Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія»


Скачать 339.54 Kb.
НазваниеАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія»
страница1/3
Дата публикации08.06.2013
Размер339.54 Kb.
ТипАвтореферат
userdocs.ru > Право > Автореферат
  1   2   3
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІРЮКОВ Руслан Миколайович


УДК 340.116:316.42

НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


(ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ)

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Одеса – 2011

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ Науковий керівник доктор юридичних наук, професор

БЕХРУЗ Хашматулла,

Національний університет
«Одеська юридична академія»,

професор кафедри права Європейського Союзу
та порівняльного правознавства
^ Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України
Стеценко Семен Григорович,

Національна академія прокуратури України,

завідувач кафедри державно-правових
дисциплін;
кандидат юридичних наук, доцент

Лисенко Олена Миколаївна,

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри порівняльного та Європейського
права Інституту міжнародних відносин

Захист відбудеться 5 червня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Міжнародного гуманітарного університету за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33.

Автореферат розісланий 4 травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д.В. Кравцов

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Всі процеси, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства, несуть на собі відбиток дії глобалізації, яка обумовлює взаємозв’язок і взаємозалежність майже всіх сфер соціального життя шляхом їх універсалізації й стандартизації. Цей процес створює реальні передумови для спільної діяльності людей поза межами національних держав, соціокультурних просторів, релігійних вірувань.
У цьому і виявляється сутність глобалізації.

Держава, право і національна правова система в умовах світових глобалізаційних процесів піддаються трансформації, глибина і масштаб якої визначається їх цивілізаційною характеристикою, рівнем та динамікою їхнього розвитку, здатністю і потенціалом до змін. Функціонування національних правових систем в сучасних умовах залежить від значної кількості чинників, які дозволяють їм, не втрачаючи своєї цінності й самобутності, залучатися до глобалізаційних процесів.

Накопичення емпіричного матеріалу сприяє виявленню нових
явищ і тенденцій світового розвитку. Розробка й опис різноманітних
моделей універсалізації й стандартизації в умовах глобалізації дозволяє виявити суперечливість та імпульсивність цих процесів. Теоретичне осмислення явищ і тенденцій, що відбуваються в рамках глобалізації, вимагає нового підходу, який сприятиме мобілізації потенціалу різних правових систем у розв’язанні проблем, які стоять перед світовою спільнотою.

Якщо феномену глобалізації, різним формам її прояву, а також наслідкам глобалізаційних процесів, приділяється в науковій літературі достатньо уваги (досліджується трансформація окремих компонентів національної правової системи), то проблема комплексної трансформації національної правової системи в умовах глобалізації, в рамках якої підлягають зміні майже всі її основні компоненти, не дістала належного висвітлення.

Дослідження цієї проблеми набуває особливої актуальності для національної правової системи України, оскільки ефективність її функціонування здебільшого визначається як її інтегрованістю у рамках регіонального права (тобто європейського інтеграційного простору), так і активною участю у загальносвітових економічних та політичних процесах. Ці процеси віддзеркалюють вплив глобалізації, у тому числі й правової глобалізації, на національну правову систему України.

Об’єктивному розумінню глобалізації, закономірностей і тенденцій розвитку сучасного суспільства, трансформації під її впливом національних правових систем сприяють наукові розробки, де аналізуються ці проблеми та шляхи їх вирішення. Вищезазначене обумовило обрання теми і мету дисертаційного дослідження, його наукову новизну і практичне
значення.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно плану наукових
досліджень Національного університету «Одеська юридична академія» «Традиції та новації в сучасній українській державності і правового життя» (державний реєстраційний номер 010611004970) на 2006–2010 рр.,
і є частиною наукової теми кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» «Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України в європейське право» на 2006–2010 рр.

^ Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного і системного аналізу розглянути вплив глобалізаційних процесів на національну правову систему, визначити і дослідити основні напрями її трансформації у світовому глобалізованому просторі.

Поставлена у дослідженні мета обумовлює вирішення таких завдань:

проаналізувати генезис глобалістських ідей та концепцій, які знайшли відображення в дослідженнях різних авторів;

осмислити різноманітні теоретичні підходи до розуміння глобалізації як терміну і явища;

дослідити явище правової глобалізації та основні форми її прояву;

осмислити феномен наднаціонального права, його співвідношення з міжнародним і національним правом;

розглянути теоретико-методологічні підходи до аналізу трансформації національної правової системи в контексті глобалізаційних процесів;

визначити і проаналізувати основні напрямки трансформації національних правових систем під впливом глобалізації;

виявити проблеми самобутності національної правової системи в умовах глобалізації;

проаналізувати концептуальні проблеми збереження самобутності національної правової системи України.

^ Об’єктом дослідження є національні правові системи, які існують у сучасному світі.

Предмет дослідження є основні напрямки трансформації національної правової системи під впливом глобалізаційних процесів.

^ Методи дослідження. Дослідження здійснювалося на основі філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методологічних підходів і методів, які вважаються автором найбільш ефективними для вирішення поставлених дослідницьких завдань.

Основними методологічними підходами цього дослідження є діалектичний, компаративістський і функціональний. Автор послідовно використовує діалектичний підхід, аналізуючи суперечності глобального світу, найважливіші тенденції трансформації національної держави під впливом глобалізації. Даний підхід передбачає дослідження правових систем на основі виявлення і вивчення загального, особливого, одиничного. Сутність права як соціального феномену є загальним для правових систем різного рівня. Такі сутнісні властивості права як нормативність, універсальність, загальність, системність, формальність тощо відображають загальне в праві, що відбивається у функціонуванні всіх правових систем (як наднаціональних, так і національних). Особливе у правовій системі виявляється в її типології, в рамках якої на передній план виходить проблема вибору критеріїв типологізації, таких як правові джерела, структура, історичні, національні, культурні відмінності тощо. Щодо цього дослідження особливе виражається в різноманітності правових систем. Одиничне виражається в конкретній національній правовій системі, як унікальному і неповторному явищі. Серед прийомів діалектичного аналізу особливого значення набули аналіз і синтез, перехід від кількісних змін до якісних; визначення причинно-наслідкових зв’язків та ін., що дозволило зрозуміти й пояснити суперечність, багатовимірність і альтернативність суспільного розвитку (п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.2).

Компаративістський підхід дозволив зіставити різні інституційні моделі, більш повно описати динаміку змін у співвідношенні наднаціонального і національного права. Даний підхід було застосовано для виявлення загальних закономірностей та специфічних особливостей трансформації національної правової системи в умовах глобалізації
(п.п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3).

Функціональний підхід дозволив продемонструвати високий рівень взаємодії компонентів національних правових систем та суб’єктів міжнародних відносин у глобальній системі, а також функціональність наднаціональних та національних правових систем. За допомогою даного підходу було визначено, яким чином процеси інтеграції і глобалізації впливають на національні держави, та механізми такого впливу (п.п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3).

В якості допоміжного методологічного інструментарію було використано історичний, формально-логічний та інші методи.

Теоретичною базою дослідження виступають розробки вітчизняних та зарубіжних науковців з теорії держави і права, філософії права, міжнародного права, порівняльного правознавства та інших галузей права, які досліджують основні характеристики й елементи правової системи, а також феномен глобалізації, форми її прояву і наслідки. Так, дослідженню правової системи, її елементного складу присвячені роботи С.С.Алексєєва, Х.Бехруза, М.І.Байтіна,
В.Г.Графського, М.А.Дамірлі, В.В.Дудченко, О.В.Зайчука, А.А.Козловського,
М.І.Козюбри, А.Ф.Крижанівського, Л.А.Луць, С.І.Максимова, Г.В.Мальцева, С.О.Маркової-Мурашової, М.М.Марченко, B.C.Нерсесянца, Ю.М.Оборотова, Н.М.Оніщенко, П.М.Рабіновича, М.В.Савчина, В.П.Сальникова, В.М.Синюкова, О.Ф.Скакун, Б.О.Страшуна, В.М.Сирих, Д.Т.Тихомирова, Ю.О.Тихомирова, Є.О.Харитонова та ін.

В останнє десятиліття вийшло багато робіт вітчизняних і російських авторів щодо різних аспектів проблематики глобалізації. Серед науковців, які займаються проблемами глобалізації, слід відзначити праці Р.Арутюняна, Є.У.Астапової, А.К.Вишнякова, В.Н.Денісова, М.Долішнього, О.З.Звонарьової, Н.А.Зелінської, В.Л.Іноземцевої, С.Ю.Кашкіна, І.І.Лукашука, Є.Г.Лукьянова, О.А.Львової, Ю.В.Макогона, В.У.Мицика, О.Л.Мозгового, В. Мозоліна, М.А.Мунтяна, І.М.Мисляєва, В.С.Нерсесянца, В.Н.Репецького, С.Соколенко, В.В.Сорокіна, А.П.Спиридонов, В.М.Шумилова та ін.

Нормативну та емпіричну базу дослідження складають історико-правові джерела: міжнародно-правові акти; чинне законодавство різних держав, перш за все, України, що відображують процес входження правової системи України до загальноєвропейських інтеграційних процесів, а також участь України у загальносвітових політичних та економічних структурах; політико-програмні документи; статистичні дані і матеріали, що відображають процес глобалізації.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне
дослідження є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним правовим дослідженням впливу глобалізації на основні компоненти національної правової системи, а також основних напрямків її трансформації.

Наукова новизна здійсненого дисертаційного дослідження конкретизується в тому, що:

уперше:

виявлено основні змістовні зміни в рамках трансформації національної правової системи, що відбуваються під впливом глобалізаційних процесів, в результаті чого піддаються впливу не окремі, а всі основні компоненти, які формують її структуру, хоча рівень такого впливу на кожен з них є різним;

виявлено основні напрями впливу глобалізації на національну правову систему, зокрема: універсалізація національного права; подальше посилення впливу міжнародного права на національне право; зміцнення позиції регіонального права в функціонуванні національної правової системи; вплив наднаціонального права як продукту глобалізаційних процесів на національну правову систему;

обґрунтовано посилення ролі права у глобізованому світі, що відображає його власну, соціальну та інструментальну цінність, завдячуючи якій процеси глобалізації набувають характеру управління ними, що мінімізує її негативні наслідки;

обґрунтовано необхідність такої форми залучення норм наднаціонального права до структури національного права, як правова фільтрація, яка забезпечує їх більш м’який вплив з максимальним урахуванням особливостей формування і функціонування відповідних національних правових систем;

удосконалено:

дослідження феномена самобутності національних правових систем як необхідної умови їх подальшого існування;

отримало подальший розвиток:

розробка проблем, пов’язаних з функціонуванням національної правової системи в умовах глобалізації.

^ Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні положення дисертації є внеском автора у подальший розвиток досліджень національної правової системи в умовах глобалізації.

Основні положення, висновки і рекомендації дослідження можуть бути використані у:

науково-дослідній роботі – сформульовані в ній положення й висновки розвивають і доповнюють уявлення про трансформацію національних правових систем в умовах глобалізації;

юридичній практиці – при удосконаленні правової системи України, зокрема, зміцнення її законодавчої бази з урахуванням глобалізаційних процесів;

освітній діяльності – при складанні учбових (або навчальних) планів і програм професійної підготовки фахівців, при підготовці і викладанні учбових дисциплін з теорії держави і права, міжнародного права і порівняльного правознавства.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри права Європейського Союзу і порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» та кафедри теорії і історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету.

Результати дослідження були апробовані на конференціях, а саме:
10-ій Ювілейній звітній науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів «Правове життя сучасної України» (м.Одеса,
27–28 квітня 2007 р.); ІІІ Міжнародному науковому семінарі «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» (м. Сімферополь – пгт. Партеніт, 17-20 квітня 2008 р.); Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам’яті професора О.В. Сурілова «Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції» (м. Одеса, 28–29 березня 2008 р.);
ІІІ Всеукраїнському «круглому столі» «Актуальні проблеми філософії права (юридична герменевтика)» (м.Одеса, 12–13 грудня 2008 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 18–19 квітня 2008 р.); Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу «Правове життя сучасної України» (м.Одеса, 5-6 червня 2009 р.); Х Міжнародних Ліхачьовських наукових читаннях «Діалог культур і партнерство цивілізацій» (м.Санкт-Петербург, 14–15 травня 2009 р.); Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії і історії прав людини, права і держави», присвяченій пам’яті учених-юристів П.О.Недбайла, О.В.Сурілова, В.В.Копейчикова (м.Львів–Одесса, 11–13 лютого 2010 р.);
Міжрегіональній науково-практичній конференції «Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні (м. Івано–Франківськ, 8 грудня 2009 р.); Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького складу «Правове життя сучасної України» (м.Одеса,
21–22 травня 2010 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії і перспективи» (м.Сімферополь, 16–17 квітня 2010 р.); V Міжнародному науковому семінарі «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» (м. Івано-Франківськ - Яремче, 22-25 квітня 2010 р.) у рамках
ІІ Міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства».
  1   2   3

Похожие:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти І науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Академії муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у відділі правових проблем політології Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у відділі правових проблем політології Інституту держави І права ім. В. М. Корецького нан україни
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Феномен тероризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз)
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність 12. 00. 01 – теорія та історія держави І права; історія політичних І правових учень
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconПрактикум до курсу Цивільне та сімейне право
Зубар Володимир Михайлович – доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconВ. С. Зеченецькш — доктор юридичних наук, професор, заступник директора...
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист№1/11-7431 від 09....
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» iconУкраїнської держави
М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст наук, проф. О. В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України);...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница