1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України


Скачать 486.31 Kb.
Название1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України
страница2/6
Дата публикации08.06.2013
Размер486.31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
^

ТЕМА № 2.3. СИСТЕМА судів загальної юрисдикції


Мета заняття: а) розглянути та засвоїти: місце місцевих судів, загальних і спеціалізованих апеляційних судів, в судовій системі України; порядок формування і склад зазначених судів; повноваження вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України - як найвищого судового органу; повноваження Пленуму Верховного Суду України.

б) формувати в курсантів і студентів уявлення про організацію і діяльність місцевих судів, звернувши при цьому увагу на те, що діяльність судів при здійсненні правосуддя спрямована на зміцнення законності та правопорядку, попередження злочинів і інших правопорушень. Формувати в курсантів уявлення про організацію і діяльність вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України, звернувши при цьому увагу на те, що діяльність органів судової влади будується на конституційному принципі законності (ст.6 Конституції України), змістом якого є те, що суди здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

^ Опорні поняття: суд, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України, пленум.
План семінарського заняття

1. Види, повноваження і склад місцевих судів. Порядок формування.

2. Апеляційні суди: склад, структура і повноваження.

3. Вищі судові органи спеціалізованих судів: склад структура, повноваження.

4. Верховний Суд України - вищий судовий орган:

- повноваження Верховного Суду України;

- склад і структура Верховного Суду України.
^ Методичні рекомендації

Готуючись до першого навчального питання семінару, курсанти та студенти повинні засвоїти, що у відповідності до ст. 124 Конституції України і частини 3 статті 1 Закону „Про судоустрій і статусу суддів”, судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

^ Суд - це державний орган, наділений у встановленому законом порядку повноваженнями по здійсненню правосуддя і вирішенню інших питань у межах своєї компетенції.

Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду.

Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя або зміна адміністративно-територіального устрою.

Кількість суддів у суді визначається Державною судовою адміністрацією України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів (ст.19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Необхідно відзначити, що розподіл обов'язків між суддями місцевого суду по розгляду справ здійснюється за наступними принципами: зональний (територіальний); предметний (функціональний); предметно-зональний; беззональний.

Курсанти та студенти повинні вміти охарактеризувати кожний із зазначених принципів, і розкрити зміст обов'язків працівників апарату районного (міського) суду

Для підготовки до другого навчального питання, перш за все необхідно ознайомитися з положеннями глави № 3 вищевказаного нормативного акта. Визначаючи місце апеляційного суду в системі судів загальної юрисдикції, слід зазначити, що апеляційні суди займають середнє положення. Стосовно місцевих судів вони є вищестоящими, стосовно вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України - нижчестоящими. Вони наділені широкими правами з розгляду кримінальних і цивільних справ: виступають як суди апеляційної інстанції, а також виконують інші повноваження відповідно до законодавства.

Для відповіді на третє навчальне питання слід знати, що Вищими спеціалізованими судами є: Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України (ч.2 ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Для засвоєння завдань, складу, структури, порядку формування, повноважень Вищих спеціалізованих судів необхідно вивчити главу 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Готуючись до четвертого питання семінару, слід усвідомити, що Верховний Суд України є вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. (ч. 1 ст. 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». У зв'язку з цим варто засвоїти його повноваження, порядок формування, в якому складі він діє, дати характеристику повноважень Пленуму Верховного Суду України. Для цього необхідно вивчити главу 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Питання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Яке місце місцевих судів у системі судів загальної юрисдикції України?

 2. Які є види місцевих судів?

 3. Який порядок формування судів?

 4. Які повноваження місцевих судів?

 5. По яких напрямках провадиться організація роботи в місцевому суді?

 6. Які обов'язки виконують працівники апарату місцевого суду?

 7. Яке місце загальних і спеціалізованих апеляційних судів у системі судів загальної юрисдикції?

 8. Який порядок формування і склад апеляційних судів?

 9. Як визначається структура апеляційного суду, який порядок утворення і повноваження структурних підрозділів суду?

 10. Охарактеризуйте повноваження голови апеляційного суду.

 11. Назвіть апарат апеляційного суду.

 12. Як організується робота в апеляційному суді?

 13. Який порядок формування і склад вищих спеціалізованих судів?

 14. Визначте повноваження вищих спеціалізованих судів.

 15. Які повноваження голови вищого спеціалізованого суду і його заступника?

 16. Який порядок формування і склад Верховного Суду України?

 17. Визначте структуру Верховного Суду України та його повноваження.

 18. Викладіть склад і повноваження Пленуму Верховного Суду України.^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми рефератів, доповідей

 1. Концепція судово-правової реформи в Україні, її мета і основні положення.

 2. Порядок формування судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України.

 3. Колегіальний та одноособовий розгляд справ судом.

 4. Статус вищих спеціалізованих судів у системі судів загальної юрисдикції.

 5. Правова природа й особливості роз'яснень Пленуму Верховного Суду України.

 6. Нагляд Верховного Суду України за діяльністю нижчестоящих судів.

7. Значення кваліфікаційних комісій суддів у формуванні суддівського корпусу.

8. Значення та сутність суддівського самоврядування в Україні.

9. Роль Державної судової адміністрації в організаційному забезпеченні діяльності судів.
Задачі

1. У Вищу кваліфікаційну комісію суддів звернувся із заявою про складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді гр-н Журба. Він є громадянином України, вік 25 років, має середню юридичну освіту, навчається заочно на 4-му курсі юридичного факультету СУНУ, працює в Луганському міському управлінні юстиції державним виконавцем 3 роки, володіє українською мовою.

У прийомі заяви про складання кваліфікаційного іспиту на посаду судді йому було відмовлено.

Чи правомірні дії Вищої кваліфікаційної комісії?

Аргументуйте відповідь відповідно до вимог Закону України „Про судоустрій і статус суддів”.
2. У Вищу кваліфікаційну комісію суддів звернувся гр-н Бойко із заявою про рекомендацію його на посаду судді. Бойко є громадянином України, має вищу юридичну освіту, раніше працював суддею районного суду 5 років і звільнився за власним бажанням три роки тому.

Йому пояснили, що необхідною умовою для висунення на посаду судді будь-якого суду є складання кваліфікаційного іспиту.

Оцініть дії Вищої кваліфікаційної комісії відповідно до вимог Закону „ Про судоустрій і статус суддів”.
3. У Вищому господарському суді в касаційному порядку було розглянуто справу у складі 2-х професійних суддів і 3-х народних засідателів.

Питання: Чи законний склад суду? Обґрунтуйте відповідь.

Рекомендована література:І. Нормативно - правові акти:
 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р.

 3. Указ Президента України від 01.10.2002 р. «Про створення Вищого адміністративного суду України».

 4. Указ Президента України № 1417/2004 від 16.11.2004 р. «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів».

 5. Указ Президента України № 811/2010 від 12.08.2010 р. «Питання мережі господарських судів України».

 6. Указ Президента України від 12.08.2010 р. «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ».

 7. Указ Президента України № 591/2011 від 20.05.2011 р. «Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів».

 8. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/від 12.07.2011 р. (справа щодо конституційності окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 9. Наказом Державної судової адміністрації України № 86 від 20 липня 2005 року «Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду».


ІІ. Наукові та навчально-методичні джерела: :


 1. Битяк Ю. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності // Право України. – 2011. – № 4. – С. 4-11.

 2. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України: Практикум /МВС України, Луган., держ. ун-т внутр. справ імені Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008. – 150 с.

 3. Конституція України: Науково-практичний коментар / Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.

 4. Назаров І. Принципи ступінчастості судової системи в Україні та європейських державах // Право України. – 2009. – № 6. – С. 84-89

 5. Науково-практичний коментар Закону України "Про судоустрій і статус суддів"/ Теліпко В. Е. ; За ред. Молдована В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с.

 6. Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008. — 528 с.

 7. Руденко М.В., Говоруха М.М., Рибалко Г.С. Судова влада та правоохоронні органи України: Підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів. – Х.: “Харків Юридичний”, 2007. – 548 с.

 8. Середа О. Адміністративне і господарське судочинство: значення і доцільність спеціалізованих судів у порівняльно-історичному аспекті // Право України. – 2009. – № 6. – С. 80-83.

 9. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие / Под редакцией А . С . Васильева и Е.Л. Стрельцова. Издание четвертое, дополненное и переработанное.— X .: «Одиссей», 2005 . — 304 с.

 10. Судові та правоохоронні органи України: Підручник /Укл.: М.Й. Курочка, О.І. Литвинчук; Р.І. Мельник, Л.В. Карабут; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2011р..

 11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський (кер. Авт. Кол.) та ін. Відп. ред. В. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.

 12. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид. четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006. — 320 с.


ІІІ. Електронні ресурси:

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua

Генеральна прокуратура України http://www.gpu.gov.ua

МВС України http://www.mvs.gov.ua

Міністерство Юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини http://www.ombudsman.kiev.ua

Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е.О. Дідоренка http://www.lduvs.edu.ua

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3.

1   2   3   4   5   6

Похожие:

1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України icon1 предмет І основні поняття курсу. Загальна характеристика правоохоронних органів
Тема предмет І основні поняття курсу. Загальна характеристика правоохоронних органів
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconПлан Поняття, предмет І метод конституційного права України як галузі...
...
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconЗалікові питання з навчальної дисципліни
Загальна характеристика правового регулювання діяльності. Суду, правоохоронних І правозахисних органів
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconНавчальна дисципліна “Цивільний процес” включає поняття про предмет...
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconТема 13. Апеляційне провадження
Поняття, значення перевірки судових рішень, що не набрали законної сили, у кримінальних справах. Форми перегляду судових рішень,...
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconЗакон України «Про судоустрій І статус суддів»
Законодавство, що регламентує питання доступу до публічної інформації в судових органах України
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України icon1. Поняття І види судових рішень
Судження І волевиявлення суду з цих чи інших питань мають владний характер І втілюються у відповідну процесуальну форму форму процесуальних...
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України icon1 семінар – Поняття судової експертизи. Правовий статус експерта
Атестація експерта, кваліфікаційні комісії. Реєстр атестованих судових експертів
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconПро затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Мнс україни, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони мнс україни довести до...
1 Поняття, ознаки І система судових та правоохоронних органів України iconТема 17. Судові рішення
Набрання рішенням законної сили. Поняття законної сили, значення І правові наслідки законної сили судових рішень
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница