Завдання до модуль-контролю №1


Скачать 68.86 Kb.
НазваниеЗавдання до модуль-контролю №1
Дата публикации08.06.2013
Размер68.86 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Право > Документы
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ № 1.
І. Теоретичні питання з теми 1-3.

ІІ. Глосарій.

ІІІ. Практичні завдання.
Вимоги до виконання завдання. Модуль-контроль (перша рубіжна атестація студента) виконується у письмовій або ж усній формі. Кожен студент/курсант отримує індивідуальне завдання в об’ємі трьох теоретичних питань (по одному з кожної теми), одного терміну та одного практичного завдання. Під час відповіді дозволяється користуватись Конституцією України та власними лекційними матеріалами.

Розкриття змісту теоретичних питань, робота з термінами та Конституцією України передбачає виявлення:

 • рівня знань, набутих студентами та курсантами у частині предмета й методу конституційного права, основоположних засад вчення про конституцію та інших джерел конституційного права, засад конституційного ладу України;

 • оволодіння базовим категоріально-понятійним апаратом з даного блоку тем;

 • уміння й навичок студентів і курсантів працювати на лекційних, семінарських заняттях, а також під час самопідготовки й виконання навчально-дослідницьких завдань;

 • уміння визначати конституційно-правовий характер проблеми;

 • уміння визначати необхідні джерела правового регулювання й обирати відповідні норми;

 • рівня засвоєння основних принципів аналізу нормативно-правового акта (окремої норми);

 • уміння застосувати правовий акт/норму до конкретного випадку;

 • навичок конституційно-правового аналізу;

 • навичок володіння правовим матеріалом;

 • уміння класифікувати за різними критеріями конституційно-правові норми, відносини та інші категорії;

 • здатності опрацювання наукових монографічних та періодичних джерел при підготовці до семінарських занять та модуль-контролів;

 • володіння креативним мисленням при виконанні творчих завдань;

 • здатності порівнювати між собою конституційно-правові інститути.


І. Теоретичні питання з теми 1-3.


 1. Предмет конституційно-правового регулювання та його особливості.

 2. Поняття методу правового регулювання та його застосування у конституційному праві.

 3. Поняття системи конституційного права як галузі права: складові елементи та їх характеристика.

 4. Конституційно-правові норми: призначення, особливості і зміст.

 5. Класифікація конституційно-правових норм: поняття, підстави класифікації/типології, зміст.

 6. Конституційно-правові інститути: поняття, види і типологія.

 7. Поняття правової санкції та особливості її виявлення у конституційному праві.

 8. Колізії у конституційному праві: причини виникнення та способи подолання.

 9. Поняття конституційних правовідносин: основні риси і структура (склад).

 10. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційних правовідносин.

 11. Суб’єкти/сторони конституційно-правових відносин, закріплення їх правосуб’єктності у конституції.

 12. Поняття і види об’єктів конституційних правовідносин, конституційне закріплення та зміст.

 13. Джерела конституційного права України: види та ієрархічність.

 14. Місце конституційного права в системі галузей права України.

 15. Конституційне право як наука: поняття, предмет і система науки.

 16. Методологія науки конституційного права.

 17. Історичні етапи розвитку науки конституційного права України.

 18. Система джерел науки конституційного права України.

 19. Народ як суб’єкт конституційних правовідносин.

 20. Основні напрямки і тенденції розвитку конституційного права України на сучасному етапі.

 21. Поняття конституції як Основного Закону держави і суспільства.

 22. Юридичні властивості конституції: поняття та їх система.

 23. Теорії стосовно походження і сутності конституції.

 24. Види конституцій (типологія).

 25. Функції конституції: поняття, система і зміст.

 26. Порядок прийняття Конституції України.

 27. Поняття системи конституції та особливості її виявлення у вітчизняному конституціоналізмі.

 28. Верховенство та пряма дія конституції як важлива риса Основного Закону України.

 29. Структура та особливості змісту Конституції України.

 30. Поняття юридичних властивостей конституції. Система юридичних властивостей Конституції України.

 31. Механізм реалізації Конституції України: поняття, форми реалізації.

 32. Механізм охорони Конституції України.

 33. Конституційно-правова реформа в Україні. Внесення змін до Основного Закону України.

 34. Матеріальна і формальна конституція.

 35. Юридична і фактична конституція.

 36. Історія українських конституцій (стислий огляд конституційних актів).

 37. Система джерел науки конституційного права України.

 38. Тлумачення Конституції України.

 39. Форма конституції: поняття і зміст.

 40. Способи прийняття конституції.

 41. Поняття конституційного ладу України і його засади.

 42. Демократія як елемент основ конституційного ладу України.

 43. Республіканська форма правління як елемент основ конституційного ладу України.

 44. Поділ влади – конституційний принцип правової держави, його закріплення в Конституції України 1996 р.

 45. Багатопартійність як принцип основ конституційного ладу. Правове регулювання громадських об’єднань в Україні.

 46. Економічні основи конституційного ладу в Україні. Закріплення різноманітності та рівноправ’я форм власності в чинній Конституції.

 47. Громадянське суспільство: поняття і конституційне регулювання його засад.

 48. Правова держава як елемент основ конституційного ладу України.

 49. Конституційні форми народовладдя в Україні.

 50. Україна – унітарна держава.

 51. Верховенство права - принцип конституційного ладу України.

 52. Поєднання форм представницької і безпосередньої (прямої) демократії в політичній системі України.

 53. Конституційні засади взаємовідносин між особою і державою.

 54. Україна – соціальна держава.

 55. Україна – світська держава.

 56. Гарантування місцевого самоврядування – важлива риса конституційного ладу України.

 57. Конституційне закріплення економічної багатоманітності.

 58. Механізм охорони конституційного ладу України.

 59. Конституційне закріплення ідеологічної багатоманітності.

 60. Конституційне закріплення національних символів України.


ІІ. Глосарій (дати визначення/пояснення таким поняттям).


конституційне право;

предмет конституційного права, як галузі права;

метод конституційного права;

публічна влада;

держава;

конституційні принципи;

система конституційного права;

конституційно-правова норма;

конституційно-правові інститути;

джерела конституційного права;

конституція;

конституційні закони;

закони;

міжнародні договори України;

конституційні звичаї;

природне право;

конституційно-правова відповідальність;

колізії у конституційному праві;

конституційно-правові відносини;

суб’єкти конституційно-правових відносин;

об’єкти конституційно-правових відносин;

система науки конституційного права;


методологія науки конституційного права;

конституціоналізм;

сутність конституції;

система конституції;

структура конституції;

функції конституції;

юридичні властивості конституції;

конституційний лад;

принципи конституційного ладу

засади конституційного ладу;

правова держава;

громадянське суспільство;

поділ влади

система стримувань і противаг;

республіканська форма правління;

демократична держава

правова держава;

соціальна держава;

суверенітет (народний, державний, національний);

народовладдя;

електоральна демократія;

плебісцитарна демократія.
ІІІ. Практичне завдання.
Користуючись Конституцією України відшукайте і поясніть:

 1. дефінітивні норми (норми-дефініції);

 2. альтернативні норми;

 3. диспозитивні норми;

 4. заохочувальні норми;

 5. виняткові норми;

 6. правоохоронні норми;

 7. імперативні норми;

 8. норми-принципи (установчі норми);

 9. зобов’язальні норми;

 10. заборонні норми;

 11. компетенційні (надають правомочності) норми;

 12. гарантуючі норми;

 13. декларативні норми (норми-оголошення);

 14. прогностичні норми (норми-цілі);

 15. матеріальні блага, які знаходяться у сфері дії суб’єктів конституційно-правових відносин;

 16. нематеріальні (духовні) блага, які знаходяться у сфері дії суб’єктів конституційно-правових відносин;

 17. суб’єктів публічно-владних відносин;

 18. роз’яснення щодо легітимності Конституції України;

 19. порядок внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції України;

 20. порядок внесення змін до розділів II, ІV - ХІІ Конституції України;

 21. положення, які характеризують перспективність Основного Закону України;

 22. положення, якими визначається стабільність Основного Закону України;

 23. конституційні характеристики української держави;

 24. норми, якими закріплюється засади державного ладу України;

 25. норми, якими урегульовуються засади громадянського суспільства;

 26. принципи конституційного ладу України;

 27. норми, якими закріплюється форма правління в України;

 28. норми, якими закріплюється форма державного устрою України;

 29. норми, якими закріплюються економічні засади конституційного ладу України;

 30. норми, якими закріплюється правовий порядок в Україні;

 31. норми, які є гуманістичним підґрунтям засад конституційного ладу України.

Похожие:

Завдання до модуль-контролю №1 iconМіністерство охорони здоров'я України Харківський державний медичний...
Тести з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Завдання до модуль-контролю №1 icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Завдання до модуль-контролю №1 icon1. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Завдання до модуль-контролю №1 icon3: основні моделі взаємовідносин у системі
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Завдання до модуль-контролю №1 icon7: деонтологічні та етичні права пацієнта
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Завдання до модуль-контролю №1 icon1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Завдання до модуль-контролю №1 icon1. Де відкриваються вивідні протоки під’язикової слинної залози?
Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю
Завдання до модуль-контролю №1 iconЛікарська таємниця: моральні та правові аспекти
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Завдання до модуль-контролю №1 iconПідсумковий модульний контроль актуальність теми
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Завдання до модуль-контролю №1 iconЛікарські помилки. Моральні та правові аспекти актуальність теми
Модуль Роль, місце та завдання медичної деонтології на сучасному етапі розвитку суспільства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница