Тема Основи етичного знання


НазваниеТема Основи етичного знання
страница1/9
Дата публикации08.06.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Основи етичного знання

Семінар 1. "Етика та естетика" як навчальна дисципліна. Поняття моралі 2 год.

Мета: Навчальна: визначення предмета і завдань курсу "Етика та естетика", розкриття сутності морального та естетичного ставлення людини до дійсності, визначення місця моралі у системі суспільних відносин, формування уявлень про специфіку моральної свідомості, її структуру, сутність моральної діяльності та моральних відносин, дослідження взаємодії моралі з правом, традиціями, звичаями та іншими засобами соціальної регуляції.

Розвиваюча: розвивати вміння чіткого оперування і володіння поняттєво-категоріальним апаратом дисципліни.

Виховна: виховувати розуміння суспільної важливості професії вартового порядку, своєї особистої відповідальності перед державою і народом України.

Опорні поняття: етика, естетика, мораль, моральність, естетичне ,моральні та естетичні цінності, добро, краса, мистецтво, художня творчість, калокагатія, право, звичай, традиція, соціальна регуляція, детермінація, моральна свідомість, моральна норма, моральний принцип, моральні цінності, моральний ідеал, моральна діяльність, вчинок, мотив, моральні відносини, етичний кодекс працівника правоохоронних органів.

П Л А Н


1. "Етика і естетика" як навчальна дисципліна: предмет, основні завдання. Значення етичних та естетичних знань і вмінь у контексті професійної діяльності юриста.

2. Мораль як форма суспільної регуляції. Взаємозв’язок моралі зі звичаями, традиціями, правом.

3. Соціальні функції та структура моралі.

4.Моральні проблеми професійної діяльності працівників правоохоронних органів.
^

Теми рефератів:


 1. Етика та естетика як роздіи філософського знання.

 2. Моральні цінності як об’єкт дослідження аксеології.

 3. Відношення цілей та засобів моральної діяльності як філософська проблема.

 4. Проблема походження моралі: порівняльний аналіз основних філософських концепцій.

 5. Проблема попередження професійної деформації свідомості працівників правоохоронних органів (морально-психологічні аспекти).

 6. Моральне обґрунтування права у творчості П.І. Новгородцева.


Питання для самоконтролю і самоперевірки :

 • Що вивчають етика та естетика?

 • Яке місце посідають етика та естетика у системі філософського знання?

 • Назвіть та коротко охарактеризуйте основні соціальні функції моралі.

 • Дайте визначення поняттю моральної свідомості. Що становить зміст моральної свідомості?

 • На яких рівнях можна простежити взаємозв’язок суспільної, групової та індивідуальної моральної свідомості?

 • Які специфічні риси характеризують моральну норму?

 • Чим відрізняються принципи від норм моралі?

 • Що таке моральна цінність? Які потреби людини вона задовольняє?

 • У чому полягає сутність моральної діяльності людини?

 • Що таке вчинок? Які елементи вчинку слід враховувати у його оцінці?

 • Визначте сутність та специфіку моральних відносин. Коротко охарактеризуйте найбільш поширені типи моральних відносин.

 • За допомогою яких засобів забезпечується моральна регуляція поведінки людини?

 • У чому полягає схожість та принципова відмінність між моральною та правовою регуляцією?

 • Порівняйте, яким чином впливають на поведінку людей звичаї, традиції та мораль.

 • Які моральні риси повинні бути притаманними працівнику правоохоронних органів для належного виконання ним своїх службових обов’язків?


^ Тестові завдання

Оберіть правильні відповіді:

Мораль - це

а) Сукупність правил та норм, усталених звичаїв, вимог, заборон тощо, які контролюють поведінку особистості з огляду на інтереси суспільства;

б) Притаманні людині риси характеру, вдачі, які допомагають їй діяти у відповідності до правових вимог;

в) Суспільно корисна ілюзія, яка забезпечує ефективне функціонування соціальних інституцій, але заважає особистості досягати найважливіших для неї благ;

г) Мораль - це практично-оцінний спосіб відношення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з точки зору принципового протиставлення добра і зла;

д) Мораль - це сукупність сформованих протягом культурно-історичного розвитку суспільства світоглядних уявлень, знань, почуттів, яка дозволяє людині перетворювати світ у відповідності до ідеалів краси, гармонії та міри.

Мораль виконує наступні соціальні функції:

а) Правоохоронну;

б) Виховну;

в) Правовстановлюючу;

г) Регулятивну.

д) Предметно-перетворювальну;

. Яке з перерахованих нижче понять не є компонентом структури моралі?

а) Моральна свідомість;

б) Моральний вчинок;

в) Моральні відношення;

г) Моральна діяльність.

Основними структурними компонентами моралі є (Оберіть один з варіантів):

а) Моральна свідомість;

б) Моральна діяльність;

в) Професійна група;

г) Держава;

д) Моральні відносини.

Які з наведених нижче суджень визначають характерні риси моралі?

а) Це предмет, який вивчається естетикою;

б) Соціальна інституція, що виконує функцію регулювання поведінки людей;

в) Виконується силою офіційного авторитету (церкви, держави тощо);

г) Форма суспільної свідомості;

д) Становить собою систему норм, дійовість яких забезпечується за допомогою державного примусу.

Галузь філософської науки, яка отримала статус самостійної науки, предметом якої є мораль, моральні відношення як специфічна форма суспільної свідомості і життєдіяльності людини - це

а) Мораль;

б) Моральність;

в) Етика;

г) Естетика.

Виокремте поняття етики із сукупності понять різних наук:

а) Добро;

б) Істина;

в) Щастя;

г) Гідність;

д) Права людини.

Основними структурними компонентами моралі є:

а) Моральна свідомість; моральна діяльність; моральні відносини;

б) Моральні норми, принципи, інтереси, цінності, ідеали;

в) Особа; соціальна або професійна група, суспільство, держава;

г) Порада, схвалення, наказ, заборона, оцінка, покарання.

Функціями моралі є:

а) Регулятивна;

б) Виховна;

в) Катарсична;

г) Релаксаційна;

д) Оціночно-імперативна.

^ Дайте відповідь на питання:

Яким чином взаємодіють між собою мораль і мистецтво, мораль і релігія, мораль і право?

Проаналізуйте подану нижче схему, у якій порівнюється моральний та інші способи опанування світу. Поясніть призначення схеми, наповнюючи її конкретним змістом.

Науковий спосіб опанування світу Істинне - хибне Поняття

Моральний спосіб Добре - зле Норми

Художній спосіб Прекрасне - потворне Образи

Література


Основна:

 1. Гусейнов А.А. Этика и мораль в современном мире //Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2001. - № 1. – С. 18-26.

 2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика : Учебник. - М., 1998.

 3. Дробницкий О.Г. Моральная философия: Избр. труды. - М.: Гардарики, 2002.

 4. Етика: Навч. посібник //Т.Г. Аболіна, інші. - К., 1992.

 5. Етика: Навч. посібник /За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2007.

 6. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України // Додаток до Рішення колегії МВС України № 7км/8 від 5 жовтня 2000р.

 7. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К.: Лібра, 1999.

 8. Ибрагимов М.М., Куличенко В.В., Съедин Б.Г. Профессиональная этика и эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел: Учеб. пособие. - К., 1990.

 9. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч. посібник. - К., 2000.

 10. Наказ МВС України від 17.06.2000 р. № 385 “Про затвердження Положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України”.

 11. Некрасов А.И. Этика: Учеб. пособие. – Х.: ООО "Одиссей", 2003.

 12. Програма формування позитивного іміджу міліції України на 2003-2007 рр. (Схвалена рішенням Колегії МВС України від 10.01.2003 р. № 1км/1дск).

 13. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие / Под ред. Г. В. Дубова и А. В. Опалева. - М., 1999.

 14. Разин А.В. Этика: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 2003.

 15. Тофтул М. Г. Етика Навчальний посібник. – Київ, Видавничий центр «Академія» 2005. режим доступу:

. http://ebk.net.ua/Book/ethics/toftul_etika/part4/407.htm

 1. Этика: Учебник //Под общ. ред. А.А.Гусейнова и Е.Л.Дубко. – М., 1999.

Додаткова:

 1. Апресян Р.Г. Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных контекстов //Вопросы философии. – 2001. - № 3. – С. 72-84.

 2. Бачинин В.А. Морально-правовая философия. Харьков, 2000.

 3. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.

 4. Гусейнов А.А. Сослагательное наклонение морали //Вопросы философии. – 2001. - № 5. - С. 3-32.

 5. Дубровский Д.И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность.//

Вопросы философии №1, 2010, С. 16-32. интернет ресурс http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category§ionid=9&id=23&Itemid=44

 1. Капустин Б.Г. Различия и связь между политической и частной моралью // Вопросы философии. – 2001. - № 9. – С. 3-24.

 2. Левченкова О. П.Д. Юркевич про моральний вчинок // Ідея правової держави: історія і сучасність. Збірник наукових праць, присвячений 135-річчю з дня народження П.І. Новгородцева. – К.–Луганськ, 2002. – С. 113-119.

 3. Литвинов А. Уроки профессора П.И. Новгородцева (идея правового государства как проблема культурного развития Украины) // Ідея правової держави: історія і сучасність. Збірник наукових праць, присвячений 135-річчю з дня народження П.І. Новгородцева. – К.–Луганськ, 2002. – С. 29-37.

 4. Малахов В. Демократія та моральна культура (з роздумів над ідейною спадщиною П.І. Новгородцева) // Ідея правової держави: історія і сучасність. Збірник наукових праць, присвячений 135-річчю з дня народження П.І. Новгородцева. – К.–Луганськ, 2002. – С. 3-9.

 5. Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1997.

 6. Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы, справедливости //Социс. – 2001. - № 10. – С. 3-15.

 7. Новгородцев П. Нравственный идеализм в философии права (К вопросу о возрождении естественного права) // Проблемы идеализма. – М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2002. (Серия "Исследования по истории русской мысли /Под общ. ред. М.А. Колерова. – Том 8"). – С. 505-574.

 8. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Изд-во "Пресса", 1991.

 9. Помников О. Свобода, равенство, справедливость: нравственные тупики утопизма //Ідея правової держави: історія і сучасність. Збірник наукових праць, присвячений 135-річчю з дня народження П.І. Новгородцева. – К.–Луганськ, 2002. – С. 76-88.

 10. Разин А.В. Обоснование морали //Человек. – 2000. - № 1. – С. 92-104.

 11. Рікер П. Право і справедливість / Пер. із фр. - К.: Дух і літера, 2002

 12. Соловьев В.С. Оправдание добра. -М., 1996.


Тема 1.2. Семінарське заняття 2. Основні етапи становлення етики як науки (2 год).

Мета:

Навчальна: Визначення основних напрямів розвитку етичної думки; дослідження фундаментальних проблем етики у їх історичному розвитку. Визначення загальних тенденцій розвитку моральності у сучасному світі, аналіз теоретичних засад основних напрямів етичної думки ХХ – ХХІ ст.

Розвиваюча: формування вміння аналізувати й критично порівнювати наукові концепції представників різних етичних напрямів;

Виховна: формування необхідних для життя і виконання професійних завдань моральних якостей.

Опорні поняття: "евдемонізм", "натуралістична етика", "розумний егоїзм", "категоричний імператив", "свобода", "обов'язок", "свобода волі", "автономія особистості", "утилітаризм", " “екзистенціалізм”, "прагматизм" .

План

1. Антична і середньовічна етика.

2.Етика епохи Нового часу.

3. Сучасні етичні теорії.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Тема Основи етичного знання iconОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк,...

Тема Основи етичного знання iconТеми семінарських занять змістовий модуль І методологичні засади...
Семінарське заняття тема філософсько-теоретичні основи історії української культури. (2 год.)
Тема Основи етичного знання iconПлан: Поняття пізнання та його види. Рівні І форми пізнання Поняття об`єкта І суб`єкта пізнання
Дійсно, епістемологія в більшості орієнтована на досягнення саме наукового знання, одначе гносеологія це будь-яка пізнавальна діяльність...
Тема Основи етичного знання iconТема Методи психологічної корекції: арттерапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи психоаналітичного напрямку арттерапії як психокорекційного методу
Тема Основи етичного знання iconГігієнічні основи трудової діяльності підлітків, методика проведення...
Змістовий модуль Тема 16 Гігієнічні основи трудової діяльності підлітків, методика проведення профвідбору та профорієнтації
Тема Основи етичного знання icon№4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
Тема №4:“основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ”
Тема Основи етичного знання iconПрограма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» І «Адміністративний менеджмент»...
Тема Основи етичного знання iconТема Методи психологічної корекції: поведінкова терапія Питання для теоретичної підготовки
Методологічні основи поведінкової терапії І психокорекції: теорія радикального біхевіоризму Б. Ф. Скінера
Тема Основи етичного знання iconМетафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. К. Знання, 2007. 718 с
Базилевич в д., Ільїн В. В. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. — К. Знання, 2007. — 718 с
Тема Основи етичного знання iconЧи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?
Охарактеризуйте основні види потреб студентів та визначте до яких типів вони відносяться
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница