Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9)


Скачать 175.09 Kb.
НазваниеПрограма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9)
Дата публикации14.07.2013
Размер175.09 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ « ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

П Р О Г Р А М А
ПРОХОДЖЕННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТАМИ 2-го КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ

КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№ 9)

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ « ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

В ПІДРОЗДІЛАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Київ - 2011

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Ознайомча практика студентів факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України (№ 9) Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (далі – Університет) в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України є складовою частиною навчально-виховного процесу і забезпечує подальше закріплення та поглиблення отриманих ними теоретичних знань, набуття та вдосконалення професійних вмінь і навичок, їх залучення до організаційної діяльності, розвиток зацікавленості до обраної професії. Ознайомча практика, як елемент практичного навчання студентів, проводиться на другому курсі навчання протягом 2 тижнів.

Формування необхідних вмінь і навичок створюється в процесі проходження практики, шляхом безпосередньої участі студентів у здійсненні службових, виховних та інших заходів, пов’язаних з виконанням кримінальних покарань.

Організація проведення практики здійснюється згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 № 93 “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” та наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 31.12.1999 № 177 “Про затвердження Положення про проходження практики курсантами (слухачами) вищих навчальних закладів освіти в органах і установах кримінально-виконавчої системи”.

^ 2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

Студенти зобов’язані:

до початку практики одержати від керівника практики (від керівника Університету) консультації щодо оформлення всіх необхідних документів для проходження практики;

своєчасно прибути до місця проходження практики;

виконувати вимоги нормативних документів щодо збереження державної і службової таємниці;

в установлені строки в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені Програмою проходження практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України (№ 9) Університету в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України та індивідуальним планом проходження практики;

брати участь у громадському житті колективу підрозділу;

відвідувати заняття із службової підготовки (окрім занять з практичних стрільб та вогнепальної зброї);

виконувати розпорядок дня, встановлений за місцем проходження практики, дотримуватися вимог службової дисципліни;

вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, що регламентують діяльність Державної пенітенціарної служби України в межах посади, за якою проходять практику;

нести відповідальність за виконану роботу.
^ Студенти мають право:

допускатися до проведення заходів із засудженими тільки в присутності і під керівництвом безпосереднього керівника практики або інших працівників підрозділу;

на 40-годинний робочий тиждень;

ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, визначених Програмою практики та індивідуальними планами проходження практики;

підписувати від свого імені службові документи, складені за дорученням безпосереднього керівника практики;

користуватися у роботі технічними та іншими засобами, нормативними документами, що є у підрозділі;

вносити пропозиції керівництву підрозділу та керівнику факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України з питань виконання покарань (№ 9) Академії щодо вдосконалення організації і проведення практики, а також покращення діяльності підрозділу.

Використання студентів, які проходять практику, для виконання завдань, не передбачених Програмою практики, а також їх переміщення з одного територіального органу управління Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Держдепартамент) до іншого без погодження з керівництвом Держдепартаменту категорично забороняється.

Студенти, які допустили порушення чинного законодавства та Програми практики, звільняються від подальшого проходження практики і за наказом начальника територіального органу управління Держдепартаменту відряджаються до Академії з повідомленням ректорату.

^ 3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ – БЕЗПОСЕРЕДНІХ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ В ЯКИХ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ

Зобов’язані:

затвердити в установленому порядку індивідуальні плани проходження практики студентів;

забезпечити студентів робочими місцями на час проходження практики;

представити студентів працівникам підрозділу в якому вони проходять практику;

ознайомити студентів з характером і особливостями роботи у займаній посаді;

надавати допомогу студентам у складанні плану роботи на час проходження практики;

затвердити плани роботи студентів на час проходження практики;

щоденно керувати роботою студентів і надавати їй оцінку;

прививати студентам вміння і навички за визначеними посадами при проходженні практики;

постійно контролювати своєчасність та регулярність виходу студентів на роботу та виконання ними своїх обов’язків;

особисто вести облік виконаних студентами заходів у розділі щоденника практики “План роботи студента на час проходження практики”;

постійно контролювати дотримання студентами вимог службової дисципліни та внутрішнього розпорядку підрозділу;

постійно бути присутнім при роботі студентів із засудженими;

вивчати ділові і особисті якості студентів;

щотижнево перевіряти повноту виконаних завдань студентами у відповідності з планом роботи, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;

здійснювати заходи щодо створення безпечних умов роботи студентів під час проходження практики;

по закінченні практики скласти та затвердити характеристики на студентів.
^ Мають право:

робити зауваження студентам за порушення ними службової дисципліни та внутрішнього розпорядку підрозділу;

у зв’язку із службовою необхідністю змінювати заходи, що визначені планом роботи студентів на час проходження практики.

порушувати клопотання перед начальником територіального органу управління Держдепартаменту щодо звільнення студентів від подальшого проходження практики;

^ 4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКІВ ОБЛАСНИХ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ В ЯКИХ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ

Зобов’язані:

визначити конкретні підрозділи кримінально-виконавчої інспекції для проходження студентами практики;

провести зустріч із студентами, які прибули для проходження практики в підрозділи територіального органу управління Держдепартаменту;

періодично здійснювати контроль за проходженням практики студентами;

вживати заходів щодо створення належних умов для студентів при проходженні ними практики;

^ Мають право:

звільняти студентів від подальшого проходження практики і відряджати їх до Академії з повідомленням керівництва Академії та департаменту по роботі з персоналом Держдепартаменту;

змінювати в межах територіального органу управління Держдепартаменту підрозділи для проходження практики студентами, якщо це не вплине на його якість.
^ 5. ЗАВДАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ (ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ)

5.1. Завдання практики (практичні заходи) на посаді інспектора кримінально-виконавчої інспекції:
При проходженні практики студент повинен ознайомитися з:

місцем розташування кримінально-виконавчої інспекції;

умовами роботи працівників кримінально-виконавчої інспекції;

видами кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

порядком та умовами виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі;

порядком проведення прийому засуджених, яким судом призначено реєстрацію;

порядком направлення осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі до кримінально-виконавчих установ відкритого типу;

функціями органів внутрішніх справ, а також кримінальної міліції у справах неповнолітніх при здійсненні контролю за особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

діями працівника кримінально-виконавчої інспекції при розгляді в суді матеріалів у відношенні осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

порядком контролю органами прокуратури за виконанням покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

функціями органів місцевого самоврядування при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

функціями служби у справах неповнолітніх при міських та районних держадміністраціях при здійсненні контролю за особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
^ При проходженні практики студент повинен вивчити:

функціональні обов’язки начальника, старшого інспектора, інспектора відділу (відділення) кримінально-виконавчої інспекції;

вимоги нормативних документів, що регламентують службову діяльність кримінально-виконавчої інспекції;

завдання кримінально-виконавчої інспекції;

порядок складання та ведення службової документації;

порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

обов’язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності;

порядок притягнення до відповідальності осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

порядок виконання покарання у виді громадських робіт;

обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, на яких засуджені особи відбувають покарання у виді громадських робіт;

порядок обчислення строку відбування покарання у виді громадських робіт;

порядок притягнення до відповідальності осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт;

порядок виконання покарання у виді виправних робіт;

порядок проводження відрахувань із заробітків осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт;

порядок застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт;

обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими особами покарання у виді виправних робіт;

порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

порядок проведення розшуку осіб засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, місцезнаходження яких невідоме;

порядок та підстави зняття з обліку осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

строки та умови зберігання документації;

порядок організації направлення до виправних центрів, засуджених до покарання у виді обмеження волі, які не перебувають під вартою;

права та обов’язки осіб, які перебувають на обліку підрозділів кримінально-виконавчої інспекції;

порядок застосування умовно-дострокового звільнення осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
^ При проходженні практики студент повинен набути практичних

навичок у:

роботі із законами України та підзаконними нормативно-правовими актами, що регламентують порядок виконання кримінальних покарань без ізоляції від суспільства;

підготовці та опрацюванні передбачених відповідними нормативно-правовими актами службових документів, що регламентують порядок виконання кримінальних покарань без ізоляції від суспільства;

веденні персонального обліку кримінально-виконавчою інспекцією осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

вирішенні питання щодо працевлаштування цієї категорії осіб через відповідні центри зайнятості населення;

здійсненні контролю за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими особами і власником підприємства за місцем роботи засуджених осіб, а також органом, що має право анулювати дозвіл на зайняття відповідним видом діяльності, яка заборонена засудженим особам;

здійсненні контрольних перевірок за місцем роботи осіб, засуджених до покарання обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських та виправних робіт, а також складанні відповідних актів;

направленні прокуророві подань та матеріалів для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських чи виправних робіт;

направленні матеріалів прокуророві для вирішення питання про притягнення до відповідальності винних осіб за невиконання власником підприємства вироку суду щодо особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

погодженні з органами місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких засуджені особи відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись;

здійсненні контролю за додержанням умов відбування покарання засудженими особами і власником підприємства за місцем відбування покарання засудженими особами до громадських робіт;

веденні сумарного обліку відпрацьованого часу засудженими до громадських робіт;

підготовці матеріалів прокуророві для вирішення питання про притягнення винних за систематичне несвоєчасне подання інформації про виконання громадських чи виправних робіт або нездійснення контролю відповідальною особою за роботою та поведінкою засудженого;

здійсненні контролю за правильністю проведення відрахувань із заробітку осіб, засуджених до виправних робіт, а також повнотою і вчасністю перерахування їх в дохід держави;

здійсненні контролю за додержанням адміністрацією підприємств, установ та організацій, на яких працюють особи, що засуджені до виправних робіт, умов відбування покарання, встановлених кримінально-виконавчим законодавством України;

застосуванні до осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, заходів заохочення і стягнення;

внесенні до суду стосовно осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт і довели своє виправлення зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці, подання про їх умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання або заміну не відбутої частини покарання більш м’яким;

розгляді заяв, засуджених до виправних робіт, про надання їм дозволу на звільнення за власним бажанням перевірки їх обґрунтованості та винесення постанови про надання такого дозволу або про відмову в ньому;

внесенні до прокуратури матеріалів щодо систематичного неправильного або несвоєчасного відрахування сум із заробітку засудженої особи, для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності;

направленні до суду подання щодо осіб, які під час відбування покарання стали непрацездатними, досягли пенсійного віку, а також жінок, які стали вагітними;

порушенні перед судом клопотання про відстрочку виконання вироку, у випадках передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

підготовці подання до суду про звільнення від подальшого відбування покарання або про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням;

проведенні виховної роботи з особами, які перебувають на обліку підрозділів кримінально-виконавчої інспекції;

порушенні перед судом клопотання про звільнення від покарання осіб, які під час його відбування згідно з медичним висновком захворіли на психічну чи іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню призначеного судом покарання;

здійсненні першочергових заходів з розшуку осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, місцеперебування яких невідоме;

внесенні до суду подання про оголошення розшуку осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які залишили постійне місце свого проживання з метою ухилення від відбування покарання;

наданні дозволу засудженим особам виїжджати за межі України.
^ При проходженні практики студент повинен зібрати копії документів та матеріалів і додати до звіту:

зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді громадських робіт;

зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді виправних робіт;

зразок особової справи особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням;

зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді обмеження волі;

зразок подання про здійснення приводу засудженої особи;

зразок подання прокурору про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання засудженої особи;

зразок подання прокурору про притягнення до кримінальної відповідальності службової особи;

зразок подання начальнику ОВС про передачу матеріалів для проведення подальших розшукових заходів;

зразок подання про передачу матеріалу до суду про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням;

зразок подання про передачу матеріалів до ОВС на затримання особи засудженої до обмеження волі, яка ухиляється від одержання припису та виїхала до виправного центру;

зразок подання до суду про направлення до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі;

зразок постанови про надання засудженій особі (відмови у наданні) дозволу на виїзд за межі України;

зразок постанови про встановлення днів явки на реєстрацію засудженої особи;

зразок постанови про надання дозволу (відмову у наданні) на звільнення за власним бажанням особи, засудженої до виправних робіт;

зразок постанови про зарахування часу щорічної відпустки до строку відбування покарання у виді виправних робіт;

зразок акту перевірки виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських чи виправних робіт;

зразок попередження засудженого про можливість скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням;

зразок припису про виїзд до місця відбування покарання засудженого до обмеження волі.
^ 6. Методичні рекомендації щодо ведення документації за практику

6.1. Індивідуальний план проходження практики (додаток 1) складається студентом за участю керівника практики від навчального закладу на підставі завдань, що визначені цією Програмою практики для відповідних посад за якими студенти можуть проходити практику в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції. Індивідуальний план проходження практики є одним із розділів щоденника практики. Індивідуальний план проходження практики затверджується керівником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції – безпосереднім керівником практики в якому студент проходить практику.

Індивідуальний план проходження практики включає в себе:

організаційні заходи: вивчення програми проходження практики; складання індивідуального плану проходження практики за визначеною посадою; прибуття до місця проходження практики; відрекомендування керівнику підрозділу кримінально-виконавчої інспекції – безпосередньому керівнику практики за місцем проходження практики; затвердження індивідуального плану проходження практики; складання плану роботи на час проходження практики;

практичні заходи: визначаються на підставі завдань практики за посадами, що визначені програмою практики;

звітні заходи: підготовка щоденника практики; написання звіту про проходження практики; складання характеристики на студента за результатами проходження практики; захист звіту за результатами проходження практики.

Помітки в індивідуальному плані проходження практики робить студент на підставі плану роботи та інших виконаних заходів.

6.2. План роботи (додаток 1) студента на час проходження практики, складається на підставі затвердженого індивідуального плану проходження практики і включає в себе конкретні заходи, які повинен виконати студент під час проходження практики. План роботи є одним із розділів щоденника практики.

План роботи складається студентом за участю керівника підрозділу кримінально-виконавчої інспекції – безпосереднього керівника практики в якому безпосередньо проходить практику студент і затверджується ним.

Після затвердження плану роботи всі помітки в ньому проводить тільки керівник підрозділу кримінально-виконавчої інспекції – безпосередній керівник практики.

План роботи є підтверджуючим документом щодо виконання заходів, що заплановані індивідуальним планом проходження практики.

6.3. Характеристика за результатами проходження практики (додаток 2) складається друкованим текстом керівником підрозділу кримінально-виконавчої інспекції – безпосереднім керівником практики в якому проходив практику студент і затверджується ним. У характеристиці мають бути відображені питання: обсяг і якість виконання індивідуального плану проходження практики; рівень підготовленості студента до виконання службових обов’язків; особисті якості, дисциплінованість, старанність; висновки та зауваження керівника підрозділу кримінально-виконавчої інспекції – безпосереднього керівника практики щодо проходження практики; підсумкова оцінка за практику. Характеристика після захисту студентом звітності за результатами проходження практики, в установленому порядку долучається до його особової справи.

6.4. Звіт про проходження практики (додаток 1) складається студентом і затверджується начальником профілюючої кафедри Академії. Звіт про проходження практики є одним із розділів щоденника практики.

У тексті звіту повинні бути відображені такі питання: назва підрозділу кримінально-виконавчої інспекції в якому студент проходив практику та їх коротка характеристика; підсумки виконання індивідуального плану проходження практики (що конкретно зроблено, вивчено, практично відпрацьовано); труднощі і недоліки, що виникали в період проходження практики; пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики; найменування документів, що додаються до звіту за підсумками проходження практики.

6.5. Висновок за результатами проходження практики (додаток 3) складається керівником практики від навчального закладу на підставі наданих студентом матеріалів (заповненого щоденника практики, характеристики за результатами проходження практики та інших додаткових матеріалів) та результатів прийому заліку за результатами проходження практики комісією навчального закладу.

Висновок за результатами проходження практики в установленому порядку долучається до особової справи студента.

6.6. Щоденник практики (додаток 1) складається на підставі цієї Програми практики і включає в себе: організаційні вказівки щодо його ведення; індивідуальний план проходження практики; план роботи студента під час проходження практики; нотатки (стислі записи, помітки для пам’яті з питань проходження практики); звіт про проходження практики.

Усі розділи щоденника практики повинні заповнюватися кульковою ручкою (синіми або чорними чорнилами), розбірливо і акуратно. Помилково записані відомості повинні бути перекреслені і переписані тими посадовими особами, які визначені для заповнення відповідних розділів щоденника.

У щоденник забороняється вносити відомості, що містять державну або службову таємницю.
^ 7. Підведення підсумків практики

7.1. Після закінчення проходження практики студенти подають керівнику практики від Академії на рецензування такі документи:

заповнений щоденник практики;

зразки документів (матеріалів), що повинні бути додані до звіту за проходження практики, визначених Програмою практики;

затверджену характеристику від практичного підрозділу за результатами проходження практики.

Керівник практики від Академії за результатами проведеного рецензування наданих документів заповнює Висновок, що визначений додатком 2 Програми.

7.2. Практика студентів оцінюється комісією від Академії на підставі звітних документів, визначених пунктом 6.1. Програми та висновку керівника практики від навчального закладу.

Після захисту практики студентами, комісія заповнює і підписує висновки за результатами проходження практики (додаток 2 Програми).

7.3. Характеристика від практичного підрозділу та висновок комісії від Академії за результатами проходження практики долучаються до особової справи студента в установленому порядку.

Похожие:

Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconАдмістрація (назва підприємства ) не заперечує проти проходження...
Адмістрація (назва підприємства ) не заперечує проти проходження виробничої практики з 25. 03. 13. по 20. 04. 13 студенткою 5-го...
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconПрограма навчальної дисципліни історія україни (для 2-го курсу філософського...
Місце України в сучасному світі. Предмет І завдання курсу. Огляд джерел І літератури. Методичні поради до вивчення курсу
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconЩоденни к ознайомчої практики
Державного департаменту України з питань виконання покарань для зустрічі з керівництвом І проведення інструктажу; відрекомендуватися...
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconМісце
Навчально-науковий інcтитут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconМісце
Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психолгічної служби
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) icon* За даними Державної служби статистики України

Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) icon«історія філософської думки» робоча навчальна програма для студентів...
Разом з тим, ця програма має на меті підвищити загальнотеоретичний рівень підготовки студентів, виробити у них фахові навички праці...
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconОдним з найважливіших елементів у структурі державної системи правової...
Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Інститут) – заклад експертизи заявок на об’єкти промислової власності...
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconРобоча програма педагогічної практики
Педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки спеціалістів І завершальним етапом практичної підготовки студентів...
Програма проходження ознайомчої практики студентами 2-го курсу факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби україни (№9) iconРобоча програма педагогічної практики
Педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки магістрів І завершальним етапом практичної підготовки студентів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница