцій
Правильный ответ: C

5   З розвитком і поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура
- спрощується
- не змінюється
- стає складнішою
Правильный ответ: C

6   Виробничій підрозділ підприємства, що займається підготовкою та випробуванням нових виробів - це
- експериментальний цех
- підготовчий цех
- науково-технічний відділ
- лабораторія
Правильный ответ: A

7   Конкурентний ринок (досконалої або монополістичної конкуренції) має наступну ознаку:
- підприємства-продуценти випускають товари, диференційовані за групами покупців та ін. ознаками
- на ринку оперує безліч продавців
- випускають однорідні товари
- ринкова поведінка кожного підприємства-продуцента залежить від реакції її конкурентів
Правильный ответ: B

8   Ринок - це
- механізм взаємодії покупців і продавців, відносини попиту і пропозиції
- сфера обміну в своїй державі і між країнами, яка зв'язує виробників і споживачів продукції
- система, організована за законами товарного, виробництва та обігу, сукупність відносин товарного обміну
Правильный ответ: A

9   Об'єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарства є
- суспільний поділ праці
- економічна відокремленість суб'єктів підприємництва
- самостійність суб'єктів підприємництва
- жорстка система управління виробництвом і розподілом
Правильный ответ: A

10   Який ринок займається торгівлею цінними паперами?
- товарний ринок
- фондовий ринок
- валютний ринок
Правильный ответ: B

11   Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) має бути зазначена у
- преамбулі (вступній частині)
- основній частині договору
- заключній частині договору
Правильный ответ: A

12   Бартер є однією із форм співробітництва підприємств у сфері.
- виробництва
- обміну
- розподілу
- споживання
Правильный ответ: B

13   Проектне фінансування є однією із форм співробітництва підприємств у сфері
- виробництва
- обміну
- розподілу
- споживання
Правильный ответ: C

14   Формою спільного підприємництва є:
- підрядне виробництво
- пряме інвестування
- ліцензування
- управління за контрактом
- підприємство спільного володіння
Правильный ответ: E

15   Управління - це
- здійснюваний постійно процес планування, організації, мотивації і контролю, які необхідні для досягнення місії й множинних цілей фірми
- планування, організація, аналіз, контроль, які здійснюються для досягнення поставленої мети
- процес поєднання ресурсів для досягнення поставленої мети
- особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу
- процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації
- усі відповіді правильні
Правильный ответ: F

16   Специфічна діяльність з формування структури певного суб'єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілу повноважень і відповідальності між: конкретними керівниками та виконавцями є однією із функцій управління. Це
- організація
- мотивація
- планування
- регулювання
- контроль
Правильный ответ: A

17   Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв 'язку з реалізацією місії підприємства називається
- лідерство
- регулювання
- комунікація
- мотивація
- організація
Правильный ответ: D

18   Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають
- трудовим колективом підприємства
- персоналом підприємства
- трудовими ресурсами
- трудовим потенціалом підприємства
Правильный ответ: B

19   До категорії «службовець» відносяться працівники, які
- займаються інженерно-технічними та економічними роботами
- зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних благ
- здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування
- обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства
- виконують суто розумову роботу
Правильный ответ: C

20   Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок, називається
- професією
- спеціальністю
- кваліфікацією
- категорією
Правильный ответ: A

21   Спеціальність - це
- вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань
- вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок
- більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії
- сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності
Правильный ответ: C

22   Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників
- із середньою освітою та деяким практичним досвідом
- що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти
- що мають наукові ступені та звання
- з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом
- певного працездатного віку
Правильный ответ: D

23   Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньооблікової їх чисельності - це показник
- частки окремих категорій працівників
- плинності персоналу
- рівня дисципліни
- продуктивності праці
Правильный ответ: B

24   Основна ознака підприємств, що підлягають реструктуризації:
- підприємство повинно мати складну організаційну структуру
- продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту
- кризовий стан підприємства
- відсутність власних оборотних коштів
Правильный ответ: C

25   Реструктуризація включає в себе такі складові:
- пошук можливості отримання інших джерел доходів
- зміну бази оподаткування на підприємстві
- реформу кадрової політики
- переоформлення юридичних установчих документів
Правильный ответ: A

26   Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечує
- оперативне зниження дебіторської заборгованості
- відновлення конкурентоспроможності продукції
- суттєве покращання результатів діяльності підприємства
- довготермінову конкурентоспроможність підприємства
Правильный ответ: D

27   Чи відрізняються поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди» підприємства?
- ні, ці поняття ідентичні
- так, друге поняття є виключно вартісною економічною категорією
- так, за матеріально-речовим змістом друге поняття входить до складу першого
- ці поняття економічно не пов'язані
Правильный ответ: C

28   Основні виробничі фонди у кожному виробничому циклі
- використовуються повністю
- використовуються частково
- зовсім можуть не використовуватися
Правильный ответ: B

29   В яких одиницях виміру здійснюється аналіз і планування основних фондів?
- лише у вартісних
- лише у натуральних
- у вартісних і натуральних
Правильный ответ: C

30   У процесі виробництва споживча вартість основних фондів підприємства
- зменшується у міру їх спрацювання
- зберігається незмінною
- повністю втрачається впродовж операційного циклу
- взагалі відсутня
Правильный ответ: A

31   Основні фонди числяться на балансі підприємства впродовж усього періоду їх функціонування за
- первісною вартістю
- відновною вартістю
- повною (первісною і відновною) вартістю
- залишковою вартістю
- ліквідаційною вартістю
Правильный ответ: D

32   Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті придбання, будівництва оцінюються за
- ринковою вартістю
- відновною вартістю
- первісною вартістю
- залишковою вартістю
Правильный ответ: C

33   Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів не змінюється за
- відновленою вартістю
- залишковою вартістю
- ринковою вартістю
Правильный ответ: B

34   Рівень прогресивності основних фондів залежить від
- рівня технічної оснащеності
- рівня співвідношення виробничих і невиробничих основних фондів
- вікового складу основних фондів
- співвідношення активної та пасивної частин основних фондів
Правильный ответ: A

35   Амортизація основних фондів - це
- зношення основних фондів
- процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється
- відтворення основних фондів
- витрати на утримання основних фондів
Правильный ответ: B

36   Удосконалення діючого виробничого устаткування з метою запобігання техніко-економічному старінню і підвищення техніко-експлуатаційних параметрів до рівня сучасних вимог виробництва здійснюється за рахунок проведення
- поточного ремонту
- капітального ремонту
- модернізації
- заміни
Правильный ответ: C

37   Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення
- капітального ремонту
- технічного переозброєння діючого підприємства
- реконструкції діючого підприємства
- розширення діючого підприємства
- нового будівництва
Правильный ответ: B

38   Узагальнюючі показники рівня використання основних фондів підприємства - це
- коефіцієнт оновлення основних фондів
- фондомісткість продукції
- коефіцієнт змінності роботи устаткування
- коефіцієнт використання поточної потужності підприємства
Правильный ответ: B

39   Який з показників визначає можливість відтворення основних фондів підприємства?
- коефіцієнт спрацювання устаткування
- коефіцієнт змінності роботи устаткування
- фондовіддача
Правильный ответ: C

40   Фондовіддача - це показник, який визначає
- частку вартості основних фондів, що припадає на одиницю виготовленої продукції
- рівень використання оборотних фондів підприємства
- випуск продукції на одну гривню основних фондів
- ефективність відтворення усієї сукупності засобів праці
Правильный ответ: C

41   Випуск продукції у розрахунку на одиницю устаткування характеризує
- інтенсивність навантаження устаткування
- змінність роботи устаткування
- ефективність оновлення основних фондів
Правильный ответ: A

42   У процесі виробництва оборотні фонди підприємства
- змінюють свою споживну вартість
- зберігають свою споживну вартість
- повністю втрачають споживну вартість
- узагалі її не мають
Правильный ответ: C

43   Оборотні фонди підприємства переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється
- частинами в міру спрацювання
- повністю відноситься на витрати виробництва
- не переноситься
Правильный ответ: B

44   Коли господарський інвентар є належить до оборотних фондів підприємства?
- якщо термін його використання п'ять років
- якщо термін його використання три роки
- якщо термін його використання менше одного року
- ніколи
Правильный ответ: D

45   Співвідношення оборотних фондів у розрізі окремих елементів і стадій функціонування характеризує їхню
- відтворювальну структуру
- видову структуру
- вікову структуру
- елементно-технологічну структуру
- виробничо-технологічну структуру
Правильный ответ: D

46   Норми витрат матеріальних ресурсів розробляються
- самим підприємством
- державними фінансовими установами
- статистичними установами
- Міністерством економіки України
Правильный ответ: A

47   Метод нормування витрат матеріальних ресурсів, що базується на глибокому аналізі та техніко-економічному обгрунтуванні всіх елементів норми з використанням найновіших досягнень техніки і технології виробництва, називається
- аналітико-розрахунковим методом
- дослідне-лабораторним методом
- звітно-статистичним методом
Правильный ответ: A

48   Які з нижченаведених заходів економії матеріальних ресурсів належать до виробничо-технічних?
- удосконалення матеріальних нормативів
- поліпшення організації матеріального забезпечення
- запровадження маловідходної та безвідходної технології
- упорядкування системи ціноутворення
Правильный ответ: C

49   Об 'єктом винаходу може бути
- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин)
- конструктивне використання пристрою
- художнє вирішення конкретної форми виробу
- усі відповіді правильні
Правильный ответ: D

50   Нематеріальні активи - це.
- реалізація права власності на нематеріальні ресурси підприємства
- виключне право використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, інших нематеріальних ресурсів
- права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права
- складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи отримання доходів
Правильный ответ: D

51   Які об'єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового захисту?
- товарні знаки і знаки обслуговування
- раціоналізаторська пропозиція
- винахід
- корисна модель
- промисловий зразок
Правильный ответ: B

52   Патент - це
- документ, який дає суб'єкту підприємницької діяльності право використовувати зазначене в патенті технічне рішення
- виключне право на використання зазначеного в патенті технічного рішення
- документ, виданий державним органом, який дає суб'єкту підприємницької діяльності виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення
- документ, виданий державним органом, який дає особі або організації право використовувати зазначене в патенті технічне рішення
Правильный ответ: D

53   Інвестиції - це:
- всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видах діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект
- господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно
- господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою
Правильный ответ: A
  1   2   3

Похожие:

1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconПосвідчення вірності копій документів та виписок з них
Накладення заборони на відчуження нерухомого майна І транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   icon1. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо
В якій організаційно-правовій формі не можуть створюватися комерційні банки в Україні?
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconОдним з найважливіших елементів у структурі державної системи правової...
Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Інститут) – заклад експертизи заявок на об’єкти промислової власності...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconКто стал миллионером?
Комиссар фиксирует, кто первым, вторым и третьим в отряде пишет правильный ответ. Человек, давший правильный ответ, выходит на сцену....
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconСправи про зміну правового статусу фізичної особи та встановлення...
Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconБилет №2 зеленым и красным цветом выделены те варианты, которые были...
Билет №2 (зеленым и красным цветом выделены те варианты, которые были выбраны. Зеленым — если ответ правильный, и красным, если не...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconТесты по праву для 9 классов для выполнения заданий 1 час 20 минут....
Для выполнения заданий 1 час 20 минут. Только один правильный ответ ( в тех разделах, где несколько правильных ответов, об этом упоминается...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconПредставництво у цивільному процесі зарубіжних держав
Представництво у цивільних процесуальних відносинах (судове представництво) – це правовідносини, в силу яких одна особа (представник)...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconНаказ
За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, на виконання наказу головного управління освіти І науки Київської обласної...
1   Підприємство набуває прав юридичної особи з дня укладання І підписання установчих документів відкриття розрахункового рахунка у банку державної реєстрації виготовлення печатки підприємства Правильный ответ: c 2   iconКонтрольная работа по основам права студентки группы …
При ответах ссылайтесь на пункты и статьи Семейного кодекса рф, чтобы ответ был обоснованным. Оценка за правильный и грамотный ответ...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница